Ang Pulong Sa Dios

Mateo 26

Ang Plano sa Pagpatay kang Jesus

1Human sa pagpanudlo ni Jesus niadto, miingon siya sa iyang mga sumusunod, “Nahibaloan ninyo nga duha na lang ka adlaw ug moabot na ang Pista sa Paglabay sa Anghel, ug ako nga Anak sa Tawo itugyan na ngadto sa mga tawo aron ilansang sa krus.”

Niadtong higayona usab nagtigom ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Judio didto sa palasyo ni Caifas, ang pangulong pari. Gihisgotan nila kon unsaon nila pagdakop si Jesus nga dili mahibaloan sa mga tawo, ug ingon man ang pagpatay kaniya. Miingon sila, “Dili lang nato kini buhaton sa panahon sa pista, kay basig magkagubot ang mga tawo.”

Gibuboan ang ulo ni Jesus ug Pahumot

Sa dihang didto si Jesus sa lungsod sa Betania, sa balay ni Simon nga kanhi sanglahon, may miduol kaniya nga usa ka babaye. May dala siyang gamayng tibod nga may sulod nga mahalon kaayo nga pahumot. Samtang nagkaon si Jesus gibuboan ang iyang ulo ug pahumot niadtong babaye.[a] Sa pagkakita niadto sa mga sumusunod nangasuko sila ug miingon, “Nganong giusikan man kana niya? Ikabaligya unta kana sa dako nga kantidad ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos!” 10 Nahibaloan ni Jesus kon unsa ang ilang gisulti, busa miingon siya kanila, “Nganong ginasamok ninyo siya? Maayo kining iyang gibuhat kanako. 11 Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunayng ikauban. 12 Gibuboan niya ug pahumot ang akong lawas isip pag-andam sa akong lubong. 13 Sa pagkatinuod, bisan asa iwali ang Maayong Balita sa tibuok kalibotan, ang iyang gibuhat kanako mahisgotan usab isip handomanan kaniya.”

Nakigsabot si Judas sa Pagtugyan kang Jesus

14 Unya, ang usa sa doseka apostoles nga ginganlan ug Judas Iscariote miadto sa mga kadagkoan sa mga pari. 15 Miingon siya kanila, “Pila man ang inyong ibayad kanako kon itugyan ko kaninyo si Jesus?” Gihatagan dayon nila si Judas ug 30 ka buok kuwarta nga pilak. 16 Sukad niadto, nangita siya ug kahigayonan sa pagtugyan kang Jesus kanila.

Nagsulti si Jesus nga May Magluib Kaniya

17 Sa unang adlaw sa Pista sa Pan nga Walay Patubo, miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana, “Asa man ang imong gusto nga mag-andam kami ug panihapon sa Pista sa Paglabay sa Anghel?” 18 Mitubag si Jesus kanila, “Pag-adto kamo sa siyudad sa Jerusalem, didto sa tawo nga akong isulti kaninyo, ug ingna ninyo siya, ‘Ang magtutudlo nag-ingon nga miabot na ang panahon nga siya patyon. Magsaulog siya dinhi sa imong balay sa Pista sa Paglabay sa Anghel uban sa iyang mga sumusunod.’” 19 Gituman kini sa iyang mga sumusunod, ug giandam nila didto ang panihapon alang sa Pista.

20 Sa dihang kilomkilom na, nanihapon si Jesus uban ang dose ka sumusunod. 21 Samtang nangaon sila, miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga usa kaninyo ang magluib kanako.” 22 Sa pagkadungog niadto sa iyang mga sumusunod naguol gayod sila ug nagpuli-puli silag pangutana kaniya, “Ginoo, dili ako, di ba?” 23 Mitubag si Jesus kanila, “Ang usa nga uban kanako nga nagtuslob ug pan sa yahong mao ang moluib kanako. 24 Ako nga Anak sa Tawo pagapatyon sumala sa nahisulat sa Kasulatan, apan alaot ang tawo nga magluib kanako. Maayo pa kaniya nga wala siya matawo.” 25 Unya miingon ang maluibon nga si Judas, “Magtutudlo, dili ako, di ba?” Mitubag si Jesus kaniya, “Ikaw ang nagsulti niana.”

