La Bible du Semeur

Genèse 46

Jacob se rend en Egypte

1Israël se mit en route avec tout ce qu’il possédait. Lorsqu’il arriva à Beer-Sheva, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s’adressa à lui dans une vision nocturne. Il l’appela : Jacob ! Jacob !

– Oui, répondit-il, j’écoute.

– Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N’aie pas peur de te rendre en Egypte, j’y ferai de toi un grand peuple. Moi-même je t’accompagnerai en Egypte, et moi-même aussi, je te l’assure, je t’en ferai revenir ; et c’est Joseph qui te fermera les yeux.

Jacob repartit donc de Beer-Sheva ; les fils d’Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Egypte[a]. Il avait avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, lorsqu’il se rendit en Egypte.

La famille de Jacob en Egypte

Voici les noms des fils d’Israël, venus en Egypte : Jacob et ses fils, le premier-né de Jacob étant Ruben, les fils de Ruben : Hénok, Pallou, Hetsrôn et Karmi. 10 Les fils de Siméon : Yemouel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Tsohar et Saül, le fils de la Cananéenne. 11 Les fils de Lévi : Guershôn, Qehath et Merari. 12 Les fils de Juda : Er, Onân, Shéla, Pérets et Zérah. Mais Er et Onân étaient morts au pays de Canaan. Pérets avait pour fils : Hetsrôn et Hamoul. 13 Les fils d’Issacar : Tola, Pouah[b], Yashoub[c] et Shimrôn, 14 et les fils de Zabulon : Séred, Elôn et Yahléel. 15 Ce sont là les descendants que Léa donna à Jacob en Paddân-Aram. Il y avait en plus leur fille Dina. Fils et filles étaient au nombre de trente-trois personnes. 16 Les fils de Gad : Tsephôn[d], Haggui, Shouni, Etsbôn, Eri, Arodi et Areéli. 17 Les fils d’Aser : Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Sérah ; fils de Beria : Héber et Malkiel. 18 Ce sont là les descendants de Jacob par Zilpa, la servante que Laban avait donnée à sa fille Léa. Ils étaient au nombre de seize personnes.

19 Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin. 20 Au pays d’Egypte, Joseph eut deux fils d’Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On[e] : Manassé et Ephraïm. 21 Les fils de Benjamin : Béla, Béker et Ashbel, Guéra, Naaman, Ehi, Rosh, Mouppim, Houppim et Ard. 22 Ce sont là les descendants que Rachel donna à Jacob ; ils étaient au nombre de quatorze personnes. 23 Le fils de Dan : Houshim. 24 Les fils de Nephtali : Yahtséel, Gouni, Yétser et Shillem. 25 Ce sont là les descendants de Jacob par Bilha, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel : ils étaient au nombre de sept.

26 L’ensemble des descendants de Jacob qui se rendirent avec lui en Egypte étaient au nombre de soixante-six, et il y avait en plus les femmes de ses fils. 27 Les fils que Joseph eut en Egypte étant au nombre de deux, l’ensemble de la famille de Jacob qui s’était rendue en Egypte comptait soixante-dix personnes[f].

L’installation dans la région de Goshen

28 Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph, afin qu’il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, 29 Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël, son père, en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. 30 Puis Israël dit à Joseph : Maintenant je peux mourir, puisque je t’ai revu et que tu vis encore !

31 Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je vais aller prévenir le pharaon, et lui dire : « Mes frères et la famille de mon père qui habitaient le pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. 32 Ce sont des bergers ; ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené avec eux leurs moutons, leurs chèvres et leurs bovins ainsi que tout ce qui leur appartient. » 33 Quand le pharaon vous convoquera et qu’il vous demandera : « Quelles sont vos occupations ? » 34 vous lui répondrez : « Tes serviteurs ont toujours élevé du bétail, depuis leur jeunesse jusqu’à ce jour – tout comme nos ancêtres. » De cette manière, il vous fera habiter dans la région de Goshen, car les bergers sont une abomination pour les Egyptiens.

Notas al pie

 1. 46.6 Voir Ac 7.15.
 2. 46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Pouva.
 3. 46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Yob.
 4. 46.16 Selon le Pentateuque samaritain, la version grecque et Nb 26.15. Le texte hébreu traditionnel a : Tsiphyôn.
 5. 46.20 C’est-à-dire Héliopolis.
 6. 46.27 Selon le texte hébreu traditionnel et Ex 1.5. L’ancienne version grecque et Ac 7.14 ont : soixante-quinze.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 46

Iacov şi familia sa merg în Egipt

1Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte şi i-a zis:

– Iacove, Iacove!

– Iată-mă! a răspuns el.

– Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare. Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii.

Apoi Iacov a plecat din Beer-Şeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă. Iacov şi toţi urmaşii săi şi-au luat turmele şi averile, pe care le-au adunat în Canaan, şi au venit să locuiască în Egipt. El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoţii, pe fiicele şi pe nepoatele sale; adică pe toţi urmaşii.

Acestea sunt numele israeliţilor (Iacov şi urmaşii săi) care au venit în Egipt:

Ruben, întâiul născut al lui Iacov, şi fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.

11 Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva[a], Iov[b] şi Şimron.

14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15 Aceştia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse şi o fiică, pe nume Dina. Toţi fiii şi fiicele sale au fost în număr de treizeci şi trei.

16 Fiii lui Gad: Ţifion[c], Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.

17 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18 Aceştia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şaisprezece persoane.

19 Fiii Rahelei, soţia lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20 În ţara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase şi Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On[d]. 21 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22 Aceştia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23 Fiul lui Dan: Huşim.

24 Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25 Aceştia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şapte persoane.

26 Toţi cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmaşii lui direcţi, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane. 27 Lui Iosif i s-au născut doi fii[e] în Egipt; astfel, toţi cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau şaptezeci[f].

Iacov se aşază în Goşen

28 Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goşen[g]. Când au ajuns în Goşen, 29 Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrăţişat şi a plâns pe umărul lui multă vreme. 30 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti.“ 31 Iosif le-a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine. 32 Aceşti oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ceea ce au.» 33 Când Faraon vă va chema şi vă va întreba despre ocupaţia voastră, 34 voi să-i răspundeţi că sunteţi păstori încă din tinereţe, asemenea strămoşilor voştri. Astfel, veţi putea locui în ţinutul Goşen, pentru că toţi păstorii sunt detestaţi de către egipteni.“

Notas al pie

 1. Geneza 46:13 TM; PentSam, Siriacă şi 1 Cron. 7:1: Pua
 2. Geneza 46:13 TM; PentSam şi unele mss ale LXX (vezi şi Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iaşub
 3. Geneza 46:16 TM; PentSam, LXX şi Num. 26:15: Ţefon
 4. Geneza 46:20 Vezi nota la 41:45
 5. Geneza 46:27 TM; LXX: nouă fii
 6. Geneza 46:27 TM (vezi şi Ex. 1:5); Q, LXX, F.A. 7:14: şaptezeci şi cinci; şaptezeci poate fi luat în sens tipologic, şi nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt
 7. Geneza 46:28 Vezi nota de la 45:10; şi în v. 34