Ang Pulong Sa Dios

Mateo 24

Ang Pagkaguba sa Templo

1Migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, “Tan-awa ninyo kining tanan. Sa pagkatinuod, maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Mga Kasamok ug mga Paglutos

Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila-sila lang. Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga kataposan na sa kalibotan?”

Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Cristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. Makiggira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot.

“Nianang panahona dumtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron silotan ug ang uban kaninyo patyon. 10 Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isigka-tumutuo. 11 Motungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. 12 Ug tungod sa pagdaghan sa kadaotan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. 13 Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 14 Ug sa dili pa moabot ang kataposan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibotan ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

15 “Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini.) Ug kon makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, 16 kamo nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 17 Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. 18 Ang atua didto sa uma kinahanglan nga dili na mopauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. 19 Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 20 Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili mahitabo sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay. 21 Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 22 Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, kunhoran sa Dios kadtong mga adlawa.

23 “Busa kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 24 Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 25 Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitaboa.

26 “Busa kon dunay mga tawo nga moingon kaninyo, ‘Si Cristo atua sa kamingawan,’ ayaw kamo pag-adto. Ug kon dunay moingon, ‘Anaa siya sa sulod,’[a] ayaw gayod kamo pagtuo. 27 Kay kon ako nga Anak sa Tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mokilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan.

28 May panultihon nga nagaingon, ‘Kon asa ang patay nga lawas, atua magtigom ang mga uwak.’

Ang Pagbalik ni Jesus sa Kalibotan

29 “Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog. Ang mga butang[b] sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 30 Unya ako nga Anak sa Tawo makita nga nagabalik sa kalibotan gikan sa langit. Ug ang tanang tawo dinhi sa kalibotan manghilak kon makita nila ako diha sa mga panganod nga moanhi uban sa gahom ug dakong himaya. 31 Sa makusog nga tingog sa trumpeta sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

32 “Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 33 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na ang tanan niining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako moabot. 34 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 35 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo kon Kanus-a gayod Mobalik si Jesus

36 “Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 37 Ang buhaton sa mga tawo sa panahon nga ako nga Anak sa Tawo mobalik, mahisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. 38 Kay sa wala pa molunop wala silay laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. 39 Wala gayod sila masayod kon unsa ang mahitabo hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kon ako nga Anak sa Tawo moabot na. 40 Nianang mga adlawa posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 41 Ug posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 42 Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a moabot ang inyong Ginoo. 43 Timan-i ninyo kini: kon nahibalo ang tagbalay kon unsang orasa sa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. 44 Busa mangandam gayod kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga Anak sa Tawo.”

Ang Sulugoon nga Kasaligan

45 “Ang kasaligan ug maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. 46 Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. 47 Sigurado gayod nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon. 48 Apan alaot ang dili maayo nga sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, 49 busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon ug mouban ug kaon ug inom sa mga palahubog. 50 Moabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod niya damha, 51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat.[c] Iipon siya sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto mohilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.”

Notas al pie

  1. Mateo 24:26 Anaa siya sa sulod: tingali ang buot ipasabot, anaa siya uban sa iyang tinago nga grupo.
  2. Mateo 24:29 butang: Sa literal gahom.
  3. Mateo 24:51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat: Sa literal, ug tadtaron siya.

Nkwa Asem

Mateo 24

Asɔredansɛe ho nkɔmhyɛ

1Yesu refi faako a asɔredan no si hɔ no, n’asuafo no baa ne nkyɛn pɛe sɛ wɔkyerɛkyerɛ no adan ahorow a ɛwɔ asɔredan no mu.

Nanso, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Wobedwiriw saa ɔdan yi agu pasaa!”

Ɔhaw ne ɔtaa

Yesu kɔɔ Ngo Bepɔw no so. Ɔte hɔ no, n’asuafo no baa ne nkyɛn bebisaa no se, “Bere bɛn na nea woreka yi bɛba? Na nsɛnkyerɛnne bɛn na ɛbɛma yɛahu wo ba a, wobɛsan aba bio no ne wiase awiei a ɛbɛba no?”

Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Monhwɛ na obi annaadaa mo. Nnipa bebree de me din bɛba abɛka se, wɔne Agyenkwa no, na wɔadaadaa mo mu pii. Sɛ mote sɛ wɔafi akodi ase a, ɛnkyerɛ me ba a mɛsan aba no ho nsɛnkyerɛnne. Ɛsɛ sɛ eyinom ba, nanso awiei no de, ennya mmae. Aman bɛsɔre aman so, na ahenni asɔre ahenni so, na ɔkɔm ne asasewosow bɛba mmeaemmeae. Eyinom nyinaa bɛyɛ nneɛma a ɛyɛ hu a ɛbɛba no mfitiase.

“Sɛ moyɛ me de nti, wɔbɛyɛ mo ayayade, na wɔakum mo wɔ wiase afanan nyinaa, 10 na mo mu pii bɛsan akɔ bɔne mu, na moayiyi mo ho mo ho ama, na moatan mo ho. 11 Atoro adiyifo bebree bɛsɔre, na wɔadaadaa mo mu pii. 12 Bɔne bɛdɔɔso wɔ wiase, na abrɛ nnipa dɔ a wɔwɔ no ase. 13 Nanso, wɔn a wobegyina pintinn akodu awiei no, wobenya nkwa.

14 “Na wɔbɛka asɛmpa a ɛfa Ahenni no ho no wɔ wiase mmaa nyinaa na wɔate. Ɛno akyi ansa na awiei no bɛba.

