Ang Pulong Sa Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. 4Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. 5Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. 6Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, 7aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. 8Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Ang Pulong Sang Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanon nga Pagginawi

1Padumduma ang mga tumuluo nga magpasakop kag magtuman sa gobyerno kag sa mga opisyal. Kinahanglan handa permi ang mga tumuluo sa paghimo sang bisan ano nga maayo. 2Silingon mo sila nga indi maghambal sing malain kontra sa bisan kay sin-o ukon magpangaway, kundi magmabuot sila kag magmalulo permi sa tanan nga tawo. 3Kay sang una, wala man kita nakahibalo sang kamatuoran parte sa Dios kag indi kita matinumanon. Ginpatalang kita kag gin-ulipon sang aton malaot nga mga balatyagon kag sang sari-sari nga mga pagpangalipay. Naghari sa aton ang malain nga mga handom kag kahisa. Gindumtan kita sang iban kag kita nagdumot man sa ila. 4Pero nag-abot ang tion nga ginpakita sang Dios nga aton Manluluwas ang iya kaayo kag gugma sa aton. 5Ginluwas niya kita indi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kag ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bag-o nga kabuhi. 6Ginhatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo paagi kay Jesu-Cristo nga aton Manluluwas, 7agod paagi sa iya bugay nga nagpakamatarong sa aton, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan nga amo ang aton ginalauman. 8Ini nga mga pagpanudlo matuod kag masaligan.

Gani gusto ko nga itudlo mo gid ini nga mga butang agod nga ang mga nagatuo sa Dios magtinguha gid sa paghimo sing maayo. Maayo gid ini kag mapuslanon para sa mga tawo. 9Pero maglikaw ka sa wala sing pulos nga mga pagbinais-bais, sa mga pag-usoy kon sin-o ang ila katigulangan, sa mga pagdebate kag pag-ilinaway parte sa Kasuguan. Ina nga mga butang wala sing pulos kay wala ka gid sing may makuha dira. 10Kon may tawo dira nga amo ang ginahalinan sang mga pagbinahin-bahin, dapat paandaman mo siya. Pero pagkatapos sang ikaduha nga pagpaandam, kon indi pa gid siya magpati, indi na ninyo siya pagpaupdon sa inyo. 11Kay nahibaluan mo nga ina nga tawo tiko ang iya panghunahuna, kag ang iya pagpakasala nagapamatuod nga may salabton siya sa Dios.

Katapusan nga mga Bilin

12Pakadtuon ko dira sa imo si Artemas ukon si Tykicus. Kon mag-abot na gani dira ang isa sa ila, magkadto ka dayon sa Nicopolis kag magpakigkita sa akon, kay nadesisyunan ko na nga didto ako matiner sa tion sing tigtulugnaw. 13Buligan mo gid si Zenas nga abogado kag si Apolos nga makalakat na sila. Siguruhon mo nga indi sila pagkulangon sa ila mga kinahanglanon. 14Tudlui ang aton mga utod dira nga magtinguha nga mag-obra sing maayo agod indi sila pagkulangon sa ila mga kinahanglanon. Sa sini nga paagi indi sila magakabuhi nga wala sing pulos.

15Nagapangamusta sa imo ang akon mga kaupod diri. Ipaabot mo man ang amon mga pagpangamusta sa aton kapareho nga mga tumuluo dira nga nagahigugma sa amon.

Kabay pa nga pakamaayuhon kamo tanan sang Dios.