Asante Twi Contemporary Bible

Adiyisɛm 11:1-19

Adansefoɔ Baanu No

1Wɔmaa me susudua bi a ɛte sɛ poma, na wɔka kyerɛɛ me sɛ, “Sɔre na susu Onyankopɔn asɔredan no ne afɔrebukyia no na kan wɔn a wɔresom wɔ asɔredan no mu no. 2Nanso, mfa asɔredan no adihɔ nka ho, ɛfiri sɛ, wɔde hɔ ama amanamanmufoɔ, na wɔbɛtiatia kuro kronkron no so abosome aduanan mmienu. 3Mɛsoma mʼadansefoɔ baanu a wɔfirafira ayitoma, na wɔaka Onyankopɔn asɛm saa nna apem ahanu ne aduosia no mu.” 4Saa adansefoɔ baanu no ne ngo dua mmienu no ne nkaneadua mmienu a ɛsi asase a ɛwɔ Awurade anim no so no. 5Egya firi wɔn anom bɛkunkum atamfoɔ biara a wɔpɛ sɛ wɔha wɔn no. Ɛno enti, obiara a ɔpɛ sɛ ɔha wɔn no, wɔbɛkum no. 6Wɔwɔ tumi sɛ ɛberɛ a wɔreka Onyankopɔn asɛm no, wɔto soro mu, a osuo rentɔ. Wɔwɔ tumi sɛ wɔde ɔhaw bɛto asase so mpɛn dodoɔ biara a wɔpɛ.

7Na sɛ wɔka wɔn asɛm no wie a, aboa a ɔbɛfiri bunu no mu apue no ne wɔn bɛko. Ɔbɛdi wɔn so akum wɔn 8na wɔn amu no agu kuro kɛseɛ no abɔntene so, wɔ baabi a wɔbɔɔ wɔn Awurade nnadewa mu wɔ asɛnnua no so a ɛhɔ din pa de Sodom ne Misraim no. 9Na nnipa a wɔfiri aman so ne mmusuakuo ne kasa ahodoɔ ne aman bi so bɛhwɛ wɔn afunu nnansa ne fa, na wɔremma ɛkwan mma wɔnsie wɔn. 10Asase so nnipa ani bɛgye sɛ saa nnipa baanu no awuwu. Wɔbɛgye wɔn ani na wɔakyɛ wɔn ho akyɛdeɛ ɛfiri sɛ, saa adiyifoɔ baanu no na wɔde ɔhaw bɛtoo asase sofoɔ so.

11Nanso, nnansa akyi no, Honhom a ɔfiri Onyankopɔn hɔ bɛwura wɔn mu na wɔasɔre. Na ehu kɛseɛ bɛka obiara a ɔbɛhunu. 12Afei, nne a ano yɛ den firi ɔsoro bɛka sɛ, “Mommra ɔsoro ha.” Na ɛberɛ a wɔn atamfoɔ rehwɛ wɔn no, wɔnam omununkum mu kɔɔ ɔsoro.

13Saa ɛberɛ korɔ no ara mu, asase wosoo dendeenden. Kuro no nkyɛmu edu mu baako sɛeɛ, na nnipa mpemnson wuwuiɛ wɔ asasewosoɔ no mu. Nnipa a wɔaka no bɔɔ hu na wɔkamfoo Onyankopɔn a ɔwɔ ɔsoro no kɛseyɛ.

14Ɔhaw a ɛtɔ so mmienu no atwa, nanso hwɛ, ɛrenkyɛre na ɔhaw a ɛtɔ so mmiɛnsa aba.

Totorobɛnto A Ɛtɔ So Nson

15Afei, ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nson hyɛnee ne totorobɛnto, na nne denden wɔ ɔsoro kaa sɛ,

“Tumi a wɔde di ewiase so seesei no

yɛ yɛn Awurade ne ne Kristo no dea,

na ɔbɛdi ɔhene daa daa.”

16Afei, mpanimfoɔ aduonu ɛnan a wɔte wɔn ahennwa so Onyankopɔn anim no de wɔn anim butubutu fam, somm Onyankopɔn, 17kaa sɛ,

“Yɛda wo ase, Otumfoɔ Onyankopɔn,

wo a wowɔ hɔ na wowɔ hɔ dada,

sɛ woafa wo tumi kɛseɛ,

na wahyɛ aseɛ redi ɔhene.

