Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 8:1-18

Gibasa ni Ezra ang Kasugoan

Pag-abot sa ikapitong bulan sa pagpuyo sa mga Israelinhon sa ilang mga lungsod, 1nagtigom silang tanan nga may panaghiusa didto sa Jerusalem, sa plasa atubangan sa pultahan nga gitawag ug Tubig. Giingnan nila si Ezra nga magtutudlo sa Kasugoan nga kuhaon niya ug basahon ang Libro sa Kasugoan ni Moises nga gipatuman sa Ginoo sa mga Israelinhon.

2-3Busa niadtong adlawa, ang unang adlaw sa ikapitong bulan, gidala ni Ezra nga pari ang Kasugoan sa atubangan sa mga tawo—mga lalaki, mga babaye, ug mga kabataan nga makasabot na. Gibasa niya kinig kusog ngadto kanila gikan sa sayong kabuntagon hangtod sa pagkaudto, didto sa plasa atubangan sa pultahan nga gitawag ug Tubig. Ang tanang mga tawo namati gayod ug maayo sa nahisulat sa Libro sa Kasugoan. 4Nagtindog si Ezra nga magtutudlo sa Kasugoan sa taas nga entablado nga kahoy nga gihimo alang niadto nga okasyon. Sa iyang tuo nagtindog sila si Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, ug Maasea. Ug sa iyang wala nagtindog sila si Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacarias, ug Meshulam.

5Makita si Ezra sa tanan tungod kay taas ang iyang gitindogan. Ug sa dihang giablihan niya ang libro, mitindog ang tanang mga tawo. 6Gidayeg ni Ezra ang Ginoo, ang Gamhanang Dios, ug mitubag ang mga tawo, “Amen! Amen!8:6 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” samtang ginabayaw nila ang ilang mga kamot. Unya mihapa sila ug misimba sa Ginoo.

7Samtang nagtindog ang mga tawo, gipasabot kanila ang Kasugoan. Ang nagpasabot kanila mao ang mga Levita nga sila si Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, ug Pelaya. 8Gibasa nila ang Libro sa Kasugoan sa Dios ug gipasabot ang kahulogan niini,8:8 gipasabot ang kahulogan niini: Tingali apil na dinhi ang paghubad sa Kasugoan, nga nasulat sa Hebreo, ngadto sa pinulongan nga Aramico nga mao nay gigamit sa mga Judio sukad nga didto sila sa Babilonia. aron masabtan sa mga tawo.

9Samtang namati ang mga tawo sa giingon sa Kasugoan, nanghilak sila. Busa si Nehemias nga gobernador, si Ezra nga pari ug magtutudlo sa Kasugoan, ug ang mga Levita nga nagpasabot kanila sa Kasugoan miingon, “Kining adlawa balaan alang sa Ginoo nga inyong Dios, busa ayaw kamo panghilak.” 10Miingon pa gayod si Nehemias, “Lakaw, kaon kamo sa lamiang mga pagkaon, ug inom sa tam-is nga mga ilimnon. Hatagi ninyo ang mga walay pagkaon kay kining adlawa balaan alang sa Ginoo. Ug ayaw kamo pagsubo kay ang kalipay nga ginahatag sa Ginoo makapalig-on kaninyo.” 11Miingon usab ang mga Levita, “Panghilom kamo! Ayaw kamo pagsubo kay balaan kining adlawa!” 12Busa nanglakaw ang tanang mga tawo aron mangaon ug manginom ug manghatag ug pagkaon ngadto sa uban. Nagsaulog sila nga may dakong kalipay tungod kay nasabtan nila ang mga mensahe sa Dios nga gibasa kanila.

