Ang Pulong Sa Dios

Roma 16

Mga Pagpangumusta ni Pablo

1Karon gusto kong ipaila kaninyo ang atong igsoon nga si Febe. Nagaalagad siya sa iglesia sa Cencrea. Dawata ninyo siya isip inyong igsoon sa Ginoo, ug mao gayod kini ang angay ninyong buhaton isip mga anak sa Dios. Tabangi ninyo siya sa iyang mga kinahanglanon, kay daghan ang iyang natabangan. Ako gani natabangan usab niya.

Ipangumusta ninyo ako kang Priscila ug kang Aquila. Kauban ko sila sa paghago alang kang Cristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako; ug dili lang ako ang nagapasalamat kanila, kondili ang tanan usab nga mga iglesia nga dili Judio. Kumusta usab sa tanang mga tumutuo nga nagatigom didto sa ilang balay.

Ipangumusta usab ako sa akong hinigugmang higala nga si Epenetus. Siya ang unang mituo kang Cristo sa probinsya sa Asia. Kumusta usab kang Maria. Naghago siya pag-ayo alang kaninyo. Kumusta usab sa akong isigka-Judio nga si Andronicus ug si Junia. Kini sila kauban ko nga nabilanggo. Nailhan sila sa mga apostoles, ug una pa sila kanako nga nahimong Kristohanon.

Ipangumusta usab ako sa akong hinigugma nga higala sa Ginoo nga si Ampliyatus. Kumusta usab kang Urbano nga atong kauban nga katabang sa pag-alagad kang Cristo, ug sa akong hinigugmang higala nga si Estaquis. 10 Kumusta usab kang Apeles. Bisan daghan ang iyang naagian nga mga pag-antos, wala gayod siya motalikod kang Cristo. Kumusta usab sa panimalay ni Aristobulus, 11 kang Herodion nga akong isigka-Judio, ug sa mga anaa sa Ginoo sa panimalay ni Narciso.

12 Ipangumusta usab ako kang Trifena ug kang Trifosa. Sila kugihan nga mga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa atong hinigugma nga higala nga si Persida. Daghan ang iyang nabuhat alang sa Ginoo. 13 Kumusta usab kang Rufo. Kini siya inila nga alagad sa Ginoo. Kumusta usab sa iyang inahan. Ang pagtagad niya kanako sama gayod sa usa ka anak. 14 Kumusta usab kanila ni Asincritus, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa tanang mga igsoon kang Cristo nga kauban nila. 15 Kumusta kanila ni Filologus, Julia, Nereo, ug sa iyang igsoon nga babaye, kang Olimpas, ug sa tanan nga mga tumutuo nga kauban nila.

16 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.[a] Ang tanan nga mga iglesia nga iya ni Cristo nangumusta diha kaninyo.

Ang Kataposang mga Tambag

17 Mga igsoon ko kang Cristo, pagbantay kamo sa mga tawo nga maoy hinungdan sa panagbahin-bahin ug nagasamok sa pagtuo sa mga tumutuo. Supak sila sa mga pagtulon-an nga gitudlo kaninyo. Busa likayi ninyo sila. 18 Ang mga tawo nga nagabuhat niini wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo, kondili ang ilang kaugalingong kagustohan lang ang ilang gipasulabi. Ginapahisalaag nila ang mga tawo nga kulang sa kahibalo pinaagi sa ilang maayo ug madanihon nga mga sinultihan. 19 Nabantog ang inyong pagkamatinumanon kang Cristo, busa nalipay gayod ako; apan gusto ko nga magmaalamon kamo mahitungod sa pagbuhat ug maayo, ug inosente mahitungod sa pagbuhat ug daotan. 20 Ug sa dili madugay ang Dios nga nagahatag kanato ug kalinaw, mopildi kang Satanas pinaagi kaninyo.

Hinaut nga panalanginan gayod kamo sa atong Ginoong Jesus.

21 Ang akong kauban nga alagad nga si Timoteo nangumusta usab kaninyo, lakip si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga sama kanakong mga Judio.

22 (Ako, si Tercio nga anaa usab sa Ginoo, nangumusta usab kaninyo. Ako ang nagsulat niining sulat nga gidikta ni Pablo.) 23 Si Gayo nangumusta usab kaninyo. Ako, si Pablo, nagasaka dinhi sa iyang balay, ug dinhi usab nagasimba ang mga tumutuo. Si Erastus nga tresurero sa siyudad ug ang atong igsoon nga si Quartus nagapangumusta usab kaninyo.

