Ang Pulong Sa Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. 4Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. 5Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. 6Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, 7aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. 8Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 3:1-15

Crijcunapaj causaimanta yachachishcami

1Shinallataj paicunataca, llajtata mandajcunatapish, pueblopi mandajcunatapish alli caźujcuna cachun ningui. ‘Paicuna imata mandajpipish caźungapaj, chaparacuj caichij’ nishpa yuyachipangui. 2Ama pitapish mana alli nishpa rimaj cachun, pihuanpish ama pʼiñanacuj cachun, llaquij cachun, tucuicunaman alli shunguta ricuchichun yuyachingui.

3Ñucanchijpish ñaupaca chʼahuanyashcacuna, cʼariyajcuna, chingarishcacuna, millai mapa munaillahuan aichata cushichina yuyaillahuan huatashcami causaj carcanchij. Shujtajcuna shina casha nishpa, uraman janajman pʼiñashca, caishuj chaishujhuanpish pʼiñanacushpa, imatapish millaillata rurashpami causarcanchij. 4Chashna causacujpipish, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosmari tucuicunata achcata llaquirca, cʼuyarca. 5Chashna cʼuyashpaca, mana ñucanchij ima allicunata rurashcamantachu quishpichirca. Ashtahuanpish ñucanchijta llaquishcallamantamari quishpichirca. Diosca, tucui juchacunata maillashpami, cutin huacharishcata rurarca. Paipaj jucha illaj Espiritutapish cushpami, mushuj causaiyujta rurarca. 6Ñucanchijta Quishpichij Jesucristomantamari, Diosca, Paipaj Espiritutaca, yallijta ñucanchijpi tallirca. 7Diosca, ñucanchij Paihuan alli tucuchun chasquingapajmi, mana cʼuyaipaj cajpipish cʼuyashpa chashna rurarca. Chaimantami ñucanchij huiñai causaita chasquingapaj cushicushpa shuyanchij. 8Caica, crinalla shimicunami. Taita Diosta crijcunaca, allita rurana yuyailla causachun, caicunatami ‘Yachana canguichij’ nishpami, ashtahuanca alli yachachina cangui. Cai yachanacunataca, tucuicunami yachana, tucuicunapajllataj allimi.

9Ashtahuanpish manapish cana yangamanta rimanacunata, ñaupa yayacunallamanta parlanacushpa pʼiñanacunata, Moisés Mandashcamanta rimanacushpa pʼiñanacunataca, jarcarinami cangui. Chaicunamanta rimanacunaca imapajllapish mana alli, yangallami. 10Tandanacushca crijcunapurapi maijanpish chʼicanyarinacuipi churaj tiyajpica, shuj cutin, mana cashpaca ishqui cutin cunashpa rimangui. Chaita mana caźujpica, tandanacushca crijcunamanta llujshichishpa cachangui. 11Caita yachai: Chai runaca, paillataj pandarishpa juchayuj tucushpami, jatun llaquiman rina tucun.

Tucuchingapajmi rijsishcacunata ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

12Artemasta cashpa, Tiquicota cashpa cambajman cachajpica, ima shinapish utca Nicópolis pueblopi ñucata ricuj shamupangui. Chiri punllacuna tucuringacamami, chaipi casha nini. 13Abogado Zenasman, Apolosmanpish paicuna chai ruraicunapi puricujpi ama ima illaj tucuchun, imalla cuna cashcata cupangui. 14Can chashna rurajta ricushpami, ñucanchijpura crijcunapish allita ruranata, ima illajcunamanpish cunata yachangacuna. Chashnami paicunaca, mana pʼucuj shina chushajtaca mana causangacuna.

15Ñucapish, tucui ñucahuan cajcunapish tucuicunami cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ ninchij. Ñucanchijta cʼuyaj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipangui. Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.