La Bibbia della Gioia

Matteo 1

Gli antenati di Gesù Cristo

1Questi sono gli antenati di Gesù Cristo, discendente del re Davide e di Abramo.

Abramo fu il padre di Isacco; Isacco fu il padre di Giacobbe; Giacobbe fu il padre di Giuda e dei suoi fratelli. Giuda fu il padre di Fares e Zara (Tamar fu la loro madre); Fares fu il padre di Esrom; Esrom fu il padre di Aram; Aram fu il padre di Aminadab; Aminadab fu il padre di Naasson; Naasson fu il padre di Salmon; Salmon fu il padre di Booz (e Rahab sua madre); Booz fu il padre di Obed (e Ruth sua madre); Obed fu il padre di Iesse; Iesse fu il padre del re Davide.

Davide fu il padre di Salomone (e sua madre la vedova dʼUria); Salomone fu il padre di Roboamo; Roboamo fu il padre di Abia; Abia fu il padre di Asa; Asa fu il padre di Giosafat; Giosafat fu il padre di Ioram; Ioram fu il padre di Uzzia; Uzzia fu il padre di Ioatam; Ioatam fu il padre di Achaz; Achaz fu il padre di Ezechia; 10 Ezechia fu il padre di Manasse; Manasse fu il padre di Amon; Amon fu il padre di Giosia; 11 Giosia fu il padre di Ieconia e dei suoi fratelli (nati nel periodo dellʼesilio in Babilonia).

12 Dopo lʼesilio: Ieconia fu il padre di Salatiel; Salatiel fu il padre di Zorobabel; 13 Zorobabel fu il padre di Abiud; Abiud fu il padre di Eliacim; Eliacim fu il padre di Azor; 14 Azor fu il padre di Sadoc; Sadoc fu il padre di Achim; Achim fu il padre di Eliud; 15 Eliud fu il padre di Eleazaro; Eleazaro fu il padre di Mattan; Mattan fu il padre di Giacobbe; 16 Giacobbe fu il padre di Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù Cristo, il Messia.

17 Così da Abramo fino a Davide abbiamo quattordici generazioni, dal re Davide allʼesilio in Babilonia altre quattordici generazioni; come pure abbiamo quattordici generazioni dallʼesilio a Cristo.

Promessa della nascita di Gesù

18 Ecco i fatti riguardanti la nascita di Gesù Cristo. Sua madre, Maria, era fidanzata con Giuseppe, ma, mentre era ancora vergine, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe, il suo fidanzato, da uomo di giusti princìpi, decise di rompere il fidanzamento, di nascosto però, perché non voleva esporla a critiche infamanti.

20 Ma, mentre faceva questi progetti, gli apparve in sogno un angelo del Signore.

«Giuseppe, discendente di Davide», disse lʼangelo, «non esitare a sposare Maria, perché il bambino che è dentro di lei è stato concepito dallo Spirito Santo. 21 Maria avrà un figlio al quale metterai nome Gesù (che significa Salvatore), perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. 22 Questo accadrà, affinché si realizzi ciò che Dio ha detto tramite il suo profeta: 23 “Ascoltate! La vergine sarà incinta! Partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele (che significa Dio è con noi)”».

24 Quando Giuseppe si svegliò, fece come lʼangelo gli aveva comandato e portò Maria a casa sua per sposarla. 25 Maria, vergine, partorì il bambino, a cui Giuseppe mise nome Gesù.

Nya Levande Bibeln

Matteus 1

Jesu familjeträd

1Detta är Jesu Kristi förfäder, från kung David och Abraham:

Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder),

Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron,

Ram, Amminadav, Nahshon,

Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai

Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru),

Rehabeam, Avia, Asa,

Josafat, Joram, Ussia,

Jotam, Ahas, Hiskia,

10 Manasse, Amon, Josia,

11 Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon)

12 Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel,

13 Avihud, Eljakim, Asor,

14 Sadok, Akim, Elihud,

15 Elasar, Mattan, Jakob,

16 Jakob var far till Josef. (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

17 Detta är de fjorton generationerna från Abraham till kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus.

En ängel visar sig för Josef

18 När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige Ande.

19 Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud, men inte heller skämma ut Maria offentligt.

20 Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet visade sig en ängel för honom i en dröm.Ängeln sa: Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria! Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige Ande.

21 Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom Jesus (det betyder Frälsare), för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

22 På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas:

23 'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och han ska kallas Immanuel (det betyder Gud är med oss).'

24 När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria,

25 men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef kallade honom Jesus.