Ang Pista sa Pagpatindog sa mga Payag

13Sa ikaduhang adlaw niadtong bulana, nagtigom didto kang Ezra ang mga pangulo sa mga pamilya, ang mga pari, ug mga Levita aron tun-an pag-ayo ang Kasugoan. 14Nakita nila sa Kasugoan nga nagsugo ang Ginoo pinaagi kang Moises nga ang mga Israelinhon kinahanglang magpuyo sa mga payag sa panahon sa kasaulogan nga ginahimo sa ikapito nga bulan. 15Kinahanglan usab nilang ipahibalo sa Jerusalem ug sa tanan nilang mga lungsod ang sugo sa Ginoo nga moadto sila sa mga bungtod ug manguha ug mga sanga sa olibo, mirto, palma, ug sa uban pang mga sanga sa labong nga mga kahoy aron himuong mga payag, sumala sa nahisulat sa Kasugoan.

16Busa nanguha ang mga tawo ug mga sanga ug naghimo ug payag-payag sa atop8:16 naghimo ug payag-payag sa atop: nahimo kini kay ang atop sa ilang mga balay patag man. sa ilang mga balay, sa mga tugkaran sa ilang mga balay, sa tugkaran sa templo sa Dios, sa plasa nga anaa sulod sa pultahan nga gitawag ug Tubig, ug sa plasa sa Pultahan ni Efraim. 17Tanan sila nga namalik gikan sa pagkabihag naghimog mga payag-payag ug namuyo didto. Malipayon kaayo sila! Wala na sila makasaulog ug sama niini sukad sa panahon ni Josue nga anak ni Nun. 18Adlaw-adlaw nga gibasa ni Ezra ngadto sa mga tawo ang Libro sa Kasugoan sa Dios, gikan sa nahaunang adlaw sa pista hangtod sa kataposang adlaw. Gisaulog nila ang maong pista sulod sa pito ka adlaw. Ug sa ikawalo ka adlaw nagtigom sila sa pagsimba sa Ginoo, sumala sa Kasugoan.

New International Version

Nehemiah 8:1-18

1all the people came together as one in the square before the Water Gate. They told Ezra the teacher of the Law to bring out the Book of the Law of Moses, which the Lord had commanded for Israel.

2So on the first day of the seventh month Ezra the priest brought the Law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. 3He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the Water Gate in the presence of the men, women and others who could understand. And all the people listened attentively to the Book of the Law.

4Ezra the teacher of the Law stood on a high wooden platform built for the occasion. Beside him on his right stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah and Maaseiah; and on his left were Pedaiah, Mishael, Malkijah, Hashum, Hashbaddanah, Zechariah and Meshullam.

5Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them; and as he opened it, the people all stood up. 6Ezra praised the Lord, the great God; and all the people lifted their hands and responded, “Amen! Amen!” Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground.

7The Levites—Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan and Pelaiah—instructed the people in the Law while the people were standing there. 8They read from the Book of the Law of God, making it clear8:8 Or God, translating it and giving the meaning so that the people understood what was being read.

9Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and teacher of the Law, and the Levites who were instructing the people said to them all, “This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep.” For all the people had been weeping as they listened to the words of the Law.

10Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”

11The Levites calmed all the people, saying, “Be still, for this is a holy day. Do not grieve.”

12Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food and to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them.

13On the second day of the month, the heads of all the families, along with the priests and the Levites, gathered around Ezra the teacher to give attention to the words of the Law. 14They found written in the Law, which the Lord had commanded through Moses, that the Israelites were to live in temporary shelters during the festival of the seventh month 15and that they should proclaim this word and spread it throughout their towns and in Jerusalem: “Go out into the hill country and bring back branches from olive and wild olive trees, and from myrtles, palms and shade trees, to make temporary shelters”—as it is written.8:15 See Lev. 23:37-40.

16So the people went out and brought back branches and built themselves temporary shelters on their own roofs, in their courtyards, in the courts of the house of God and in the square by the Water Gate and the one by the Gate of Ephraim. 17The whole company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them. From the days of Joshua son of Nun until that day, the Israelites had not celebrated it like this. And their joy was very great.

18Day after day, from the first day to the last, Ezra read from the Book of the Law of God. They celebrated the festival for seven days, and on the eighth day, in accordance with the regulation, there was an assembly.