Ang Pulong Sa Dios

Ruth 4:1-22

Gipangasawa ni Boaz si Ruth

1Unya miadto si Boaz sa pultahan sa lungsod4:1 pultahan sa lungsod: Dinhi kasagaran pagahimuon ang panagtigom sa mga tawo kon may mga butang silang kinahanglan husayon. ug milingkod didto. Sa dihang miagi ang mas duol nga paryente ni Elimelec nga giingon ni Boaz, miingon si Boaz kaniya, “Hapit una higala, ug lingkod.” Busa miduol ang tawo ug milingkod. 2Unya gitigom ni Boaz ang napulo ka mga tigdumala sa lungsod ug gipalingkod usab didto. Ug sa dihang nakalingkod na sila, 3miingon si Boaz sa iyang paryente, “Mibalik na si Noemi gikan sa Moab, ug gusto niya nga ibaligya ang yuta sa atong paryente nga si Elimelec. 4Nahunahunaan ko nga ipahibalo kini kanimo. Busa, kon gusto ka, palita kini atubangan niining mga tigdumala sa akong mga katagilungsod ug sa uban pang nagalingkod dinhi. Apan kon dili ka, sulti lang aron masayran ko. Sa tinuod lang, mas may katungod ka sa pagpalit niini, ug sunod lang ako kanimo.” Miingon ang tawo, “Sige, paliton ko kana.” 5Apan miingon si Boaz, “Sa adlaw nga paliton mo ang yuta gikan kang Noemi, kinahanglan nga pangasaw-on mo usab ang Moabihanon nga balo nga si Ruth,4:5 Sa adlaw… si Ruth: Mao kini sa ubang karaang mga teksto; apan sa Hebreo, Sa adlaw nga paliton mo ang yuta kang Noemi ug kang Ruth nga Moabihanon, kinahanglan nga pangasaw-on (sa literal, paliton) mo usab ang balo. aron nga kon may anak na kamo, magpabilin ang yuta sa pamilya sa atong paryente nga namatay.4:5 Kon makaanak ang tawo kang Ruth, ang ilang anak isipon nga anak ni Mahlon, ang unang bana ni Ruth nga namatay. Si Ruth ug ang iyang anak mao ang manag-iya sa yuta ug dili ang tawo nga nangasawa kang Ruth. Niining paagiha magpabilin ang yuta sa panimalay ni Mahlon.

6Sa dihang nadungog kini sa tawo, miingon siya, “Kon mao kana dili ko na lang paliton ang yuta kay tingalig maproblemahan pa ako sa akong kaugalingong yuta tungod kay apil ang mahimo namong anak ni Ruth may bahin na sa akong yuta. Ikaw na lay palit kay dili ko kana mahimo.”

7Niadtong mga panahona sa Israel, aron may kalig-onan ang pagpalit sa yuta o ang pagbalhin sa katungod sa pagpalit sa yuta, huboon sa usa ka tawo ang iyang sandalyas ug ihatag ngadto sa mopalit. Mao kini ang pamaagi sa mga Israelinhon sa pagpamatuod nga lig-on na ang panagsabot.

8Busa sa pag-ingon sa tawo kang Boaz, “Ikaw na lay palit sa yuta,” gihubo dayon niya ang iyang sandalyas ug gihatag kang Boaz.4:8 ug gihatag kang Boaz: Anaa kini sa Septuagint, apan wala sa Hebreo. 9Unya miingon si Boaz sa mga tigdumala sa lungsod ug sa tanang mga tawo didto, “Mga saksi kamo karong adlawa nga paliton ko na kang Noemi ang tanang kabtangan ni Elimelec, nga gipanunod ni Kilion ug ni Mahlon. 10Ug dugang pa gayod, pangasaw-on ko si Ruth nga Moabihanon, nga balo ni Mahlon, aron nga kon may anak na kami, magpabilin ang mga kabtangan ni Mahlon sa iyang pamilya.4:10 Tan-awa usab ang 4:5b. Ug dili mawala ang iyang kaliwat sa iyang mga katagilungsod.” Unya miingon si Boaz sa mga tawo sa palibot, “Saksi kamo karong adlawa!”

11Mitubag ang mga tigdumala sa lungsod ug ang tanang mga tawo didto sa pultahan, “Oo, mga saksi kami. Hinaut pa nga ang imong pangasaw-onon himuon sa Ginoo nga sama kang Raquel ug kang Lea nga nanganak ug daghan, nga maoy nahimong mga katawhan sa Israel. Hinaut nga maadunahan ka sa Efrata ug mahimong bantogan sa Betlehem. 12Hinaut pa nga ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanimo pinaagi niini nga babaye magpabantog sa imong pamilya sama sa pamilya ni Perez, ang anak ni Juda kang Tamar.”

