Ang Pulong Sa Dios

Mateo 13

Ang Sambingay Mahitungod sa Tigsabwag

1Nianang adlawa, migawas si Jesus sa balay ug miadto siya sa daplin sa linaw ug milingkod didto. Apan tungod kay gilibotan siya sa daghan nga mga tawo, misakay siya sa sakayan ug milingkod aron sa pagtudlo. Ang mga tawo diha sa daplin sa linaw naminaw samtang nagtudlo siya. Daghan ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Miingon siya,

“May usa ka mag-uuma nga nagsabwag ug binhi. Nasabwag ang uban nga binhi sa daplin sa dalan, ug gituka kini sa mga langgam. Ang uban didto nasabwag sa kabatoan. Gamay lang ang yuta niini, busa dali ra nga mitubo ang binhi. Apan nalawos kini sa dihang nainitan sa adlaw, ug nalaya ra dayon tungod kay gamay ra ang gamot. Ang uban nga binhi mitubo sa yuta nga may tunokon nga mga sagbot, apan sa paglabong sa mga sagbot natabonan kini. Ang uban usab nga binhi nasabwag sa maayo nga yuta, mitubo ug namunga. Ang uban igo-igo lang ang bunga, ang uban daghan, ug ang uban daghan kaayo.[a] Kamo nga nagapaminaw, kinahanglan sabton gayod ninyo kining inyong nadungog.”

Ang Katuyoan sa mga Sambingay

10 Unya miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana. “Nganong nakigsulti ka sa mga tawo pinaagi sa mga sambingay?” 11 Mitubag si Jesus kanila, “Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gisulti kaninyo sa pamaagi nga masabtan ninyo, apan sa uban wala kini isulti sa pamaagi nga masabtan nila. 12 Kay ang tawo nga magtipig sa iyang nadungog nga kamatuoran hatagan pa ug pagsabot, ug daghan gayod ang idugang kaniya. Apan ang tawo nga wala magtipig sa iyang nadungog nga kamatuoran, bisan ang gamay niyang nasabtan, kuhaon pa gikan kaniya. 13 Busa nagasulti ako kanila pinaagi sa mga sambingay tungod kay nagatan-aw sila apan dili makakita, ug naminaw sila apan dili makasabot. 14 Busa natuman diha kanila ang giingon sa Dios pinaagi sa propeta nga si Isaias,

‘Sige lang kamog paminaw apan dili kamo makasabot.
Sige lang kamog tan-aw apan dili kamo makakita.
15 Tungod kay gahig ulo kining mga tawhana.
Gisampongan nila ang ilang mga dalunggan,
ug gipiyong nila ang ilang mga mata.
Kay basin makakita sila ug makadungog,
ug makasabot ug moduol kanako,
ug ayohon ko sila.’[b]

16 Apan bulahan kamong mga nagasunod kanako, kay nakakita kamo ug nakadungog. 17 Sa pagkatinuod, daghan ang mga propeta ug matarong nga mga tawo kaniadto nga nagtinguha nga makakita ug makadungog sa inyong nakita ug nadungog karon, apan wala kini mahitabo sa ilang panahon.”

