La Bibbia della Gioia

2 Giovanni

Questa lettera è scritta da me, Giovanni, anziano della Chiesa, alla Signora eletta e ai suoi figli, che amo sinceramente, come li amano anche tutti i credenti, grazie alla verità che è e resterà per sempre nel nostro cuore.

Grazia, misericordia e pace saranno con noi come doni di Dio Padre e di Gesù Cristo, Figlio suo nella verità e nellʼamore.

Attenzione ai falsi maestri!

Mi ha fatto molto piacere aver trovato qui alcuni dei tuoi figli, e constatare che vivono seguendo la verità e obbedendo ai comandamenti di Dio.

Ed ora, signora, voglio ricordarti il vecchio comandamento che Dio ci ha dato fin dal principio, e cioè che i cristiani devono amarsi a vicenda. Se amiamo Dio, vivremo secondo i suoi comandamenti; e il comandamento che Dio ci ha dato fin dal principio, è questo: vivete nellʼamore.

State in guardia dai falsi maestri (se ne sono presentati tanti), parlo di quelli che non credono che Gesù Cristo venne sulla terra come essere umano, con un corpo come il nostro. Qualsiasi persona così è lʼingannatore e lʼanticristo. Badate di non essere come loro e di non perdere il premio delle vostre fatiche, ma comportatevi in modo da ricevere una piena ricompensa dal Signore. Chi va al di là dellʼinsegnamento di Cristo, non ha Dio. Chi, invece, sta saldo nellʼinsegnamento di Cristo, resta unito al Padre e al Figlio.

10 Se qualcuno viene da voi e non crede a ciò che Cristo ha insegnato, non fatelo neppure entrare in casa! E non lo salutate. 11 Se lo fate, sarete suoi complici nella sua malvagità.

12 Avrei ancora tante cose da scrivervi, ma non voglio farlo per lettera, perché spero di venire a trovarvi presto e di parlarne con voi a viva voce. Così la vostra gioia sarà completa.

13 Ti salutano i figli di tua sorella, eletta da Dio. Giovanni.

Nádej pre kazdého

Druhý Jánov List

Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.

2-3 Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.

Teším sa, že niektorí z vás žijú podľa Božích prikázaní.

Nebude to nič nové, pripomeniem len to, čo už dávno viete:

Milujme sa navzájom, ako nás tomu učil Ježiš Kristus.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.

Dbajte, aby nevyšlo nazmar to, čo sme spoločne vybojovali, a aby ste napokon o všetko neprišli.

Komu nestačí Kristovo učenie a púšťa sa do špekulácií, vzďaľuje sa od Boha. Kto sa Kristovho učenia pridŕža, je v spojení s Bohom Otcom aj so Synom.

10 Ak príde niekto s iným učením, zavrite pred ním dvere a nedajte mu príležitosť.

11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.

12 Mám ešte mnohé na srdci, ale nechcem to zveriť papieru. Dúfam, že sa k vám dostanem a osobne sa pozhovárame a vzájomne potešíme.

13 Pozdravujú vás všetci tunajší kresťania.