Asante Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 13:1-18

Mmoa Mmienu Bi

1Afei, mehunuu sɛ aboa bi apue ɛpo no mu reba. Na ɔwɔ mmɛn edu ne tire nson a na ahenkyɛ hyehyɛ mmɛn no biara so na edin a ɛgu Onyankopɔn ho fi bobɔ etire no ho. 2Aboa a mehunuu no no, na ɔte sɛ ɔsebɔ a ne nan te sɛ sisi, na nʼano nso te sɛ gyata. Ɔtweaseɛ no de ɔno ankasa ahoɔden ne nʼahennwa ne ne tumi nyinaa maa aboa no. 3Mehunuu sɛ wɔapira ne tiri no baako a ayɛ sɛ wɔrentumi nkum kuro no, nanso na kuro no awu. Aboa no ho yɛɛ ewiasefoɔ nyinaa nwanwa, enti wɔtu dii nʼakyi. 4Nnipa nyinaa somm ɔtweaseɛ no, ɛfiri sɛ, ɔde ne tumi nyinaa ama aboa no. Wɔsomm aboa no nso kaa sɛ, “Hwan na ɔte sɛ aboa no? Na hwan na ɔbɛtumi ne no ako?”

5Wɔmaa aboa no kwan maa ɔkaa abususɛm akɛseakɛseɛ tiaa Onyankopɔn, na wɔmaa no tumi sɛ ɔnyɛ deɛ ɔpɛ biara abosome aduanan mmienu. 6Ɔhyɛɛ aseɛ domee Onyankopɔn, ne din, baabi a ɔte ne wɔn a wɔte ɔsoro nyinaa. 7Wɔmaa no ɛkwan ma ɔne Onyankopɔn nkurɔfoɔ koeɛ sɛ ɔbɛdi wɔn so. Na wɔmaa no aman ne mmusuakuo ne nkurɔfoɔ ne kasa nyinaa mu so tumi. 8Nnipa a wɔte asase so nyinaa bɛsom no: obiara a wantwerɛ ne din anhyɛ ateasefoɔ nwoma a ɛwɔ Odwammaa a wɔkumm no no mu ansa na wɔrebɔ ewiase.

9“Tie, wo a wowɔ aso, bɛtie.

10“Obiara a ɛsɛ sɛ wɔkyere no no,

wɔbɛkyere no.

Obiara a ɛsɛ sɛ wɔkum no akofena ano no,

wɔbɛkum no.”

Yei mu boasetɔ ne gyidie ho hia Onyankopɔn nkurɔfoɔ.

11Afei, mehunuu aboa foforɔ a ɔrepue afiri asase mu. Na ɔwɔ mmɛn mmienu te sɛ nnwammaa, nanso na ɔkasa te sɛ ɔtweaseɛ no. 12Ɔsii aboa a ɔdi ɛkan no ananmu de ne tumi kɛseɛ no dii dwuma, na ɔhyɛɛ asase ne ɛso nnipa sɛ wɔnsom deɛ nʼapirakuro no awu no. 13Aboa a ɔtɔ so mmienu yi yɛɛ anwanwadeɛ akɛseɛ bebree. Ɔmaa ogya firi ɔsoro baa asase so wɔ nnipa nyinaa anim. 14Na ɔnam anwanwadeɛ a wɔmaa no ho ɛkwan yɛeɛ wɔ aboa a ɔdi ɛkan no anim no so daadaa nnipa a wɔte asase so nyinaa. Aboa no ka kyerɛɛ ewiase nnipa nyinaa sɛ, wɔnsi ohoni mfa nhyɛ aboa a wɔde akofena piraa no nanso nʼapirakuro no awu na ɔte ase no animuonyam. 15Wɔmaa aboa a ɔtɔ so mmienu no ɛkwan ma ɔhomee nkwa guu aboa a ɔdi ɛkan ohoni no mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ohoni no bɛtumi akasa, na wakum obiara a ɔnsom no no. 16Aboa no hyɛɛ nnipa nyinaa, nketewa ne akɛseɛ; adefoɔ ne ahiafoɔ, nkoa ne wɔn a wɔde wɔn ho sɛ wɔnhyɛ wɔn nsa nifa ho ne wɔn moma so agyiraeɛ. 17Obiara nni ho ɛkwan sɛ ɔtɔ anaa ɔtɔn, gye sɛ wɔde aboa no din anaa nsɛnkyerɛnneɛ a ɛgyina hɔ ma edin no hyɛ ne ho agyiraeɛ.

18Yei hia ma nyansa. Obiara a ɔnim nyansa no bɛtumi ahunu nsɛnkyerɛnneɛ a ɛgyina hɔ ma aboa no ase, ɛfiri sɛ, nsɛnkyerɛnneɛ no gyina hɔ ma onipa edin. Ne nsɛnkyerɛnneɛ yɛ ahansia aduosia nsia.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 13:1-18

Zvijer iz mora

1I stane na morski žal. Ugledam kako iz mora izlazi Zvijer s deset rogova i sedam glava. Na rogovima je imala deset kruna, a na glavama bogohulna imena. 2Sličila je leopardu, ali su joj noge bile kao medvjeđe, a usta poput lavljih. Zmaj joj dade svoju silu, svoje prijestolje i veliku vlast.

3Opazio sam da joj je jedna glava kao nasmrt ranjena—ali smrtna joj rana zacijeli. Sav svijet, začuđen, zadivljeno počne slijediti Zvijer 4i svi se poklone Zmaju koji joj je dao takvu vlast. Poklone se i Zvijeri. “Tko je kao Zvijer?” govorili su. “Tko može ratovati s njom?”

5Zvijeri je bilo dopušteno govoriti drskosti i hule protiv Boga i vlast da djeluje četrdeset dva mjeseca. 6Hulila je na Boga, na njegovo ime, na mjesto njegova prebivališta i na sve one što žive u nebu. 7Dopušteno joj je zaratiti protiv svetih i pobijediti ih. Dobila je vlast nad svakim plemenom i pukom, svakim jezikom i narodom. 8Poklonili su joj se svi koji pripadaju ovomu svijetu, kojih imena nisu zapisana u Knjizi života što pripada zaklanomu Jaganjcu od postanka svijeta.

9Slušajte, kad već imate uši! 10Kojima je određeno da odu u ropstvo, otići će u ropstvo. Kojima je određeno da poginu od mača, poginut će od mača. U tomu je postojanost i vjera svetih.

Zvijer iz zemlje

11Ugledam tada još jednu zvijer kako izlazi iz zemlje. Ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj. 12Vrši svu vlast prve Zvijeri u njezinoj nazočnosti. Primorava sve stanovnike zemlje da se klanjaju prvoj Zvijeri, kojoj je zacijelila smrtna rana. 13Činila je veliko znamenje: da oganj sune s neba na zemlju naočigled svih ljudi. 14Zavodila je tako stanovnike zemlje čudesima koje joj je bilo dopušteno činiti u nazočnosti prve Zvijeri. Rekla im je da načine kip Zvijeri koja je bila smrtno ranjena, ali je preživjela. 15Dopušteno joj je udahnuti život kipu Zvijeri tako da progovori. Kip progovori i zapovjedi da se smaknu svi koji mu se ne klanjaju.

16Druga zvijer učinila je da svi—veliki i mali, bogati i siromašni, robovi i slobodni ljudi—daju sebi udariti žig na desnu ruku ili na čelo. 17Nitko nije mogao ništa prodati ni kupiti ako nije imao žig s imenom Zvijeri ili s brojem njezina imena. 18Tko je mudar, neka odgonetne broj Zvijeri. To je broj čovjeka: 666.