Ang Pulong Sa Dios

Santiago 1

1Ako si Santiago nga alagad sa Dios ug ni Ginoong Jesu-Cristo. Nangumusta ako kaninyong tanan nga katawhan sa Dios[a] nga nagkatibulaag sa tibuok kalibotan.

Ang Pagtuo ug ang Kaalam

Mga kaigsoonan ko kang Cristo, pagmalipayon kamo kon moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga ug pagkamainantuson. Busa antosa ninyo ang tanan nga mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong, hingpit, ug walay ikasaway diha kaninyo. Kon aduna kaninyoy kulang sa kaalam, mangayo siya sa Dios, ug ang Dios mohatag niini kaniya nga walay pagpugong-pugong ug pagpamuyboy. Apan kon mangayo kamo, kinahanglan mosalig kamo sa walay pagduhaduha nga ihatag niya ang inyong gipangayo. Kay kon magduhaduha kamo, sama kamo sa balod nga gihuyop ug gipalid sa hangin. 7-8 Ang maduhaduhaon walay kasigurohan sa iyang mga gihimo. Dili siya angay magdahom nga may madawat siya gikan sa Ginoo.

Ang Kabos ug ang Adunahan

Ang mga kaigsoonan diha kang Cristo nga kabos angay nga malipay sa pagpasidungog sa Dios kanila. 10 Ang mga adunahan angay usab nga malipay sa pagpaubos kanila sa Dios. Kay sama sa mga bulak sa sagbot, ang adunahan dili usab molungtad. 11 Sa naglagiting nga kainit sa adlaw malaya ang sagbot, unya malarag ang iyang bulak ug mawala ang iyang katahom. Sama usab niini ang adunahan, mamatay samtang nagkapuliki siya sa iyang buluhaton.

Ang Pagsulay ug Pagtintal

12 Bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagsulay, kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay kataposan ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. 13 Kon may mga pagtintal nga moabot kanato, dili kita moingon nga gitintal kita sa Dios. Ang Dios dili matintal sa paghimo ug daotan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. 14 Matintal ang tawo kon dag-on siya sa daotan niyang tinguha. 15 Ug kon tumanon niya ang daotan niyang tinguha, ang sangpotanan niini mao ang pagpakasala; ug kon magpadayon siya sa pagpakasala, ang iyang padulngan mao ang kamatayon.

16 Busa mga minahal kong mga kaigsoonan, ayaw kamo palingla sa inyong kaugalingon. 17 Kay ang tanan nga maayo ug hingpit nga gasa naggikan man sa Dios. Siya mao ang naghimo sa tanan nga atua sa langit nga naghatag ug kahayag dinhi sa kalibotan. Ug bisan mausab ang ilang kahayag ug mabalhin ang ilang landong, ang Dios dili gayod mausab. 18 Sumala sa iyang kabubut-on, gihimo niya kita nga iyang mga anak pinaagi sa atong pag-ila sa kamatuoran, aron molabaw kita sa tanan niyang binuhat.

Ang Pagpaminaw ug Pagtuman

19 Mga minahal ko nga kaigsoonan, timan-i ninyo kini: kinahanglan andam kita sa pagpaminaw, dili magpataka ug sulti ug dili daling masuko. 20 Kay ang kasuko sa tawo dili gayod makatabang kaniya nga mahimong matarong atubangan sa Dios. 21 Busa biyai ninyo ang tanang mahugaw ug daotan nga binuhatan. Dawata ninyo nga may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasingkasing, nga mao ang makaluwas kaninyo.

22 Dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong kondili tumana ninyo kini. Kon maminaw lang kamo, ug dili motuman gilimbongan ninyo ang inyong kaugalingon. 23 Si bisan kinsa nga maminaw apan dili motuman sa pulong sa Dios, sama sa tawo nga nanamin, 24 ug human motan-aw sa iyang hitsura, milakaw lang dayon ug nalimtan na dayon niya kon unsay iyang hitsura. 25 Apan ang magsusi pag-ayo sa hingpit nga Kasugoan nga maoy makahatag ug kagawasan sa mga tawo, ug dili kay maminaw lang ug unya malimot ra dayon, kondili magpadayon gayod sa pagtuman niini, panalanginan sa Dios sa iyang mga ginahimo.

