Ang Pulong Sa Dios

Mateo 26

Ang Plano sa Pagpatay kang Jesus

1Human sa pagpanudlo ni Jesus niadto, miingon siya sa iyang mga sumusunod, “Nahibaloan ninyo nga duha na lang ka adlaw ug moabot na ang Pista sa Paglabay sa Anghel, ug ako nga Anak sa Tawo itugyan na ngadto sa mga tawo aron ilansang sa krus.”

Niadtong higayona usab nagtigom ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Judio didto sa palasyo ni Caifas, ang pangulong pari. Gihisgotan nila kon unsaon nila pagdakop si Jesus nga dili mahibaloan sa mga tawo, ug ingon man ang pagpatay kaniya. Miingon sila, “Dili lang nato kini buhaton sa panahon sa pista, kay basig magkagubot ang mga tawo.”

Gibuboan ang ulo ni Jesus ug Pahumot

Sa dihang didto si Jesus sa lungsod sa Betania, sa balay ni Simon nga kanhi sanglahon, may miduol kaniya nga usa ka babaye. May dala siyang gamayng tibod nga may sulod nga mahalon kaayo nga pahumot. Samtang nagkaon si Jesus gibuboan ang iyang ulo ug pahumot niadtong babaye.[a] Sa pagkakita niadto sa mga sumusunod nangasuko sila ug miingon, “Nganong giusikan man kana niya? Ikabaligya unta kana sa dako nga kantidad ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos!” 10 Nahibaloan ni Jesus kon unsa ang ilang gisulti, busa miingon siya kanila, “Nganong ginasamok ninyo siya? Maayo kining iyang gibuhat kanako. 11 Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunayng ikauban. 12 Gibuboan niya ug pahumot ang akong lawas isip pag-andam sa akong lubong. 13 Sa pagkatinuod, bisan asa iwali ang Maayong Balita sa tibuok kalibotan, ang iyang gibuhat kanako mahisgotan usab isip handomanan kaniya.”

Nakigsabot si Judas sa Pagtugyan kang Jesus

14 Unya, ang usa sa doseka apostoles nga ginganlan ug Judas Iscariote miadto sa mga kadagkoan sa mga pari. 15 Miingon siya kanila, “Pila man ang inyong ibayad kanako kon itugyan ko kaninyo si Jesus?” Gihatagan dayon nila si Judas ug 30 ka buok kuwarta nga pilak. 16 Sukad niadto, nangita siya ug kahigayonan sa pagtugyan kang Jesus kanila.

Nagsulti si Jesus nga May Magluib Kaniya

17 Sa unang adlaw sa Pista sa Pan nga Walay Patubo, miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana, “Asa man ang imong gusto nga mag-andam kami ug panihapon sa Pista sa Paglabay sa Anghel?” 18 Mitubag si Jesus kanila, “Pag-adto kamo sa siyudad sa Jerusalem, didto sa tawo nga akong isulti kaninyo, ug ingna ninyo siya, ‘Ang magtutudlo nag-ingon nga miabot na ang panahon nga siya patyon. Magsaulog siya dinhi sa imong balay sa Pista sa Paglabay sa Anghel uban sa iyang mga sumusunod.’” 19 Gituman kini sa iyang mga sumusunod, ug giandam nila didto ang panihapon alang sa Pista.

20 Sa dihang kilomkilom na, nanihapon si Jesus uban ang dose ka sumusunod. 21 Samtang nangaon sila, miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga usa kaninyo ang magluib kanako.” 22 Sa pagkadungog niadto sa iyang mga sumusunod naguol gayod sila ug nagpuli-puli silag pangutana kaniya, “Ginoo, dili ako, di ba?” 23 Mitubag si Jesus kanila, “Ang usa nga uban kanako nga nagtuslob ug pan sa yahong mao ang moluib kanako. 24 Ako nga Anak sa Tawo pagapatyon sumala sa nahisulat sa Kasulatan, apan alaot ang tawo nga magluib kanako. Maayo pa kaniya nga wala siya matawo.” 25 Unya miingon ang maluibon nga si Judas, “Magtutudlo, dili ako, di ba?” Mitubag si Jesus kaniya, “Ikaw ang nagsulti niana.”

