Asante Twi Contemporary Bible

Habakuk 2:1-20

1Mɛgyina mʼahwɛeɛ na mawɛn.

Mɛbɔ nsra

na mahwɛ deɛ ɔbɛka akyerɛ me,

ne mʼanoyie a mede bɛma nkurobɔ yi.

Awurade Mmuaeɛ Foforɔ

2Afei, Awurade buaa sɛ,

“Twerɛ adiyie yi wɔ abopono so

ma emu nna hɔ pefee

ama ɔkenkanfoɔ ate aseɛ.

3Adiyisɛm no retwɛn hyɛberɛ bi;

ɛka awieeɛ ho asɛm

na ɛbɛba mu.

Ɛwom sɛ ɛrekyɛre deɛ, nanso twɛn,

ɛrenkyɛre, ɛbɛba mu.

4“Hwɛ, wama ne ho so;

nʼapɛdeɛ ntene,

nanso ɔteneneeni firi gyidie mu bɛnya nkwa.

5Nokorɛm, nsã ayi no ama

wayɛ ahantan na ɔnni ahotɔ.

Esiane sɛ ɔyɛ adifudepɛ sɛ damena

na ɔte sɛ owuo a hwee mmee no enti

ɔfom aman no nyinaa

na ɔfa amanfoɔ no nyinaa nnommum.

6“Nnommumfoɔ yi nyinaa bɛdi ne ho fɛ asere no aka sɛ,

“ ‘Nnome nka deɛ ɔboaboa korɔnodeɛ ano,

na ɔnam apoobɔ so nya ne ho!

Yei nkɔ so nkɔsi da bɛn?’

7Wɔn a wode wɔn ka no bɛsɔre mpofirim so.

Wɔbɛsɔre ama wo ho apopo

na wɔbɛtwi afa wo so.

8Esiane sɛ woafo aman bebree enti,

wɔn a wɔaka no bɛfo wo bi.

Ɛfiri sɛ woahwie nnipa mogya agu;

woasɛe nsase, nkuropɔn ne wɔn a wɔtete mu.

9“Nnome nka deɛ ɔde korɔnodeɛ kyekyere ne ɔman,

a ɔyɛ ne pirebuo wɔ sorɔnsorɔmmea,

sɛdeɛ ɔbɛyi ne ho afiri ɔsɛeɛ mu.

10Woatu nnipa bebree sɛeɛ ho agyina,

de agu wo fie anim ase, na wode wo nkwa atwa so.

11Aboɔ a ɛhyehyɛ afie afasuo mu no bɛteam

na ɛbɛgyegye wɔ mpunan a wɔahyehyɛ no mu.

12“Nnome nka deɛ ɔnam mogya hwieguo so kyekyere kuropɔn

na ɔnam awudie so kyekyere kuro.

13Asafo Awurade ahyɛ sɛ,

nnipa no adwumayɛ bɛyɛ ogya a wɔhye.

Aman no brɛ gu kwa. 14Na Awurade animuonyam ho nimdeɛ bɛhyɛ asase nyinaa ma,

sɛdeɛ nsuo hyɛ ɛpo ma no.

15“Due! Wo a woma wo mfɛfoɔ nsã,

Wohwie ma wɔnom kɔsi sɛ wɔbɛboro,

na afei woahwɛ wɔn adagya.

16Worennya animuonyam biara. Wʼani bɛwu.

Afei aduru wo so. Nom na tɔ ntintan.

Kuruwa a ɛfiri Awurade nsa nifa reba wo so,

Aniwuo bɛkata wʼanimuonyam so

17Awurukasɛm a wode adi Lebanon no bɛmene wo,

ɔsɛeɛ a wosɛee mmoa nso bɛbɔ wo hu.

Woaka nnipa mogya agu;

woasɛe nsase, nkuropɔn ne nnipa a wɔwɔ mu.

18“Ɛdeɛn mfasodeɛ na monya firi ahoni a onipa ayɛ mu?

Anaa nsɛsodeɛ a ɛkyerɛkyerɛ atorɔ?

Deɛ ɔyɛ ohoni no de ne ho to ɔno ankasa nsa ano adwuma so;

na ɔyɛ anyame a wɔntumi nkasa.

19Nnome nka deɛ ɔka kyerɛ dua sɛ, ‘Nya nkwa!’

Anaa ɔka kyerɛ ɛboɔ a ɛnni nkwa sɛ, ‘Nyane!’

Ɛbɛtumi ama akwankyerɛ?

