Asante Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 17:1-18

Odwamanfoɔ Bi

1Abɔfoɔ baason no mu baako a ɔkura nkuruwa nson no baa me nkyɛn bɛkaa sɛ, “Bra na menkyerɛ wo kwan a wɔbɛfa so atwe odwamanfoɔ kɛseɛ a ɔte nsuo pii so no aso. 2Ewiase ahene ne no bɔɔ adwaman, na asase so nnipa aboto wɔ nʼadwaman nsã no mu.”

3Honhom no faa me maa ɔbɔfoɔ no de me kɔɔ ɛserɛ so. Ɛhɔ na mehunuu ɔbaa bi sɛ ɔte aboa kɔkɔɔ bi a wɔatwerɛ edin a ɛyɛ abususɛm agu ne ho nyinaa. Na aboa no wɔ tire nson, ne mmɛn edu. 4Na ɔbaa no hyɛ atadeɛ afasebire ne kɔkɔɔ a ɔde sikakɔkɔɔ aboɔ ne nhweneɛ a ne boɔ yɛ den ahyehyɛ ne ho. Na ɔkura sika kuruwa a afideɛ ne adwamammɔ ho nneɛma ayɛ no ma tɔ. 5Na wɔatwerɛ edin bi wɔ ne moma so a ne nkyerɛaseɛ no wɔ ahintasɛm mu sɛ,

“Babilonia kɛseɛ

asase so adwamanfoɔ

ne akyiwadeɛ maame.”

6Na mehunuu sɛ Onyankopɔn nkurɔfoɔ ne Yesu akyidifoɔ a wɔkumm wɔn no mogya aboro no.

Mehunuu no no, ɛyɛɛ me nwanwa. 7Ɔbɔfoɔ no bisaa me sɛ, “Adɛn enti na ɛyɛ wo nwanwa? Mɛkyerɛ wo ahintasɛm nkyerɛaseɛ a ɛwɔ ɔbaa no ne aboa no a ɔwɔ tire nson ne mmɛn edu a ɔte ne so no ho. 8Aboa a wohunuu no no na ɔte ase, nanso ɔnte ase bio. Ɔrebɛfiri bunu no mu aba ama wɔasɛe no. Nnipa a wɔte asase so a wɔantwerɛ wɔn din angu ateasefoɔ nwoma no mu ansa na wɔrebɔ ewiase no, sɛ wɔhunu aboa no a, ɛbɛyɛ wɔn nwanwa. Ɛberɛ bi na ɔte ase, nanso seesei ɔnte ase na ɔbɛsane aba.

9“Nyansa ne nteaseɛ ho hia wɔ ha. Etire nson no gyina hɔ ma mmepɔ nson, mmepɔ a ɔbaa no tena so. Wɔyɛ ahene baason nso 10a wɔn mu baanum awuwu, na wɔn mu baako da so di ɔhene na ɔbaako a ɔka wɔn ho no mmaeɛ. Na sɛ ɔba a ɔbɛdi ɔhene kakra. 11Aboa no a anka na ɔte ase na afei deɛ, ɔnte ase no yɛ ɔhene a ɔtɔ so nwɔtwe a ɔka baason a wɔdi ɛkan no ho a ɔrekɔ ne sɛeɛ mu.

12“Mmɛn edu a wohunuiɛ no yɛ ahene edu a wɔmfirii wɔn ahennie ase a wɔbɛma wɔn tumi na wɔne aboa no adi ɔhene dɔnhwereɛ no. 13Wɔn nyinaa wɔ botaeɛ baako, na wɔde wɔn ahoɔden ne wɔn tumi bɛma aboa no. 14Wɔbɛko atia Odwammaa no, na ɔno ne nʼakyidifoɔ, agyidifoɔ ne nokwafoɔ a wɔafrɛ wɔn no bɛdi wɔn so, ɛfiri sɛ, ɔyɛ awuranom mu Awurade ne ahene mu Ɔhene.”

