Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 1

Jesus som arvtager efter Abraham og David

1Jesus var „søn” af både kong David og af Abraham. Her følger slægtstavlen:

Abraham blev far til Isak, og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peretz[a] og Zerach. Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram, og Ram blev far til Amminadab. Amminadab blev far til Nahshon, som blev far til Salma, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Obed blev far til Isaj, og Isaj far til kong David.

David blev med Uriasʼ kone far til Salomon. Salomon blev far til Rehabeam, som blev far til Abija, og Abija blev far til Asa. Asa blev far til Joshafat, som blev far til Joram. Joram blev far[b] til Uzzija, som blev far til Jotam, og Jotam blev far til Ahaz. Ahaz blev far til Hizkija, 10 som blev far til Manasse, og Manasse blev far til Amon. Amon blev far til Josias, 11 som blev far til Jekonja[c] og hans brødre, der levede på den tid, da folket blev ført bort til Babylon.

12 Efter at folket var ført bort til Babylon, blev Jekonja far til Shealtiel, som blev far til Zerubbabel, 13 som igen blev far til Abiud. Abiud blev far til Eljakim, som blev far til Azor, 14 og Azor blev far til Zadok, som blev far til Akim. Akim blev far til Eliud, 15 som blev far til Eleazar, og Eleazar blev far til Mattan, som blev far til Jakob. 16 Jakob blev far til Josef, der blev gift med Maria, som var mor til Jesus, der også kaldes Messias.[d]

17 Der er altså 14 slægtled fra Abraham til kong David, og 14 fra kong Davids tid, indtil folket blev ført bort til Babylon, og 14 fra den tid, da folket kom til Babylon, indtil Messias blev født.

Jesu fødsel

18 Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft.[e] 19 Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen.

20 Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde: „Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. 21 Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[f] for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

22 På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter:

23 „Se, jomfruen vil blive gravid.
    Hun skal føde en søn,
    og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[g]
    (Det navn betyder: „Gud er med os”).

24 Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, 25 men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født.[h] Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus.

Notas al pie

  1. 1,3 De fleste navne er hebraiske i deres oprindelse. Derfor har vi i denne oversættelse søgt at bringe stavemåden så tæt som muligt på hebraisk, bortset fra de mest kendte navne, som fastholder den traditionelle danske stavemåde.
  2. 1,8 Egentlig „forfar”, da nogle slægtled uden væsentlig betydning er udeladt.
  3. 1,11 Ifølge 1.Krøn. 3,15-16 var Jekonja sønnesøn af Josias, men på hebraisk skelner man ikke mellem søn og sønnesøn i et slægtsregister. Nogle sønner var ikke værd at nævne. Jekonja kendes også under navnet Jojakin, søn af Jojakim. (Jf. Jer. 24,1 og 2.Kong. 24,6.12-15, 1.Krøn. 3,10-18.)
  4. 1,16 På græsk står der her Christos, hvilket er en oversættelse af det hebraiske Mashiach, som betyder „den salvede”, dvs. en, som Gud har udpeget til profet eller konge. Da ordet Messias er kendt på dansk, vil vi som regel bruge det ord om den længe ventede konge, der skulle genoprette Davids kongerige.
  5. 1,18 Ordene „hellig ånd” er ikke i bestemt form på græsk. Det betyder sandsynligvis, at der er fokus på Helligåndens kraft mere end på Helligånden som person.
  6. 1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.
  7. 1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til situationen i Esajasʼ bog er der her ingen mand involveret til at gøre jomfruen gravid.
  8. 1,25 En mere ordret oversættelse ville være: „Han ‚kendte’ hende ikke, før hun fødte en søn”. Det græske ord for „før” betyder egentlig „i tiden op til” og antyder i sig selv intet om, hvad der skete bagefter. Ifølge en gammel kristen tradition var Josef enkemand med flere børn, og Maria blev så mor for disse børn foruden sin egen søn, Jesus. Bibelteksten gør det ikke klart, om de brødre og søstre af Jesus, der omtales senere, var Marias egne børn.

O Livro

Mateus 1

A genealogia de Jesus Cristo

1São estes os antepassados de Jesus Cristo, descendente do rei David e de Abraão:

2/6 Os descendentes de Abraão foram sucessivamente Isaque, Jacob, Judá mais os irmãos deste. Judá foi pai de Peres e de Zera. (Tamar foi a mãe de ambos.) Depois de Peres vieram Hezrom, Rão, Aminadabe, Nassom, Salmom, Boaz (cuja mãe foi Raabe), Obede (que teve por mãe Rute), Jessé, e o rei David.

A seguir a David os descendentes foram Salomão (cuja mãe tinha sido mulher de Urias), 7/11 Reboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amom, Josias, Jeconias e seus irmãos (que nasceram quando os judeus foram deportados para Babilónia).

12/16 Depois desse exílio, a linha de descendência continuou sucessivamente com Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiude, Eliaquim, Azor, Zadoque, Jaquim, Eliude, Eleazar, Matã, Jacob e por fim José, marido de Maria, mãe de Jesus Cristo, o Messias.

17 São catorze gerações desde Abraão até ao rei David; catorze desde o tempo do rei David até ao exílio em Babilónia; e catorze do exílio até Cristo.

O nascimento de Jesus

18 Eis o que se passou antes do nascimento de Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava noiva de José, mas, embora fosse ainda virgem, ficou grávida, pelo Espírito Santo. 19 Então José, seu noivo, homem de princípios, decidiu pôr termo à promessa de casamento, querendo, porém, fazê­lo de tal modo que ela não ficasse com má fama entre o povo.

20/22 Estando ele a pensar no caso, teve um sonho no qual via um anjo de pé, ao seu lado, dizendo­lhe: “José, filho de David, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher! A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Ela terá um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.” Assim se cumpriu a mensagem de Deus através dos seus profetas:

23     “Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho
    e ser­lhe­á posto o nome de Emanuel.”

Emanuel quer dizer: Deus está connosco.

24/25 Quando acordou, José fez o que o anjo lhe mandara e levou Maria para casa como sua mulher. Mas ela continuou virgem até nascer o seu filho. José pôs­lhe o nome de Jesus.