Ang Pulong Sa Dios

Roma 11

Ang Kalooy sa Dios sa mga Judio

1Unsa man, gisalikway ba sa Dios ang iyang pinili nga katawhan? Wala gayod. Kay ako mismo usa ka Israelinhon, kaliwat ni Abraham, ug sakop sa tribo ni Benjamin. Wala magsalikway ang Dios sa mga tawo nga iyang gipili sukad pa kaniadto. Nahinumdoman ba ninyo ang ginaingon sa Kasulatan mahitungod kang Elias? Dili ba nagreklamo siya sa Dios mahitungod sa ginabuhat sa Israel? Miingon siya, “Ginoo, gipamatay nila ang imong mga propeta, ug gipangguba nila ang imong mga halaran. Ako na lang ang nahibilin nga nagasimba kanimo ug nagatinguha pa sila sa pagpatay kanako.”[a] Apan unsa ba ang tubag sa Ginoo kaniya? “May nahibilin pa ako nga 7,000 ka mga Israelinhon nga wala magsimba sa dios-dios nga si Baal.”[b] Mao usab kini karon sa atong panahon. May nahibilin pa nga mga Israelinhon nga nagatuo sa Dios, kay gipili niya sila tungod sa iyang grasya. Ang pagpili kanila dili tungod sa ilang binuhatan kondili sumala sa grasya sa Dios; kay kon pinaagi sa binuhatan sa tawo, dili na kini matawag nga grasya.

Karon, makaingon kita nga ang mga Israelinhon wala makaangkon sa ilang ginatinguha nga mahimong matarong. Ang pinili lang sa Dios mao ang nakaangkon niini, apan ang uban gipagahi ang ilang mga ulo. Mao kini ang giingon sa Kasulatan mahitungod kanila, “Morag gipakatulog sila sa Dios, ug hangtod karon wala sila masayod sa husto ug wala makasabot sa kamatuoran.”[c] Si David nag-ingon usab mahitungod kanila, “Hinaut nga ang ilang mga halad[d] mahimong lit-ag ug kapangdolan nga makapalaglag kanila. 10 Hinaut nga mabutaan sila. Ug hinaut nga dili kuhaon ang mabug-at nila nga ginapas-an aron mangabuktot sila hangtod sa hangtod.”[e]

11 Ang mga Judio napandol kay wala sila magtuo kang Cristo. Nan, unsa man karon? Nagakahulogan ba nga ang ilang pagkahulog hangtod na sa dayon? Dili! Apan tungod sa ilang paglapas nahatagag kahigayonan ang mga dili Judio nga maluwas. Ug tungod niini masina ang mga Judio. 12 Karon, kon ang paglapas ug ang kakulangon sa mga Judio nagdala sa daghan nga kaayohan ngadto sa mga tawo sa tibuok nga kalibotan, labaw pa gayod kon makompleto na ang gidaghanon sa mga Judio nga motuo kaniya.

Ang Kaluwasan sa mga Dili Judio

13 Karon, nagasulti ako kaninyo nga mga dili Judio. Gibuhat ako sa Dios nga apostol alang kaninyo aron ibalita ko kaninyo ang mahitungod kang Cristo. Ug giisip ko nga mahinungdanon kining buluhaton nga gihatag kanako, 14 kay basin pa kon pinaagi niini masina kaninyo ang akong mga isigka-Judio aron ang uban kanila motuo usab ug maluwas. 15 Kay kon ang pagsalikway sa Dios sa mga Judio nahimong hinungdan nga ang uban nga mga tawo sa kalibotan nakaduol sa Dios, nan unsa pa kaha ang mahimong resulta kon ang mga Judio dawaton pag-usab sa Dios. Mahisama sila sa mga patay nga nabanhaw.

