La Bible du Semeur

Apocalypse 22

1Finalement, l’ange me montra le fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l’Agneau.

Au milieu de l’avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l’arbre de vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples.

Il n’y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte: ils verront sa face et porteront son nom sur leurs fronts. Il n’y aura plus jamais de nuit. On n’aura donc plus besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront éternellement.

Conclusion

L’ange me dit: Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt.

– Voici, dit Jésus, je viens bientôt! Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre.

Moi, Jean, j’ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternai aux pieds de l’ange qui me les avait montrées, et j’allais l’adorer.

– Non, me dit-il, ne fais pas cela! Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu!

10 Et il ajouta: Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. 11 Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s’adonner à l’impureté; mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier.

12 – Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J’apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. 13 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l’arbre de vie et de franchir les portes de la ville. 15 Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge.

16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux Eglises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C’est moi, l’étoile brillante du matin.

17 Et l’Esprit et l’Epouse disent: Viens! Que celui qui entend ces paroles dise: Viens! Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l’eau de la vie la reçoive gratuitement.

18 Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre: si quelqu’un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. 19 Si quelqu’un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l’arbre de vie et à la ville sainte décrits dans ce livre.

20 Le témoin qui affirme ces choses déclare: Oui, je viens bientôt!

Oh oui, qu’il en soit ainsi: Viens Seigneur Jésus[a]!

21 Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous.

Notas al pie

  1. 22.20 Voir l’acclamation araméenne: Marana tha (Notre Seigneur, viens) utilisée dans les cultes de l’Eglise primitive (1 Co 16.22).

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 22

Blaženosť nebeského Jeruzalema

1 Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako krištáľ, ktorá vyvierala pri Božom a Baránkovom tróne.

Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky, rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie dvanásťkrát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.

A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a Baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť,

budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno.

Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom, a budú kraľovať na večné veky.

Záverečné slová

Potom mi anjel povedal: Tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán, Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať.

Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy."

Ja Ján som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal.

Ale on mi povedal: Nerob to! Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

10 Potom mi povedal: Nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia.

11 Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej, kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane, ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posväcuje.

12 Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil.

13 Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný.

14 Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia, a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta.

15 Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá.

16 Ja Ježiš posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda.

17 Duch aj nevesta volajú: Príď!" A kto počúva, nech povie: Príď!" Kto je smädný, nech príde, kto túži, nech si zadarmo naberie vody života.

18 Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy: Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe.

19 A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.

20 Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem skoro!"

Áno, príď, Pane Ježišu!

21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.