Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 16

De religiøse ledere nægter at tro på Jesus som Messias

1Farisæerne og saddukæerne opsøgte nu Jesus for at stille ham på prøve. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. Jesus svarede: „Om aftenen siger I: ‚Det bliver fint vejr i morgen, for himlen er rød.’ Og om morgenen siger I: ‚Det bliver stormvejr i dag, for himlen er både rød og mørk.’ Hvordan vejret bliver, kan I aflæse på himlen—men tidens tegn kan I ikke tyde! Visse mennesker er onde og vantro. De forlanger tegn og undere, før de vil tro. Men de får ikke andet tegn end Jonastegnet.” Så vendte Jesus dem ryggen og sejlede ud på søen igen sammen med sine disciple.

Advarsel mod at følge de religiøse lederes eksempel

Da de var landet på den anden side af søen, kom disciplene i tanke om, at de havde glemt at tage brød med.

„Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra farisæerne og saddukæerne,” sagde Jesus. Disciplene snakkede sammen om, at det nok var, fordi de havde glemt at tage brød med.

Jesus var godt klar over, hvad de hviskede sammen om. „Hvor er jeres tro dog lille!” sagde han. „Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med? Har I stadig ingenting forstået? Har I helt glemt de 5000 mennesker, som jeg bespiste med fem brød? Og alle de kurve fulde af brødrester, der blev tilovers? 10 Eller de syv brød til de 4000 og alle de kurve med mad, der blev tilovers? 11 Hvordan kan I så tro, at jeg tænker på, om vi har brød nok? Nej, I skal være på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.” 12 Så gik det op for dem, at det ikke var den bogstavelige surdej, han advarede dem imod, men farisæernes og saddukæernes lære.

Peters åbenbaring om Jesus som Messias

13 Jesus og disciplene gik nu nordpå til det distrikt, hvor byen Cæsarea Filippi ligger. Så spurgte han dem: „Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?”

14 „Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde,” svarede de. „Andre siger, at du er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået.”

15 „Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?”

16 Simon Peter svarede: „Du er Messias, Guds egen Søn!”

17 „Simon, Jonasʼ søn, du er en velsignet mand,” sagde Jesus, „for det har du ikke fra mennesker, men min Far i Himlen har åbenbaret det for dig! 18 Derfor siger jeg til dig: Du skal hedde Peter,[a] og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Djævelen[b] vil aldrig kunne få magten over den. 19 Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.”[c]

20 Derefter advarede han disciplene imod at fortælle nogen, at han var Messias.[d]

Messias som den lidende Frelser

21 Fra da af begyndte Jesus at sige lige ud til sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, at ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere ville udsætte ham for store lidelser, når han kom derhen, at han ville blive slået ihjel, og at han på den tredje dag[e] ville blive oprejst fra de døde.

22 Da trak Peter ham til side og prøvede at tale ham fra det. „Gud vil beskytte dig, Herre,” sagde han. „Det vil aldrig ske for dig.”

23 Men Jesus vendte ryggen til ham og sagde: „Gå væk fra mig, Satan! Du frister mig! Du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.”

Det koster dyrt at følge Guds vilje

24 Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet.[f] 25 De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. 26 Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? 27 En dag vil Menneskesønnen komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da vil han dømme ethvert menneske efter dets handlinger.”

28 Jesus fortsatte: „Det siger jeg jer: Nogle af jer, der står her, skal ikke dø, før I har set Menneskesønnen komme med sit herredømme!”

