Asante Twi Contemporary Bible

Nahum 3:1-19

Ninewe Nnome

1Nnome nka mogya kuropɔn

a atorɔ ne korɔno ahyɛ no ma

na amanehunufoɔ mmpa mu da!

2Apɔnkɔkafoɔ abaa regyegye,

nteaseɛnam nhankra reyɛ kirididi

Apɔnkɔ rehurihuri

ne nteaseɛnam redenkye denkye.

3Apɔnkɔ ne wɔn sotefoɔ ko kɔ wɔn anim

akofena twa nyinam nyinam

na mpea nso pa yerɛ yerɛ.

Atɔfoɔ bebree,

awufoɔ a ebi deda ebi soɔ,

afunu a wɔntumi nkan wɔn dodoɔ

a nnipa tiatia soɔ.

4Yei nyinaa firi odwamanfoɔ bi akɔnnɔ,

ntafowayifoɔ no nnaadaa dodoɔ no.

Ɔno na ɔde nʼadwamammɔ tɔn amanaman

na ɔde nʼabayisɛm tɔn nnipa.

5“Me ne wo nnka,” sɛdeɛ Asafo Awurade seɛ ni,

“Mɛpagya wʼatadeɛ akɔ soro.

Mɛma amanaman ahunu wʼadagya

na ahennie ahodoɔ nso ahunu wʼanimguaseɛ.

6Mede efi bɛfɔre wo ho,

mɛbu wo animtia

na mama nnipa ahwɛ wo.

7Obiara a ɔbɛhunu wo bɛdwane afiri wo ho aka sɛ,

‘Ninewe abɔ, na hwan na ɔbɛsu no?’

Ɛhe na menya obi akyekyere wo werɛ?”

8Woyɛ sene Tebes a

ɛda Asubɔnten Nil ho a

nsuo atwa he ho ahyia anaa?

Asubɔnten bɔ ne ho ban

na nsuo yɛ ne fasuo.

9Kus ne Misraim yɛ ne dɔm a wɔntumi nkan wɔn.

Put ne Libia ka nʼadomfoɔ ho.

10Nanso wɔfaa no dommum

twaa no asuo.

Wɔtoo ne mmadoma hwehwee fam

ma wɔtetee wɔ mmɔntene so.

Wɔbɔɔ nʼaberempɔn so ntonto,

na nʼatitire nso wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn guguu wɔn.

11Wo nso wʼani so bɛyɛ wo hagyahagya sɛ ɔsabofoɔ

Na wo bɛhinta wo ho

de akɔpɛ dwanekɔbea wɔ atamfoɔ nkyɛn.

12Wʼaban nyinaa te sɛ borɔdɔma nnua

a aso aba foforɔ:

sɛ wɔwoso a

aba no tete gu ma deɛ ɔrepɛ bi adi.

13Hwɛ wʼakofoɔ

wɔn nyinaa yɛ mmaa!

Wʼasase so apono ano deda hɔ ma wʼatamfoɔ;

ogya ahye wʼapono no akyiri adaban.

14Sesa nsuo sie ma otua no.

Yere wo banbɔ mu!

Wɔ dɔteɛ no

na siesie ntayaa a wato no!

15Ɛhɔ na ogya bɛhye woɔ;

akofena bɛtwa wo ahwe fam,

na ayɛ wo sɛdeɛ mmɛbɛ adi wo nam.

Mo nnɔre sɛ mmɛbɛ anaa ntutummɛ!

16Wama wʼadwadifoɔ adɔɔso,

wɔn dodoɔ asene ɔsoro nsoromma,

nanso wɔte sɛ ntutummɛ a wɔbɔ asase no kwaterekwa

na afei wɔtu kɔ.

17Wʼawɛmfoɔ te sɛ ntutummɛ.

Wʼadwumayɛfoɔ te sɛ ntutummɛ akuo

a wɔsensam ban ho awɔ da.

Adekyeɛ mu owia pue a wɔtu kɔ,

na obi nnim faako a wɔkɔ.

18Ao, Asiriahene wo nnwanhwɛfoɔ retɔ nko.

Wʼanimuonyamfoɔ deda hɔ rehome.

