Ang Pulong Sa Dios

Roma 10

1Mga igsoon, dako gayod ang akong handom nga ang akong mga isigka-Judio maluwas, ug kini ginaampo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios, apan dili sumala sa kamatuoran. Kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha hinuon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. Wala sila makasabot nga ang Kasugoan natapos diha kang Cristo. Kay pinaagi sa gibuhat ni Cristo, ang matag usa nga nagatuo kaniya mao lang ang gipakamatarong.

Ang Kaluwasan Alang sa Tanan

Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan: “Ang tawo nga nagatuman sa Kasugoan magakinabuhi sumala sa Kasugoan.”[a] Apan mao kini ang ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuo, “Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, ‘Kinsa ba ang moadto sa langit?’” (ang buot ipasabot, sa pagpakanaog kang Cristo nganhi). “Ayaw usab pag-ingon, ‘Kinsa ang mokanaog sa kinahiladman sa yuta?’” (ang buot ipasabot, sa pagkuha kang Cristo gikan sa mga patay). Hinuon ang Kasulatan nagaingon,

“Ang pulong sa Dios haduol kanimo, anaa sa imong ngabil ug sa imong kasingkasing.”[b]

Ug kining pulong sa Dios mao ang mahitungod sa pagtuo nga among ginawali: kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. 10 Kay ang tawo pakamatarungon sa Dios kon motuo siya sa kinasingkasing. Ug kon mosugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. 11 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan.”[c] 12 Ug kini nga saad alang sa tanan, Judio man o dili Judio, tungod kay ang Ginoo, Ginoo sa tanan, ug nagahatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangop kaniya. 13 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Si bisan kinsa nga modangop sa Ginoo maluwas.”[d]

14 Apan unsaon nila pagdangop kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kaniya kon wala sila makadungog mahitungod kaniya? Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay mosugilon kanila? 15 Ug unsaon man paglakaw ug pagsugilon sa mga tigbalita kon wala sila ipadala? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom gayod kon moabot ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita.”[e] 16 Apan dili ang tanan nagdawat sa Maayong Balita. Sama sa giingon ni Isaias, “Ginoo, kinsa ba ang mituo sa among giwali?”[f] 17 Karon makaingon kita nga ang tawo motuo lang kang Cristo kon makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. Ug kining mensahe madungog lang kon may magtudlo niini. 18 Karon, nakadungog ba ang mga Israelinhon niini nga mensahe? Dili mahimo nga wala sila makadungog. Kay nagaingon ang Kasulatan, “Nadungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit. Ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok nga kalibotan.”[g] 19 Unsa man, wala ba sila makasabot? Dili mahimo nga wala sila makasabot. Kay sumala sa sinulat ni Moises nag-ingon ang Dios kanila, “Pasinahon ko kamo sa mga tawo nga dili Israelinhon. Pasuk-on ko kamo tungod kay ipakita ko ang akong kalooy sa mga tawo nga wala makaila kanako.”[h] 20 Misulti usab ang Dios kanila pinaagi kang Isaias (ug walay kahadlok nga misulti niini si Isaias sa mga tawo),

“Nakaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako,
Ug bisan wala sila mangutana mahitungod kanako, nagpaila ako kanila kon kinsa ako.”[i]

21 Apan mahitungod sa mga Israelinhon miingon siya, “Nagpadayon ako sa pagpaabot kanila nga mga gahig ulo ug mga masupilon nga mobalik sila kanako.”[j]

Notas al pie

  1. Roma 10:5 Tan-awa usab ang Lev. 18:5.
  2. Roma 10:8 Tan-awa usab ang Deu. 30:12-14.
  3. Roma 10:11 Tan-awa usab ang Isa. 28:16.
  4. Roma 10:13 Tan-awa usab ang Joel 2:32.
  5. Roma 10:15 Tan-awa usab ang Isa. 52:7.
  6. Roma 10:16 Tan-awa usab ang Isa. 53:1.
  7. Roma 10:18 Tan-awa usab ang Salmo 19:4.
  8. Roma 10:19 Tan-awa usab ang Deu. 32:21.
  9. Roma 10:20 Tan-awa usab ang Isa. 65:1.
  10. Roma 10:21 Tan-awa usab ang Isa. 65:2.