Gipasabot ni Jesus ang Kahulogan sa Sambingay

18 “Busa, paminawa ug tun-i ninyo kon unsa ang kahulogan sa sambingay mahitungod sa tigsabwag. 19 Ang naminaw sa pulong mahitungod sa paghari sa Dios apan wala makasabot, nahisama niadtong daplin sa dalan nga nasabwagan ug binhi. Miabot si Satanas, ug giilog niya ang pulong diha sa iyang kasingkasing. 20 Ang kabatoan nga gamay lang ug yuta nga nasabwagan sa binhi mao ang tawo nga nakadungog ug midawat sa pulong sa Dios nga may kalipay. 21 Apan dili kini kinasingkasing. Busa wala molungtad ang iyang pagtuo. Sa pag-abot sa kalisod o paglutos tungod sa iyang pagdawat sa pulong sa Dios, mibiya siya sa iyang pagtuo. 22 Ang yuta nga may mga tunokon nga sagbot nga nasabwagan ug binhi mao ang tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan tungod sa mga kabalaka sa panginabuhi ug pagpaningkamot nga makaangkon ug bahandi, nalimtan niya ang pulong sa Dios nga iyang nadungog ug wala kini namunga sa iyang kinabuhi. 23 Apan ang maayo nga yuta nga nasabwagan ug binhi mao ang tawo nga naminaw gayod ug nakasabot sa pulong sa Dios. Namunga gayod ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang uban igo-igo lang ang bunga, ang uban daghan, ug ang uban daghan kaayo.”[c]

Ang Sambingay Mahitungod sa Sagbot

24 Nagpadayon si Jesus sa iyang pagtudlo sa mga tawo pinaagi sa sambingay. Miingon siya, “Ang paghari sa Dios nahisama sa tawo nga nagsabwag ug maayo nga binhi sa iyang yuta. 25 Sa kagabhion, samtang ang mga tawo nangatulog, ang iyang kaaway miadto didto ug nagsabwag ug liso sa sagbot ug unya mipauli. 26 Mitubo ang tanom, ug sa dihang namunga kini nakita nga may mga sagbot diay. 27 Busa miadto kaniya ang iyang mga sulugoon ug miingon, ‘Dili ba maayo nga binhi ang atong gisabwag sa imong yuta? Asa gikan ang mga sagbot?’ 28 Miingon ang ilang agalon, ‘Ang kaaway mao ang nagbuhat niini.’ Busa nangutana sila sa ilang agalon, ‘Ibton ba namo ang mga sagbot?’ 29 Mitubag ang ilang agalon, ‘Ayaw lang, kay basig maibot ug apil ang mga tanom. 30 Pasagdi lang ninyo hangtod nga moabot ang ting-ani. Sa ting-ani sugoon ko ang mga mag-aani nga unahon pagpangibot ang mga sagbot ug bugkoson aron sunogon. Pagkahuman, ipatigom ko kanila ang inani ngadto sa akong bodega.’”

Ang Sambingay Mahitungod sa Binhi sa Mustasa

31 Gisultihan usab niya sila niini nga sambingay, “Ang paghari sa Dios sama sa binhi sa mustasa[d] nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang yuta. 32 Ang binhi sa mustasa mao ang labing gamay sa tanan nga binhi. Apan kon motubo na gani, kini mao ang labing taas sa mga utanon, ug sama na sa kahoy ang iyang katas-on. Bisan gani ang mga langgam makasalag diha sa iyang mga sanga.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Patubo sa Pan

33 Gisultihan na usab niya sila sa lain pa nga sambingay, “Ang paghari sa Dios nahisama usab sa patubo nga gisagol sa usa ka palanggana nga harina, ug gimasa sa babaye, ug mitubo ang tibuok niya nga minasa.”

Nganong Sambingay ang Gigamit ni Jesus sa Pagpanudlo?

34 Gipaagi ni Jesus sa mga sambingay ang iyang mga pagpanudlo mahitungod sa paghari sa Dios. Wala siyay gisulti nga wala niya ipaagi sa sambingay. 35 Katumanan kini sa giingon sa Dios pinaagi sa iyang propeta:

“Mosulti ako pinaagi sa mga sambingay.
Isulti ko ang mga butang nga wala pa gayod mahibaloi sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan.”[e]