Wɔde sika kɔkɔɔ ne dwetɛ adura ho;

nanso ahomeɛ nni mu.”

20Nanso Awurade wɔ nʼasɔrefie kronkron mu.

Momma asase nyinaa nyɛ komm wɔ nʼanim.

Korean Living Bible

하박국 2:1-20

여호와의 대답

1내가 “내 망대에 올라가서 기다리며 내 질문에 대하여 여호와께서 어떻게 대답 하실지 알아보고 또 내가 책망을 받을 경우 대답할 말도 생각해 보겠다” 하였더니

2여호와께서 이렇게 대답하셨다. “너는 내가 너에게 말해 주는 것을 판에 선명하게 기록하여 달려가면서도 읽어 볼 수 있게 하라.

3이것이 지금 당장 이루어질 것은 아니지만 이루어질 때가 정해져 있으니 그 때가 분명히 올 것이며 반드시 이루어질 것이다. 비록 더딜지라도 기다려라. 지체되지 않고 그 때가 올 것이다.

4“악인은 마음이 교만하고 정직하지 못하므로 2:4 암시됨.살아 남지 못할 것이나 의로운 사람은 믿음으로 살 것이다.

5교만한 바빌로니아 사람들이 술의 노예가 되어 가만히 있지 못하고 2:5 또는 ‘그욕심을음부처럼넓히며’한없이 욕심을 부리며 죽음처럼 만족할 줄 모르고 모든 민족을 모으며 모든 백성을 사로잡고 있다.

6“사로잡힌 백성들이 정복자를 비웃고 조소하며 이렇게 말할 것이다. ‘자기 소유가 아닌 것을 끌어모으는 자야, 너에게 화가 있을 것이다. 고리 대금업자처럼 착취하여 부유하게 된 자야, 네가 언제까지 이런 일을 계속하겠느냐?’

72:7 또는 ‘너를물자들이’너의 채무자들이 갑자기 일어나서 화를 내며 너에게 달려들어 너를 떨게 하지 않겠느냐? 그들이 너를 약탈하지 않겠느냐?

8네가 여러 나라를 약탈하였으므로 살아 남은 백성들이 너를 약탈할 것이다. 이것은 네가 수많은 사람을 죽이고 그들의 땅과 성을 파멸시켰기 때문이다.

9“재앙을 피하기 위해서 높은 곳에 자기 보금자리를 만들고 자기 집을 위해 부당한 이득을 취하는 자에게 화가 있을 것이다.

10네가 여러 민족을 파멸시킴으로 네 집에 수치를 돌리고 스스로 범죄하게 되었으니

11담의 돌들이 너를 향해 부르짖을 것이며 집의 들보가 응답할 것이다.

12“살인과 폭력으로 성을 건설하는 자에게 화가 있을 것이다.

13민족들이 불탈 것을 위해 수고하며 나라들이 헛된 일로 힘을 소모하니 전능한 나 여호와가 정한 일이 아니냐?

14바다가 물로 가득한 것처럼 세상이 나 여호와의 영광을 아는 지식으로 가득할 것이다.

15“자기 이웃에게 강제로 술을 먹이고 그를 취하게 하여 그 나체를 보려고 하는 자에게 화가 있을 것이다.

16네가 영광 대신에 수치로 가득할 것이며 너도 마시고 2:16 또는 ‘너의할례아니한것을드러내라’비틀거리게 될 것이다. 나 여호와가 형벌의 잔을 너에게 마시게 하겠다. 치욕이 네 영광을 가릴 것이다.

17네가 레바논의 숲을 잘랐으므로 이제 너도 잘릴 것이며 네가 짐승을 죽였으므로 이제 짐승이 너를 두렵게 할 것이다. 이것은 네가 수많은 사람을 죽이고 그들의 성과 땅을 파멸시켰기 때문이다.

18“우상은 사람이 새겨 만든 것인데 무슨 가치가 있겠느냐? 그것은 거짓 스승에 불과하다. 말 못하는 우상을 만든 자가 그것을 의지한들 무슨 유익이 있겠느냐?

19나무 토막을 보고 ‘살아나라’ 고 말하거나 생명 없는 돌에게 ‘일어나라’ 고 말하는 자에게 화가 있을 것이다. 우상이 교훈을 줄 수 있겠느냐? 그것은 금과 은으로 입힌 것이므로 그 속에 생기가 없다.

20그러나 나 여호와는 성전에 있다. 온 세상은 내 앞에서 잠잠하라.”