La Bibbia della Gioia

Romani 12

I doni di Dio

1E così, cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio; che siano un sacrificio vivente, santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra. Allora sarete in grado, per vostra esperienza personale, di capire qual è la volontà del Signore; vale a dire: tutto ciò che è buono, perfetto è a lui gradito.

Come apostolo di Dio, vi metto in guardia uno per uno: siate onesti nel concetto che avete di voi stessi, secondo la misura della fede, che Dio vi ha dato. In un solo corpo ci sono molte parti, ma non tutte hanno la stessa funzione. Questo vale anche per noi: insieme formiamo il corpo di Cristo e, individualmente, ognuno di noi ha una funzione diversa da svolgere. Quindi apparteniamo gli uni agli altri, e ognuno ha bisogno di tutti gli altri.

Dio ha dato a ciascuno di noi la capacità di fare bene certe cose. Così, se il Signore vi ha dato il dono della profezia, fate profezie secondo la misura della vostra fede. Se il vostro dono, invece, è quello di aiutare gli altri, fatelo con ogni premura. Se avete la capacità dʼinsegnare, insegnate con tutto il vostro impegno. Se Dio vi ha dato il dono di predicare, fate tutto il possibile, perché le vostre prediche siano chiare e di aiuto agli altri. Se Dio vi ha affidato del denaro, siate generosi e servitevene con semplicità per aiutare gli altri. Se il vostro dono, invece, è lʼabilità di amministrare e la responsabilità di dirigere il lavoro di altri, assumetevi seriamente questo incarico. E quelli che confortano il prossimo, lo facciano con gioia.

Non fate finta di amare il vostro prossimo; amatelo veramente! Odiate il male e state sempre dalla parte del bene. 10 Amatevi a vicenda come fratelli e siate rispettosi gli uni verso gli altri. 11 Non siate mai pigri nel vostro lavoro, ma servite il Signore con entusiasmo.

12 Rallegratevi, pensando a tutto ciò che Dio sta preparando per voi. Siate pazienti nelle difficoltà; e prendete la abitudine di pregare sempre. 13 Quando dei figli di Dio hanno bisogno di qualcosa, siate voi i primi ad aiutarli, e fate di tutto per essere ospitali.

14 Se qualcuno vi maltratta, perché siete cristiani, non maleditelo; pregate invece, che il Signore lo benedica. 15 Siate felici con chi è felice e piangete con chi piange. 16 Lavorate insieme dʼamore e dʼaccordo; non cercate dʼimporre la vostra personalità e non adoperatevi per entrare nelle grazie dei pezzi grossi, ma godete della compagnia della gente semplice. E non pretendete di sapere sempre tutto!

17 Non ripagate il male col male. Agite in modo tale che tutti possano vedere che siete onesti. 18 Se è possibile, non bisticciate con nessuno, ma vivete in pace con tutti.

19 Cari fratelli, non vendicatevi mai delle offese ricevute! Lasciate invece fare a Dio, perché il Signore ha detto che sarà lui a punire quelli che se lo meritano. (Non erigetevi a giudici). 20 Al contrario: date da mangiare al vostro nemico, se ha fame; e se ha sete, dategli qualcosa da bere, così facendo: «riunirete sul suo capo dei carboni accesi»; in altre parole, lui si vergognerà del suo comportamento verso di voi. 21 Non lasciatevi prendere la mano dal male, ma vincete il male, facendo il bene.

Nádej pre kazdého

List Rimanom 12

Črty kresťanského života

1 Boh nás zahŕňa mnohým dobrodením, preto vás prosím, milí bratia, aj vy sa mu celkom oddajte. Nech celý váš život je ako živá, svätá obeť, ako bohoslužba, ktorá je Bohu príjemná.

Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé.

Z poverenia, ktoré som dostal od Boha, kladiem na srdce každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac, ako skutočne je. Nech každý zmýšľa o sebe podľa stupňa viery, ktorú získal od Boha.

Lebo tak, ako sa telo skladá z mnohých orgánov a každý má v ňom inú funkciu,

aj my tvoríme s Kristom jedno telo -- cirkev -- kde všetky jeho časti sú závislé jedna od druhej.

Boh z milosti každému z nás dal schopnosť robiť niečo dobré. Komu Boh zveril posolstvo, nech to robí v súlade s vierou.

Ak je niekto obdarený schopnosťou slúžiť, nech to robí s celou dušou. Kto má schopnosť vyučovať, nech sa venuje vyučovaniu.

Kto má dar povzbudzovať, nech povzbudzuje. Kto má dar dávať, nech to robí úprimne. Kto stojí na čele, nech to robí horlivo. Kto slúži trpiacim, nech to robí s radosťou.

Pravidlá medziľudských vzťahov

Láska nech je bez pretvárky. Zlo nech sa vám protiví, milujte dobro.

10 Majte sa radi ako bratia, buďte k sebe nežní. Každý nech si ctí iného väčšmi ako seba.

11 V horlivosti neochabujte, slúžte Pánovi s vrúcnosťou a zápalom.

12 Tešte sa z toho, že máte nádej, trápenie znášajte trpezlivo a modlite sa vytrvalo.

13 Pomáhajte bratom, ak sa ocitnú v núdzi, a majte dom vždy otvorený pre hostí.

14 Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe nenávisť.

15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.

16 Žite vo vzájomnej zhode. Nežeňte sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších.

17 Zlo nikdy neodplácajte zlom, ale usilujte sa o dobro pre všetkých.

18 Nakoľko to závisí od vás, dobre vychádzajte so všetkými ľuďmi.

19 Nevyrovnávajte si účty sami, moji drahí, ponechajte súd skôr Bohu, lebo v Písme je napísané: Mne patrí pomsta, ja všetkým odplatím, vraví Pán."

20 Vy sa radšej správajte podľa pokynov Písma: Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj sa mu najesť. Ak je smädný, daj sa mu napiť. Takto nad ním zvíťazíš."

21 Nedajte sa premôcť zlom, ale premáhajte zlo dobrom.