Notas al pie

 1. 16,18 På græsk er der et ordspil mellem navnet Petros og ordet for klippegrund, som er petra. Det var almindeligt at bygge en fæstning på toppen af en klippe, og en sådan fæstning var nærmest uindtagelig. Jesus tænker specielt på billedet med at bygge sit liv på klippegrund, dvs. at høre Guds stemme og handle derefter, jf. Matt. 7,15-27 og noten til 7,25.
 2. 16,18 Teksten siger ordret „dødsrigets porte”. Datidens byråd samledes i byporten til rådslagning og planlægning. Dødsriget hentyder her sikkert til Djævelen og hans dæmoner. På trods af alle Djævelens snigløb og onde anslag, vil han ikke kunne besejre den sande Guds menighed, som er bygget på Abrahams klippegrund, der betegner lydighed og tro.
 3. 16,19 Mere ordret står der: „Hvad du binder på jorden, vil være blevet bundet i Himlen, og hvad du løser på jorden, vil være blevet løst i Himlen.” Ordene „binde” og „løse” finder vi i den hebraiske tekst i Es. 22,22. At „løse” betyder på hebraisk at give tilladelse til eller give frihed til at gøre. At „binde” er det modsatte, nemlig at forbyde noget eller sætte en stopper for noget. For eksempel kan en mor sige til sit barn: „Køleskabet er bundet” i betydningen: „Du har ikke lov til at åbne det eller tage noget fra det.” Siger man „køleskabet er løst” betyder det tilsvarende, at der er fri adgang. Ordene blev ofte brugt, når rabbinerne skulle afgøre, om noget var tilladt eller forbudt ifølge Toraen. Der er altså tale om autoritative beslutninger i den nye menighed. ApG. 15 har et kendt eksempel på den slags beslutninger.
 4. 16,20 Det skyldtes nok, at folk havde de forkerte, politiske forventninger knyttet til navnet Messias, og Jesus ønskede ikke at blive tvunget til at være nogen politisk frelser. Efter at Jesus var død og genopstået, skulle disciplene netop forkynde Jesus som Messias, men i den åndelige betydning.
 5. 16,21 Selv om det ville være mere klart på dansk at oversætte „på den tredje dag” med „to dage efter”, har vi valgt at fastholde „den tredje dag”. Hvis fredag er den første dag, vil søndag være den tredje dag.
 6. 16,24 Mere ordret: „tage sit kors op.” Se noten til Matt. 10,38.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 16

Религиозные вожди требуют знамения с неба

1Там Исо обступили блюстители Закона и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. Исо ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса.[a]

И, оставив их, Исо ушёл.

Предостережение от ложных учений

Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

Исо же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев.

Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

Исо, зная, о чём они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы ещё не поняли? Разве вы не помните, как пяти лепёшек хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10 А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек наелись семью лепёшками? 11 Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12 Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Закона и саддукеев.

Петрус признаёт Исо Масехом

13 Когда Исо пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Ниспосланного как Человек?

14 Ученики ответили:

– Одни принимают за пророка Яхьё, другие – за пророка Ильёса, а третьи – за пророка Иеремию или за одного из других пророков.

15 – А вы кем считаете Меня? – спросил их Исо.

16 Шимон Петрус ответил:

– Ты обещанный Масех[b] – Сын живого Бога.

17 Тогда Исо сказал:

– Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18 И Я говорю тебе: ты – Петрус («скала»), и на этой скале Я построю вселенскую общину Моих последователей[c], и даже силы ада[d] не одолеют её. 19 Я дам тебе ключи от Царства Всевышнего, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Всевышним, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Всевышним, Который на небесах.

20 Затем Исо велел ученикам никому не говорить о том, что Он – Масех.

Исо Масех впервые говорит о своей смерти и воскресении

21 С этого времени Исо начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей Таврота, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. 22 Тогда Петрус отвёл Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Всевышний! Пусть не случится с Тобой этого, Повелитель!

23 Исо же, обернувшись, сказал Петрусу:

– Прочь от Меня, сатана! Ты препятствие на Моём пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Всевышний.

Цена следования за Исо Масехом

24 Потом Исо сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, уподобится человеку, который несёт крест на место своего распятия, и пусть следует за Мной. 25 Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретёт её. 26 Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27 Когда Ниспосланный как Человек придёт в славе Своего Отца, окружённый Своими ангелами, тогда воздаст каждому по его делам.[e] 28 Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят Ниспосланного как Человек, пришедшего в Своём царском величии.[f]

Notas al pie

 1. Мат 16:4 См. 12:40.
 2. Мат 16:16 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 3. Мат 16:18 Вселенская община последователей Масеха – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.
 4. Мат 16:18 Букв.: «мира мёртвых».
 5. Мат 16:27 См. Заб. 61:13.
 6. Мат 16:28 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исо служат первые восемь стихов следующей главы (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Исо говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования.