Ang Pulong Sa Dios

Roma 9

Ang Dios ug ang mga Taga-Israel

1Karon may isugilon pa ako kaninyo, ug tinuod kini kay anaa ako kang Cristo ug dili ako mamakak. Ang akong konsensya nga ginagamhan sa Espiritu Santo nagapamatuod usab nga tinuod ang akong isugilon, nga hilabihan gayod ang kasubo ug kasakit sa akong kasingkasing tungod sa akong mga katagilungsod ug kadugo. Kon mahimo pa lang unta palabihon ko nga ako ang tunglohon sa Dios ug ipahimulag kang Cristo aron lang nga maluwas sila sa silot. Daghan silag mga kaayohan nga nadawat isip mga Israelinhon. Giisip sila sa Dios nga iyang mga anak; gipakitaan sila sa Dios sa iyang masulaw nga presensya; naghimo ang Dios ug mga kasabotan ngadto kanila; gihatag kanila ang Kasugoan; gitudloan sila sa husto nga pagsimba kaniya; daghan ang iyang mga saad kanila; kaliwat sila sa mga pinili sa Dios niadtong unang panahon; ug sa ilang kaliwat naggikan si Cristo sa iyang pagkatawhanon, ang Dios nga makagagahom sa tanan ug dalaygon sa walay kataposan! Amen.

Apan bisan dili tanan kanila ang nagpulos niining mga pribilihiyo, wala kini magkahulogan nga wala tumana sa Dios ang iyang saad, kay dili tanan nga kaliwat ni Israel[a] pinili sa Dios. Dili tanan nga mga kaliwat ni Abraham maisip nga iya gayod nga mga kaliwat. Kay nag-ingon ang Dios kang Abraham nga ang mga anak lang ni Isaac ang ilhon nga iyang mga kaliwat.[b] Kini nagakahulogan nga dili tanan nga mga kaliwat ni Abraham maisip nga mga anak sa Dios, kondili ang gipanganak lang sumala sa gisaad kang Abraham. Kay mao kini ang saad sa Dios kang Abraham: “Mobalik ako dinhi sa sunod nga tuig ug si Sara manganak ug lalaki.”[c]

10 Ug pinaagi sa duha ka anak sa atong katigulangan nga si Isaac ug ni Rebeka gipakita usab sa Dios nga dili tanang kaliwat ni Abraham maisip nga iya gayod nga mga kaliwat. 11-12 Sa wala pa ipanganak ni Rebeka ang kaluha miingon ang Dios kaniya, “Ang magulang mag-alagad sa iyang manghod.”[d] Gisulti niya kini sa dihang wala pa makahimo ang kaluha ug maayo o daotan, kay gusto niyang itudlo nga kon magpili siya ug tawo, dili tungod sa ilang maayo nga mga binuhatan kondili sumala sa iyang kabubut-on. 13 Ang Kasulatan nagaingon,

“Gihigugma ko si Jacob,
Apan wala ko higugmaa si Esau.”[e]

14 Karon, unsa man ang atong ikasulti? Makaingon ba kita nga dili matarong ang Dios? Dili kana tinuod! 15 Kay nag-ingon ang Dios kang Moises, “Kaloy-an ko kadtong gusto ko nga kaloy-an.”[f] 16 Busa ang pagpanalangin sa Dios dili tungod sa gusto o binuhatan sa tawo, kondili tungod lang gayod sa kalooy sa Dios. 17 Kay diha sa Kasulatan nag-ingon ang Dios ngadto sa Faraon,[g] “Gibuhat ko ikaw nga hari, aron pinaagi sa akong himuon batok kanimo, ikapakita ko ang akong gahom, ug ang akong ngalan maila sa tanang tawo sa tibuok nga kalibotan.”[h] 18 Busa ginakaloy-an sa Dios ang buot niyang kaloy-an, ug ginapagahi niya ang ulo sa mga tawo nga buot niya nga pagahion.

Ang Kasuko ug Kalooy sa Dios

19 Karon, basin kon adunay moingon kanako, “Kon mao kana, ngano bang pakasad-on man sa Dios ang tawo? Ug kinsa ba ang makabatok sa kabubut-on sa Dios?” 20 Apan kinsa ka ba nga molalis sa Dios? Kita mga binuhat lang sa Dios, busa dili kita makareklamo kaniya kon nganong gihimo niya kita nga sama niini. 21 Sama ba sa tigbuhat ug kolon. Magbuot siya kon unsa ang iyang buhaton sa lapok nga iyang ginakuptan. Kon buot niya, mahimo niya ang duha ka matang sa kolon pinaagi niadtong lapok: ang usa alang sa espesyal nga mga okasyon ug ang usa alang sa pang-ordinaryo.