15Ɔbɔfoɔ no nso ka kyerɛɛ me sɛ, “Nsuo a wohunuiɛ a odwamanfoɔ no te so no yɛ nkuro ne nkurɔfoɔ akuakuo ne aman ne kasa hodoɔ. 16Mmɛn edu ne aboa no a wohunuiɛ no bɛkyiri odwamanfoɔ no. Wɔbɛfa biribiara a ɛwɔ ne ho ama wada adagya. Wɔbɛwe ne nam na wɔde ogya ahye no. 17Ɛfiri sɛ, Onyankopɔn de ahyɛ wɔn akoma mu sɛ wɔbɛpene so de wɔn tumi ama aboa no na wadi ɔhene kɔsi sɛ Onyankopɔn asɛm no bɛba mu de ahyɛ ne botaeɛ no ma. 18Ɔbaa a wohunuu no no yɛ kuro kɛseɛ a ɛdi asase so ahene so.”

Knijga O Kristu

Otkrivenje 17:1-18

Velika Bludnica

1Priđe mi jedan od sedmorice anđela koji su izlili sedam posuda i reče: “Dođi! Pokazat ću ti osudu koja će snaći veliku Bludnicu koja sjedi na mnogim vodama. 2S njome su zemaljski kraljevi bludničili a stanovnici zemlje se opijali vinom njezina bluda.”

3I anđeo me u duhu17:3 Ili: u Duhu. prenese u pustinju. Ondje ugledam ženu kako sjedi na skrletnoj Zvijeri sa sedam glava i s deset rogova, punoj bogohulnih imena. 4Žena je bila odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragome kamenju i biserju. U ruci je držala zlatnu čašu punu gnusobe i nečisti svojega bluda. 5Na čelu joj je pisalo tajnovito ime: “Veliki Babilon, majka svih bludnica i gadosti zemaljskih.” 6Vidio sam da je Žena pijana od krvi svetih ljudi i krvi Isusovih svjedoka. Silno sam se začudio.

7“Što se čudiš?” upita me anđeo. “Reći ću ti tajnu o toj ženi i o Zvijeri koja je nosi, sa sedam glava i s deset rogova.” 8Zvijer koju si vidio vladala je, ali više ne vlada. Uskoro će izići iz bezdana i otići u vječno prokletstvo. I stanovnici zemlje kojih imena nisu upisana u Knjigu života od postanka svijeta zaprepastit će se kad opet vide Zvijer koja je bila, i nije, i opet će biti.

9Da se ovo razumije, treba mudrosti: sedam Zvijerinih glava sedam su bregova na kojima žena sjedi. One također predstavljaju sedam kraljeva. 10Petorica su već pala, šesti vlada, a sedmi tek treba doći, ali njegova će vladavina kratko trajati. 11Skrletna Zvijer jest osmi kralj koji je prije vladao kao jedan od sedmorice. Nakon druge vladavine slijedi mu propast. 12Deset rogova deset su kraljeva koji još nisu došli na vlast. Oni će doći na vlast i samo nakratko17:12 U grčkome: samo jednu uru. vladati skupa sa Zvijeri. 13Složit će se da njoj predaju svoju silu i vlast. 14Zaratit će protiv Jaganjca, ali on će ih pobijediti skupa sa svojim vjernim izabranicima koje je pozvao jer je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.

15“Vode koje si vidio,” reče mi još anđeo, “na kojima Bludnica sjedi, mnoštvo su naroda i jezika. 16Skrletna Zvijer i njezinih deset rogova—desetorica kraljeva koji će skupa s njom vladati—zamrzit će Bludnicu. Opustošit će ju i ogoliti, najesti se njezina mesa a zatim ju spaliti. 17Jer Bog im je stavio u srca da izvrše njegov naum: da složno predaju vlast Zvijeri dok se ne ispune Božje riječi. 18Žena koju si vidio velik je grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima.”