Ang Pulong Sa Dios

Roma 13

Ang Atong Obligasyon sa mga Nagadumala sa Gobyerno

1Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang nagahimo niini nagapahamtang ug silot sa ilang kaugalingon. Wala kitay angay kahadlokan sa mga nagadumala kanato, gawas lang kon nagabuhat kita ug daotan. Busa kon dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala, buhata ang maayo, ug dayegon ka pa hinuon nila. Gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kaayohan. Apan kon nakabuhat ka ug daotan, angay kang mahadlok kanila, tungod kay may gahom sila sa pagsilot kanimo; kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silotan ang mga nagahimog daotan. Busa angay kitang magmatinumanon sa atong gobyerno; dili lang tungod sa kahadlok nato sa silot, kondili tungod kay nasayran nato nga mao kini ang angay natong buhaton. Mao usab kini ang hinungdan kon nganong nagabayad kita sa atong buhis, kay ang mga tigdumala mga alagad sa Dios nga nagahago gayod alang niining mga katungdanan. Busa bayari ninyo ang tanang matang sa buhis. Ug tahora ninyo ug pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan.

Ang Atong Obligasyon Ngadto sa Usag Usa

Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugmaay sa usag usa. Ang nagahigugma sa iyang isigka-tawo nakatuman sa Kasugoan. Kay ang mga sugo sama sa, “Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog,”[a] ug ang uban pa nga mga sugo nalangkob sa usa lang ka sugo nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.”[b] 10 Kon higugmaon nato ang atong isigka-tawo, dili kita magbuhat ug daotan kanila. Mao kana nga kon aduna kitay paghigugma gituman nato ang tibuok nga Kasugoan.

11 Kinahanglan buhaton ninyo kini, tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang kahingpitan sa atong kaluwasan mas haduol na karon kaysa pagsugod nato sa pagtuo kang Jesu-Cristo. 12 Ang kangitngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na gayod moabot. Busa isalikway na nato ang daotan nga mga buluhaton sa kangitngit 13 ug isul-ob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaa na sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog, o kaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita makighilawas gawas sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaw-ay nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. 14 Hinunoa, ang kinaiya ni Ginoong Jesu-Cristo ang angayng makita sa inyong kinabuhi. Ug dili ninyo hatagan ug higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat ug daotan.

Notas al pie

  1. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Exo. 20:13-15, 17; Deu. 5:17-19, 21.
  2. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.

New American Standard Bible

Romans 13

Be Subject to Government

1Every [a]person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except [b]from God, and those which exist are established by God. Therefore [c]whoever resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for [d]good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same; for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience’ sake. For because of this you also pay taxes, for rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them: tax to whom tax is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

Owe nothing to anyone except to love one another; for he who loves [e]his neighbor has fulfilled the law. For this, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “You shall love your neighbor as yourself.” 10 Love [f]does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.

11 Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep; for now [g]salvation is nearer to us than when we believed. 12 The night is almost gone, and the day is near. Therefore let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. 13 Let us [h]behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to its lusts.

Notas al pie

  1. Romans 13:1 Or soul
  2. Romans 13:1 Lit by
  3. Romans 13:2 Lit he who
  4. Romans 13:3 Lit good work
  5. Romans 13:8 Lit the other
  6. Romans 13:10 Lit works no evil
  7. Romans 13:11 Or our salvation is nearer than when
  8. Romans 13:13 Lit walk