Ang Pulong Sa Dios

Roma 14

Ayaw Ninyo Hukmi ang Uban

1Dawata ninyo ang tawo nga maluya ug pagtuo, ug ayaw ninyo pagsawaya ang iyang mga panghunahuna. Adunay mga tumutuo nga nagatuo nga mahimo nga mokaon ug bisan unsa, ug adunay mga tumutuo nga luya ug pagtuo nga ang ilang ginakaon utanon lang. Ang tumutuo nga nagakaon ug bisan unsa dili angayng mosaway sa tumutuo nga utanon lang ang ginakaon, ug ang tumutuo nga utanon lang ang ginakaon dili usab angay nga maghukom sa nagakaon ug bisan unsa. Kay managsama silang gidawat sa Dios, ug sa Dios sila manubag. Busa kinsa ka ba nga mohukom sa sulugoon sa uban? Ang iyang Agalon lang gayod mao ang makasulti kon maayo o daotan ang iyang gibuhat. Ug mahimo gayod niya ang maayo, kay ang Ginoo mao ang motabang kaniya sa pagbuhat ug maayo.

Adunay mga tawo nga nagatuo nga may mga adlaw nga mas bililhon kaysa ubang mga adlaw. Ug may nagatuo usab nga ang tanang adlaw managsama lang. Ang matag usa angayng maghimo kon unsa sa iyang pagtuo ang husto atubangan sa Dios. Kon ang tawo adunay pinasahi nga adlaw, ginabuhat niya kini alang sa Ginoo. Ug ang tawo nga nagakaon ug bisan unsa, nagabuhat usab niini alang sa Ginoo, tungod kay nagapasalamat siya sa Dios sa iyang ginakaon. Ang dili mokaon sa uban nga pagkaon nagabuhat usab niini alang sa Ginoo, ug nagapasalamat usab siya sa Dios. Kay walay bisan kinsa kanato nga mga tumutuo ang nagakinabuhi o mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kon nagakinabuhi kita, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kon mamatay kita, alang usab sa Ginoo. Busa kon magkinabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Cristo nagpakamatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 10 Busa ayaw ninyo tamaya o hukmi ang inyong mga igsoon kang Cristo. Kay kitang tanan moatubang sa Dios ug siya ang mohukom kon ang atong gibuhat maayo o daotan. 11 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ako ang Ginoo nga buhi. Moabot ang adlaw nga ang tanang tawo moluhod sa akong atubangan ug moila nga ako Dios.”[a] 12 Mao kini ang hinungdan nga ang matag usa kanato manubag sa Dios sa iyang gibuhat dinhi sa kalibotan.

13 Busa dili na kita maghukom sa usag-usa. Hinuon likayan nato ang mga butang nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa atong igsoon kang Cristo. 14 Tungod kay ako anaa kang Ginoong Jesus, nasayran ko nga walay pagkaon nga dili hinlo. Apan si bisan kinsa nga nagatuo nga adunay pagkaon nga ginadili, dili siya angayng mokaon niini. 15 Kon tungod sa imong pagkaon masilo ang imong igsoon, wala ka mahigugma kaniya. Si Cristo nagpakamatay usab alang kaniya, busa ayaw gub-a ang iyang pagtuo tungod lang sa imong pagkaon. 16 Bisag nagatuo kamo nga ang usa ka butang dili daotan, ayaw ninyo kini pagbuhata kon daoton kamo sa uban tungod niini. 17 Kay ang gingharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kondili mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, maayo nga relasyon sa usag usa, ug kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. 18 Si bisan kinsa nga nagaalagad kang Cristo pinaagi niini mao ang nahimut-an sa Dios ug ginatahod sa mga tawo.

19 Busa paningkamotan gayod nato ang pagbuhat sa mga butang nga makaayo sa relasyon ug makapalig-on sa pagtuo sa usag usa. 20 Ayaw gub-a ang pagtuo nga gihatag sa Dios tungod lang sa pagkaon. Mahimong kaonon ang tanang matang sa pagkaon, apan dili maayo nga mokaon sa kalan-on nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. 21 Ang maayong buhaton mao ang dili pagkaon sa karne o kaha pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog o kaha paghimo sa bisan unsa nga mahimong hinungdan nga makasala ang imong igsoon. 22 Kinahanglan nga ikaw lang ug ang Dios ang masayod sa imong ginatuohan mahitungod niini. Bulahan ang tawo nga wala hasola sa iyang konsensya tungod sa pagbuhat sa butang nga gituohan niyang maayo. 23 Apan kon nagaduhaduha siya sa iyang pagkaon, hasolon siya sa iyang konsensya kon iya kining kaonon kay ang iyang ginabuhat wala mabasi sa iyang ginatuohan. Sala ang bisan unsa nga buhaton nato nga wala mabasi sa atong ginatuohan.