16 Ang panig-ingnan sa mga Judio sama niini: kon ang tipik sa pan nahalad ngadto sa Dios, ang tibuok nga pan iya usab sa Dios. Ug kon ang gamot sa kahoy iya sa Dios, ang mga sanga sa kahoy iya usab.[f] 17 Ang mga Judio sama sa mga sanga sa kahoyng olibo nga gipangputol. Ug kamo nga mga dili Judio sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga gipangsumpay sa pinutlan nga mga sanga. Busa nakaambit kamo sa mga kaayohan nga gihatag sa Dios sa mga Judio. 18 Apan ayaw kamo paghunahuna nga mas maayo pa kamo kaysa mga sanga nga gipangputol. Hinumdomi ninyo nga kamo mga sanga lang. Dili kamo ang nagabuhi sa gamot, kondili ang gamot mao ang nagabuhi kaninyo.

19 Basin kon ang uban kaninyo moingon, “Nganong gipangputol sila ug kami ang gipangsumpay kon dili pa kami mas maayo kay kanila?” 20 Gipangputol sila tungod kay wala sila motuo kang Cristo ug kamo ang gipangsumpay tungod kay mituo kamo. Busa ayaw kamo pagpasigarbo, pagbantay hinuon kamo. 21 Tungod kay kon gipangputol man gani sa Dios ang tinuod nga mga sanga nga mao ang mga Judio, mas masayon ang pagpamutol kaninyo, kay sinumpay man lang kamo nga mga sanga. 22 Dinhi makita ang kaayo sa Dios ug ang iyang pagkaestrikto. Estrikto siya sa mga tawo nga dili motuo kaniya, apan maayo siya kaninyo, kon magpabilin kamo diha sa iyang grasya. Apan kon dili, pamutlon usab niya kamo. 23 Sa laing bahin, kon dili na magmagahi ang mga Judio ug motuo na usab sila, isumpay niya sila balik sa punoan, kay mahimo kana sa Dios. 24 Kay kamo nga mga dili Judio sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga gipamutol ug gipangsumpay sa dili ihalas nga olibo nga mao ang mga Judio, bisan pa kon kini sukwahi sa naandan nga pamaagi. Apan labing sayon alang sa Dios nga ibalik pagsumpay ang tinuod nga mga sanga ngadto sa ilang gigikanan nga punoan.

Ang Kalooy sa Dios Alang sa Tanan

25 Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masayran ninyo ang kamatuoran nga wala pa masayri sa mga tawo, aron dili kamo magpasigarbo nga morag si kinsa gayod kamo. Ang pagpagahi sa mga Judio lumalabay lang ug hangtod lang kini sa higayon nga makompleto na ang gidaghanon sa mga dili Judio nga motuo kaniya. 26 Pagkahuman niini maluwas ang mga Israelinhon, sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Magagikan sa Zion ang Manluluwas,
Kuhaon niya ang tanan nga kadaotan sa mga kaliwat ni Jacob.
27 Ug mao kini ang akong kasabotan ngadto kanila,
pasayloon ko ang ilang mga sala.”[g]

28 Tungod kay gisalikway sa mga Judio ang Maayong Balita, nahimo silang kaaway sa Dios aron kamo nga mga dili Judio mahatagan ug kahigayonan nga maluwas. Apan tungod kay mga pinili sila sa Dios, ginahigugma gihapon niya sila. Kay gisaad niya kini kaniadto sa ilang mga katigulangan nga panggaon niya ang ilang mga kaliwat. 29 Ug dili gayod mausab ang hunahuna sa Dios mahitungod sa mga tawo nga iyang gipili ug gipanalanginan. 30 Kaniadto, kamo nga mga dili Judio wala magtuman sa Dios. Apan karon tungod kay ang mga Judio wala magtuman kaniya, gikaloy-an kamo sa Dios. 31 Ug mao usab ang mahitabo kanila, nga bisan wala sila magtuman sa Dios karon, kaloy-an gihapon niya sila tungod kay gikaloy-an niya kamo. 32 Kay gitugot sa Dios nga ang tanang tawo mahimong ulipon sa ilang mga sala aron ikapakita niya sa tanan ang iyang kalooy.