Ang Kataposang Panihapon

26 Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus ug pan. Gipasalamatan niya kini sa Dios ug unya gipikas-pikas. Pagkahuman gihatag niya sa iyang mga sumusunod ug miingon, “Pagkuha kamo ug kan-a, mao kini ang akong lawas.” 27 Unya mikuha siya ug ilimnon, nagpasalamat sa Dios, ug gihatag kanila nga nagaingon, “Panginom kamong tanan niini, 28 tungod kay mao kini ang akong dugo nga iula[b] aron mapasaylo ang mga sala sa daghan nga mga tawo. Kini nagapamatuod nga may bag-o na nga kasabotan ang Dios ngadto sa tawo. 29 Sultihan ko kamo, dili na ako moinom pag-usab niini nga ilimnon nga gikan sa ubas hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-o nga matang sa ilimnon uban kaninyo didto sa gingharian sa akong Amahan.” 30 Unya miawit sila ug mga pagdayeg sa Dios, ug pagkahuman nangadto sila sa Bukid sa mga Olibo.

Gitagna ni Jesus nga Ilimod Siya ni Pedro

31 Miingon si Jesus kanila, “Karong gabhiona tanan kamo mobiya kanako, kay ang Dios nagaingon sa Kasulatan, ‘Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.’[c] 32 Apan human ako mabanhaw, mouna ako kaninyo didto sa Galilea.” 33 Miingon si Pedro kang Jesus, “Bisan pag silang tanan mobiya kanimo, ako dili gayod!” 34 Miingon si Jesus kaniya, “Ang tinuod, karong gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.” 35 Mitubag si Pedro, “Dili ko gayod ikaw ilimod bisan patyon pa nila ako uban kanimo!” Mao usab kini ang gisulti sa tanan nga mga sumusunod.

Nag-ampo si Jesus Didto sa Getsemane

36 Unya nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemane. Sa pag-abot nila didto, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako didto sa unahan.” 37 Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebede. Naguol gayod si Jesus. 38 Ug miingon siya kanila, “Mora akog mamatay sa hilabihang kaguol. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako.” 39 Unya miadto pa gayod siya sa unahan; miluhod siya ug nag-ampo. Miingon siya, “Amahan, kon mahimo ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang angay matuman kondili ang imong kabubut-on.”

40 Sa pagbalik niya didto sa iyang tulo ka sumusunod naabtan niya sila nga nangatulog. Miingon siya kang Pedro, “Dili ba gayod kamo makatukaw uban kanako bisan sa usa lang ka oras? 41 Pagtukaw kamo ug pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas.”

42 Milakaw pag-usab si Jesus sa unahan ug nag-ampo, “Amahan, kon kinahanglan nga atubangon ko kini nga pag-antos, ang imong kabubut-on mao ang matuman.” 43 Pagkahuman mibalik siya pag-usab sa iyang mga sumusunod ug naabtan gihapon niya sila nga nangatulog, kay katulgon kaayo sila.

44 Gibiyaan sila pag-usab ni Jesus, milakaw siya sa unahan ug nag-ampo. Ikatulo na niya kini nga pag-ampo ug mao gihapon ang iyang giampo. 45 Unya mibalik siya didto sa iyang mga sumusunod ug miingon, “Nangatulog pa ba gihapon kamo ug nagapahulay? Tan-awa ninyo! Mao na kini ang panahon nga ako nga Anak sa Tawo itugyan ngadto sa mga makasasala. 46 Tana! Tan-awa, ania na ang tawo nga magluib kanako.”

Ang Pagdakop kang Jesus

47 Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa dose ka mga apostoles. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala ug mga espada ug mga bunal. Gisugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug pangulo sa mga Judio. 48 Nakigsabot nang daan ang maluibon nga si Judas sa mga modakop kang Jesus kon unsa ang iyang buhaton nga timailhan: “Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa ninyo siya.” 49 Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Magtutudlo, maayong gabii.” Ug gihagkan niya siya. 50 Miingon si Jesus kaniya, “Higala, sige, buhata na kon unsa ang imong gianhi dinhi.” Giduol nila si Jesus ug gidakop. 51 Usa sa mga kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang sulugoon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan niini. 52 Miingon si Jesus kaniya, “Ibalik sa sakoban ang imong espada! Ang mogamit ug espada sa espada usab mamatay. 53 Wala ka ba masayod nga makapangayo akog tabang sa akong Amahan ug diha-diha padad-an niya ako ug dose ka batalyon nga mga anghel? 54 Apan kon buhaton ko kana, unsaon man pagkatuman sa Kasulatan nga kini kinahanglan nga mahitabo?”