Notas al pie

  1. Roma 14:11 Tan-awa usab ang Isa. 45:23.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 14

Irquicunata llashacujtaca sinchicuna apaichij

1Manaraj sinchi crijta chasquishpaca, ama caita chaita tapushpa p'iñanacuipi yaicuichijchu. Maijancunaca, sinchi crijcuna cashcamantaca, ima imatapish micunllami. Cutin manaraj sinchi crijcunaca, granocunallatami micuncuna. Imatapish micujlla crijca, huaquin micunata jarcarijtaca ama p'iñachun. Shinallataj huaquin micunata jarcarijpish, imatapish micujtaca, Taita Dios chashnata chasquishcamanta, ama mana alli nishpa rimachun. Canca, ¿ima nishpataj shujtajpaj runataca mana alli nishpa rimangui? Pai alli purijpi, mana cashpaca urmajpipish, paipaj amotajchari ricunga. Pai sinchita purichunca, tucuita rurai tucuj cashcamantaca, Apunchij Jesusmi sinchiyachishpa pushanga.

Maijancunaca ‘Shuj punllami, shujtaj punllacunata yalli’ nincunami. Cutin shujcunaca, ‘Tucui punllacuna chai shinallatajmi’ nincunami. Cancuna ima shina yuyacushcataca, quiquinllataj allimi crina canguichij. Shuj punllata ashtahuan alli cajta yuyajca, Apunchij Jesuspajmi chashna yuyan. Tucui punllacuna chai shinallataj cashcata yuyajpish, Apunchij Jesuspajllatami chashnaca yuyan. Tucui imatapish micujca, Taita Diosta pagui nishpami micun. Chashna rurashpaca, Apunchij Jesustami alli nin. Huaquin micunacunata jarcarijpish, Taita Diosllatatajmi pagui nin. Paipish, Apunchij Jesustami alli nin. Ñucanchijca, pipish mana quiquinpajllataj causanchijchu. Huañushpapish, mana quiquinpajllataj huañunchijchu. Causacushpaca, Apunchij Jesuspajmi causacunchij, huañushpapish Apunchij Jesuspajmi huañushun. Chaimanta, causacushpapish, huañushpapish, Apunchij Jesuspajllatajmi canchij. Cristo huañushpa causarishpaca, huañushcacunatapish causajcunatapish Mandaj cangapajmi causacun. 10 Chashna cajpica, ¿ima nishpataj cambaj huauquitaca mana alli nishpa rimangui? Canpish cambaj huauquitaca, ¿ima nishpataj p'iñangui? Tucuicunamari ñucanchij imalla rurashcacunahuanca, mandashpa tiyacuj Cristopaj ñaupajpi ricurigrina canchij. 11 Dios Quillcachishcapipish, cashnamari nicun:

«Mandaj Diosca: “Ñucaca causacunimi,
    tucuicunami ñuca ñaupajpi cunguringacuna.
Tucuicunami ñucataca, ‘Canmi Taita Dios cangui’ ningacuna”» ninmi.

12 Chaimanta ñucanchijca tucuicunami, quiquinllataj imallata rurashcataca, Taita Diosman ricuchigrishun.

13 Chaimanta, ama caishuj chaishuj juchachinacushpa rimanacushunchijchu. Ashtahuanpish caishuj crijcunata ñitcachishpa urmachinataca, jarcarinami canguichij. 14 Ñucaca, tucui imapish mapa canataca mana yuyanichu. Apunchij Jesuspi shunguta churashcamantami, chaitaca alli yachani. Chashna cajpipish imatapish ‘Mapami’ nishpa yuyajpajca, imapish mapa cangallami. 15 Can imata micushpa, caishuj huauquita llaquichishpaca, ña mana paita c'uyashcata ricuchinguichu. Can imata micushcallamanta, cambaj huauquita chingachinguiman, Cristoca paimantapishmari huañurca. 16 Cancunata alli causaipi churashca jahua, shujtajcuna rimashca puringuichijman. 17 Taita Dios mandacunpi causanaca, micushpa, ubyashpalla causanaca mana canchu. Ashtahuanpish, Diospaj jucha illaj Espíritu yachachishca shina, cashcata rurashpa, cushijlla, sumajtami causana. 18 Chashna causashpa Cristota servijca, Taita Diosta cushichinmi, runacunapish paitaca alli ninmi.

19 Chaimanta, sumajta causangapaj, caishuj chaishuj ashtahuan sinchiyangapaj imatapish rurashun. 20 Dios ruracujtaca, ama imata micushcallamanta urmachichijchu. Ima micunapish, mana mapachu. Ashtahuanpish imata micushcallamanta, shujtaj crijta pandachinami mana alli. 21 Shina cajpica cambaj huauqui ama pandarichun, ama llaquirichun, ama yuyaipi irquiyachunca, aichata micunata, vinota ubyanata jarcarinapish, ima shujtajta mana ruranapish allimi.

22 Can imatami cringui, chaitaca Taita Diospaj ñaupajpi chashnallataj yuyashpa catilla. Pipish chashna quiquin crishca shina rurajpi, paipaj yuyai mana juchachijpica cushi cachunlla. 23 Ashtahuanpish manchai manchailla micushpaca, paillatajmi llaqui tucun. Imata rurangapajpish, quiquin yuyaillapitaj mana sinchi cashpaca juchami.