Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 16

De religiøse ledere nægter at tro på Jesus som Messias

1Farisæerne og saddukæerne opsøgte nu Jesus for at stille ham på prøve. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. Jesus svarede: „Om aftenen siger I: ‚Det bliver fint vejr i morgen, for himlen er rød.’ Og om morgenen siger I: ‚Det bliver stormvejr i dag, for himlen er både rød og mørk.’ Hvordan vejret bliver, kan I aflæse på himlen—men tidens tegn kan I ikke tyde! Visse mennesker er onde og vantro. De forlanger tegn og undere, før de vil tro. Men de får ikke andet tegn end Jonastegnet.” Så vendte Jesus dem ryggen og sejlede ud på søen igen sammen med sine disciple.

Advarsel mod at følge de religiøse lederes eksempel

Da de var landet på den anden side af søen, kom disciplene i tanke om, at de havde glemt at tage brød med.

„Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra farisæerne og saddukæerne,” sagde Jesus. Disciplene snakkede sammen om, at det nok var, fordi de havde glemt at tage brød med.

Jesus var godt klar over, hvad de hviskede sammen om. „Hvor er jeres tro dog lille!” sagde han. „Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med? Har I stadig ingenting forstået? Har I helt glemt de 5000 mennesker, som jeg bespiste med fem brød? Og alle de kurve fulde af brødrester, der blev tilovers? 10 Eller de syv brød til de 4000 og alle de kurve med mad, der blev tilovers? 11 Hvordan kan I så tro, at jeg tænker på, om vi har brød nok? Nej, I skal være på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.” 12 Så gik det op for dem, at det ikke var den bogstavelige surdej, han advarede dem imod, men farisæernes og saddukæernes lære.

Peters åbenbaring om Jesus som Messias

13 Jesus og disciplene gik nu nordpå til det distrikt, hvor byen Cæsarea Filippi ligger. Så spurgte han dem: „Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?”

14 „Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde,” svarede de. „Andre siger, at du er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået.”

15 „Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?”

16 Simon Peter svarede: „Du er Messias, Guds egen Søn!”

17 „Simon, Jonasʼ søn, du er en velsignet mand,” sagde Jesus, „for det har du ikke fra mennesker, men min Far i Himlen har åbenbaret det for dig! 18 Derfor siger jeg til dig: Du skal hedde Peter,[a] og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Djævelen[b] vil aldrig kunne få magten over den. 19 Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.”[c]

20 Derefter advarede han disciplene imod at fortælle nogen, at han var Messias.[d]

Messias som den lidende Frelser

21 Fra da af begyndte Jesus at sige lige ud til sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, at ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere ville udsætte ham for store lidelser, når han kom derhen, at han ville blive slået ihjel, og at han på den tredje dag[e] ville blive oprejst fra de døde.

22 Da trak Peter ham til side og prøvede at tale ham fra det. „Gud vil beskytte dig, Herre,” sagde han. „Det vil aldrig ske for dig.”

23 Men Jesus vendte ryggen til ham og sagde: „Gå væk fra mig, Satan! Du frister mig! Du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.”

Det koster dyrt at følge Guds vilje

24 Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet.[f] 25 De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. 26 Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? 27 En dag vil Menneskesønnen komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da vil han dømme ethvert menneske efter dets handlinger.”

28 Jesus fortsatte: „Det siger jeg jer: Nogle af jer, der står her, skal ikke dø, før I har set Menneskesønnen komme med sit herredømme!”

