Ang Pulong Sa Dios

Roma 5

Ang Paghibalik sa Atong Maayo nga Relasyon Ngadto sa Dios

1Busa, tungod kay gipakamatarong na man kita pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Pinaagi kaniya ug tungod sa atong pagtuo nakadawat kita niini nga grasya, ug malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Ug dili kay kana lang, nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga pag-antos, kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod mahimo kitang mainantuson. Ug kon mainantuson kita malipay ang Dios kanato, ug kon ang Dios malipay kanato may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong ginalaoman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga ginahigugma kita sa Dios.

Hunahunaa ra gud ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kitay mahimo aron makalikay sa silot, nagpakamatay si Cristo alang kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Talagsaon nga mahitabo nga may magpakamatay alang sa tawo nga matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tawo, apan si Cristo nagpakamatay alang kanato bisan pa ug makasasala kita. Sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Ug tungod kay gipakamatarong na kita karon sa Dios pinaagi sa dugo ni Cristo, makasiguro gayod kita nga tungod kang Cristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. 10 Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya. Ug karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Cristo. 11 Ug dili kay kana lang, malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Pinaagi kaniya nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios.

Si Cristo ug si Adan

12 Ang sala nakasulod sa kalibotan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios, ug ang iyang sala nagdalag kamatayon. Busa miabot ang kamatayon sa tanang mga tawo, tungod kay ang tanan nakasala man. 13 Kay ania nang daan sa kalibotan ang sala sa wala pa ihatag sa Dios ang Kasugoan ngadto sa mga tawo. Apan kon walay Kasugoan, ang sala dili isipon batok sa tawo. 14 Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang kamatayon naggahom na sa mga tawo bisan sa mga wala makasala pinaagi sa paglapas sa sugo sa Dios, sama sa gihimo ni Adan.

Si Adan mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. 15 Apan kining duha dili managsama, tungod kay ang gasa sa Dios dili ikatandi sa sala ni Adan. Tinuod nga ang sala ni Adan nagdalag kamatayon sa daghang mga tawo, apan labaw pa gayod niini ang grasya sa Dios nga mao ang gasa nga miabot sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga si Jesu-Cristo. 16 Ang gasa sa Dios dili ikatandi sa sala ni Adan. Ang sala ni Adan nagdalag silot, apan tungod sa gihimo ni Cristo, gipakamatarong gihapon kita sa Dios bisan ug daghan ang atong gibuhat nga mga sala. 17 Kon tungod sa sala sa usa ka tawo nga si Adan ang tanan mamatay, nan, labaw pa gayod ang bunga sa gihimo sa usa ka tawo nga si Jesu-Cristo. Kay kadtong mga midawat sa dako nga grasya ug gasa sa Dios pinaagi kang Cristo gipakamatarong sa Dios, ug makaangkon silag kinabuhi. 18 Busa tungod sa sala sa usa ka tawo ang tanan gihukman nga silotan. Ug sa sama nga pamaagi, tungod sa matarong nga gihimo sa usa ka tawo gipakamatarong sa Dios ang tanan,[a] ug hatagan sila ug kinabuhi. 19 Tungod sa usa ka tawo nga wala magtuman sa Dios daghan ang nahimong makasasala. Sa sama usab nga pamaagi, tungod sa pagtuman sa usa ka tawo daghan ang pakamatarungon sa Dios. 20 Gihatag sa Dios ang Kasugoan aron makita sa mga tawo nga daghan ang ilang kalapasan, ug kini midaghan pa gani tungod kay adunay Kasugoan. Apan bisan ug nagkadaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya sa Dios. 21 Busa ingon nga ang sala naggahom sa tanang tawo ug nagresulta sa kamatayon, ang grasya sa Dios nagagahom ug nagaresulta sa kinabuhi nga walay kataposan. Kay tungod sa gihimo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo gipakamatarong na kita sa Dios.

Notas al pie

  1. Roma 5:18 ang tanan: buot ipasabot, ang tanan nga nagatuo o kaha nagadawat sa iyang grasya.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 5

Jesusta crishpami cushicuitapish, sumaj causaitapish charinchij

1Shina cajpica crishcamanta, Dios ñucanchijta ima juchachina illajta rurajpimi, Apunchij Jesucristomantaca Taita Dioshuan sumaj causaipi yaicunchij. Paita crishcallamantatajmi, mana c'uyaipajta Dios c'uyashpa cushca allicunata chasquingapaj, shuj yuyai paipajman yaicui tucunchij. Taita Dios alli sumaj caj shinallataj, ñucanchijpish alli sumaj canaman chayana yuyailla cashpami cushicunchij. Mana chaillamantachu cushicunchij, ashtahuanpish ima llaqui japijpipish, llaquicunaca mana p'iñarij alli shunguta ruraj cashcata yachashcamantapishmi cushicunchij. Mana p'iñarij alli cajtaca, Diosmi alli nin. Chashna alli nishca cashpaca, shuyana yuyaillami tucun. Diosta shuyashpaca, mana pingai tucushunchu. Taita Diosca, paipaj jucha illaj Espirituta cushpami, paipaj c'uyaitaca ñucanchij shungupi tallirca.