Ang Kataposang Panihapon

26 Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus ug pan. Gipasalamatan niya kini sa Dios ug unya gipikas-pikas. Pagkahuman gihatag niya sa iyang mga sumusunod ug miingon, “Pagkuha kamo ug kan-a, mao kini ang akong lawas.” 27 Unya mikuha siya ug ilimnon, nagpasalamat sa Dios, ug gihatag kanila nga nagaingon, “Panginom kamong tanan niini, 28 tungod kay mao kini ang akong dugo nga iula[b] aron mapasaylo ang mga sala sa daghan nga mga tawo. Kini nagapamatuod nga may bag-o na nga kasabotan ang Dios ngadto sa tawo. 29 Sultihan ko kamo, dili na ako moinom pag-usab niini nga ilimnon nga gikan sa ubas hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-o nga matang sa ilimnon uban kaninyo didto sa gingharian sa akong Amahan.” 30 Unya miawit sila ug mga pagdayeg sa Dios, ug pagkahuman nangadto sila sa Bukid sa mga Olibo.

Gitagna ni Jesus nga Ilimod Siya ni Pedro

31 Miingon si Jesus kanila, “Karong gabhiona tanan kamo mobiya kanako, kay ang Dios nagaingon sa Kasulatan, ‘Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.’[c] 32 Apan human ako mabanhaw, mouna ako kaninyo didto sa Galilea.” 33 Miingon si Pedro kang Jesus, “Bisan pag silang tanan mobiya kanimo, ako dili gayod!” 34 Miingon si Jesus kaniya, “Ang tinuod, karong gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.” 35 Mitubag si Pedro, “Dili ko gayod ikaw ilimod bisan patyon pa nila ako uban kanimo!” Mao usab kini ang gisulti sa tanan nga mga sumusunod.

Nag-ampo si Jesus Didto sa Getsemane

36 Unya nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemane. Sa pag-abot nila didto, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako didto sa unahan.” 37 Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebede. Naguol gayod si Jesus. 38 Ug miingon siya kanila, “Mora akog mamatay sa hilabihang kaguol. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako.” 39 Unya miadto pa gayod siya sa unahan; miluhod siya ug nag-ampo. Miingon siya, “Amahan, kon mahimo ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang angay matuman kondili ang imong kabubut-on.”

40 Sa pagbalik niya didto sa iyang tulo ka sumusunod naabtan niya sila nga nangatulog. Miingon siya kang Pedro, “Dili ba gayod kamo makatukaw uban kanako bisan sa usa lang ka oras? 41 Pagtukaw kamo ug pag-ampo nga dili kamo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas.”

42 Milakaw pag-usab si Jesus sa unahan ug nag-ampo, “Amahan, kon kinahanglan nga atubangon ko kini nga pag-antos, ang imong kabubut-on mao ang matuman.” 43 Pagkahuman mibalik siya pag-usab sa iyang mga sumusunod ug naabtan gihapon niya sila nga nangatulog, kay katulgon kaayo sila.

44 Gibiyaan sila pag-usab ni Jesus, milakaw siya sa unahan ug nag-ampo. Ikatulo na niya kini nga pag-ampo ug mao gihapon ang iyang giampo. 45 Unya mibalik siya didto sa iyang mga sumusunod ug miingon, “Nangatulog pa ba gihapon kamo ug nagapahulay? Tan-awa ninyo! Mao na kini ang panahon nga ako nga Anak sa Tawo itugyan ngadto sa mga makasasala. 46 Tana! Tan-awa, ania na ang tawo nga magluib kanako.”