55 Unya miingon si Jesus sa mga tawo, “Tulisan ba ako nga kinahanglan gayod nga magdala pa kamog mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo, apan wala ninyo ako dakpa. 56 Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang sinulat sa mga propeta diha sa Kasulatan.” Unya gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod ug nangagiw silang tanan.

Gidala si Jesus sa Hukmanan

57 Gidala si Jesus sa mga nagdakop kaniya didto kang Caifas, ang pangulong pari. Didto nagtigom ang mga magtutudlo sa Kasugoan ug ang mga pangulo sa mga Judio. 58 Misunod usab si Pedro, apan layo ra siya kang Jesus. Misulod siya sa tugkaran sa balay sa pangulong pari ug milingkod didto uban sa mga guwardya aron makita niya kon unsa ang mahitabo kang Jesus. 59 Ang kadagkoan sa mga pari ug ang tanan nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio nangita ug mga bakak nga ebidensya batok kang Jesus aron ipapatay nila siya. 60 Apan bisan daghan ang miduol ug misulti ug bakak batok kang Jesus, wala silay nakita nga hinungdan aron ipapatay siya. Sa kaulahian may duha ka tawo nga miduol 61 ug miingon sila, “Nadungog namo kining tawhana nga miingon, ‘Mahimo kong gub-on kining templo sa Dios ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon ko pag-usab!’”

62 Busa mitindog ang pangulong pari ug nangutana kang Jesus, “Wala ka bay itubag niining mga sumbong batok kanimo?” 63 Apan wala gayod motubag si Jesus. Miingon pag-usab ang pangulong pari. “Sultihi kami atubangan sa Dios. Unsa, ikaw ba ang Cristo nga Anak sa Dios?” 64 Miingon si Jesus kaniya, “Gisulti mo na. Ug sultihan ko kamo, sukad karon makita ninyo ako nga Anak sa Tawo nga maglingkod sa tuo sa Makagagahom nga Dios, ug makita usab ninyo ako diha sa mga panganod sa kalangitan sa ako unyang pagbalik dinhi sa kalibotan.”

65 Sa pagkadungog niadto sa pangulong pari gigisi niya ang iyang bisti sa kasuko ug miingon, “Nagsulti siya batok sa Dios! Dili na kinahanglanon ang mga testigo! Nadunggan ninyo ang iyang gipamulong batok sa Dios. 66 Unsay inyong hukom?” Mitubag sila, “Angay siyang patyon!”

67 Unya giluwaan nila siya sa nawong ug gisumbag. May mga nanagpa usab kaniya nga 68 miingon, “Kon ikaw ang Cristo, tag-ana kon kinsa ang nagdapat kanimo.”

Gilimod ni Pedro si Jesus

69 Samtang naglingkod si Pedro didto sa tugkaran, may miduol kaniya nga babaye. Sulugoon siya sa pangulong pari. Miingon siya kang Pedro, “Dili ba kauban ka man ni Jesus nga taga-Galilea?” 70 Apan gilimod kini ni Pedro atubangan sa tanan nga atua didto. Miingon siya, “Wala ako mahibalo kon unsay imong gipanulti.” 71 Unya miadto siya sa may pultahan. Nakita siya sa lain na usab nga sulugoong babaye, ug nag-ingon sa mga tawo didto, “Kining tawhana kauban usab ni Jesus nga taga-Nazaret.” 72 Gilimod na usab kini ni Pedro. Miingon siya, “Ipanumpa ko nga wala ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon!” 73 Pagkataudtaod miduol kang Pedro ang mga tawo didto ug miingon, “Kauban ka gayod ni Jesus, kay maila sa imong sinultihan nga sama kaniya.” 74 Apan nanumpa gayod si Pedro nga nagaingon, “Bisag mamatay pa ako, wala gayod ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon.” Unya mituktugaok dayon ang manok, 75 ug nahinumdoman ni Pedro ang giingon ni Jesus kaniya, “Sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.” Busa migawas siya ug mihilak pag-ayo.

