Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 8

Jesus helbreder en spedalsk mand

1Da Jesus kom ned fra bakketoppen, samledes der igen en masse mennesker omkring ham, og de fulgte med ham, da han gik videre. Inden længe kom der en spedalsk[a] mand hen imod Jesus. Han faldt på knæ foran ham og bad inderligt: „Herre, hvis du vil, kan du gøre mig rask!”

Jesus rakte hånden ud og rørte ved manden. „Det vil jeg!” sagde han. „Bliv rask!” I samme øjeblik blev manden renset for sin spedalskhed.

Derpå sagde Jesus til ham: „Lad være med at fortælle det til nogen, men gå hen og lad dig undersøge af en præst, så du kan blive erklæret rask. Husk at medbringe den offergave, som Toraen forlanger.”

En romersk officers tro

Da Jesus nåede frem til Kapernaum, kom en romersk officer ham i møde og bønfaldt ham: „Herre, min tjener ligger syg i mit hus derhjemme. Han er lammet og lider forfærdeligt.” Jesus sagde til ham: „Skulle jeg gå ind i dit hus for at helbrede ham?”[b]

Officeren svarede: „Herre, jeg ved godt, at jeg er for uværdig til, at du kan gå ind i mit hus. Men giv bare en befaling her og nu, så bliver min tjener rask. Jeg er jo selv en mand, der står under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Hvis jeg siger til en: ‚Gå!’ så går han, og siger jeg til en anden: ‚Kom!’ så kommer han. Og hvis jeg siger til min tjener: ‚Gør det eller det!’ så gør han det.”

10 Da Jesus hørte det, blev han meget forundret og sagde til dem, der fulgte ham: „Så stærk en tro har jeg ikke mødt blandt Israels folk. 11 Det siger jeg jer: Fra hele verden skal mange, som oprindeligt ikke hørte med til Guds folk, komme og sidde til bords i Guds rige sammen med Abraham, Isak og Jakob. 12 Men mange af dem, som mener, at de tilhører Guds folk, skal kastes ud i det yderste mørke, hvor de vil ærgre sig ganske forfærdeligt og græde deres bitre tårer.”

13 Derefter sagde Jesus til den romerske officer: „Gå du blot hjem. Det, som du havde tro for, er sket.” I samme øjeblik blev hans tjener helbredt.

Jesus viser sin magt til at helbrede alle mulige sygdomme

14 Senere kom Jesus til Peters hus, hvor Peters svigermor lå syg med feber. 15 Så snart Jesus gik ind og tog hendes hånd, forsvandt feberen, og hun stod op og sørgede for mad til dem.

16 Samme aften blev mange dæmonbesatte mennesker bragt til Jesus. Han behøvede bare at sige et ord, så flygtede dæmonerne. Og alle de mennesker, der havde smerter eller var syge, blev helbredt. 17 Dermed opfyldtes det, som er talt gennem profeten Esajas:

„Han tog vores sygdomme på sig,
    han bar vores lidelser.”[c]

En discipel af Jesus skal være parat til at lide afsavn

18 En gang var der så mange mennesker, der stimlede sammen omkring Jesus, at han bad disciplene om at gøre en båd klar, så de kunne sejle over til den anden side af søen. 19 I mellemtiden kom en af de skriftlærde hen til Jesus og sagde: „Mester, jeg vil gerne være din discipel og følge med dig—uanset hvor du går hen!”

20 Jesus svarede: „Ræve har huler, og fugle har reder, men jeg, Menneskesønnen, har ikke engang mit eget hjem.”

21 En anden af dem, der fulgte ham, sagde: „Herre, jeg vil gerne være din discipel, men jeg må først tage mig af min fars begravelse.”

22 Til ham sagde Jesus: „Følg du mig, og lad de døde begrave deres døde.”

Jesus befaler blæst og bølger at lægge sig

23 Derpå gik Jesus om bord sammen med disciplene, og de sejlede af sted. 24 Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm, så høje bølger slog ind over båden. Men Jesus lå og sov. 25 Til sidst gik disciplene hen og vækkede ham og råbte: „Herre, red os! Vi drukner!”

26 „Hvorfor er I så bange?” sagde Jesus. „I har ikke megen tro!” Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev der helt stille. 27 Disciplene blev overvældet af forundring. „Hvem er egentlig den mand?” sagde de til hinanden. „Selv stormen og søen adlyder ham!”

Jesus sætter to ikke-jøder fri fra dæmonernes magt

28 Kort efter gik de i land på den modsatte bred. Det var i gadarenernes område.[d] To dæmonbesatte mænd kom hen imod dem. De holdt til i gravhulerne og var så farlige, at ingen turde rejse gennem det område. 29 Nu råbte og skreg de: „Lad os være i fred, du Guds Søn! Er du kommet for at pine os før tiden?”

30 Lidt derfra gik en stor flok svin og rodede efter føde i jorden. 31 Dæmonerne råbte nu til Jesus: „Skal vi kastes ud, så giv os lov til at fare i svinene!”

32 „Ud med jer!” kommanderede Jesus. Straks fór de ud af mændene og ind i svinene. Hele svineflokken styrtede derpå ned ad skrænten og ud i vandet, så de alle druknede.