18Amanaman no bo fuiɛ,

ɛfiri sɛ wʼabofuo berɛ no aduru

a ɛsɛ sɛ wɔbu awufoɔ atɛn.

Ɛberɛ a ɛsɛ sɛ wobɔ wo nkoa adiyifoɔ no aba so

ne wo nkurɔfoɔ a wɔdi wo din ni no,

akɛseɛ ne nketewa.

Ɛberɛ aduru sɛ wosɛe wɔn a wɔsɛee asase no!”

19Onyankopɔn asɔredan a ɛwɔ ɔsoro no bueɛ maa wɔhunuu adaka a apam no wɔ mu no wɔ asɔredan no mu. Afei, anyinam ne aprannaa paapaee, ɛnna asase wosoeɛ na asukɔtweaa bebree nso tɔeɛ.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 11:1-19

Dva svjedoka

1Dobio sam zatim štap za mjerenje nalik trski i rečeno mi je: “Izmjeri Božji hram i žrtvenike te prebroji klanjatelje u njemu! 2Ali ne mjeri vanjsko dvorište hrama jer je ono predano poganima. Gazit će svetim gradom četrdeset dva mjeseca. 3A dvojici svojih svjedoka dat ću moć te će oni, odjeveni u kostrijet, prorokovati tih tisuću dvjesto šezdeset dana.”

4Njih su dvojica dvije masline i dva svijećnjaka koji stoje pred Gospodarom sve zemlje. 5Pokuša li im tko nauditi, iz usta im sukne oganj i proždre neprijatelja. Tko im god pokuša nauditi, mora umrijeti. 6Oni imaju vlast zatvoriti nebo da kiša ne padne koliko prorokuju. Imaju vlast pretvoriti rijeke i mora u krv te udariti zemlju pošasti kakvom žele i koliko žele.

7Kad dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja iziđe iz Bezdana zaratit će protiv njih. Pobijedit će ih i ubiti. 8Njihova će tijela ležati na glavnome trgu velikoga grada koji nazivaju Sodomom i Egiptom, u kojemu je raspet njihov Gospodin. 9Tri i pol dana svi će narodi, plemena i puci dolaziti da gledaju njihova trupla i nikome neće dati da ih polože u grob. 10Stanovnici zemlje radovat će se i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedni druge da proslave smrt te dvojice koji su im zadavali muke.

11Ali nakon tri i pol dana, Božji životni Duh uđe u njih i oni ustanu! Silan strah obuzme one koji su to promatrali. 12S neba tada zaori snažan glas: “Uziđite ovamo!” I pred očima svojih neprijatelja oni uziđu u nebo.

13Istog časa nastane silan potres koji uništi desetinu grada. Sedam tisuća ljudi pogine u njemu. A sve preživjele spopadne užas te odaju slavu nebeskome Bogu.

14Druga strahota prođe, ali za njom, evo, dolazi još jedna!

Sedma trublja: treća strahota

15Zatrubi sedmi anđeo. U nebu se začuju silni glasovi: “U svem je svijetu uspostavljeno kraljevstvo našega Gospodina i njegova Krista i on će kraljevati u vijeke vjekova!”

16Tada dvadeset četiri starješine što sjede na prijestoljima ispred Boga padnu ničice i poklone se Bogu govoreći:

17“Zahvaljujemo ti, Gospodaru,

Bože Svemogući,

koji jesi i koji su oduvijek bio,

jer si uzeo u ruke svoju veliku moć

i zakraljio se.

18Narodi su se na tebe gnjevili,

ali sada je došlo vrijeme tvojega gnjeva.

Vrijeme je da sudiš mrtvima

i da nagradiš svoje sluge.

Nagradit ćeš svoje proroke, svoj sveti narod

i sve koji se boje tvojega imena,

od najmanjih do najvećih.

Uništit ćeš sve koji su naštetili zemlji.”

19U nebu se otvori Božji hram i pokaže se Kovčeg saveza u hramu. Udare munje, grmljavina, gromovi te nastane silan potres i velika tuča.