Ang Pulong Sa Dios

Mateo 7

Ayaw Ninyo Hukmi ang Uban

1“Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili usab kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban. Ang basihanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban mao usab ang basihanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Nganong tan-awon man nimo pag-ayo ang gamay nga puling sa imong isigka-tawo, apan wala nimo tagda ang imong puling nga sama kadako sa troso? Unsaon mo pag-ingon kaniya, ‘Igsoon, kuhaon ko ang imong puling,’ kon diha sa imong mata may puling usab nga morag troso kadako. Tigpakaaron-ingnon! Kuhaa una ang imong puling nga morag troso kadako, aron makakita ka pag-ayo sa imong pagkuha sa gamay nga puling sa imong isigka-tawo.

“Ayaw ninyo ilabay ang mga butang nga may kalabotan sa Dios ngadto sa mga iro. Kay basin ug balikan nila kamo ug paakon. Ug ayaw ninyo ilabay ang inyong mga perlas ngadto sa mga baboy, kay tamak-tamakan lang nila kini.”[a]

Pangayo, Pagduol, ug Pag-ampo sa Dios

“Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya ug tabangan gayod niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat. Ang moduol kaniya tabangan niya. Ug ang mag-ampo tubagon niya. Kamong mga ginikanan, kon mangayo ug pagkaon ang inyong anak, hatagan ba ninyo ug bato? 10 Kon mangayo siya ug isda, hatagan ba ninyo ug bitin? Dili gayod! 11 Kon kamo nga mga tawo nga daotan makahibalong mohatag sa maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan sa langit! Ihatag gayod niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga mangayo kaniya.

12 “Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Mao kini ang husto nga pagtuman sa Kasugoan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta.”

Ang Masigpit nga Pultahan

13 “Sulod kamo sa masigpit nga pultahan. Kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impiyerno, ug daghan ang nagaagi niana nga dalan. 14 Apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay kataposan, ug gamay lang ang nagasubay niana nga dalan.”

Ang Kahoy Maila Pinaagi sa Iyang Bunga

15 “Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kana nga mga tawo kon tan-awon morag mga tumutuo, apan ang tinuod sama sila sa mabangis nga mga mananap. 16 Maila ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Sama sa tunokon nga mga tanom, dili kini mamunga ug higera o ubas. 17 Ang kahoy nga maayo mamunga ug maayo. Apan ang kahoy nga daot mamunga ug daot. 18 Ang maayo nga kahoy dili makapamunga ug daot, ug ang daot nga kahoy dili makapamunga ug maayo. 19 Ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayo putlon ug unya sunogon. 20 Busa sama niini ang mga mini nga propeta, maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan.”

Ang Daotan ug Binuhatan Dili Ilhon sa Dios

21 “Dili ang tanan nga nagatawag kanako ug ‘Ginoo’ masakop sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan sa langit mao ang masakop sa iyang paghari. 22 Sa adlaw sa paghukom daghan unya ang moingon kanako, ‘Ginoo, dili ba sa imong ngalan gisugilon namo ang imong pulong, giabog ang mga daotang espiritu, ug gibuhat ang daghang mga milagro?’ 23 Unya moingon ako kanila, ‘Wala ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamo nga nagabuhat ug daotan!’”

Ang Sambingay Mahitungod sa Duha ka Tawo nga Nagpatukod ug Balay

24 “Busa si bisan kinsa nga nagapaminaw ug nagatuman sa akong mga pagtulon-an, sama siya sa tawong maalam nga nagpatukod sa iyang balay diha sa pundasyon nga bato. 25 Bisag moulan ug kusog ug mobaha, ug kuso-kusohon sa kusog nga hangin ang iyang balay, dili kini maguba tungod kay gipatukod kini diha sa malig-on nga pundasyon. 26 Apan ang tawo nga nagapaminaw sa akong mga pagtulon-an, ug wala nagatuman niini, sama siya sa tawo nga buang-buang nga nagpatukod sa iyang balay diha sa balas. 27 Ug kon moulan ug kusog ug mobaha, ug kuso-kusohon sa kusog nga hangin ang iyang balay, matumba kini, ug mabungkag.”

Ang Gahom ni Jesus

28 Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti niini, natingala gayod ang mga tawo 29 tungod kay may gahom ang iyang pagtudlo, ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa Kasugoan.

Notas al pie

  1. Mateo 7:6 Tingali ang buot ipasabot ni Jesus niini nga bersikulo, ayaw ninyo itudlo ang pulong sa Dios ngadto sa mga tawo nga dili gusto maminaw

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 7

O osuđivanju drugih

1'Ne osuđujte, da ne budete osuđeni.

Jer kako vi sudite druge, tako će se i vama suditi. Kako mjerite drugima, i vama će se mjeriti.

Što imaš gledati trn u oku svojega brata kad u vlastitom oku ni brvna ne opažaš?

Kako možeš reći bratu: "Daj da ti izvadim trn iz oka' kad sam imaš brvno u oku?

Licemjeru! Izvadi najprije brvno iz vlastitog oka, pa ćeš onda dobro vidjeti kako da bratu izvadiš trn iz oka.

Ne dajte svetinje psima! Ne bacajte biserje pred svinje! Jer svinje će ga pogaziti, a psi se okrenuti te vas rastrgati.

Moć molitve

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

Jer tko god moli, prima. Tko god traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.

Bi li itko od vas svojemu djetetu, kad bi ga zamolilo kruha, dao kamen?

10 Ili bi mu tko dao zmiju kad ga zamoli ribu?

11 Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati dobra onima koji ga mole?'

Zlatno pravilo

12 'Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Mojsijeva zakona i Proroka.'

Uzak put

13 'Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu.

14 Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život! Malo ih je koji ga nalaze.'

Prispodoba o stablu i plodovima

15 'Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze u ovčjem runu, a iznutra su grabežljivi vukovi.

16 Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?

17 Tako svako dobro stablo rađa dobrim, a nevaljalo stablo nevaljalim plodovima.

18 Niti dobro stablo može roditi nevaljalim rodom, niti nevaljalo stablo dobrim rodom.

19 Svako stablo koje ne rađa dobrim rodom siječe se i baca u oganj.

20 Poznat ćete ih, dakle, po plodovima.'

Pravi učenici

21 'U nebesko kraljevstvo neće ući svi koji me nazivaju Gospodinom, već samo koji slušaju mojega nebeskog Oca.

22 Na sudu će mi mnogi reći: "Gospodine, Gospodine! Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li se služili tvojim imenom da istjerujemo zle duhove i da činimo mnoga druga čudesa?'

23 Ali odgovorit ću im: "Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!'

Kuća na stijeni i kuća na pijesku

24 Tko god sluša ove moje riječi i tako čini, mudar je kao i čovjek koji gradi kuću na čvrstoj stijeni.

25 Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je izgrađena na stijeni.

26 Naprotiv, tko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, jest poput luda čovjeka koji sebi gradi kuću na pijesku.

27 Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina.'

28 Kad je Isus završio govor, mnoštvo je bilo zaneseno njegovim učenjem

29 jer je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.