Ang Pulong Sa Dios

Roma 15

Lig-onon Nato ang mga Maluya

1Kita nga mga malig-on sa pagtuo kinahanglan mosabot ug motabang sa atong mga kauban nga maluya pa. Dili lang ang atong kaugalingon ang atong hunahunaon, kondili hunahunaon usab nato ang kaayohan sa atong isigka-tumutuo, aron malig-on ang iyang pagtuo. Bisan gani si Cristo wala maghandom sa iyang kaugalingon nga kaayohan. Miingon siya sumala sa Kasulatan, “Gisakitan usab ako sa mga pag-insulto sa mga tawo kanimo.”[a] Ang tanan nga nahisulat sa Kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanato ug paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon.

Hinaut nga ang Dios nga nagahatag kanato sa kalig-on ug kadasig sa pag-antos sa mga kalisod magatabang kaninyo nga maghiusa isip mga sumusunod ni Cristo Jesus, aron maghiusa kamo sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

Maayong Balita Alang sa mga Dili Judio

Gidawat kamo ni Cristo, busa dawata usab ninyo ang inyong isigka-tumutuo aron madayeg ang Dios. Ang hinungdan kon nganong gisugo si Jesus sa pag-alagad sa mga Judio dili lang sa pagpakita nga ang Dios kasaligan sa pagtuman sa iyang mga saad sa ilang mga katigulangan, kondili sa pagpakita usab ngadto sa mga dili Judio sa kalooy sa Dios, aron modayeg usab sila sa Dios. Kay nagaingon ang Kasulatan,

“Magasugilon ako sa imong kaayo uban sa mga dili Judio,
ug magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo.”[b]

10 May nahisulat usab sa Kasulatan nga nagaingon,

“Kamo nga mga dili Judio, paglipay kamo uban sa mga pinili sa Dios!”[c]

11 Ug nagaingon pa kini,

“Tanan kamo nga mga dili Judio, dayega ninyo ang Ginoo;
Tanan kamo nga mga katawhan, dayega ninyo siya!”[d]

12 Nag-ingon usab si Isaias,

“Sa mga kaliwat ni Jesse
magagikan ang magadumala sa mga dili Judio,
ug mosalig sila kaniya.”[e]

13 Hinaut nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyog kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya, aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mosamot kadako ang inyong paglaom.

Ang Hinungdan sa Pagsulat ni Pablo Niini

14 Mga igsoon, nasiguro ko gayod nga maayo kamong mga tawo. Nasiguro ko usab nga daghan na ang inyong nahibaloan, ug makahimo na kamo sa pagtinambagay sa usag usa. 15 Apan niining sulata, gipahinumdoman ko kamo mahitungod sa pipila ka mga butang tungod kay dili ko gusto nga malimtan ninyo kini. Wala ako mahadlok sa pagsulti kaninyo niining mga butanga, tungod kay sa grasya sa Dios gihatagan niya akog gahom 16 nga mahimong alagad ni Cristo Jesus ngadto sa mga dili Judio. Nagaalagad ako kanila isip pari[f] ug gitudlo ko kanila ang Maayong Balita gikan sa Dios aron mahimo silang halad nga iyang kahimut-an, nga mahimong iya pinaagi sa Espiritu Santo. 17 Ug tungod kay anaa ako kang Cristo Jesus, makapasigarbo ako sa akong nahimo nga pag-alagad sa Dios. 18 Ug wala akoy lain nga ikapasigarbo kondili ang mga gibuhat ni Cristo pinaagi kanako, nga ang mga dili Judio nagasunod na kaniya pinaagi sa akong mga pagtudlo ug mga binuhatan, 19 sa tabang sa mga milagro ug kahibulongang mga butang — nga nahimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gisangyaw ko ang Maayong Balita mahitungod kang Jesus sa bisan asa nga akong giadtoan, gikan sa Jerusalem hangtod sa Iliricum. 20 Tinguha ko gayod nga magsangyaw sa mga lugar diin ang mga tawo wala pa makadungog sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, tungod kay dili ko gusto nga magsangyaw sa mga lugar nga nasangyawan na sa uban. 21 Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Ang wala pa masuginli mahitungod kaniya makaila;
Ug ang wala pa makadungog makasabot.”[g]