Notas al pie

  1. Mateo 26:7 Tingali gibuhat niya kini isip pagpasidungog kang Jesus.
  2. Mateo 26:28 iula: Sa literal, ibubo.
  3. Mateo 26:31 Tan-awa usab ang Zac. 13:7.

The Message

Matthew 26

Anointed for Burial

11-2 When Jesus finished saying these things, he told his disciples, “You know that Passover comes in two days. That’s when the Son of Man will be betrayed and handed over for crucifixion.”

3-5 At that very moment, the party of high priests and religious leaders was meeting in the chambers of the Chief Priest named Caiaphas, conspiring to seize Jesus by stealth and kill him. They agreed that it should not be done during Passover Week. “We don’t want a riot on our hands,” they said.

6-9 When Jesus was at Bethany, a guest of Simon the Leper, a woman came up to him as he was eating dinner and anointed him with a bottle of very expensive perfume. When the disciples saw what was happening, they were furious. “That’s criminal! This could have been sold for a lot and the money handed out to the poor.”

10-13 When Jesus realized what was going on, he intervened. “Why are you giving this woman a hard time? She has just done something wonderfully significant for me. You will have the poor with you every day for the rest of your lives, but not me. When she poured this perfume on my body, what she really did was anoint me for burial. You can be sure that wherever in the whole world the Message is preached, what she has just done is going to be remembered and admired.”

14-16 That is when one of the Twelve, the one named Judas Iscariot, went to the cabal of high priests and said, “What will you give me if I hand him over to you?” They settled on thirty silver pieces. He began looking for just the right moment to hand him over.

The Traitor

17 On the first of the Days of Unleavened Bread, the disciples came to Jesus and said, “Where do you want us to prepare your Passover meal?”

18-19 He said, “Enter the city. Go up to a certain man and say, ‘The Teacher says, My time is near. I and my disciples plan to celebrate the Passover meal at your house.’” The disciples followed Jesus’ instructions to the letter, and prepared the Passover meal.

20-21 After sunset, he and the Twelve were sitting around the table. During the meal, he said, “I have something hard but important to say to you: One of you is going to hand me over to the conspirators.”

22 They were stunned, and then began to ask, one after another, “It isn’t me, is it, Master?”

23-24 Jesus answered, “The one who hands me over is someone I eat with daily, one who passes me food at the table. In one sense the Son of Man is entering into a way of treachery well-marked by the Scriptures—no surprises here. In another sense that man who turns him in, turns traitor to the Son of Man—better never to have been born than do this!”

25 Then Judas, already turned traitor, said, “It isn’t me, is it, Rabbi?”

Jesus said, “Don’t play games with me, Judas.”

The Bread and the Cup

26-29 During the meal, Jesus took and blessed the bread, broke it, and gave it to his disciples:

Take, eat.
This is my body.

Taking the cup and thanking God, he gave it to them:

Drink this, all of you.
This is my blood,
God’s new covenant poured out for many people
    for the forgiveness of sins.

“I’ll not be drinking wine from this cup again until that new day when I’ll drink with you in the kingdom of my Father.”

30 They sang a hymn and went directly to Mount Olives.

Gethsemane

31-32 Then Jesus told them, “Before the night’s over, you’re going to fall to pieces because of what happens to me. There is a Scripture that says,

I’ll strike the shepherd;
helter-skelter the sheep will be scattered.

But after I am raised up, I, your Shepherd, will go ahead of you, leading the way to Galilee.”

33 Peter broke in, “Even if everyone else falls to pieces on account of you, I won’t.”

34 “Don’t be so sure,” Jesus said. “This very night, before the rooster crows up the dawn, you will deny me three times.”

35 Peter protested, “Even if I had to die with you, I would never deny you.” All the others said the same thing.

36-38 Then Jesus went with them to a garden called Gethsemane and told his disciples, “Stay here while I go over there and pray.” Taking along Peter and the two sons of Zebedee, he plunged into an agonizing sorrow. Then he said, “This sorrow is crushing my life out. Stay here and keep vigil with me.”