Wo nkurɔfoɔ abɔ apete wɔ mmepɔ no so

a wɔnni anoboaboafoɔ.

19Aduro biara ntumi nkum wʼapirakuro no;

wo pira no mu yɛ den.

Obiara a ɔte wo nka no

bɔ ne nsam wɔ wʼasehweɛ ho,

Na hwan koraa na wommɔɔ

no atirimuɔden da?

Korean Living Bible

나훔 3:1-19

니느웨에 미칠 화

1피의 성에 화가 있을 것이다. 사기와 약탈이 판을 치고 있으므로 희생자가 떠 날 날이 없다.

2휙휙하는 채찍 소리, 덜거덩거리는 전차 바퀴 소리, 뛰는 말과 달리는 전차,

3격돌하는 기병, 번쩍이는 칼, 빛나는 창, 수많은 사상자, 시체더미, 헤아릴 수 없는 주검들, 시체에 걸려 넘어지는 사람들!

4이 모든 것은 니느웨가 요염한 창녀처럼 음행하였기 때문이다. 저가 음행으로 여러 나라를 사로잡고 마력으로 그 백성을 미혹하였다.

5전능하신 여호와께서 말씀하신다. “니느웨야, 내가 너를 대적하여 네 치마를 네 얼굴까지 걷어올려 너의 벌거벗은 수치를 온 세계에 보일 것이다.

6내가 또 더러운 것을 너에게 던져 너를 모욕하고 너를 구경거리가 되게 하겠다.

7너를 보는 자들이 다 네게서 도망하며 ‘니느웨가 황폐하였다. 누가 너를 위해 슬피 울까?’ 하고 말할 것이다. 너를 위로할 자를 내가 어디서 구할 수 있겠는가?”

8네가 3:8 원문에는 ‘노아몬’데베스보다 나은가? 그는 나일 강가에 위치하여 물로 둘러싸였으므로 강이 방어선이 되고 물이 성벽이 되었으며

93:9 원문에는 ‘구스’에티오피아와 이집트가 그에게 강력한 힘이 되었고 붓과 3:9 히 ‘루빔’리비아도 그의 동맹국이 되었다.

10그런데도 그는 포로가 되어 사로잡혀갔으며 그 어린 아이들은 길 모퉁이에 내동댕이침을 당해 박살이 났고 귀족들은 종으로 팔려가기 위해 제비 뽑혔으며 모든 지도급 인사들은 사슬에 묶였으니

11너도 취하게 될 것이며 네 대적을 피하여 숨을 곳을 찾게 될 것이다.

12무화과나무의 처음 익은 열매가 흔들기만 하면 먹는 자의 입에 떨어지듯이 너의 모든 요새들이 쉽게 무너질 것이다.

13너의 병사들을 보아라. 그들은 여자처럼 무력하다! 네 땅의 성문들이 네 대적 앞에 활짝 열려 있으니 그 빗장들이 불에 탈 것이다.

14너는 포위당할 일에 대비하여 물을 길어 두고 방어진을 튼튼하게 하며 진흙을 밟아 벽돌 가마를 수리하라.

15그러나 3:15 암시됨.네가 아무리 방비하여도 불이 너를 삼키며 칼이 너를 베고 메뚜기떼가 곡식을 먹어가듯이 네 대적이 너를 먹을 것이다. 메뚜기떼처럼 네 인구수를 많게 해 보아라.

16네가 네 상인들의 수를 하늘의 별처럼 많게 하였으나 메뚜기처럼 다 날아가 버리고 말았다.

17너의 병사들과 지휘관들은 추운 날 울타리에 깃들였다가 해가 뜨면 날아가 버리는 메뚜기떼와 같아서 아무도 그들이 간 곳을 알지 못한다.

18앗시리아 왕아, 네 목자들은 죽었고 네 귀족들도 영원히 잠들었으며 네 백성들은 산에 흩어졌는데도 그들을 모을 자가 없다.

19네가 중상을 입었으므로 아무도 네 상처를 고칠 수 없다. 네 소식을 듣는 자들이 다 기뻐서 손뼉을 치고 있으니 잔학한 너에게 피해를 입지 않은 자가 아무도 없기 때문이다.