Ahohia a ɛyɛ hu

15 “Enti sɛ muhu ‘Ade a Ɛyɛ Hu’ a, odiyifo Daniel kaa ho asɛm sɛ egyina Kronkronbea hɔ no a, ‘Nea ɔkan no nte eyi ase!’ 16 Wɔn a wɔte Yudea no, nguan nkɔ Yuda mmepɔw so. 17 Wɔn a wɔtete wɔn afi mu no nso, nguan a wɔmfa biribiara mfi wɔn adan mu. 18 Wɔn a wɔwɔ mfum no nso, nnsan wɔn akyi mmmɛfa wɔn ntama.

19 “Na wɔn a wɔafa afuru ne wɔn a woturu mma saa bere no mu no nnue. 20 Na mommɔ mpae, na bere a ɛsɛ sɛ muguan no anyɛ awɔwbere anaa Homeda. 21 Efisɛ, ɔtaa a ɛbɛba no, ebi nsii wɔ wiase abakɔsɛm mu da, na ebi nso rensi da.

22 “Nokwarem, sɛ wɔantwa saa nna no so a, nnipa nyinaa ase bɛtɔre.

23 “Sɛ obi ka kyerɛ mo se, ‘Agyenkwa no wɔ ha anaa sɛ ɔwɔ nohɔ anaa wayi ne ho adi wɔ ha anaa ɛhɔ’ a, munnnye nnni. 24 Atoro Kristofo ne atoro adiyifo bɛsɔre, na wɔayɛ anwonwade ahorow, na sɛ ebetumi a, wɔadaadaa wɔn mpo a Onyankopɔn ayi wɔn no. 25 Mabɔ mo kɔkɔ dedaw.

Onipa Ba no

26 “Enti, sɛ obi ka kyerɛ mo se, Agyenkwa no asan aba, na ɔwɔ sare so a, monnhaw mo ho sɛ mobɛkɔ hɔ akɔhwehwɛ no. Anaasɛ nso ɔde ne ho asie baabi a, munnnye nnni! 27 Na sɛnea anyinam twa fi apuei kɔ atɔe no, saa ara na sɛ Onipa Ba no reba a, ɛbɛyɛ ara ne no. 28 Na nea efunu wɔ no, ɛhɔ na apete mpa.

29 “Ɔtaa no akyi pɛ, awia beduru sum, na ɔsram renhyerɛn, na nsoromma bɛtetew ahwe, na wɔbɛwosow tumi a ɛwɔ soro no.

30 “Afei, Onipa Ba no ba ho nsɛnkyerɛnne bɛda adi, na ɔsoro ne asase sofo nyinaa betwa agyaadwo. Na wiase amanaman behu me sɛ, mede tumi ne anuonyam nam ɔsoro omununkum mu reba. 31 Na mɛsoma m’abɔfo a wɔrebɔ mmɛnson aba, na wɔbɛboaboa wɔn a mayi wɔn no ano fi soro ano kɔka asase ano.

32 “Afei munsua biribi mfi borɔdɔma dua no ho asɛm no mu. Sɛ eyi nnubaa foforo, san yi ahaban foforo a, na ɛkyerɛ sɛ asusow atue. 33 Saa ara nso na sɛ muhu sɛ saa nneɛma yi nyinaa afiti ase resisi a, mubehu sɛ me ba a mɛsan aba no abɛn, adu apon ano. 34 Afei, saa awontoatoaso yi betwam.

35 “Ɔsoro ne asase betwam akɔ, na me nsɛm de, ɛbɛtena hɔ daa. 36 Nanso, da anaa dɔn ko a awiei no bɛba de, obiara nnim. Ɔsoro abɔfo ne Onyankopɔn Ba no mpo nnim. Agya no nko na onim.

37 “Onipa Ba no ba a ɔbɛba no, bɛyɛ sɛnea Noa bere so ɛyɛe no ara pɛ. 38 Na sɛnea nna a edi nsuyiri no anim no nnipa didii, na wɔnomee, warewaree, de kosii da a Noa kɔɔ hyɛn no mu, 39 na nnipa annye nea ɛbɛba anni, kosi sɛ nsuyiri bɛfaa wɔn nyinaa kɔe no, saa ara na me ba a mɛsan aba no bɛyɛ.

40 “Saa bere no, wɔbɛfa mmarima baanu a wɔreyɛ adwuma wɔ afum no mu baako akɔ, na wɔagyaw ɔbaako. 41 Saa ara nso na mmea baanu a wɔwɔ fie renoa aduan no nso, wɔbɛfa ɔbaako agyaw ɔbaako ne no. 42 Enti, monwɛn, efisɛ, munnim da ko a, Awurade bɛba.

43 “Sɛnea onipa tumi wɛn de bɔ ne ho ban fi akorɔmfo ho no, 44  saa ara na mubetumi asiesie mo ho awɛn de atwɛn me ba a mɛba a obiara nnim bere ko no.

Akoa pa anaa akoa bɔne

45 “Woyɛ Awurade akoa onyansafo nokwafo anaa? Mama wo adwuma sɛ hwɛ me fi so, na da biara ma m’asomfo aduan nni anaa? 46 Nhyira nka wo sɛ, mɛsan aba abɛto wo sɛ, wode nokware reyɛ w’adwuma. 47 Mede biribiara a mewɔ no bɛhyɛ saa nokwafo no nsa, na wahwɛ so!

48 “Na sɛ woyɛ akoa bɔne, na woka kyerɛ wo ho se, ‘Me wura nnya mmae,’ 49 na wufiti ase haw wo mfɛfo nkoa no, na wudidi, bow nsa a, 50 wo wura no bɛba da a w’ani nna no kwan, 51 na wabetwa wo mmaa a ano yɛ den, na ɔde wo akɔ nea wobu nyaatwomfo atɛn; ɛhɔ na osu ne agyaadwo wɔ.