39 Going a little ahead, he fell on his face, praying, “My Father, if there is any way, get me out of this. But please, not what I want. You, what do you want?”

40-41 When he came back to his disciples, he found them sound asleep. He said to Peter, “Can’t you stick it out with me a single hour? Stay alert; be in prayer so you don’t wander into temptation without even knowing you’re in danger. There is a part of you that is eager, ready for anything in God. But there’s another part that’s as lazy as an old dog sleeping by the fire.”

42 He then left them a second time. Again he prayed, “My Father, if there is no other way than this, drinking this cup to the dregs, I’m ready. Do it your way.”

43-44 When he came back, he again found them sound asleep. They simply couldn’t keep their eyes open. This time he let them sleep on, and went back a third time to pray, going over the same ground one last time.

45-46 When he came back the next time, he said, “Are you going to sleep on and make a night of it? My time is up, the Son of Man is about to be handed over to the hands of sinners. Get up! Let’s get going! My betrayer is here.”

With Swords and Clubs

47-49 The words were barely out of his mouth when Judas (the one from the Twelve) showed up, and with him a gang from the high priests and religious leaders brandishing swords and clubs. The betrayer had worked out a sign with them: “The one I kiss, that’s the one—seize him.” He went straight to Jesus, greeted him, “How are you, Rabbi?” and kissed him.

50-51 Jesus said, “Friend, why this charade?”

Then they came on him—grabbed him and roughed him up. One of those with Jesus pulled his sword and, taking a swing at the Chief Priest’s servant, cut off his ear.

52-54 Jesus said, “Put your sword back where it belongs. All who use swords are destroyed by swords. Don’t you realize that I am able right now to call to my Father, and twelve companies—more, if I want them—of fighting angels would be here, battle-ready? But if I did that, how would the Scriptures come true that say this is the way it has to be?”

55-56 Then Jesus addressed the mob: “What is this—coming out after me with swords and clubs as if I were a dangerous criminal? Day after day I have been sitting in the Temple teaching, and you never so much as lifted a hand against me. You’ve done it this way to confirm and fulfill the prophetic writings.”

Then all the disciples cut and ran.

False Charges

57-58 The gang that had seized Jesus led him before Caiaphas the Chief Priest, where the religion scholars and leaders had assembled. Peter followed at a safe distance until they got to the Chief Priest’s courtyard. Then he slipped in and mingled with the servants, watching to see how things would turn out.

59-60 The high priests, conspiring with the Jewish Council, tried to cook up charges against Jesus in order to sentence him to death. But even though many stepped up, making up one false accusation after another, nothing was believable.

60-61 Finally two men came forward with this: “He said, ‘I can tear down this Temple of God and after three days rebuild it.’”

62 The Chief Priest stood up and said, “What do you have to say to the accusation?”

63 Jesus kept silent.

Then the Chief Priest said, “I command you by the authority of the living God to say if you are the Messiah, the Son of God.”

64 Jesus was curt: “You yourself said it. And that’s not all. Soon you’ll see it for yourself:

The Son of Man seated at the right hand of the Mighty One,
Arriving on the clouds of heaven.”

65-66 At that, the Chief Priest lost his temper, ripping his robes, yelling, “He blasphemed! Why do we need witnesses to accuse him? You all heard him blaspheme! Are you going to stand for such blasphemy?”

They all said, “Death! That seals his death sentence.”

67-68 Then they were spitting in his face and banging him around. They jeered as they slapped him: “Prophesy, Messiah: Who hit you that time?”

Denial in the Courtyard

69 All this time, Peter was sitting out in the courtyard. One servant girl came up to him and said, “You were with Jesus the Galilean.”

70 In front of everybody there, he denied it. “I don’t know what you’re talking about.”

71 As he moved over toward the gate, someone else said to the people there, “This man was with Jesus the Nazarene.”

72 Again he denied it, salting his denial with an oath: “I swear, I never laid eyes on the man.”

73 Shortly after that, some bystanders approached Peter. “You’ve got to be one of them. Your accent gives you away.”

74-75 Then he got really nervous and swore. “I don’t know the man!”

Just then a rooster crowed. Peter remembered what Jesus had said: “Before the rooster crows, you will deny me three times.” He went out and cried and cried and cried.