Ang Plano ni Pablo sa Pag-adto sa Roma

22 Mao kana ang hinungdan nga wala ako makaanha diha kaninyo, tungod kay naglibot pa ako sa mga lungsod dinhi. 23 Apan karon, tungod kay nahuman ko na ang akong trabaho niining mga dapita ug tungod kay pila na ka tuig akong nagtinguha nga makaanha diha kaninyo, 24 hinaut nga magkita na gayod kita. Kay ang akong plano, moagi ako diha kaninyo sa akong pag-adto sa Espanya. Gusto ko nga magmalipayon sa akong pagpakig-uban kaninyo bisan sa hamubo lang nga panahon, sa dili pa ako molahos pinaagi sa inyong tabang. 25 Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron sa paghatod sa hinabang alang sa mga tumutuo didto. 26 Kay ang mga tumutuo sa Macedonia ug Acaya nagbuluntaryo sa paghatag ug hinabang alang sa mga tumutuo nga kabos didto sa Jerusalem. 27 Ilang kagustohan ang pagbuhat niini. Hinuon may utang kabubut-on sila sa mga tumutuo sa Jerusalem. Kay kon dili tungod sa mga tumutuo sa Jerusalem, kining mga dili Judio wala makadawat sa mga espirituhanon nga mga panalangin. Busa angay nga tabangan sa mga dili Judio ang mga tumutuo sa Jerusalem sa ilang materyal nga mga kinahanglanon. 28 Sa pagkahuman ko ug hatag kanila niining mga hinabang mohapit ako diha kaninyo sa dili pa ako moadto sa Espanya. 29 Ug nagatuo ako nga sa pag-anha ko diha, daghan nga panalangin gikan kang Cristo ang madawat sa matag usa kanato.

30 Busa mga igsoon, tungod kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo, ug tungod sa gugma nga gihatag sa Espiritu Santo kanako, nagahangyo ako nga moduyog kamo kanako sa pag-ampo nga mahinugtanon ngadto sa Dios alang kanako. 31 Pag-ampo kamo nga dili ako pasipad-an sa mga dili tumutuo didto sa Judea, ug pag-ampo usab kamo nga malipay ang mga tumutuo sa Jerusalem sa hinabang nga akong dad-on kanila. 32 Pagkahuman niini, kon itugot sa Dios, moanha ako diha kaninyo nga puno sa kalipay, ug makapahulay ako uban kaninyo. 33 Hinaut nga ubanan kamo sa Dios nga nagahatag ug kalinaw sa atong kinabuhi. Amen.

Notas al pie

 1. Roma 15:3 Tan-awa usab ang Salmo 69:9.
 2. Roma 15:9 Tan-awa usab ang 2 Sam. 22:50; Salmo 18:49.
 3. Roma 15:10 Tan-awa usab ang Deu. 32:43.
 4. Roma 15:11 Tan-awa usab ang Salmo 117:1.
 5. Roma 15:12 Tan-awa usab ang Isa. 11:10.
 6. Roma 15:16 pari: ingon nga ang pari nagadala ug halad ngadto sa Dios, si Pablo nagadala usab ug mga tawo ngadto sa Dios isip halad.
 7. Roma 15:21 Tan-awa usab ang Isa. 52:15.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 15

živjeti da ugodimo drugima

1Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: 'Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene.'[a]

To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

Krist je postao slugom židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:
    'Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve
            tvojem imenu.'[b]

10 Na drugom pak mjestu kaže:
    'Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa židovima!'[c]

11 I još:
    'Slavite Gospodina, svi puci;
            slavite ga svi narodi na Zemlji!'[d]

12 Prorok Izaija je napisao:
    'Pojavit će se Davidov nasljednik[e] da vlada nad poganima.
            U njega će polagati svoje nade.'[f]

13 Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14 Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15 Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16 služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17 Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18 Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19 snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.[g]

20 Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21 da se ostvari što piše u Svetome pismu:
    'Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji
            nikada nisu za njega čuli.'[h]

22 Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23 Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24 Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25 Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26 jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27 To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28 Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29 Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30 Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31 Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32 kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33 Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.

Notas al pie

 1. Poslanica Rimljanima 15:3 Psalam 69:10.
 2. Poslanica Rimljanima 15:9 Psalam 18:50.
 3. Poslanica Rimljanima 15:10 Ponovljeni zakon 32:43.
 4. Poslanica Rimljanima 15:11 Psalam 117:1.
 5. Poslanica Rimljanima 15:12 U grčkome: izdanak iz korijena Jišajeva
 6. Poslanica Rimljanima 15:12 Izaija 11:10.
 7. Poslanica Rimljanima 15:19 Pokrajina koja je u prvome stoljeću obuhvaćala područje današnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i dijela Madžarske.
 8. Poslanica Rimljanima 15:21 Izaija 52:15.