Ang Pagdakop kang Jesus

47 Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa dose ka mga apostoles. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala ug mga espada ug mga bunal. Gisugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug pangulo sa mga Judio. 48 Nakigsabot nang daan ang maluibon nga si Judas sa mga modakop kang Jesus kon unsa ang iyang buhaton nga timailhan: “Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa ninyo siya.” 49 Busa sa pag-abot ni Judas, midiretso siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Magtutudlo, maayong gabii.” Ug gihagkan niya siya. 50 Miingon si Jesus kaniya, “Higala, sige, buhata na kon unsa ang imong gianhi dinhi.” Giduol nila si Jesus ug gidakop. 51 Usa sa mga kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang sulugoon sa pangulong pari ug naputol ang dalunggan niini. 52 Miingon si Jesus kaniya, “Ibalik sa sakoban ang imong espada! Ang mogamit ug espada sa espada usab mamatay. 53 Wala ka ba masayod nga makapangayo akog tabang sa akong Amahan ug diha-diha padad-an niya ako ug dose ka batalyon nga mga anghel? 54 Apan kon buhaton ko kana, unsaon man pagkatuman sa Kasulatan nga kini kinahanglan nga mahitabo?”

55 Unya miingon si Jesus sa mga tawo, “Tulisan ba ako nga kinahanglan gayod nga magdala pa kamog mga espada ug mga bunal sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw didto ako sa templo nga nagatudlo, apan wala ninyo ako dakpa. 56 Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang sinulat sa mga propeta diha sa Kasulatan.” Unya gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod ug nangagiw silang tanan.

Gidala si Jesus sa Hukmanan

57 Gidala si Jesus sa mga nagdakop kaniya didto kang Caifas, ang pangulong pari. Didto nagtigom ang mga magtutudlo sa Kasugoan ug ang mga pangulo sa mga Judio. 58 Misunod usab si Pedro, apan layo ra siya kang Jesus. Misulod siya sa tugkaran sa balay sa pangulong pari ug milingkod didto uban sa mga guwardya aron makita niya kon unsa ang mahitabo kang Jesus. 59 Ang kadagkoan sa mga pari ug ang tanan nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio nangita ug mga bakak nga ebidensya batok kang Jesus aron ipapatay nila siya. 60 Apan bisan daghan ang miduol ug misulti ug bakak batok kang Jesus, wala silay nakita nga hinungdan aron ipapatay siya. Sa kaulahian may duha ka tawo nga miduol 61 ug miingon sila, “Nadungog namo kining tawhana nga miingon, ‘Mahimo kong gub-on kining templo sa Dios ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon ko pag-usab!’”

62 Busa mitindog ang pangulong pari ug nangutana kang Jesus, “Wala ka bay itubag niining mga sumbong batok kanimo?” 63 Apan wala gayod motubag si Jesus. Miingon pag-usab ang pangulong pari. “Sultihi kami atubangan sa Dios. Unsa, ikaw ba ang Cristo nga Anak sa Dios?” 64 Miingon si Jesus kaniya, “Gisulti mo na. Ug sultihan ko kamo, sukad karon makita ninyo ako nga Anak sa Tawo nga maglingkod sa tuo sa Makagagahom nga Dios, ug makita usab ninyo ako diha sa mga panganod sa kalangitan sa ako unyang pagbalik dinhi sa kalibotan.”

65 Sa pagkadungog niadto sa pangulong pari gigisi niya ang iyang bisti sa kasuko ug miingon, “Nagsulti siya batok sa Dios! Dili na kinahanglanon ang mga testigo! Nadunggan ninyo ang iyang gipamulong batok sa Dios. 66 Unsay inyong hukom?” Mitubag sila, “Angay siyang patyon!”

67 Unya giluwaan nila siya sa nawong ug gisumbag. May mga nanagpa usab kaniya nga 68 miingon, “Kon ikaw ang Cristo, tag-ana kon kinsa ang nagdapat kanimo.”

