Ang Pulong Sa Dios

Numero 13:1-33

Ang mga Espiya

(Deu. 1:19-33)

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Pagpadala ug mga tawo sa pagpangispiya sa Canaan—ang yuta nga ihatag ko kaninyong mga Israelinhon. Ang imong ipadala mga pangulo gikan sa kada tribo sa Israel.” 3Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Gipaadto niya sa Canaan ang mga pangulo sa mga Israelinhon gikan sa kamingawan sa Paran. 4-15Mao kini ang mga ngalan sa mga pangulo ug ang tribo nga ilang kagikan:

Pangulo TriboShamua anak ni Zacur ReubenShafat anak ni Hori SimeonCaleb anak ni Jefune JudaIgal anak ni Jose IsacarHosea anak ni Nun EfraimPalti anak ni Rafu BenjaminGadiel anak ni Sodi ZebulunGadi anak ni Susi Manase nga anak ni JoseAmiel anak ni Gemali DanSetur anak ni Micael AsherNabi anak ni Vofsi NaftaliGeuel anak ni Maki Gad

16Sila ang mga tawo nga gipadala ni Moises sa pagpangispiya sa Canaan. (Giilisan ni Moises ang ngalan ni Hosea nga anak ni Nun ug Josue.)

17Gipadala sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa Canaan uban sa pag-ingon kanila, “Panglakaw kamo paamihan ug adto sa Negev,13:17 Negev: Ang kayutaan sa habagatan sa Canaan. ngadto sa kabukiran. 18Susiha ninyo kon unsang matanga kini sa yuta, ug kon ang mga tawo didto kusgan ba o luya, o daghan ba sila o gamay ra. 19Tan-awa ninyo kon unsang matanga sa yuta ang ilang ginapuy-an—maayo ba o dili. Tan-awa ninyo kon ang ilang mga lungsod napalibotan ba ug paril o wala. 20Tan-awa ninyo kon tambok ba ang ilang yuta o dili, ug kon may kakahoyan ba o wala. Ug paningkamoti gayod ninyo nga makadala ug mga prutas sa inyong pagbalik.” (Panahon kadto sa tinghinog sa unang bunga sa ubas.)

21Busa nanglakaw sila ug gisusi nila ang yuta gikan sa kamingawan sa Zin hangtod sa Rehob duol sa Lebo Hamat. 22Nagsugod sila sa Negev hangtod nga nakaabot sila sa Hebron, diin nagapuyo sila si Ahiman, Sheshai, ug Talmai, nga mga kaliwat ni Anak. (Kining Hebron gitukod pito ka tuig una pa matukod ang Zoan sa Ehipto.) 23Pag-abot nila sa Lugut sa Eshcol, nagputol silag usa ka pungpong sa ubas ug gidayongan kini ug duha ka tawo tungod sa kabug-at niini. Nagdala usab silag mga prutas nga pomegranata ug igos. 24Kadto nga dapit gitawag nga Lugut sa Eshcol13:24 Eshcol: Ang buot ipasabot, pungpong. tungod sa pungpong sa ubas nga giputol sa mga Israelinhon.

25Human sa 40 ka adlaw nga pagpangispiya sa yuta, mibalik sila 26kang Moises, Aaron, ug sa tibuok katilingban sa Israel didto sa Kadesh, sa kamingawan sa Paran. Gisulti nila sa tibuok katilingban ang ilang nakita, ug gipakita nila ang ilang dala nga mga prutas. 27Miingon sila kang Moises, “Nangadto kami sa dapit nga gipaadtoan mo kanamo, ug maayo kini ug mabungahon nga yuta.13:27 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. Ania ang mga prutas. 28Apan gamhanan ang mga tawo nga nagapuyo didto, ug labihan kadagko ang ilang mga lungsod ug napalibotan kini ug mga paril. Nakita pa gani namo ang mga kaliwat ni Anak. 29Ang mga Amalekanhon nagapuyo sa Negev; ang mga Hitihanon, mga Jebusihanon, ug ang mga Amorihanon nagapuyo sa bukid; ug ang mga Canaanhon nagapuyo duol sa dagat ug sa daplin sa Suba sa Jordan.”

30Gipahilom ni Caleb ang mga tawo atubangan ni Moises, ug miingon siya, “Manglakaw kita karon dayon ug ilogon nato ang yuta, kay sigurado gayod nga mailog nato kini.”

31Apan miingon ang mga tawo nga kauban ni Caleb sa pagpangispiya, “Dili nato makaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kay kanato.” 32Ug mihatag sila ngadto sa mga Israelinhon ug dili maayo nga balita bahin sa yuta nga ilang gisusi. Mao kini ang ilang gisulti, “Ang yuta nga among gisusi dili maayo,13:32 dili maayo: sa literal, nagakaon. gani nagakamatay ang mga nagapuyo didto, ug dugang pa niana, ang mga tawo nga nakita namo didto hilabihan katag-as. 33May nakita pa gani kaming mga higante,13:33 higante: sa Hebreo, Nefilim. Tan-awa ang Gen. 6:1-4. nga mga kaliwat ni Anak. Daw mga apan-apan lang ang among panan-aw sa among kaugalingon kon ikompara kanila, ug mao usab kana ang ilang panan-aw kanamo.”

New International Version - UK

Numbers 13:1-33

Exploring Canaan

1The Lord said to Moses, 2‘Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe send one of its leaders.’

3So at the Lord’s command Moses sent them out from the Desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites.

4These are their names:

from the tribe of Reuben, Shammua son of Zakkur;

5from the tribe of Simeon, Shaphat son of Hori;

6from the tribe of Judah, Caleb son of Jephunneh;

7from the tribe of Issachar, Igal son of Joseph;

8from the tribe of Ephraim, Hoshea son of Nun;

9from the tribe of Benjamin, Palti son of Raphu;

10from the tribe of Zebulun, Gaddiel son of Sodi;

11from the tribe of Manasseh (a tribe of Joseph), Gaddi son of Susi;

12from the tribe of Dan, Ammiel son of Gemalli;

13from the tribe of Asher, Sethur son of Michael;

14from the tribe of Naphtali, Nahbi son of Vophsi;

15from the tribe of Gad, Geuel son of Maki.

16These are the names of the men Moses sent to explore the land. (Moses gave Hoshea son of Nun the name Joshua.)

17When Moses sent them to explore Canaan, he said, ‘Go up through the Negev and on into the hill country. 18See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. 19What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? 20How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land.’ (It was the season for the first ripe grapes.)

21So they went up and explored the land from the Desert of Zin as far as Rehob, towards Lebo Hamath. 22They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai and Talmai, the descendants of Anak, lived. (Hebron had been built seven years before Zoan in Egypt.) 23When they reached the Valley of Eshkol,13:23 Eshkol means cluster; also in verse 24. they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. Two of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. 24That place was called the Valley of Eshkol because of the cluster of grapes the Israelites cut off there. 25At the end of forty days they returned from exploring the land.

Report on the exploration

26They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the Desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. 27They gave Moses this account: ‘We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey! Here is its fruit. 28But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. 29The Amalekites live in the Negev; the Hittites, Jebusites and Amorites live in the hill country; and the Canaanites live near the sea and along the Jordan.’

30Then Caleb silenced the people before Moses and said, ‘We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it.’

31But the men who had gone up with him said, ‘We can’t attack those people; they are stronger than we are.’ 32And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, ‘The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. 33We saw the Nephilim there (the descendants of Anak come from the Nephilim). We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them.’