Ang Pulong Sa Dios

Mateo 24

Ang Pagkaguba sa Templo

1Migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, “Tan-awa ninyo kining tanan. Sa pagkatinuod, maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Mga Kasamok ug mga Paglutos

Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila-sila lang. Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga kataposan na sa kalibotan?”

Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Cristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. Makiggira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot.

“Nianang panahona dumtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron silotan ug ang uban kaninyo patyon. 10 Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isigka-tumutuo. 11 Motungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. 12 Ug tungod sa pagdaghan sa kadaotan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. 13 Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 14 Ug sa dili pa moabot ang kataposan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibotan ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

15 “Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini.) Ug kon makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, 16 kamo nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 17 Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. 18 Ang atua didto sa uma kinahanglan nga dili na mopauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. 19 Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 20 Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili mahitabo sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay. 21 Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 22 Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, kunhoran sa Dios kadtong mga adlawa.

23 “Busa kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 24 Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 25 Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitaboa.

26 “Busa kon dunay mga tawo nga moingon kaninyo, ‘Si Cristo atua sa kamingawan,’ ayaw kamo pag-adto. Ug kon dunay moingon, ‘Anaa siya sa sulod,’[a] ayaw gayod kamo pagtuo. 27 Kay kon ako nga Anak sa Tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mokilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan.

28 May panultihon nga nagaingon, ‘Kon asa ang patay nga lawas, atua magtigom ang mga uwak.’

Ang Pagbalik ni Jesus sa Kalibotan

29 “Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog. Ang mga butang[b] sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 30 Unya ako nga Anak sa Tawo makita nga nagabalik sa kalibotan gikan sa langit. Ug ang tanang tawo dinhi sa kalibotan manghilak kon makita nila ako diha sa mga panganod nga moanhi uban sa gahom ug dakong himaya. 31 Sa makusog nga tingog sa trumpeta sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

32 “Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 33 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na ang tanan niining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako moabot. 34 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 35 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo kon Kanus-a gayod Mobalik si Jesus

36 “Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 37 Ang buhaton sa mga tawo sa panahon nga ako nga Anak sa Tawo mobalik, mahisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. 38 Kay sa wala pa molunop wala silay laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. 39 Wala gayod sila masayod kon unsa ang mahitabo hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kon ako nga Anak sa Tawo moabot na. 40 Nianang mga adlawa posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 41 Ug posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 42 Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a moabot ang inyong Ginoo. 43 Timan-i ninyo kini: kon nahibalo ang tagbalay kon unsang orasa sa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. 44 Busa mangandam gayod kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga Anak sa Tawo.”

Ang Sulugoon nga Kasaligan

45 “Ang kasaligan ug maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. 46 Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. 47 Sigurado gayod nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon. 48 Apan alaot ang dili maayo nga sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, 49 busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon ug mouban ug kaon ug inom sa mga palahubog. 50 Moabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod niya damha, 51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat.[c] Iipon siya sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto mohilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.”

Notas al pie

 1. Mateo 24:26 Anaa siya sa sulod: tingali ang buot ipasabot, anaa siya uban sa iyang tinago nga grupo.
 2. Mateo 24:29 butang: Sa literal gahom.
 3. Mateo 24:51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat: Sa literal, ug tadtaron siya.

New American Standard Bible

Matthew 24

Signs of Christ’s Return

1Jesus came out from the temple and was going away [a]when His disciples came up to point out the temple buildings to Him. And He said to them, “Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down.”

As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the [b]end of the age?”

And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. For many will come in My name, saying, ‘I am the [c]Christ,’ and will mislead many. You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. But all these things are merely the beginning of birth pangs.

“Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will [d]fall away and will [e]betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, [f]most people’s love will grow cold. 13 But the one who endures to the end, he will be saved. 14 This gospel of the kingdom shall be preached in the whole [g]world as a testimony to all the nations, and then the end will come.

Perilous Times

15 “Therefore when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then those who are in Judea must flee to the mountains. 17 [h]Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. 18 [i]Whoever is in the field must not turn back to get his cloak. 19 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 20 But pray that your flight will not be in the winter, or on a Sabbath. 21 For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. 22 Unless those days had been cut short, no [j]life would have been saved; but for the sake of the [k]elect those days will be cut short. 23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the [l]Christ,’ or ‘[m]There He is,’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will [n]show great [o]signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the [p]elect. 25 Behold, I have told you in advance. 26 So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them. 27 For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be. 28 Wherever the corpse is, there the [q]vultures will gather.

The Glorious Return

29 “But immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from [r]the sky, and the powers of [s]the heavens will be shaken. 30 And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. 31 And He will send forth His angels with a great trumpet and they will gather together His [t]elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Parable of the Fig Tree

32 “Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near; 33 so, you too, when you see all these things, [u]recognize that [v]He is near, right at the [w]door. 34 Truly I say to you, this [x]generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away.

36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. 37 For [y]the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, 39 and they did not [z]understand until the flood came and took them all away; so will the coming of the Son of Man be. 40 Then there will be two men in the field; one [aa]will be taken and one [ab]will be left. 41 Two women will be grinding at the [ac]mill; one [ad]will be taken and one [ae]will be left.

Be Ready for His Coming

42 “Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. 43 But [af]be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be [ag]broken into. 44 For this reason you also must be ready; for the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will.

45 “Who then is the faithful and sensible slave whom his [ah]master put in charge of his household to give them their food at the proper time? 46 Blessed is that slave whom his [ai]master finds so doing when he comes. 47 Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. 48 But if that evil slave says in his heart, ‘My [aj]master [ak]is not coming for a long time,’ 49 and begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards; 50 the [al]master of that slave will come on a day when he does not expect him and at an hour which he does not know, 51 and will [am]cut him in pieces and [an]assign him a place with the hypocrites; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.

Notas al pie

 1. Matthew 24:1 Lit and
 2. Matthew 24:3 Or consummation
 3. Matthew 24:5 I.e. the Messiah
 4. Matthew 24:10 Lit be caused to stumble
 5. Matthew 24:10 Or hand over
 6. Matthew 24:12 Lit the love of many
 7. Matthew 24:14 Lit inhabited earth
 8. Matthew 24:17 Lit He who
 9. Matthew 24:18 Lit He who
 10. Matthew 24:22 Lit flesh
 11. Matthew 24:22 Or chosen ones
 12. Matthew 24:23 I.e. Messiah
 13. Matthew 24:23 Lit here
 14. Matthew 24:24 Lit give
 15. Matthew 24:24 Or attesting miracles
 16. Matthew 24:24 Or chosen ones
 17. Matthew 24:28 Or eagles
 18. Matthew 24:29 Or heaven
 19. Matthew 24:29 Or heaven
 20. Matthew 24:31 Or chosen ones
 21. Matthew 24:33 Or know
 22. Matthew 24:33 Or it
 23. Matthew 24:33 Lit doors
 24. Matthew 24:34 Or race
 25. Matthew 24:37 Lit just as...were the days
 26. Matthew 24:39 Lit know
 27. Matthew 24:40 Lit is
 28. Matthew 24:40 Lit is
 29. Matthew 24:41 I.e. handmill
 30. Matthew 24:41 Lit is
 31. Matthew 24:41 Lit is
 32. Matthew 24:43 Lit know this
 33. Matthew 24:43 Lit dug through
 34. Matthew 24:45 Or lord
 35. Matthew 24:46 Or lord
 36. Matthew 24:48 Or lord
 37. Matthew 24:48 Lit lingers
 38. Matthew 24:50 Or lord
 39. Matthew 24:51 Or severely scourge him
 40. Matthew 24:51 Lit appoint his portion