Gipasabot ni Jesus ang Kahulogan sa Sambingay Mahitungod sa Sagbot

36 Human niadto gibiyaan ni Jesus ang mga tawo ug misulod siya sa balay. Misulod usab didto ang iyang mga sumusunod ug nangutana kaniya, “Sultihi kami kon unsa ang kahulogan sa sambingay mahitungod sa sagbot.” 37 Miingon siya, “Ang tawo nga nagsabwag sa maayo nga binhi walay lain kondili ako nga Anak sa Tawo. 38 Ang yuta nga gisabwagan mao ang kalibotan. Ang maayo nga binhi mao ang mga tawo nga nagapasakop sa paghari sa Dios. Ug ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop ni Satanas. 39 Si Satanas mao ang kaaway nga nagsabwag sa mga sagbot. Ang ting-ani mao ang kataposan sa kalibotan, ug ang mga mag-aani mao ang mga anghel. 40 Sama nga ang mga sagbot ibton ug unya sunogon mao usab unya ang mahitabo sa kataposan sa kalibotan. 41 Ako nga Anak sa Tawo magpadala sa akong mga anghel aron tigomon ug pagawason gikan sa akong gingharian ang tanan nga nagabuhat ug daota nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. 42 Ug itambog sila ngadto sa kalayo sa impiyerno. Ug didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. 43 Ang mga matarong mosidlak sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang Amahan. Kinahanglan sabton gayod ninyo kining inyong nadungog!”

Ang Sambingay Mahitungod sa Bahandi nga Gilubong

44 “Ang paghari sa Dios nahisama usab sa bahandi nga gilubong sa yuta nga nakaplagan sa usa ka tawo. Ang iyang gibuhat, gitabonan niya kini pag-usab, ug unya mipauli siya nga malipayon. Gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan ug unya gipalit niya kadto nga yuta.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Perlas

45 “Ang paghari sa Dios nahisama usab sa usa ka negosyante nga nangita ug mga maanindot nga perlas. 46 Sa pagkakita niya sa mahalon kaayo nga perlas, mipauli siya ug gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug unya gipalit niya kadto nga perlas.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Pukot

47 “Ang paghari sa Dios nahisama usab sa pukot nga gitaktak didto sa dagat, ug nagkalain-lain ang mga isda nga nakuha. 48 Sa dihang daghan na ang isda sulod sa pukot gibira kini ngadto sa daplin. Unya nanglingkod ang mga mangingisda aron mamili. Ang maayo nga mga isda gibutang nila sa mga bukag, apan ang mga dili maayo nga mga isda gipanglabay nila. 49 Sama usab niini ang mahitabo sa kataposan sa kalibotan. Moabot dinhi ang mga anghel aron ilain ang mga tawo nga daotan gikan sa mga tawo nga matarong. 50 Ug ang mga tawo nga daotan itambog ngadto sa kalayo sa impiyerno. Maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon.”

51 Unya nangutana si Jesus kanila, “Nasabtan ba ninyo ang tanan ko nga gipanulti?” Mitubag sila, “Oo.” 52 Midugang pag-ingon si Jesus, “Busa ang matag magtutudlo nga daghan ug natun-an mahitungod sa paghari sa Dios nahisama sa tagbalay nga daghan ug kabtangan sa iyang tipiganan. Kay dili lang ang mga daan ang iyang itudlo kondili hasta usab ang mga bag-o.”

Gisalikway si Jesus Didto sa Nazaret

53-54 Human nagtudlo si Jesus niining mga sambingay, miadto siya sa iyang lungsod. Nagtudlo siya didto sa sulod sa simbahan sa mga Judio. Natingala ang mga nakadungog sa iyang mga gipanudlo. Ug nagpangutan-anay sila, “Asa ba siya nakakuha niana nga kaalam ug gahom sa pagbuhat ug mga milagro? 55 Dili ba anak ra man siya sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang mga igsoon niya mao sila si Santiago, Jose, Simon, ug Judas? 56 Dili ba dinhi man nagpuyo ang tanan niyang mga igsoong babaye? Asa ba siya nakakuha niining tanan?” 57 Busa dili gayod sila motuo kaniya. Miingon si Jesus kanila, “Ang propeta tinahod bisan asa gawas lang diha sa iyang kaugalingon nga lungsod ug panimalay.” 58 Busa wala si Jesus magbuhat ug daghan nga mga milagro didto tungod kay dili sila motuo kaniya.