33 Svinehyrderne løb forfærdede ind til den nærmeste by, hvor de fortalte om alt, hvad der var sket. 34 Alle indbyggerne gik derefter ud for at se Jesus og bad ham så om at forlade deres egn.

Notas al pie

 1. 8,2 Det vides ikke med sikkerhed, om det var den samme sygdom, man i dag kender som spedalskhed. Muligvis dækker udtrykket over flere smitsomme hudsygdomme. I alle tilfælde blev sådanne mennesker afsondret fra samfundet og betragtet som „urene” mennesker. De skulle bo uden for byerne, og ingen turde røre ved dem af frygt for smittefaren.
 2. 8,7 En jøde havde ikke lov til at gå ind i en ikke-jødes hus. Den græske tekst kan oversættes enten som et spørgsmål eller som et udsagn. Ud fra ordstillingen på græsk og det stærke eftertryk på „jeg”, er det sandsynligt, at det er ment som et retorisk spørgsmål. Jesus ønsker at prøve mandens tro. Jf. en tilsvarende beretning i Matt. 15,21-28, hvor en anden ikke-jøde beder om hjælp.
 3. 8,17 Es. 53,4.
 4. 8,28 Et område, som hørte under byen Gadara. Gadara lå ca. 10 km sydøst for søen og var en af de berømte ti byer, som udgjorde Dekapolis. Det var romerske byer, hvor der stort set ingen jøder boede.

New Living Translation

Matthew 8

Jesus Heals a Man with Leprosy

1Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside. Suddenly, a man with leprosy approached him and knelt before him. “Lord,” the man said, “if you are willing, you can heal me and make me clean.”

Jesus reached out and touched him. “I am willing,” he said. “Be healed!” And instantly the leprosy disappeared. Then Jesus said to him, “Don’t tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy.[a] This will be a public testimony that you have been cleansed.”

The Faith of a Roman Officer

When Jesus returned to Capernaum, a Roman officer[b] came and pleaded with him, “Lord, my young servant[c] lies in bed, paralyzed and in terrible pain.”

Jesus said, “I will come and heal him.”

But the officer said, “Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, ‘Go,’ and they go, or ‘Come,’ and they come. And if I say to my slaves, ‘Do this,’ they do it.”

10 When Jesus heard this, he was amazed. Turning to those who were following him, he said, “I tell you the truth, I haven’t seen faith like this in all Israel! 11 And I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world—from east and west—and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the Kingdom of Heaven. 12 But many Israelites—those for whom the Kingdom was prepared—will be thrown into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.”

13 Then Jesus said to the Roman officer, “Go back home. Because you believed, it has happened.” And the young servant was healed that same hour.

Jesus Heals Many People

14 When Jesus arrived at Peter’s house, Peter’s mother-in-law was sick in bed with a high fever. 15 But when Jesus touched her hand, the fever left her. Then she got up and prepared a meal for him.

16 That evening many demon-possessed people were brought to Jesus. He cast out the evil spirits with a simple command, and he healed all the sick. 17 This fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah, who said,

“He took our sicknesses
    and removed our diseases.”[d]

The Cost of Following Jesus

18 When Jesus saw the crowd around him, he instructed his disciples to cross to the other side of the lake.

19 Then one of the teachers of religious law said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.”

20 But Jesus replied, “Foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man[e] has no place even to lay his head.”

21 Another of his disciples said, “Lord, first let me return home and bury my father.”

22 But Jesus told him, “Follow me now. Let the spiritually dead bury their own dead.[f]

Jesus Calms the Storm

23 Then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciples. 24 Suddenly, a fierce storm struck the lake, with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping. 25 The disciples went and woke him up, shouting, “Lord, save us! We’re going to drown!”

26 Jesus responded, “Why are you afraid? You have so little faith!” Then he got up and rebuked the wind and waves, and suddenly there was a great calm.

27 The disciples were amazed. “Who is this man?” they asked. “Even the winds and waves obey him!”

Jesus Heals Two Demon-Possessed Men

28 When Jesus arrived on the other side of the lake, in the region of the Gadarenes,[g] two men who were possessed by demons met him. They came out of the tombs and were so violent that no one could go through that area.

29 They began screaming at him, “Why are you interfering with us, Son of God? Have you come here to torture us before God’s appointed time?”

30 There happened to be a large herd of pigs feeding in the distance. 31 So the demons begged, “If you cast us out, send us into that herd of pigs.”

32 “All right, go!” Jesus commanded them. So the demons came out of the men and entered the pigs, and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water.

33 The herdsmen fled to the nearby town, telling everyone what happened to the demon-possessed men. 34 Then the entire town came out to meet Jesus, but they begged him to go away and leave them alone.

Notas al pie

 1. 8:4 See Lev 14:2-32.
 2. 8:5 Greek a centurion; similarly in 8:8, 13.
 3. 8:6 Or child; also in 8:13.
 4. 8:17 Isa 53:4.
 5. 8:20 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 6. 8:22 Greek Let the dead bury their own dead.
 7. 8:28 Other manuscripts read Gerasenes; still others read Gergesenes. Compare Mark 5:1; Luke 8:26.