Ang Pulong Sa Dios

Roma 3

1Kon mao kana, tingali mangutana kamo kon aduna bay pagkabintaha ang atong pagka-Judio o aduna bay pulos ang atong pagkatinuli. Sa pagkatinuod, daghan ang bintaha kanato. Una sa tanan, gitugyan kanato ang pulong sa Dios. Bisan tinuod nga adunay mga Judio nga wala magtuman niini, dili gayod mahimo nga dili tumanon sa Dios ang gisaad niya kaniadto. Bisan kon ang tanan nga mga tawo bakakon, ang Dios kasaligan gihapon sa iyang mga pulong. Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Mapamatud-an nga matarong ang imong gipanulti,
Ug kanunayng mogawas nga husto ang imong paghukom.”[a]

Unya, tingali adunay moingon, “Kon pinaagi sa among ginabuhat nga daotan makita ang kaayo sa Dios, dili matarong ang Dios kon silotan niya kami.” Kana nga mga pulong binuang. Dili kana mahimo! Tungod kay kon dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa mga tawo dinhi sa kalibotan?

Tingalig may moingon pa gayod, “Kon pinaagi sa among pagpamakak mogawas nga dili bakakon ang Dios ug pinaagi niini madayeg siya, nganong silotan pa man kami ingon nga makasasala?” Kana nga pagpangatarungan nagapasabot nga maayo ang paghimo ug daotan aron madayag ang maayo. Sumala sa mga tawo nga gustong modaot kanamo, mao kini ang among ginatudlo. Kining mga tawhana angayan gayod nga silotan sa Dios.

Ang Tanang mga Tawo Makasasala

Tingali nagahunahuna kamo nga mas maayo kita kaysa mga dili Judio. Dili kana tinuod! Gipadayag ko na nga ang tanan, Judio man o dili, makasasala. 10 Kay mao gayod kini ang ginaingon sa Kasulatan:

“Wala gayoy bisan usa nga matarong;
11 Wala gayoy bisan usa nga nakasabot mahitungod sa Dios, ug wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya.
12 Ang tanan misimang sa tinuod nga dalan ug nahimong walay kapuslanan sa Dios.
Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat ug maayo.[b]
13 Ang ilang tutunlan sama sa abre nga lubnganan nga baho, kay pulos pagpanglimbong ang nagagawas sa ilang mga baba.[c]
Kon mosulti sila, ang ilang dila sama kalala sa bitin.[d]
14 Ang nagagawas sa ilang mga baba pulos masakit nga mga pagtunglo.[e]
15 Sa gamay lang nga hinungdan mopatay dayon sila.
16 Bisan asa sila moadto nagabilin silag kadaot ug kalisod.
17 Wala silay nasayran mahitungod sa maayo nga panag-uban.[f]
18 Ug wala gayod silay kahadlok sa Dios.”[g]

19 Karon, nasayran nato nga ang tanang ginaingon sa Kasugoan alang kanato nga mga Judio nga nagakinabuhi ilalom sa Kasugoan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silotan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. 20 Kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan. Ang Kasugoan gihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala.

Unsaon sa Dios Pagmatarong ang mga Tawo

21 Apan karon gipadayag na kon unsaon sa Dios pagmatarong ang tawo. Kini dili pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan. Ang Kasugoan gayod ug ang sinulat sa mga propeta nagapamatuod niini. 22 Gipakamatarong sa Dios ang tawo pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo, kay ang Dios walay pinalabi. Busa si bisan kinsa nga motuo kang Jesu-Cristo pakamatarungon niya. 23 Kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala ug dili takos atubangan sa Dios. 24 Apan tungod sa grasya sa Dios gipakamatarong kita pinaagi kang Cristo Jesus nga nagtubos kanato, ug kini gasa sa Dios kanato. 25 Gipadala siya sa Dios dinhi sa kalibotan aron ihalad ang iyang kinabuhi aron mawala ang kasuko sa Dios kanato, ug pinaagi sa iyang dugo mapasaylo kita sa atong mga sala kon motuo kita kaniya. Gibuhat kini sa Dios sa pagpakita nga siya matarong. Kay kaniadto gipalabay lang niya ang atong mga sala tungod kay mainantuson siya. Angay na unta kita nga silotan. 26 Apan karon gihalad na niya ang kinabuhi ni Cristo aron ipakita nga siya matarong. Tungod niining gibuhat sa Dios madayag nga matarong siya bisan sa pagpakamatarong niya kang bisan kinsa nga nagatuo kang Jesus.

