La Bible du Semeur

Psaumes 86

Viens me sauver

1Prière de David.

Tends vers moi ton oreille, |Eternel, réponds-moi,
car je suis pauvre et affligé.
Viens protéger ma vie, |car je te suis attaché.
Toi mon Dieu, sauve-moi : |je suis ton serviteur, |je me confie en toi.
O Seigneur, fais-moi grâce !
Je crie vers toi sans cesse.
Réjouis ton serviteur,
car c’est vers toi, Seigneur, |que je me porte.
Car tu es bon, Seigneur, |et prompt à pardonner,
riche en amour |pour tous ceux qui t’invoquent.
Ecoute ma prière, |ô Eternel !
Sois attentif |à mes supplications !
Au jour de ma détresse, |c’est vers toi que je crie,
car tu me répondras.

Parmi les dieux, Seigneur, |nul n’est semblable à toi !
Aucun ne pourrait accomplir |des œuvres semblables aux tiennes.
Tous les peuples que tu as faits
viendront se prosterner |devant toi, ô Seigneur,
et ils te rendront gloire[a].
10 Car tu es grand, |et tu accomplis des prodiges !
C’est toi seul qui es Dieu.

11 Enseigne-moi, ô Eternel, |la voie que tu veux que je suive,
et je me conduirai |selon ta vérité.
Accorde-moi un cœur |tel qu’il te craigne sans partage.
12 De tout mon cœur, |je te louerai,
Seigneur mon Dieu, |je te rendrai |gloire à toujours.
13 Car ton amour |pour moi est grand,
et toi, tu me délivres |du gouffre du séjour des morts.

14 O Dieu, des hommes arrogants |se dressent contre moi,
une bande de violents |en veulent à ma vie.
Il n’y a pas de place |pour toi dans leurs pensées.
15 Mais toi, Seigneur, |tu es un Dieu compatissant |et disposé à faire grâce ;
toi, tu es lent à la colère, |riche en amour fidèle[b].
16 Tourne-toi donc vers moi |et fais-moi grâce !
Accorde-moi ta force, |à moi qui suis ton serviteur.
Oui, viens sauver |le fils de ta servante.
17 Accorde-moi un signe |de ta bonté.
Que ceux qui me haïssent |le voient et soient couverts de honte !
Car c’est toi, Eternel, |qui es mon aide |et mon consolateur.

Notas al pie

  1. 86.9 Cité en Ap 15.4.
  2. 86.15 Voir Ex 34.6 ; Né 9.17 ; Jr 2.13 ; Ps 103.8 ; 145.8.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 86

Pemphero la Davide.

1Ndimvereni Yehova ndipo mundiyankhe,
    pakuti ndine wosauka ndi wosowa.
Yangʼanirani moyo wanga, pakuti ndine wodzipereka kwa Inu.
    Inu ndinu Mulungu wanga;
    pulumutsani mtumiki wanu amene amadalira Inu.
Inu ndinu Mulungu wanga.
Mundichitire chifundo, Inu Ambuye,
    pakuti ndikuyitana Inu tsiku lonse.
Bweretsani chimwemwe kwa mtumiki wanu, Ambuye,
    pakuti ndimadalira Inu.

Inu Ambuye, ndinu wokhululuka ndi wabwino,
    wodzaza ndi chikondi kwa onse amene amayitana Inu.
Yehova imvani pemphero langa;
    mvetserani kulira kwanga kofuna chifundo.
Pa tsiku la mavuto anga ndidzayitana Inu,
    pakuti Inu mudzandiyankha.

Pakati pa milungu palibe wina wofanana nanu Ambuye;
    palibe ntchito zolingana ndi ntchito zanu.
Mitundu yonse ya anthu imene munayipanga
    idzabwera ndi kudzalambira pamaso panu Ambuye;
    iwo adzabweretsa ulemerero pa dzina lanu.
10 Pakuti ndinu wamkulu ndipo mumachita zodabwitsa;
    Inu nokha ndiye Mulungu.

11 Ndiphunzitseni njira yanu Yehova,
    ndipo ndidzayenda mʼchoonadi chanu;
patseni mtima wosagawikana
    kuti ndilemekeze dzina lanu.
12 Ndidzakutamandani Ambuye Mulungu wanga, ndi mtima wanga wonse;
    ndidzalemekeza dzina lanu kwamuyaya.
13 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu kwa ine;
    mwandipulumutsa ku malo ozama a manda.

14 Inu Mulungu wanga, anthu odzikuza akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufuna kundipha,
    amene salabadira za Inu.
15 Koma Ambuye ndinu Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga, wodzaza ndi chikondi ndi wokhulupirika.
16 Tembenukirani kwa ine ndipo ndichitireni chifundo;
    perekani mphamvu zanu kwa mtumiki wanu
    ndipo pulumutsani mwana wa mdzakazi wanu.
17 Mundionetse chizindikiro cha ubwino wanu
    kuti adani achione ndi kuchititsidwa manyazi,
    pakuti Yehova mwandithandiza ndi kunditonthoza.