Ang Pulong Sa Dios

Roma 10

1Mga igsoon, dako gayod ang akong handom nga ang akong mga isigka-Judio maluwas, ug kini ginaampo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios, apan dili sumala sa kamatuoran. Kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha hinuon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. Wala sila makasabot nga ang Kasugoan natapos diha kang Cristo. Kay pinaagi sa gibuhat ni Cristo, ang matag usa nga nagatuo kaniya mao lang ang gipakamatarong.

Ang Kaluwasan Alang sa Tanan

Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuman sa Kasugoan: “Ang tawo nga nagatuman sa Kasugoan magakinabuhi sumala sa Kasugoan.”[a] Apan mao kini ang ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuo, “Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, ‘Kinsa ba ang moadto sa langit?’” (ang buot ipasabot, sa pagpakanaog kang Cristo nganhi). “Ayaw usab pag-ingon, ‘Kinsa ang mokanaog sa kinahiladman sa yuta?’” (ang buot ipasabot, sa pagkuha kang Cristo gikan sa mga patay). Hinuon ang Kasulatan nagaingon,

“Ang pulong sa Dios haduol kanimo, anaa sa imong ngabil ug sa imong kasingkasing.”[b]

Ug kining pulong sa Dios mao ang mahitungod sa pagtuo nga among ginawali: kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasingkasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. 10 Kay ang tawo pakamatarungon sa Dios kon motuo siya sa kinasingkasing. Ug kon mosugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. 11 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Ang nagatuo kaniya dili gayod maulawan.”[c] 12 Ug kini nga saad alang sa tanan, Judio man o dili Judio, tungod kay ang Ginoo, Ginoo sa tanan, ug nagahatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangop kaniya. 13 Kay nagaingon ang Kasulatan, “Si bisan kinsa nga modangop sa Ginoo maluwas.”[d]

14 Apan unsaon nila pagdangop kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kaniya kon wala sila makadungog mahitungod kaniya? Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay mosugilon kanila? 15 Ug unsaon man paglakaw ug pagsugilon sa mga tigbalita kon wala sila ipadala? Sumala sa Kasulatan, “Pagkatahom gayod kon moabot ang mga nagasangyaw sa Maayong Balita.”[e] 16 Apan dili ang tanan nagdawat sa Maayong Balita. Sama sa giingon ni Isaias, “Ginoo, kinsa ba ang mituo sa among giwali?”[f] 17 Karon makaingon kita nga ang tawo motuo lang kang Cristo kon makadungog siya sa mensahe mahitungod kaniya. Ug kining mensahe madungog lang kon may magtudlo niini. 18 Karon, nakadungog ba ang mga Israelinhon niini nga mensahe? Dili mahimo nga wala sila makadungog. Kay nagaingon ang Kasulatan, “Nadungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit. Ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok nga kalibotan.”[g] 19 Unsa man, wala ba sila makasabot? Dili mahimo nga wala sila makasabot. Kay sumala sa sinulat ni Moises nag-ingon ang Dios kanila, “Pasinahon ko kamo sa mga tawo nga dili Israelinhon. Pasuk-on ko kamo tungod kay ipakita ko ang akong kalooy sa mga tawo nga wala makaila kanako.”[h] 20 Misulti usab ang Dios kanila pinaagi kang Isaias (ug walay kahadlok nga misulti niini si Isaias sa mga tawo),

“Nakaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako,
Ug bisan wala sila mangutana mahitungod kanako, nagpaila ako kanila kon kinsa ako.”[i]

21 Apan mahitungod sa mga Israelinhon miingon siya, “Nagpadayon ako sa pagpaabot kanila nga mga gahig ulo ug mga masupilon nga mobalik sila kanako.”[j]

Notas al pie

 1. Roma 10:5 Tan-awa usab ang Lev. 18:5.
 2. Roma 10:8 Tan-awa usab ang Deu. 30:12-14.
 3. Roma 10:11 Tan-awa usab ang Isa. 28:16.
 4. Roma 10:13 Tan-awa usab ang Joel 2:32.
 5. Roma 10:15 Tan-awa usab ang Isa. 52:7.
 6. Roma 10:16 Tan-awa usab ang Isa. 53:1.
 7. Roma 10:18 Tan-awa usab ang Salmo 19:4.
 8. Roma 10:19 Tan-awa usab ang Deu. 32:21.
 9. Roma 10:20 Tan-awa usab ang Isa. 65:1.
 10. Roma 10:21 Tan-awa usab ang Isa. 65:2.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 10

1Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi židovi spase.

Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju

jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon - te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji.

Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.

Spasenje je za svakoga

O pravednosti koja dolazi po Zakonu Mojsije piše:
    'Tko je vrši, u njoj će naći život.'[a]

A o pravednosti koja dolazi po vjeri kaže: 'Nemoj se u srcu upitati: "Tko će uzići na nebo' (da dovede Krista),

niti: "Tko će sići u bezdan?'' (da dovede Krista od mrtvih).

Što to zapravo znači? 'Riječ je sasvim blizu tebe, u tvojim ustima i u tvojem srcu';[b] to je riječ vjere koju propovijedamo.

Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

10 Vjera u srcu nas opravdava, a priznanje usnama spašava.

11 Jer u Svetome pismu piše: 'Tko u njega vjeruje, neće se razočarati.'[c]

12 To vrijedi za židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju.

13 Jer 'Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen.'[d]

14 Ali kako će ga zazvati da ih spasi ako u njega ne vjeruju? A kako će u njega vjerovati ako nikada nisu za njega čuli? A kako će čuti za njega ako im nitko o njemu ne propovijeda?

15 A kako će im tko propovijedati ako nije poslan da propovijeda? O tomu Sveto pismo kaže: 'Kako su divne noge onih koji donose Radosnu vijest!'[e]

16 Ali svatko tko čuje Radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: 'Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci?'[f]

17 Vjera dakle dolazi upravo slušanjem Radosne vijesti o Kristu.

18 Ali što je sa židovima? Jesu li oni zapravo čuli tu poruku? Jesu:
    'Poruka o Božjemu stvaranju
            raširila se po svoj zemlji,
    a njezine riječi sežu do kraja svijeta.'[g]

19 Pitam zato: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao:
    'Učinit ću vas ljubomornima
            blagoslivljajući druge narode.
    Razgnjevit ću vas blagoslivljajući
            nerazumne pogane.'

20 Poslije je Izaija u Božje ime hrabro rekao:
    'Našli su me oni
            koji me nisu tražili.
    Objavio sam se onima
            koji me to nisu molili.'[h]

21 A za Izrael je Bog rekao:
    'Svagda sam pružao ruke
            nepokornom i buntovnom narodu.'[i]

Notas al pie

 1. Poslanica Rimljanima 10:5 Levitski zakonik 18:5.
 2. Poslanica Rimljanima 10:8 Ponovljeni zakon 30:12-14.
 3. Poslanica Rimljanima 10:11 U grčkome: Neće se posramiti
 4. Poslanica Rimljanima 10:13 Joel 3:5.
 5. Poslanica Rimljanima 10:15 Izaija 52:7.
 6. Poslanica Rimljanima 10:16 Izaija 53:1.
 7. Poslanica Rimljanima 10:18 Psalam 19:5.
 8. Poslanica Rimljanima 10:20 Izaija 65:1.
 9. Poslanica Rimljanima 10:21 Izaija 65:2.