Ang mga Katigulangan ni David

13Busa gipangasawa ni Boaz si Ruth, ug pagbuot sa Ginoo nga magmabdos siya, ug nanganak siyag lalaki. 14Miingon ang mga babaye kang Noemi, “Dalaygon ang Ginoo! Gihatagan ka niya karong adlawa ug apo nga moatiman kanimo. Hinaut nga mahimo siyang bantogan sa Israel! 15Pabaskogon ug atimanon ka niya kon tigulang ka na, kay anak siya sa imong umagad nga nagpangga gayod kanimo labaw pa sa pagpangga sa pito ka anak nga lalaki.”

16Kanunayng kuhaon ni Noemi ang bata ug sabakon. Siya ang nahimong tig-atiman niini. 17Miingon ang mga babaye nga silingan ni Noemi, “Anaa na gayoy apo nga lalaki si Noemi!” Ginganlan nila ang bata ug Obed. Ug sa naminyo na si Obed, may anak siya nga si Jesse. Ug si Jesse mao ang amahan ni David.

18Mao kini ang mga kaliwat ni Perez hangtod kang David:

Si Perez amahan ni Hezron, 19Si Hezron amahan ni Ram, si Ram amahan ni Aminadab, 20si Aminadab amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, 21Si Salmon amahan ni Boaz, si Boaz amahan ni Obed, 22si Obed amahan ni Jesse, ug si Jesse amahan ni David.

New International Reader's Version

Ruth 4:1-22

Boaz Marries Ruth

1Boaz went up to the town gate and sat down there. Right then, the family protector he had talked about came by. Then Boaz said, “Come over here, my friend. Sit down.” So the man went over and sat down.

2Boaz brought ten of the elders of the town together. He said, “Sit down here.” So they did. 3Then he spoke to the family protector. He said, “Naomi has come back from Moab. She’s selling the piece of land that belonged to our relative Elimelek. 4I thought I should bring the matter to your attention. I suggest that you buy the land. Buy it while those sitting here and the elders of my people are looking on as witnesses. If you are willing to buy it back, do it. But if you aren’t, tell me. Then I’ll know. No one has the right to buy it back except you. And I’m next in line.”

“I’ll buy it,” he said.

5Then Boaz said, “When you buy the property from Naomi, you must also marry Ruth. She is from Moab and is the dead man’s widow. So you must marry her. That’s because his property must continue to belong to his family.”

6When the family protector heard that, he said, “Then I can’t buy the land. If I did, I might put my own property in danger. So you buy it. I can’t do it.”

7In earlier times in Israel, there was a certain practice. It was used when family land was bought back and changed owners. The practice made the sale final. One person would take his sandal off and give it to the other. That was how people in Israel showed that a business matter had been settled.

8So the family protector said to Boaz, “Buy it yourself.” And he took his sandal off.

9Then Boaz said to the elders and all the people, “Today you are witnesses. You have seen that I have bought land from Naomi. I have bought all the property that had belonged to Elimelek, Kilion and Mahlon. 10I’ve also taken Ruth, who is from Moab, to become my wife. She is Mahlon’s widow. I’ve decided to marry her so the dead man’s name will stay with his property. Now his name won’t disappear from his family line or from his hometown. Today you are witnesses!”

11Then the elders and all the people at the gate said, “We are witnesses. The woman is coming into your home. May the Lord make her like Rachel and Leah. Together they built up the family of Israel. May you be an important person in Ephrathah. May you be famous in Bethlehem. 12The Lord will give you children through this young woman. May your family be like the family of Perez. He was the son Tamar had by Judah.”

Naomi Gains a Son

13So Boaz married Ruth. Then he slept with her. The Lord blessed her so that she became pregnant. And she had a son. 14The women said to Naomi, “We praise the Lord. Today he has provided a family protector for you. May this child become famous all over Israel! 15He will make your life new again. He’ll take care of you when you are old. He’s the son of your very own daughter-in-law. She loves you. She is better to you than seven sons.”

16Then Naomi took the child in her arms and took care of him. 17The women living there said, “Naomi has a son!” They named him Obed. He was the father of Jesse. Jesse was the father of David.

18Here is the family line of Perez.

Perez was the father of Hezron.

19Hezron was the father of Ram.

Ram was the father of Amminadab.

20Amminadab was the father of Nahshon.

Nahshon was the father of Salmon.

21Salmon was the father of Boaz.

Boaz was the father of Obed.

22Obed was the father of Jesse.

And Jesse was the father of David.