22 Ingon niana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang gahom ug ang iyang kasuko sa mga tawo nga angayan nang silotan. Apan magbuot siya kon magpailob una siya niining mga tawhana nga iya unyang laglagon. 23 Ginabuhat niya kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ikapakita niya sa mga tawo nga iyang ginakaloy-an, nga giandam na niyang daan aron pasidunggan. 24 Ug kita mao ang iyang mga tinawag, dili lang gikan sa mga Judio kondili gikan usab sa mga dili Judio. 25 Mao kini ang giingon sa Dios sa libro ni Oseas,

“Ang dili akong katawhan,
tawgon ko nga ‘akong katawhan.’
Ug sila nga wala ko higugmaa kaniadto,
higugmaon ko na.[i]
26 Ug ang mga tawo nga kanhi giingnan ko, ‘Kamo dili akong katawhan,’
tawgon nga ‘mga anak sa buhi nga Dios.’”[j]

27 Mao usab kini ang giingon ni Isaias mahitungod sa mga Israelinhon: “Bisan sama sa balas sa baybayon ang kadaghanon sa kaliwat ni Israel, gamay ra kanila ang maluwas. 28 Kay sa labing madali silotan sa Dios ang mga tawo sa kalibotan ug kini mahitabo gayod.”[k] 29 Nag-ingon usab si Isaias,

“Kon kita nga mga Israelinhon wala kaloy-i sa Dios nga Makagagahom,
wala gayoy mahibilin kanato,
kondili nangawala na unta kita sama sa mga tawo sa Sodoma ug Gomora.”[l]

Ang Israel ug ang Maayong Balita

30 Ang buot kong ipasabot mao kini: ang mga dili Judio nga wala magtinguha nga pakamatarungon mao ang gipakamatarong sa Dios tungod kay nagtuo sila. 31 Apan ang mga Judio nga nagtinguha sa pagtuman sa Kasugoan aron pakamatarungon sila sa Dios wala makaangkon niini. 32 Ngano man? Kay imbis nga motuo ang mga Judio kang Jesu-Cristo, nagsalig hinuon sila sa ilang maayong mga binuhatan. Napandol sila sa “bato nga kapandolan.” 33 Sama sa giingon sa Dios sa Kasulatan,

“Nagbutang ako sa Zion ug bato nga kapandolan sa mga tawo.
Kadtong bato makapadam-ag kanila.
Apan ang mga tawo nga motuo niadto nga bato dili gayod maulawan.”[m]

Notas al pie

 1. Roma 9:6 Israel: laing ngalan ni Jacob.
 2. Roma 9:7 Tan-awa usab ang Gen. 21:12.
 3. Roma 9:9 Tan-awa usab ang Gen. 18:10, 14.
 4. Roma 9:11 Tan-awa usab ang Gen. 25:23.
 5. Roma 9:13 Tan-awa usab ang Mal. 1:2-3.
 6. Roma 9:15 Tan-awa usab ang Exo. 33:19.
 7. Roma 9:17 Faraon: Ang buot ipasabot sa pulong nga Faraon, hari sa Ehipto.
 8. Roma 9:17 Tan-awa usab ang Exo. 9:16.
 9. Roma 9:25 Tan-awa usab ang Hos. 2:23.
 10. Roma 9:26 Tan-awa usab ang Hos. 1:10.
 11. Roma 9:28 Tan-awa usab ang Isa. 10:22-23.
 12. Roma 9:29 Tan-awa usab ang Isa. 1:9.
 13. Roma 9:33 Tan-awa usab ang Isa. 8:14; 28:16.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Рим 9

Выбор Аллаха

1Я говорю истину и не лгу, как и подобает последователю Масиха. Об этом свидетельствует моя совесть, руководимая Святым Духом. Мне очень грустно, и сердце моё полно бесконечной боли: я бы предпочёл сам быть проклятым и отлучённым от Масиха ради моих братьев, родных мне по крови, – исраильтян.[a] Аллах усыновил их, Он явил им Свою славу и не раз заключал с ними Свои священные соглашения, им были даны Закон, знание об угодном Аллаху поклонении в храме и Его обещания.[b] Из этого народа произошли наши праотцы, от них по человеческой природе происходит Масих – Бог над всеми, благословенный вовеки. Аминь.