Gilimod ni Pedro si Jesus

69 Samtang naglingkod si Pedro didto sa tugkaran, may miduol kaniya nga babaye. Sulugoon siya sa pangulong pari. Miingon siya kang Pedro, “Dili ba kauban ka man ni Jesus nga taga-Galilea?” 70 Apan gilimod kini ni Pedro atubangan sa tanan nga atua didto. Miingon siya, “Wala ako mahibalo kon unsay imong gipanulti.” 71 Unya miadto siya sa may pultahan. Nakita siya sa lain na usab nga sulugoong babaye, ug nag-ingon sa mga tawo didto, “Kining tawhana kauban usab ni Jesus nga taga-Nazaret.” 72 Gilimod na usab kini ni Pedro. Miingon siya, “Ipanumpa ko nga wala ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon!” 73 Pagkataudtaod miduol kang Pedro ang mga tawo didto ug miingon, “Kauban ka gayod ni Jesus, kay maila sa imong sinultihan nga sama kaniya.” 74 Apan nanumpa gayod si Pedro nga nagaingon, “Bisag mamatay pa ako, wala gayod ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon.” Unya mituktugaok dayon ang manok, 75 ug nahinumdoman ni Pedro ang giingon ni Jesus kaniya, “Sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.” Busa migawas siya ug mihilak pag-ayo.

Notas al pie

  1. Mateo 26:7 Tingali gibuhat niya kini isip pagpasidungog kang Jesus.
  2. Mateo 26:28 iula: Sa literal, ibubo.
  3. Mateo 26:31 Tan-awa usab ang Zac. 13:7.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 26

Zavjera protiv Isusa

1Kad je Isus sve to ispripovjedio, reče učenicima:

'Znate da je za dva dana Pasha i da će mene, Sina Čovječjega, izdati da me raspnu.'

Tada se svećenički poglavari i narodne starješine okupe u dvoru velikog svećenika imenom Kajfa

te se dogovore da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju.

'Nećemo na blagdansku svetkovinu

Pomazanje u Betaniji

Dok je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimuna gubavca,

dođe k njemu neka žena s alabasternom posudom skupocjene pomasti i izlije mu je na glavu.

Videći to, učenici počnu negodovati: 'Čemu takva rastrošnost!

Mogla se ta pomast skupo prodati, a novac dati siromasima.'

10 Isus to opazi pa im reče: 'Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo!

11 Uvijek će biti siromaha da im pomažete, a ja neću uvijek biti s vama.

12 Izlila je tu pomast na mene da pripravi moje tijelo za ukop.

13 Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.'

Juda pristaje izdati Isusa

14 Tada Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice apostola, ode svećeničkim poglavarima

15 te ih upita: 'Koliko ćete mi platiti da vam izdam Isusa?' Oni mu obećaju trideset srebrnjaka.

16 Od tada Juda počne tražiti prigodu da ga izda.

Posljednja večera

17 Prvoga dana Blagdana beskvasnog kruha učenici upitaju Isusa: 'Gdje hoćeš da ti pripravimo pashalnu večeru?'

18 'Idite u grad tom i tom čovjeku

19 Učenici učine kako ih je Isus uputio te ondje priprave večeru.

20 Uvečer je Isus bio za stolom s Dvanaestoricom.

21 Dok su blagovali, on reče: 'Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati.'

22 Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: 'Nisam valjda ja taj, Gospodine?'

23 On odgovori: 'Izdat će me onaj koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu!

24 Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji izda Sina Čovječjega! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!'

25 I izdajnik Juda ga upita: 'Učitelju, da nisam ja taj?'A Isus mu reče: 'Sam si kazao.'

26 Dok su blagovali, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te podijeli učenicima, pa reče: 'Uzmite i jedite! To je moje tijelo.'

27 Uzme zatim čašu, zahvali za nju i dade ju njima govoreći: 'Svi pijte iz nje!

28 To je moja krv, krv kojom se sklapa Savez između Boga i Božjega naroda.[a] Ona se prolijeva za oproštenje grijeha mnogih ljudi.

29 I kažem vam: neću više piti vina[b] do onoga dana kada ću piti s vama novo vino u kraljevstvu svojega Oca.'

30 Otpjevaju zatim psalme i zapute se prema Maslinskoj gori.

Isusovo proroštvo o Petru

31 Tada im Isus reče: 'Noćas ćete me svi napustiti. Jer u Svetome pismu piše:
    'Udarit ću pastira
    i ovce će se razbježati.'[c]

32 Ali kada uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'
33     'Napuste li te svi ostali, ja te neću napustiti!' nato će Petar.
34     'Zaista ti kažem,' reče mu Isus, 'još ove noći, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.'
35     'Neću!' odvrati Petar. 'Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!' Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

36 Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: 'Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!'