Pagpasalamat sa mga Kaayo sa Dios

33 Katingalahan gayod ang kaayo sa Dios! Dili nato matugkad ang iyang kaalam ug ang iyang kahibalo! Kinsa ba ang makatugkad sa iyang hunahuna ug sa iyang mga pamaagi? 34 Ginaingon sa Kasulatan,

“Walay nasayod sa hunahuna sa Ginoo,
Ug walay makatudlo kaniya kon unsa ang iyang angayng buhaton.[h]
35 Wala kitay gikahatag kaniya
nga angay niyang balosan.”[i]

36 Kay ang tanan nga butang nagagikan sa Dios, ug gibuhat kini pinaagi kaniya ug alang kaniya. Dayegon siya sa walay kataposan! Amen.

Notas al pie

 1. Roma 11:3 Tan-awa usab ang 1 Har. 19:10, 14.
 2. Roma 11:4 Tan-awa usab ang 1 Har. 19:18.
 3. Roma 11:8 Tan-awa usab ang Deu. 29:4; Isa. 29:10.
 4. Roma 11:9 ilang mga halad: o kaha ilang ginaselebrar nga mga pista: Sa literal, lamisa.
 5. Roma 11:10 Tan-awa usab ang Salmo 69:22-23.
 6. Roma 11:16 Ang buot ipasabot ni Pablo sa bersikulo 16, kon si Abraham nahimong iya sa Dios, ang iyang mga kaliwat nahimong iya usab sa Dios.
 7. Roma 11:27 Tan-awa usab ang Isa. 59:20-21; Jer. 31:33-34.
 8. Roma 11:34 Tan-awa usab ang Isa. 40:13.
 9. Roma 11:35 Tan-awa usab ang Job 41:11.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 11

Ostatak Izraela

1Pitam, dakle, nije li Bog odbacio židove, svoj narod? Nipošto! Sjetite se da sam i ja židov, Abrahamov potomak, iz Benjaminova plemena.

Nije Bog odbacio svoj narod koji je unaprijed izabrao. Zar se ne sjećate što o tome kaže Sveto pismo? Prorok Ilija žalio se Bogu na židove:

'Gospodine, poubijali su tvoje proroke i srušili tvoje oltare. Samo sam ja ostao, a sada i mene pokušavaju ubiti.'[a]

Sjećate li se što mu je Bog odgovorio? 'Nisi ti jedini ostao

I danas je tako. Nisu svi židovi otišli od Boga. Nekolicina[b] ih je spašena po Božjoj milosti jer ih je odabrao.

A ako su spašeni Božjom milošću, onda nisu spašeni zbog svojih dobrih djela. Inače Božja milost ne bi bila to što jest - darovana i nezaslužena.

Većina židova dakle nije postignula Božju naklonost koju je tražila. Nekolicina koju je izabrao dobila ju je, a ostali su pak otvrdnuli.

Kao što kaže Sveto pismo:
    'Bog je učinio da obamru.
    Do današnjeg dana zatvorio im je oči
            da ne vide
    i zatvorio im je uši
            da ne čuju.'[c]

Kralj David o tomu je također rekao:
    'Neka padnu u zamku, u mrežu i stupicu
            svoje obilne gozbe
    i neka ih tako stigne njihova plaća.

10 Neka im oči potamne da obnevide;
    zauvijek im pogni leđa!'[d]

11 Je li Božji narod dakle tako posrnuo da će neizbježno otići u propast? Nipošto! Božja je nakana bila da spasenje učini dostupno poganima kako bi židove učinio ljubomornima i naveo ih da ga požele za sebe.

12 Pa ako su židovi, posrnuvši i odbivši spasenje, donijeli drugim narodima toliko bogatstvo, pomislite samo koliki će tek blagoslov svijet podijeliti s njima kada jednog dana prihvate spasenje!

13 Govorim to posebice zaradi vas pogana. Bog me je imenovao apostolom poganima i to uvijek ističem

14 ne bih li židove naveo da požele to što imate vi pogani i ne bi li se neki od njih tako spasili.

15 Jer ako je Bog, kad su židovi odbili spasenje, ponudio to spasenje cijelome svijetu, kako li će tek divno biti kad ga oni prihvate! Mrtvi će oživjeti!