Notas al pie

  1. Mateo 13:8 Ang uban . . . daghan kaayo: Sa literal, Ang uban 30, ang uban 60, ang uban 100.
  2. Mateo 13:15 Tan-awa usab ang Isa. 6:9-10.
  3. Mateo 13:23 Ang uban . . . daghan kaayo: Sa literal, Ang uban 30, ang uban 60, ang uban 100.
  4. Mateo 13:31 mustasa: kini nga matang sa mustasa taas kaayo.
  5. Mateo 13:35 Tan-awa usab ang Salmo 78:2.

O Livro

Mateus 13

A parábola do semeador

11/2 Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a praia. Logo se juntou uma multidão imensa, pelo que, entrando num barco, ensinava dali enquanto o povo escutava. E explicou­lhes muitas coisas através de ilustrações, tais como esta narrativa:

“Um lavrador andava a semear nos seus campos. Enquanto espalhava a semente na terra, alguma caiu ao lado dum caminho, e vieram os pássaros e comeram­na. 5/6 Outra caiu em terra pedregosa e pouco profunda; as plantas depressa nasceram no chão pouco espesso, mas logo o calor do Sol as queimou, pelo que murcharam e morreram por terem tão fraca raiz. Outras sementes cairam entre espinhos, que abafaram as folhas tenras. Outras, porém, caíram em chão bom, e deram uma colheita de trinta, sessenta ou mesmo cem vezes o que tinha sido semeado. Quem sabe ouvir, então que ouça!”

10 Os discípulos foram ter com ele e perguntaram­lhe: “Porque usas sempre estes exemplos falando por imagens e não claramente?”

11 Então explicou­lhes que só a eles, e não aos outros, era permitido entender o reino dos céus. 12/13 “Para aqueles que estão abertos aos meus ensinos, mais entendimento será dado, e tê­lo­ão em abundância; mas para aqueles que não querem escutar, até o pouco que tiver lhe será tirado. Por isso conto estas parábolas assim, em que os que não são receptivos às verdades espirituais ouvem e vêem, mas não percebem por lhes parecerem coisas sem sentido.

14/15 Assim se cumpre a profecia de Isaías:

    ‘Ouvem mas não entendem; olham mas não vêem!
    Porque o seu coração está endurecido;
    são duros de ouvido, e fecharam os olhos de sono,
    de tal modo que não verão, nem ouvirão, nem entenderão,
    nem se voltarão para Deus, nem me deixarão curá­los.’

16/17 Mas felizes são vocês porque sabem ver e ouvir. Muitos profetas e muitos crentes desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que têm ouvido, mas não puderam.

18 Agora, aqui está a explicação do que contei acerca do agricultor que andava a semear: 19 O caminho trilhado junto do qual caíram algumas das sementes representa o coração de quem ouve o evangelho, as boas novas do reino, e as não entende; Satanás vem e arranca as sementes do coração dessa pessoa. 20/21 O solo pedregoso é o coração de quem ouve a mensagem e a recebe com alegria sincera. Todavia, não há muita profundidade na sua vida, pelo que as sementes não deitam raízes muito fundas; mas aparecem dificuldades ou começa a perseguição por causa da sua crença, o entusiasmo dessa pessoa apaga­se e ela vai­se embora. 22 O terreno coberto de cardos representa aquele que ouve e aceita a mensagem, mas as preocupações desta vida, e a ambição da riqueza abafam a palavra de Deus, por isso não dá fruto. 23 O terreno bom representa o coração de quem ouve a mensagem e a entende; e produz fruto trinta, sessenta e mesmo cem vezes mais do que aquilo que foi semeado.”

A ilustração do joio

24/27 Esta foi outra comparação que Jesus usou: “O reino dos céus é como um lavrador que semeou boa semente no seu campo. Mas uma noite, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o seu inimigo que semeou joio entre o trigo. Quando a seara começou a crescer, o joio cresceu também. Os homens daquele lavrador vieram dizer­lhe: ‘Senhor, o campo onde semeaste aquela semente escolhida está cheio de joio!’