27 Busa wala gayoy bisan kinsa nga makapasigarbo. Kon gipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuman sa Kasugoan, makapasigarbo kita. Apan ang tinuod, dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. 28 Kay nagtuo kita nga gipakamatarong sa Dios ang tawo pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa iyang pagtuman sa Kasugoan. 29 Kon dili kini tinuod, Dios lang siya sa mga Judio ug dili Dios sa mga dili Judio. Apan Dios usab siya sa mga dili Judio, 30 kay adunay usa lamang ka Dios. Ug pakamatarungon niya ang mga Judio kon sila motuo kang Jesus, ug ingon man ang mga dili Judio kon motuo usab sila kang Jesus. 31 Kini wala nagakahulogan nga gisalikway nato ang Kasugoan, ginatuman hinuon nato ang iyang katuyoan.

Notas al pie

  1. Roma 3:4 Tan-awa usab ang Salmo 51:4.
  2. Roma 3:12 Tan-awa usab ang Salmo 14:1-3; 53:1-3.
  3. Roma 3:13 Tan-awa usab ang Salmo 5:9.
  4. Roma 3:13 Tan-awa usab ang Salmo 140:3.
  5. Roma 3:14 Tan-awa usab ang Salmo 10:7.
  6. Roma 3:17 Tan-awa usab ang Isa. 59:7-8.
  7. Roma 3:18 Tan-awa usab ang Salmo 36:1.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 3

Diosca manataj shitanchu

1Shinashpaca judío canaca, ¿imapajtaj alli canga? Charishca aicha punta carata p'itichishca canapish, ¿imapajtaj alli canga? Alli yuyarijpica, chaihuanca achca allicunatamari chasquishcacuna. Puntaca,Taita Diosca paipaj Shimitami paicunapaj maquipi churashca.

Chaita chasquishpapish, maijancunaca manatajmari crishcacunachu. Chashna maijancuna mana crijta ricushpaca, ¿Taita Diospish pai rurana tucushcataca ñachu mana pajtachina tucushca canga? ¿Maitataj chashnaca cangari? Tucui runacuna llulla cajpipish, Taita Diosca, pai rurana tucushcataca, tucuita pajtachicungallami. Chashna cajpimi, cashna Quillcashca tiyacun:

«Canca imata nishpapish, pajtachij cashcatami ricuchingui.
Canta imata juchachijpipish, canmi mishashpa llujshingui» ninmi.

(Cunanca runapaj yuyaihuan rimarij shinalla rimasha). Ñucanchij mana allita rurashcallamantataj, Taita Diosca cashcata ruraj cashca ashtahuan ricunalla tucujpica, ¿imatataj nishun? Taita Diosca llaquita cachashpaca, ¿manapish llaquichina cajpi llaquichijchu canga? ¿Maitataj chashnaca cangari? Taita Diosca, paipish chashna cashpaca, cai pachapi causajcunataca, ¿ima ñahuihuantaj juchachingari? Ñuca llulla cajpitajmari, Taita Diosca mana llullaj, sumaj cashca, ashtahuan ricunalla tucun. Shina cajpica, ¿ima nishpataj paica ñucataca: «Juchayujmi cangui» nishpa juchachicunri? Shinashpaca, ñucanchijta yanga juchachijcuna nishca shina: “Allita japingapajca, millaita ruracushunlla” ninatajchari alli canmanri. (‘Chashna nishpami purincuna’ nishpa, ñucanchijta yanga juchachijcunaca, jatun llaquita apana cashcallatatajmi apangacuna).