24 [Hinaut pa nga panalanginan gayod kamong tanan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Amen.]

Pagdayeg sa Dios

25 Dayegon ta ang Dios nga makapalig-on kaninyo sumala sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo nga akong ginawali kaninyo. Ang Maayong Balita dugay na nga gitago, 26 apan karon ginasugilon na kini sa tanang mga tawo pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta sumala sa sugo sa walay kataposan nga Dios, aron ang tanan motuo ug motuman kang Cristo. Ug gipahibalo usab kini kaniadto.

27 Pinaagi kang Jesu-Cristo, dayegon ta sa walay kataposan ang Dios nga mao lang ang nakahibalo sa tanan! Amen.

Notas al pie

  1. Roma 16:16 Pagkumustahanay kamo isip managsoon kang Cristo: Sa literal, magkumustahanay kamo nga may balaan nga halok.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 16

Pozdravi prijateljima

1Preporučam vam našu sestru Febu, koja služi Crkvi u Kenhreji, i ona će uskoro doći k vama.

Primite ju u Gospodinu kako dolikuje svetima i pomozite joj u svemu što od vas zatreba jer je i ona pomogla mnogima, pa i meni.

Pozdravite Prisku i Akvilu. Radili su sa mnom na Kristovu djelu.

Izložili su pogibelji vlastiti život za mene. Nisam im zato zahvalan samo ja već i sve crkve pogana.

Pozdravite Crkvu koja se sastaje u njihovu domu.Pozdravite mi dragoga prijatelja Epeneta, koji je prvi postao kršćaninom u Aziji.

Pozdravite i Mariju, koja se toliko trudila za vas.

Pozdravite moje sunarodnjake Andronika i Junija, koji su sa mnom bili u zatvoru. Ugledni su među apostolima i prije mene su postali kršćanima.

Pozdravite Amplijata, dragoga brata u Gospodinu.

Pozdravite Urbana, mojega suradnika u Kristu, i dragoga Staha.

10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove ukućane.

11 Pozdravite mojega sunarodnjaka Herodiona. Pozdravite sve kršćane u Narcisovu domu.

12 Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje marljivo rade za Gospodina, i dragu Persidu, koja se mnogo trudila u Gospodinu.

13 Pozdravite Rufa, kojega je Gospodin odabrao da bude njegov, i Rufovu majku, koja je i meni bila poput majke.

14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i ostalu braću koja su s njima.

15 Pozdravite Filologa, Juliju, Nereja i njegovu sestru, te Olimpu i sve svete koji su s njima.

16 Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Sve Kristove crkve šalju vam pozdrave.

Posljednje upute

17 Čuvajte se, braćo i sestre, onih koji potiču razdore i sablažnjuju ljude šireći učenje suprotno onomu koje ste prihvatili. Klonite se takvih.

18 Takvi ne služe našemu Gospodinu Kristu, već vlastitom probitku. Ugodnim i laskavim riječima zavode srca nedužnih ljudi.

19 Ali svi znaju da ste vi poslušni Gospodinu. To me silno raduje. Zato hoću da budete mudri i prepoznate dobro te da ostanete nedužni od zla.

20 Bog mira će uskoro satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista s vama!

21 Pozdravljaju vas moj suradnik Timotej te moji sunarodnjaci Lucije, Jason i Sosipater.

22 Pozdravljam vas i ja, Tercije, koji vam pišem ovo pismo umjesto Pavla.

23 Pozdravlja vas Gaj, koji je u svoj dom primio i mene i cijelu Crkvu. Pozdravljaju vas gradski blagajnik Erast i brat Kvart.[a]

25 Bog vas može ojačati, baš kao što kaže Radosna vijest. To je poruka o Isusu Kristu i o njegovu naumu za vas pogane, koja je bila otajstvom od početka vremena.

26 Ali sada je ta poruka, kao što je pretkazano u zapisima proroka i kao što je Bog zapovjedio, posvuda obznanjena poganima da mogu povjerovati u Krista i biti mu poslušni.

27 Bogu, koji je jedini mudar, neka je slava uvijeke po Kristu Isusu. Amen.

Notas al pie

  1. Poslanica Rimljanima 16:23 U nekim rukopisima slijedi i 24. stih: Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude sa svima vama! Amen.