26 Kon may nagahunahuna nga siya relihiyoso apan walay pagpugong sa iyang dila, ang iyang relihiyon walay pulos, ug gilimbongan lamang niya ang iyang kaugalingon. 27 Alang sa Dios nga Amahan, ang relihiyon nga putli ug walay ikasaway mao ang pagtabang sa mga ilo ug sa mga babayeng balo sa ilang mga kalisod, ug ang paglikay sa tanang kadaotan niini nga kalibotan.

Notas al pie

 1. Santiago 1:1 tanan nga katawhan sa Dios: Sa literal, sa 12 ka tribo.

New American Standard Bible

James 1

Testing Your Faith

1[a]James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,

To the twelve tribes who are [b]dispersed abroad: Greetings.

Consider it all joy, my brethren, when you encounter various [c]trials, knowing that the testing of your faith produces [d]endurance. And let [e]endurance have its perfect [f]result, so that you may be [g]perfect and complete, lacking in nothing.

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and [h]without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a [i]double-minded man, unstable in all his ways.

But the [j]brother of humble circumstances is to glory in his high position; 10 and the rich man is to glory in his humiliation, because like [k]flowering grass he will pass away. 11 For the sun rises with [l]a scorching wind and withers the grass; and its flower falls off and the beauty of its appearance is destroyed; so too the rich man in the midst of his pursuits will fade away.

12 Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has [m]been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted [n]by God”; for God cannot be tempted [o]by evil, and He Himself does not tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. 15 Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin [p]is accomplished, it brings forth death. 16 Do not be [q]deceived, my beloved brethren. 17 Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or [r]shifting shadow. 18 In the exercise of His will He brought us forth by the word of truth, so that we would be [s]a kind of first fruits [t]among His creatures.

19 [u]This you know, my beloved brethren. But everyone must be quick to hear, slow to speak and slow to anger; 20 for the anger of man does not achieve the righteousness of God. 21 Therefore, putting aside all filthiness and all [v]that remains of wickedness, in [w]humility receive the word implanted, which is able to save your souls. 22 But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his [x]natural face in a mirror; 24 for once he has looked at himself and gone away, [y]he has immediately forgotten what kind of person he was. 25 But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but [z]an effectual doer, this man will be blessed in [aa]what he does.

26 If anyone thinks himself to be religious, and yet does not [ab]bridle his tongue but deceives his own heart, this man’s religion is worthless. 27 Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained [ac]by the world.

Notas al pie

 1. James 1:1 Or Jacob
 2. James 1:1 Lit in the Dispersion
 3. James 1:2 Or temptations
 4. James 1:3 Or steadfastness
 5. James 1:4 V 3, note 1
 6. James 1:4 Lit work
 7. James 1:4 Or mature
 8. James 1:5 Lit does not reproach
 9. James 1:8 Or doubting, hesitating
 10. James 1:9 I.e. church member
 11. James 1:10 Lit the flower of the grass
 12. James 1:11 Lit the
 13. James 1:12 Or passed the test
 14. James 1:13 Lit from
 15. James 1:13 Lit of evil things
 16. James 1:15 Lit is brought to completion
 17. James 1:16 Or misled
 18. James 1:17 Lit shadow of turning
 19. James 1:18 Or a certain first fruits
 20. James 1:18 Lit of
 21. James 1:19 Or Know this
 22. James 1:21 Lit abundance of malice
 23. James 1:21 Or gentleness
 24. James 1:23 Lit the face of his birth; or nature
 25. James 1:24 Lit and he
 26. James 1:25 Lit a doer of a work
 27. James 1:25 Lit his doing
 28. James 1:26 Or control
 29. James 1:27 Lit from