Juchata mana rurajca shujllapish mana tiyanchu

Shinashpaca, ¿ñucanchijca mana israelcunata yalli allichu canchij? ¿Maitataj chashnaca cashunri? Ñamari, “Israelcunapish, mana israelcunapish jucha mandashcami causancuna” nircanchij. 10 Dios Quillcachishcapitajmi, cashna nicun:

«Juchata mana rurajca, shujllapish mana tiyanchu.
11 Alli yuyaiyujca, pi mana tiyanchu,
    Taita Diostaca pi mana mashcanchu.
12 Tucuicunami panda ñanta catishpa,
    yanga tucurcacuna.
    Allita rurajca pi mana tiyanchu,
    ¡Shujllapish mana tiyanchu!»
13 «Paicunapaj tungurica, pambangapaj allashca jutcu shinami.
    Llulla c'allucunami.»
    «Paicunapaj shimica, culebrapaj venenohuan jundami.»
14 «Paicunaca, imapish tucuchun nishpami,
    jayaj shimicunata amullirashca purincuna.»
15 «Chaquicunahuanca, huañuchinaman callpajcunami.
16 Maita rishpapish llaquichishpataj, chingachishpatajmi tigrancuna.
17 Sumajta causanataca, imata mana yachancunachu.»
18 «Taita Diosta manchanatapish, mana yuyarincunallapishchu» ninmi.

19 Chashna cajpimi, Mandashca imallata nicushcacunaca, Mandashcata charicujcunapajllataj cashcata yachanchij. Taita Dios tapucun ñaupajpica, tucuicuna shimita huichcashca saquirichunmi, chashnaca nicun. 20 Mandashcapi imalla nishcata pajtachishcamantaca, Diosca mana ima juchachina illajta rurangachu. Mandashcacunaca, juchayuj cashcata ricuchingapajllami.

Jesucristota crijllapimi ima juchachina illajta ruran

21 Ashtahuanpish Mandashcamanta ch'ican, Taita Diosca ima shina ima juchachina illajta rurana tucushcataca, cunanmari yachanchij. Chaitaca Mandashcapish, Dios ima nishcata huillajcunapish ñamari huillashca. 22 Jesucristota crijllapimi, Taita Diosca ima juchachina illajta ruran. Tucuicunapaj chai shinallatajmi. 23 Tucuicunallataj juchallishcamantami, Taita Diospaj ñaupajpica p'iñanayaj tucurcacuna. 24 Chashna mana c'uyaipaj cajpipish, Diosca ñucanchijtaca jatunta c'uyashca. Chaimantami, imata mana cujllapitaj, Cristo Jesusllamanta quishpichinlla. 25 Taita Diosca, Jesucristotaca yahuarta jichashpa huañushpa, ñucanchij juchacunata anchuchichunmi cacharca. Chaimantami Jesucristoca, pai jichashca yahuarpi crijcunallata quishpichin. Taita Diosca, ima juchachina illajta ruraj cashcata ricuchingapajmi, mana p'iñarishpalla, ñaupa juchacunamantaca mana yuyachishpa, saquircalla. 26 Diosca, Paillataj ima juchachina illaj cashpami, pitapish Jesusta crijllapi, ima juchachina illajta rurashpa chasquin. Chaita cunan punlla ricuchingapajmi chashnaca rurarca. 27 Shina cajpica, ¿imamanta jatun tucuna tiyanchu? Ña mana tiyanchu. ¿Imamantari? ¿Mandashcapi nishcata rurashcamantachu, imashi? Mana chaimantachu. Ashtahuanpish Jesusta crichun mandashcata chasquishcamantami chashna tucun. 28 Chaimantami maijanpish Mandashcata saquishpa crijtami, ima juchachina illajta ruran nicunchij. 29 Shinashpaca, ¿Diosca judiocunapajllachu Dios canga? ¿Manachu mana israelcunapajpish Dios canga? Ari, mana israelcunapajpish Diostajmari. 30 Taita Diosca, shujlla cashcamantami, charishca aicha punta carata p'itichishca cajpipish, mana chaita rurashca cajpipish, Jesusta crijllapi, ima juchachina illajta ruran. 31 Chashna cajpica crishpaca, ¿Mandashcatachu chingachinchij? ¡Ama chaitaca yuyaichijchu! Ashtahuanpish Mandashcataca, alli cashcatamari ricuchicunchij.