28 ‘Foi obra de algum inimigo’, explicou ele.

‘Queres que arranquemos o joio?’, perguntaram os homens.

29/30 ‘Não. Se fizerem isso, estragam o trigo. Deixem ambos crescer juntos até à colheita, e eu direi aos ceifeiros que tirem primeiro o joio e o queimem, e que metam o trigo no celeiro.’”

A ilustração da semente de mostarda e do fermento

31/32 Ainda outra das suas comparações: “O reino dos céus é como uma semente muito pequenina, de mostarda, plantada num campo. Sendo uma semente das mais pequenas, torna­se depois um grande arbusto, e cresce até ser uma planta onde as aves podem encontrar abrigo”.

33 Jesus deu também este exemplo: “O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está a fazer pão. Pega numa medida de farinha e mistura­a com fermento até que este penetre em toda a massa”.

34/35 Jesus servia­se muito de narrativas assim quando falava ao povo. De facto os antigos profetas tinham dito que ele usaria de muitas parábolas destes; ele nunca falava às pessoas sem contar ilustrações. Porque assim se cumpriu o que tinham anunciado sobre ele:

    “Falarei por parábolas;
    explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos.”

Explicação da ilustração do joio

36 Então entrou em casa, depois de despedir o povo, e os discípulos pediram­lhe muito que explicasse a história do joio e do trigo. 37/39 “É assim. Eu sou o lavrador que lança a semente escolhida. O campo é o mundo e a semente representa o povo do reino; o joio é o povo que pertence ao maligno. O inimigo que semeou o joio entre o trigo é Satanás; a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos.

40/43 Assim como nesta ilustração o joio é apartado e queimado, assim também será no fim do mundo: mandarei os meus anjos, que apartarão do reino tudo o que provoca o pecado e todos os que sejam maus, e os lançarão na fornalha e os queimarão. Ali haverá choro e lamentos de desespero. Então os justos brilharão como o Sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos e sabe ouvir, que ouça!

A ilustração do tesouro escondido e da pérola

44 O reino de céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Todo entusiasmado, vendeu o que tinha para arranjar dinheiro suficiente a fim de comprar o campo e ficar com o tesouro!

45/46 O reino dos céus é ainda como um negociante que procura pérolas de alta qualidade. Ao descobrir um bom negócio, uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía para a adquirir.

A ilustração da rede

47/51 O reino dos céus também pode comparar­se a um pescador que lança a rede e apanha peixes de toda a espécie, uns bons, outros sem valor. Quando a rede está cheia, arrasta­a para a praia, senta­se e encaixota os peixes que são bons para comer, deitando fora os outros. Assim será também no fim do mundo; os anjos virão para separar os maus dos bons, lançando os maus no fogo; ali haverá choro e lamentos de desespero. Compreendem agora?”

“Sim, compreendemos.”

52 Então acrescentou: “Aqueles que são entendidos na lei dos judeus e agora se fizeram meus discípulos terão tesouro dobrado: da antiga aliança e também da nova!”

Um profeta sem honra

53/54 Quando Jesus acabou de contar estas ilustrações, voltou para a cidade de onde era, Nazaré da Galileia, ensinando aí na sinagoga e espantando a todos com a sua sabedoria e milagres. 55/56 “Como é isto possível?”, dizia o povo. “É simplesmente filho de um carpinteiro, e conhecemos Maria, a mãe dele, e os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e também as irmãs, que moram todas aqui. Como é que arranjou esta sabedoria?” 57 E incomodavam­se com a presença dele. Então Jesus disse­lhes:

“Um pregador é honrado em toda a parte excepto na sua própria terra e no seio do seu próprio povo!” 58 Por isso, ali poucos milagres fez, por causa da falta de fé deles.