Ang Pulong Sang Dios

Roma 10

1Mga utod, dako gid ang akon handom nga ang akon mga kapareho nga mga Judio maluwas, kag ini ginapangamuyo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga mapisan sila sa pag-alagad sa Dios, pero indi suno sa kamatuoran. Kay wala sila kahibalo sang paagi sang Dios kon paano niya ginapakamatarong ang tawo. Ang ila ginahimo, nagatinguha sila sa ila kaugalingon nga paagi kag wala nila ginasunod ang paagi sang Dios. Wala sila makaintiendi nga ang Kasuguan hasta lang kay Cristo, kay paagi sa ginhimo ni Cristo, ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya amo lang ang ginapakamatarong.

Ang Kaluwasan Para sa Tanan

Amo ini ang ginsulat ni Moises parte sa pagpakamatarong paagi sa pagtuman sang Kasuguan: “Ang tawo nga nagatuman sang Kasuguan makaangkon sang kabuhi.”[a] Pero amo ini ang ginasiling sa Kasulatan parte sa pagpakamatarong paagi sa pagtuo: “Indi ka magsiling sa imo kaugalingon, ‘Sin-o bala ang mapa-langit?’ ” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo paidalom). “Indi ka man magsiling, ‘Sin-o ang magpanaog sa kadadalman sang duta?’ ” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo paibabaw halin sa mga patay). Kundi nagasiling man ang Kasulatan,

“Ara ina nga mga pulong sa inyo, sa inyo mismo baba kag tagipusuon.”[b]

Kag ining pulong sang Dios wala sing iban kundi ang parte sa pagtuo nga amon ginawali: nga kon isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo tagipusuon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka. 10 Kay ang tawo ginapakamatarong sang Dios kon nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusuon. Kag kon magsugid siya nga nagatuo siya, maluwas siya. 11 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang nagatuo sa iya indi gid mahuy-an.”[c] 12 Kag ini nga promisa para sa tanan, Judio man ukon indi Judio, tungod nga ang Ginoo, Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga pagpakamaayo sa tanan nga nagadangop sa iya. 13 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas.”[d]

14 Pero paano ang pagdangop nila sa iya kon wala sila magtuo? Kag paano sila makatuo sa iya kon wala sila makabati parte sa iya? Kag paano sila makabati kon wala sing may magsugid sa ila? 15 Kag paano makalakat kag makasugid ang mga mensahero kon wala sila ginsugo? Suno sa Kasulatan, “Daw ano kanami kon makita mo ang mga mensahero nga nagadala sang maayong balita.”[e] 16 Pero indi ang tanan nagbaton sang Maayong Balita. Pareho sang ginsiling ni Isaias, “Ginoo, sin-o bala ang nagpati sa amon mensahi?”[f] 17 Karon makasiling kita nga ang tawo magatuo lang kay Cristo kon makabati siya sang mensahi parte sa iya. Kag ining mensahi mabatian lang kon may ara nga magtudlo sini. 18 Karon, nakabati bala ang mga Israelinhon sang sini nga mensahi? Indi mahimo nga wala sila nakabati. Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang ila mensahi nagalambot sa bug-os nga kalibutan; nagalapnag ini sa bisan diin nga lugar.”[g] 19 Ti ano, wala bala sila nakaintiendi? Indi mahimo nga wala sila nakaintiendi. Kay sa ginsulat ni Moises nagsiling ang Dios sa ila, “Paimunon ko kamo sa iban nga nasyon. Paakigon ko kamo paagi sa pagpakamaayo sa buang-buang nga nasyon.”[h] 20 Naghambal man ang Dios sa ila paagi kay Isaias. Kag sang paghambal sini ni Isaias wala gid siya nahadlok sa mga tawo,

“Nakita ako sang mga tawo nga wala nagapangita sa akon.
Nagpakilala ako sa ila bisan wala sila nagapamangkot parte sa akon.”[i]

21 Pero parte sa mga Israelinhon nagsiling siya, “Sige ang akon paabot nga magbalik sa akon ang akon katawhan nga mga matig-a sing ulo kag mga malalison.”[j]