Но то, что многие исраильтяне отвергли Ису Масиха, не означает, что обещание Аллаха не исполнилось, потому что не все исраильтяне действительно принадлежат к Исраилу. И не все потомки Ибрахима являются его истинными детьми. Написано: «Через Исхака ты будешь иметь обещанное потомство»[c]. Это значит, что не все потомки Ибрахима – истинные дети Всевышнего. Истинные дети Ибрахима – это те, к кому относится обещание. Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время Я вернусь, и у Сарры будет сын»[d].

10 Но не только это. У обоих сыновей Рабиги был один и тот же отец – наш отец Исхак. 11 Но ещё до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое (чтобы выбор Аллаха 12 зависел не от их дел, а только от Самого Призывающего), Рабиге было сказано: «Старший будет служить младшему»[e]. 13 Как об этом и написано: «Я избрал Якуба, а не Есава»[f].

14 Что же это значит? Может, Аллах несправедлив? Нет! 15 Он сказал Мусе:

«Я проявлю милосердие к тем, к кому Я хочу его проявить,
    и помилую тех, кого Я хочу помиловать»[g].

16 Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Аллаха. 17 В Писании Аллах говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе Мою силу, и чтобы имя Моё стало известно по всей земле»[h]. 18 Поэтому Аллах проявляет милость к тем, к кому Он Сам хочет, и ожесточает тех, кого хочет ожесточить.

Милость Аллаха и Его гнев

19 Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Аллах нас обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» 20 Но кто ты такой, человек, чтобы спорить с Аллахом? Разве говорит изделие своему мастеру: «Почему ты меня сделал таким?»[i] 21 Разве не вправе горшечник сделать из одного и того же куска глины утварь для почётного употребления и для низкого?[j] 22 А что, если Аллах, желая показать гнев и явить Свою силу, долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к уничтожению?[k] 23 Что, если Он делает это для того, чтобы проявить богатство Своей славы к тем, к кому Он хочет проявить милость и кого Он приготовил для славы, – 24 к нам, призванным Им не только из иудеев, но и из других народов?

25 Как Он и говорит через пророка Осию:

«Я назову Моим народом не Мой народ,
    и нелюбимую – любимой»[l],

26 и:

«Там, где им было сказано:
    „Вы не Мой народ“,
они будут названы сынами живого Бога»[m].

27 Пророк Исаия восклицает об Исраиле:

«Хотя исраильтяне числом как песок морской,
    лишь остаток будет спасён.
28 Вечный решительно и быстро приведёт в исполнение
    Свой приговор над землёй»[n].

29 И как ещё говорил Исаия в своём пророчестве:

«Если бы Вечный, Повелитель Сил,
    не сохранил наших потомков,
то мы уподобились бы Содому,
    стали бы как Гоморра»[o].

Неверие Исраила

30 Что же нам теперь сказать? Народы, которые и не стремились к праведности, получили праведность благодаря своей вере. 31 Исраил же, стремившийся к праведности через исполнение Закона, так и не достиг её. 32 Почему? Потому что они стремились получить её не по вере, а по делам. Они споткнулись о «камень преткновения».

33 Об этом написано:

«Вот, Я кладу на Сионе Камень, о Который многие споткнутся,
    Скалу, из-за Которой они упадут,
но верующий в Него никогда не будет постыжен»[p].

Notas al pie

 1. 9:3-4 Ср. Исх. 32:32.
 2. 9:4 См., напр., Исх. 4:22; 16:10; 24:7-8; Втор. 5:1-22; 6:3; 2 Цар. 7:12-16.
 3. 9:7 Нач. 21:12.
 4. 9:9 Нач. 18:10, 14.
 5. 9:12 Нач. 25:23.
 6. 9:13 Мал. 1:2-3. Букв.: «Я полюбил Якуба и возненавидел Есава».
 7. 9:15 Исх. 33:19.
 8. 9:17 Исх. 9:16.
 9. 9:20 См. Ис. 29:16; 45:9.
 10. 9:21 См. Иер. 18:6.
 11. 9:22 Ср. 2:4-5.
 12. 9:25 Ос. 2:23.
 13. 9:26 Ос. 1:10.
 14. 9:27-28 Ис. 10:22-23.
 15. 9:29 Ис. 1:9. См. также Нач. 19:1-29.
 16. 9:33 Ис. 8:14; 28:16.