16 Abraham i ostali patrijarsi bili su sveti, pa će i njihovi potomci biti sveti.[e] Jer ako je korijen stabla svet, svete su i grane.

17 Ali neki židovi, Abrahamove grane, odlomljeni su. A vi pogani, nekoć grane divlje masline, pricijepljeni ste. Tako sada primate blagoslov koji je Bog obećao Abrahamu i njegovim potomcima i hranite se sokovima Božje masline.

18 Ali pazite da se ne hvalite kako ste pricijepljeni umjesto odlomljenih grana. Upamtite da ste samo grane, a ne korijenje.

19 'Ali te su grane odlomljene da bi bilo mjesta za mene

20 Jesu, ali upamtite: te su grane, židovi, odlomljene zato što nisu vjerovali Bogu, a vi ste pricijepljeni zato što vjerujete. Nemojte se uznositi, već se bojte onoga što bi se moglo dogoditi.

21 Jer ako Bog nije poštedio one prve grane, neće ni tebe poštedjeti.

22 Vidite li kako je Bog dobar i strog? Strog prema neposlušnima, a dobar prema vama koji se pouzdajete u njegovu dobrotu. Ali prestanete li se u nju pouzdavati, i vi ćete biti odsječeni.

23 A odustanu li židovi od svoje nevjere, Bog će i njih ponovno pricijepiti. On ima moć da to učini.

24 Jer ako je Bog htio uzeti vas, koji ste po svojoj naravi grane divlje masline, i pricijepiti vas na dobro drvo, koliko će radije pricijepiti židove na drvo kojemu pripadaju!

Božja milost namijenjena je svima

25 želio bih, draga braćo, da razumijete ovu tajnu kako se ne biste uzoholili i počeli se hvastati. Neki su židovi tvrda srca, ali to će trajati samo dok Krista ne prihvati puni broj pogana.

26 Nakon toga će se spasiti sav Izrael. Sjećate li se što su o tomu rekli proroci:
    'Sa Siona će doći Izbavitelj; odvratit će od
            bezbožnosti sve židove.

27 Tada ću ispuniti svoj savez s njima
    i ukloniti njihove grijehe.'[f]

28 Mnogi su židovi sada protivnici evanđelja. Ali to je vama na dobrobit jer je Bog dao svoje darove vama poganima. Pa ipak, židovi su još izabrani narod zbog Božjih obećanja danih Abrahamu, Izaku i Jakovu.

29 Jer Božji darovi i pozvanje ne mogu se opozvati.

30 Nekoć ste vi pogani bili buntovnici protiv Boga, ali kad su židovi odbacili njegovu milost, Bog ju je umjesto njima darovao vama.

31 Sada su pak tako židovi buntovnici, a vi imate Božju milost. Ali jednog će dana i oni biti dionicima Božje milosti.

32 Jer Bog je sve ljude zatvorio u njihovoj neposlušnosti da se svima smiluje.

33 Kakvoga divnog Boga imamo! Kako su veliki njegovo bogatstvo, mudrost i znanje! Nedokučivi su nam njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!

34 Zaista, 'tko je spoznao Gospodnju misao, tko mu je bio savjetnikom?'[g]

35 Ili, 'tko je njemu prvi nešto dao da bi mu morao uzvratiti?'

36 Jer sve dolazi od njega, sve postoji po njemu i za njega. Neka mu je vječna slava! Amen.

Notas al pie

 1. Poslanica Rimljanima 11:3 I Kraljevima 19:10,14.
 2. Poslanica Rimljanima 11:5 U grčkome: Ostatak.
 3. Poslanica Rimljanima 11:8 Izaija 29:10.
 4. Poslanica Rimljanima 11:10 Psalam 69:23-24.
 5. Poslanica Rimljanima 11:16 U grčkome: Ako su prvine svete, sveto je i tijesto.
 6. Poslanica Rimljanima 11:27 Izaija 59:20-21.
 7. Poslanica Rimljanima 11:34 Izaija 40:13.