37 Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Obuzmu ga tjeskoba i žalost.

38 Tada im reče: 'Duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.'

39 Ode malo dalje i padne ničice moleći se: 'Oče moj! Ako je moguće, poštedi me ove čaše! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

40 Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati te reče Petru: 'Niste li mogli ni ure probdjeti sa mnom!

41 Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.'

42 Ode još jedanput i pomoli se: 'Oče moj! Ako nije moguće da me poštediš te čaše, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.'

43 I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale.

44 Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.

45 Zatim se vrati k učenicima i reče im: 'Još spavate i odmarate se? Kucnuo je čas! Ja, Sin Čovječji, predan sam grešnicima u ruke.

46 Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!'

Isusovo uhićenje

47 Dok je još govorio, stigne Juda, jedan od dvanaestorice učenika, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.

48 Izdajica im je dao znak: 'To je onaj kojega poljubim.'

49 On odmah priđe Isusu i reče: 'Zdravo, Učitelju!' i poljubi ga.

50 'Zašto si došao ovamo, prijatelju?' ukori ga Isus.

51 Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. A jedan od onih koji su bili s Isusom maši se rukom te izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

52 'Vrati mač u korice

53 Zar ne shvaćaš da mogu tražiti od Oca više od dvanaest legija anđela da nas zaštite i on bi ih odmah poslao?

54 Ali da to učinim, kako bi se ispunilo Sveto pismo?

55 Zatim reče svjetini: 'Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na razbojnika! A svaki dan sam sjedio u Hramu i poučavao, pa me ipak niste uhvatili.

56 Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što su o meni u Pismu napisali proroci.' Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

Isus pred Velikim vijećem

57 Isusa uhvate i odvedu ga velikomu svećeniku Kajfi kod kojega su se okupili pismoznanci i starješine.

58 Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta palače velikog svećenika. On uđe u dvorište te sjedne sa stražarima da vidi kako će sve to završiti.

59 A svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su protiv Isusa kakvo lažno svjedočanstvo na temelju kojega bi ga mogli smaknuti.

60 Ali nisu ga mogli pronaći iako su se javili mnogi lažni svjedoci. Napokon dođu dvojica

61 i izjave: 'Ovaj je rekao: "Mogu razvaliti Božji hram i za tri dana ga opet izgraditi.''

62 Veliki svećenik nato ustane i reče Isusu: 'Zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe?'

63 Isus je šutio. 'Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin

64 'Sam si rekao

65 Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: 'Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci?

66 Što kažete?' A oni odgovore: 'Zaslužio je smrt!'

67 Zatim su Isusu pljuvali u lice i tukli ga. Neki su ga pljuskali

68 govoreći: 'Proreci nam tko te je udario, Kriste!'

Petar se odriče Isusa

69 Dok je Petar sjedio vani u dvorištu, priđe mu neka sluškinja i reče: 'I ti si bio s Isusom Galilejcem.'
70     Petar to pred svima zaniječe: 'Ne znam o čemu govoriš.'
71     Kad je izišao u predvorje, spazi ga druga sluškinja i reče nazočnima: 'Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom.'
72     On opet zaniječe i još se zakune: 'Ne poznajem tog čovjeka.'
73     Ali ubrzo mu priđu ljudi koji su bili ondje. 'Pa ti si doista jedan od njih! Odaje te galilejski naglasak.'
74     Petar se stane kleti i zaklinjati: 'Ja ne poznajem tog čovjeka!' I pijetao odmah zakukuriče.

75 On se tada sjeti što mu je Isus rekao: 'Prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.' Iziđe i gorko zaplače.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 26:28 U grčkome: krv Saveza; u nekim rukopisima: krv novoga Saveza.
  2. Evanđelje po Mateju 26:29 U grčkome: neću piti od trsova roda.
  3. Evanđelje po Mateju 26:31 Zaharija 13:7.