La Bible du Semeur

Psaumes 81

Si mon peuple m’écoutait …

1Au chef de chœur. A chanter avec accompagnement de la harpe de Gath[a]. Psaume d’Asaph[b].

Lancez des cris d’allégresse vers Dieu notre force!
Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob!
Entonnez un chant, faites résonner le tambourin,
pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth!
Embouchez le cor au début du mois,
à la pleine lune, au grand jour de fête[c]!
C’est la loi pour Israël,
c’est une ordonnance du Dieu de Jacob,
et c’est un décret qu’il établit pour Joseph
quand il attaqua le pays d’Egypte.

J’entends un langage que je ne connaissais pas:
«J’ai déchargé ses épaules du fardeau
et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles.»
Tu étais dans la détresse: tu as appelé, alors je t’ai délivré,
je t’ai répondu, caché au sein du tonnerre,
et je t’ai mis à l’épreuve près des eaux de Meriba[d].
            Pause
Ecoute, ô mon peuple, je t’avertirai.
Ah, si seulement tu m’écoutais, Israël!
10 Tu n’auras chez toi aucun autre Dieu,
tu n’adoreras aucun des dieux étrangers!
11 Je suis l’Eternel, ton Dieu,
qui t’ai fait sortir d’Egypte[e].
Ouvre largement ta bouche, je la remplirai.
12 Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,
Israël n’a pas voulu de moi.
13 Alors je les ai laissé aller selon leur cœur obstiné,
ils n’ont fait que suivre leurs propres idées.
14 Si mon peuple m’écoutait,
et si Israël marchait sur les voies que j’ai prescrites,
15 je ferais en un instant plier tous ses ennemis,
et je tournerais ma main contre ceux qui les oppriment.
16 Et ceux qui haïssent l’Eternel lui seraient assujettis,
le temps de leur soumission durerait toujours.
17 Je nourrirais Israël de fleur de froment,
et je le rassasierais du miel d’abeilles sauvages[f].

Notas al pie

  1. 81.1 Voir note 8.1.
  2. 81.1 Voir note 50.1.
  3. 81.4 On devait sonner des trompettes au début de chaque mois, à la nouvelle lune (Nb 10.10), et en particulier au début du 7e mois, pour la fête des Trompettes (Lv 23.24). La fête : au regard des v. 6, 7, 11, il pourrait s’agir de la Pâque, qui célébrait la sortie d’Egypte (Ex 12) et se situait vers la pleine lune, le 14 du premier mois. Certains y voient cependant une référence à la fête des Cabanes (1 R 8.2, 65; 12.32; 2 Ch 5.3; 7.8; Né 8.14; Ez 45.25), qui commençait à la pleine lune, le 15 du 7e mois, et qui servait aussi de fête de reconnaissance pour les dons de Dieu durant la moisson (Lv 23.39-40; Dt 16.13-15).
  4. 81.8 Voir Ex 17.1-7; Nb 20.1-13.
  5. 81.11 Rappel d’Ex 20.2-3; Dt 5.6-7.
  6. 81.17 Allusion à Dt 32.13-14.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”