Notas al pie

 1. 16,18 På græsk er der et ordspil mellem navnet Petros og ordet for klippegrund, som er petra. Det var almindeligt at bygge en fæstning på toppen af en klippe, og en sådan fæstning var nærmest uindtagelig. Jesus tænker specielt på billedet med at bygge sit liv på klippegrund, dvs. at høre Guds stemme og handle derefter, jf. Matt. 7,15-27 og noten til 7,25.
 2. 16,18 Teksten siger ordret „dødsrigets porte”. Datidens byråd samledes i byporten til rådslagning og planlægning. Dødsriget hentyder her sikkert til Djævelen og hans dæmoner. På trods af alle Djævelens snigløb og onde anslag, vil han ikke kunne besejre den sande Guds menighed, som er bygget på Abrahams klippegrund, der betegner lydighed og tro.
 3. 16,19 Mere ordret står der: „Hvad du binder på jorden, vil være blevet bundet i Himlen, og hvad du løser på jorden, vil være blevet løst i Himlen.” Ordene „binde” og „løse” finder vi i den hebraiske tekst i Es. 22,22. At „løse” betyder på hebraisk at give tilladelse til eller give frihed til at gøre. At „binde” er det modsatte, nemlig at forbyde noget eller sætte en stopper for noget. For eksempel kan en mor sige til sit barn: „Køleskabet er bundet” i betydningen: „Du har ikke lov til at åbne det eller tage noget fra det.” Siger man „køleskabet er løst” betyder det tilsvarende, at der er fri adgang. Ordene blev ofte brugt, når rabbinerne skulle afgøre, om noget var tilladt eller forbudt ifølge Toraen. Der er altså tale om autoritative beslutninger i den nye menighed. ApG. 15 har et kendt eksempel på den slags beslutninger.
 4. 16,20 Det skyldtes nok, at folk havde de forkerte, politiske forventninger knyttet til navnet Messias, og Jesus ønskede ikke at blive tvunget til at være nogen politisk frelser. Efter at Jesus var død og genopstået, skulle disciplene netop forkynde Jesus som Messias, men i den åndelige betydning.
 5. 16,21 Selv om det ville være mere klart på dansk at oversætte „på den tredje dag” med „to dage efter”, har vi valgt at fastholde „den tredje dag”. Hvis fredag er den første dag, vil søndag være den tredje dag.
 6. 16,24 Mere ordret: „tage sit kors op.” Se noten til Matt. 10,38.

New Living Translation

Matthew 16

Leaders Demand a Miraculous Sign

1One day the Pharisees and Sadducees came to test Jesus, demanding that he show them a miraculous sign from heaven to prove his authority.

He replied, “You know the saying, ‘Red sky at night means fair weather tomorrow; red sky in the morning means foul weather all day.’ You know how to interpret the weather signs in the sky, but you don’t know how to interpret the signs of the times![a] Only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign, but the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah.[b] Then Jesus left them and went away.

Yeast of the Pharisees and Sadducees

Later, after they crossed to the other side of the lake, the disciples discovered they had forgotten to bring any bread. “Watch out!” Jesus warned them. “Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees.”

At this they began to argue with each other because they hadn’t brought any bread. Jesus knew what they were saying, so he said, “You have so little faith! Why are you arguing with each other about having no bread? Don’t you understand even yet? Don’t you remember the 5,000 I fed with five loaves, and the baskets of leftovers you picked up? 10 Or the 4,000 I fed with seven loaves, and the large baskets of leftovers you picked up? 11 Why can’t you understand that I’m not talking about bread? So again I say, ‘Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees.’”

12 Then at last they understood that he wasn’t speaking about the yeast in bread, but about the deceptive teaching of the Pharisees and Sadducees.

Peter’s Declaration about Jesus

13 When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?”[c]

14 “Well,” they replied, “some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets.”

15 Then he asked them, “But who do you say I am?”

16 Simon Peter answered, “You are the Messiah,[d] the Son of the living God.”

17 Jesus replied, “You are blessed, Simon son of John,[e] because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. 18 Now I say to you that you are Peter (which means ‘rock’),[f] and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell[g] will not conquer it. 19 And I will give you the keys of the Kingdom of Heaven. Whatever you forbid[h] on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit[i] on earth will be permitted in heaven.”

20 Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah.

Jesus Predicts His Death

21 From then on Jesus[j] began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem, and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead.

22 But Peter took him aside and began to reprimand him[k] for saying such things. “Heaven forbid, Lord,” he said. “This will never happen to you!”

23 Jesus turned to Peter and said, “Get away from me, Satan! You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God’s.”

24 Then Jesus said to his disciples, “If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. 25 If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. 26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul?[l] Is anything worth more than your soul? 27 For the Son of Man will come with his angels in the glory of his Father and will judge all people according to their deeds. 28 And I tell you the truth, some standing here right now will not die before they see the Son of Man coming in his Kingdom.”

Notas al pie

 1. 16:2-3 Several manuscripts do not include any of the words in 16:2-3 after He replied.
 2. 16:4 Greek the sign of Jonah.
 3. 16:13 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 4. 16:16 Or the Christ. Messiah (a Hebrew term) and Christ (a Greek term) both mean “anointed one.”
 5. 16:17 Greek Simon bar-Jonah; see John 1:42; 21:15-17.
 6. 16:18a Greek that you are Peter.
 7. 16:18b Greek and the gates of Hades.
 8. 16:19a Or bind, or lock.
 9. 16:19b Or loose, or open.
 10. 16:21 Some manuscripts read Jesus the Messiah.
 11. 16:22 Or began to correct him.
 12. 16:26 Or your self? also in 16:26b.