La Bibbia della Gioia

1 Pietro 5

Una parola ai, responsabili della comunità

1Ed ora una parola a voi, che siete i responsabili della chiesa. Anchʼio sono uno di voi, e con i miei occhi ho visto Cristo morire sulla croce; anchʼio, quando Cristo tornerà, parteciperò alla sua gloria e al suo onore. Colleghi, questa è la mia preghiera per voi abbiate cura del gregge che Dio vi ha affidato; sorvegliatelo di buona voglia, non per obbligo né per interesse, ma perché desiderate con tutto il cuore fare ciò che il Signore desidera. Non siate tiranni con quelli che vi sono stati affidati, ma guidateli col vostro buon esempio; allora, quando apparirà Cristo, il capo di tutti i pastori, riceverete una gloriosa ricompensa che durerà per sempre.

Allo stesso modo, voi giovani ubbidite agli anziani. E tutti voi siate pronti a servirvi a vicenda con umiltà, perché le Scritture dicono: «Dio dà benedizioni speciali agli umili, ma resiste ai superbi». Se vi umilierete sotto la potente mano di Dio, al momento giusto egli vi rialzerà.

Affidate a lui tutte le vostre preoccupazioni e ansietà, perché egli ha cura di voi.

Siate lucidi di mente e attenti agli attacchi di Satana, il vostro grande nemico che sʼaggira come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare. Ma voi resistete, quando vi attacca, e abbiate fede nel Signore! E ricordate che anche altri cristiani, sparsi per il mondo, stanno patendo le vostre stesse sofferenze.

10 Ma, dopo che avrete sofferto un poʼ, il nostro Dio, che dona ogni grazia per mezzo di Cristo, vi darà la sua gloria eterna. Egli verrà di persona a prendervi, e vi renderà perfetti, stabili e più forti che mai. 11 A lui sia la potenza su tutte le cose per sempre. Amen.

12 Vi ho scritto queste poche righe con lʼaiuto di Silvano, nostro fratello fedele. Con questa lettera spero dʼavervi incoraggiato, perché in ciò che vi ho detto cʼè la vera grazia di Dio. Rimanete ben saldi in essa!

13 La comunità cristiana che sta in questa Babilonia, e che è vostra sorella nel Signore, vi manda i suoi saluti. Saluti anche da Marco, il mio figliolo. 14 Salutatevi a vicenda con un bacio fraterno. Pace a voi tutti che appartenete a Cristo.

Pietro.

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 5

Vzťahy medzi staršími a mladšími v cirkvi

1 A teraz niekoľko slov starším zborov. Aj ja som jeden z vás. Hovorím ako očitý svedok Kristových utrpení a ako ten, ktorý spolu s vami bude účastníkom Kristovej slávy, až znova príde.

Žiadam vás naliehavo, aby ste sa ako pastieri starali o stádo, ktoré vám Boh zveril. Túto službu vykonávajte radi, a nie s nechuťou, nie pre zisk, ale z túžby slúžiť Pánovi.

Nebuďte panovační, ale veďte zverené stádo svojím dobrým príkladom.

Keď potom príde najvyšší Pastier, odmení vás účasťou na večnej sláve.

Vy mladí podriaďujte sa starším. Všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť.

A tak sa skloňte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne.

Všetky svoje obavy a starosti vložte na neho, veď on sa stará o vás.

Vzoprite sa diablovi

Majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa diabla; obchádza ako hladný ručiaci lev a hľadá, koho by roztrhal.

Vzoprite sa mu, zakotvení vo viere. Pamätajte, že kresťania na celom svete sú vystavení tým istým skúškam ako vy.

10 Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh plný lásky a milosti zjavenej v Ježišovi Kristovi vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.

11 Jemu patrí navždy všetka moc a sláva. Amen.

Záverečné pozdravy

12 Tento krátky list posielam po Silvánovi, ktorého pokladám za verného brata. Verím, že som vás ním povzbudil, pretože som vám predložil pravdivé podmienky cesty Božieho požehnania. To, čo som vám napísal, nech vás upevní v jeho láske.

13 Pozdravuje vás váš bratský zbor tu v Ríme, rovnako ako Marek, ktorého pokladám za svojho syna. Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Vám všetkým, ktorí ste v Kristovi, želám pokoj.