Ñucanchij quiquinllataj ima shina mana quishpiri tucujpimi, Dios agllashca punlla pajtajpi, Cristoca juchayujcunamanta huañurca. Cashcata ruraj runamantaca, maijan huañusha nishpapish, mana huañunmanllachu. Chashna cajpipish alli cajmantaca, maijan huañusha ninmanchari. Ashtahuanpish Cristoca, ñucanchij juchayujcuna cajpirajmi, ñucanchijmanta huañurca. Chashnami Taita Diosca, ñucanchijta c'uyaj cashcataca ricuchin.

Cunancarin yahuarta jichashpa Cristo huañushcamantaca, Dios ima juchachina illajta rurashcamari canchij. Chaimantami Dios p'iñarishpa llaquichinamantaca, Cristollataj quishpichinga. 10 Taita Diosta p'iñajcuna cashpapish, paipaj Churi huañushcamantami, Dioshuanca alli tucurcanchij. Ña alli tucushcamantami, Cristo causacushcamantaca, ñucanchijta quishpichinga. 11 Mana chaillachu, ashtahuanpish Apunchij Jesucristomantami, Taita Dioshuan cushicunchij. Paillamantatajmi, Dioshuan alli tucunata chasquishcanchij.

Adanca huañuita, Cristoca causaitami cushca

12 Shuj runallamantami juchaca, cai pachaman yaicurca. Chai juchamantami, huañuipish yaicurca. Tucuicunallataj juchallishcamantami, tucuicuna huañuna tucurca. 13 Mandashca manaraj tiyajpimi, juchaca cai pachapica ña tiyarca. Mandashca mana tiyashcamantami, chai juchamantaca, imata mana juchachishca. 14 Juchachij mandashca manaraj tiyajpipish, huañuica Adanmantapacha, Moisescama mandacurcallatajmi. Mana Adán shinallataj, Dios mandashcata p'aquishca cajpipish, huañuipaj maquipimi carcacuna. Adanca, Cristo shamuna cajta ricuchijmi.

15 Ashtahuanpish Dios cushca allica, Adán mana caźushcataca maihuan yallimari. Shuj runalla mana caźushcamantami, tucui gentecuna jatun llaquiman rina tucurcacuna. Shinallataj shujlla runa Jesucristo mana c'uyaipajta c'uyashcamantami, Taita Diosca mana c'uyaipajta c'uyashpa tucuicunaman ashtahuan yalli allita cuna tucurca. 16 Dios cushca allica, mana shujlla runa juchallishcamanta shamuj llaqui shinachu. Shujlla juchamantami, juchachishpa jatun llaquiman cachanaca callarirca. Ashtahuanpish yallitaj achca juchacunata anchuchingapajmi, ima juchachina illajta rurashpa chasquinataca callarichirca. 17 Shuj runalla mana caźushcamantami, chashna tucuicuna huañuna tucurca. Cunancarin Dios mana c'uyaipajta c'uyashpalla, paihuan alli tucuchun cushcata chasquijcunaca, shujlla Jesucristomantami, mushuj causaipi mandangacuna.

18 Chashna shuj runalla mana caźushcamanta, tucuicunata jatun llaquiman cachana tucushca shinallatajmi, Diospaj munaita shujlla runa rurashcamanta, tucuicunata ima juchachina illajta rurashpa, huiñai causaita cunata callarichirca. 19 Shujlla runa mana caźushcamantami, cai tucui gentecuna juchayuj tucushca. Chashnallataj, shujlla runa caźushcamantami, cai tucui gentecuna, ima juchachina illajta rurashpa chasquishca cangacuna.

20 Jucha ashtahuan ricunalla tucuchunmi, Mandashca tiyai callarirca. Jucha ashtahuan ricurijpimi, mana c'uyaipajta Dios c'uyaj cashcapish, ashtahuan ricunalla tucurca. 21 Huañuchingapaj jucha mandacushca shinallatajmi, Dios mana c'uyaipajta c'uyashpalla, ima juchachina illajta rurashpa chasquinapish tiyanataj carca. Chashnami Apunchij Jesucristomantaca, huiñai causaita charinchij.