Ang Pulong Sa Dios

Mateo 24

Ang Pagkaguba sa Templo

1Migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, “Tan-awa ninyo kining tanan. Sa pagkatinuod, maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Mga Kasamok ug mga Paglutos

Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila-sila lang. Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga kataposan na sa kalibotan?”

Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Cristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. Makiggira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot.

“Nianang panahona dumtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron silotan ug ang uban kaninyo patyon. 10 Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isigka-tumutuo. 11 Motungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. 12 Ug tungod sa pagdaghan sa kadaotan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. 13 Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 14 Ug sa dili pa moabot ang kataposan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibotan ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

15 “Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini.) Ug kon makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, 16 kamo nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 17 Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. 18 Ang atua didto sa uma kinahanglan nga dili na mopauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. 19 Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 20 Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili mahitabo sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay. 21 Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 22 Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, kunhoran sa Dios kadtong mga adlawa.

23 “Busa kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 24 Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 25 Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitaboa.

26 “Busa kon dunay mga tawo nga moingon kaninyo, ‘Si Cristo atua sa kamingawan,’ ayaw kamo pag-adto. Ug kon dunay moingon, ‘Anaa siya sa sulod,’[a] ayaw gayod kamo pagtuo. 27 Kay kon ako nga Anak sa Tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mokilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan.

28 May panultihon nga nagaingon, ‘Kon asa ang patay nga lawas, atua magtigom ang mga uwak.’

Ang Pagbalik ni Jesus sa Kalibotan

29 “Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog. Ang mga butang[b] sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 30 Unya ako nga Anak sa Tawo makita nga nagabalik sa kalibotan gikan sa langit. Ug ang tanang tawo dinhi sa kalibotan manghilak kon makita nila ako diha sa mga panganod nga moanhi uban sa gahom ug dakong himaya. 31 Sa makusog nga tingog sa trumpeta sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

32 “Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 33 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na ang tanan niining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako moabot. 34 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 35 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo kon Kanus-a gayod Mobalik si Jesus

36 “Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 37 Ang buhaton sa mga tawo sa panahon nga ako nga Anak sa Tawo mobalik, mahisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. 38 Kay sa wala pa molunop wala silay laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. 39 Wala gayod sila masayod kon unsa ang mahitabo hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kon ako nga Anak sa Tawo moabot na. 40 Nianang mga adlawa posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 41 Ug posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 42 Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a moabot ang inyong Ginoo. 43 Timan-i ninyo kini: kon nahibalo ang tagbalay kon unsang orasa sa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. 44 Busa mangandam gayod kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga Anak sa Tawo.”

Ang Sulugoon nga Kasaligan

45 “Ang kasaligan ug maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. 46 Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. 47 Sigurado gayod nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon. 48 Apan alaot ang dili maayo nga sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, 49 busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon ug mouban ug kaon ug inom sa mga palahubog. 50 Moabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod niya damha, 51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat.[c] Iipon siya sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto mohilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.”

Notas al pie

  1. Mateo 24:26 Anaa siya sa sulod: tingali ang buot ipasabot, anaa siya uban sa iyang tinago nga grupo.
  2. Mateo 24:29 butang: Sa literal gahom.
  3. Mateo 24:51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat: Sa literal, ug tadtaron siya.

The Message

Matthew 24

Routine History

11-2 Jesus then left the Temple. As he walked away, his disciples pointed out how very impressive the Temple architecture was. Jesus said, “You’re not impressed by all this sheer size, are you? The truth of the matter is that there’s not a stone in that building that is not going to end up in a pile of rubble.”

Later as he was sitting on Mount Olives, his disciples approached and asked him, “Tell us, when are these things going to happen? What will be the sign of your coming, that the time’s up?”

4-8 Jesus said, “Watch out for doomsday deceivers. Many leaders are going to show up with forged identities, claiming, ‘I am Christ, the Messiah.’ They will deceive a lot of people. When reports come in of wars and rumored wars, keep your head and don’t panic. This is routine history; this is no sign of the end. Nation will fight nation and ruler fight ruler, over and over. Famines and earthquakes will occur in various places. This is nothing compared to what is coming.

9-10 “They are going to throw you to the wolves and kill you, everyone hating you because you carry my name. And then, going from bad to worse, it will be dog-eat-dog, everyone at each other’s throat, everyone hating each other.

11-12 “In the confusion, lying preachers will come forward and deceive a lot of people. For many others, the overwhelming spread of evil will do them in—nothing left of their love but a mound of ashes.

13-14 “Staying with it—that’s what God requires. Stay with it to the end. You won’t be sorry, and you’ll be saved. All during this time, the good news—the Message of the kingdom—will be preached all over the world, a witness staked out in every country. And then the end will come.

The Monster of Desecration

15-20 “But be ready to run for it when you see the monster of desecration set up in the Temple sanctuary. The prophet Daniel described this. If you’ve read Daniel, you’ll know what I’m talking about. If you’re living in Judea at the time, run for the hills; if you’re working in the yard, don’t return to the house to get anything; if you’re out in the field, don’t go back and get your coat. Pregnant and nursing mothers will have it especially hard. Hope and pray this won’t happen during the winter or on a Sabbath.

21-22 “This is going to be trouble on a scale beyond what the world has ever seen, or will see again. If these days of trouble were left to run their course, nobody would make it. But on account of God’s chosen people, the trouble will be cut short.

The Arrival of the Son of Man

23-25 “If anyone tries to flag you down, calling out, ‘Here’s the Messiah!’ or points, ‘There he is!’ don’t fall for it. Fake Messiahs and lying preachers are going to pop up everywhere. Their impressive credentials and dazzling performances will pull the wool over the eyes of even those who ought to know better. But I’ve given you fair warning.

26-28 “So if they say, ‘Run to the country and see him arrive!’ or, ‘Quick, get downtown, see him come!’ don’t give them the time of day. The Arrival of the Son of Man isn’t something you go to see. He comes like swift lightning to you! Whenever you see crowds gathering, think of carrion vultures circling, moving in, hovering over a rotting carcass. You can be quite sure that it’s not the living Son of Man pulling in those crowds.

29 “Following those hard times,

Sun will fade out,
    moon cloud over,
Stars fall out of the sky,
    cosmic powers tremble.

30-31 “Then, the Arrival of the Son of Man! It will fill the skies—no one will miss it. Unready people all over the world, outsiders to the splendor and power, will raise a huge lament as they watch the Son of Man blazing out of heaven. At that same moment, he’ll dispatch his angels with a trumpet-blast summons, pulling in God’s chosen from the four winds, from pole to pole.

32-35 “Take a lesson from the fig tree. From the moment you notice its buds form, the merest hint of green, you know summer’s just around the corner. So it is with you: When you see all these things, you’ll know he’s at the door. Don’t take this lightly. I’m not just saying this for some future generation, but for all of you. This age continues until all these things take place. Sky and earth will wear out; my words won’t wear out.

36 “But the exact day and hour? No one knows that, not even heaven’s angels, not even the Son. Only the Father knows.

37-39 “The Arrival of the Son of Man will take place in times like Noah’s. Before the great flood everyone was carrying on as usual, having a good time right up to the day Noah boarded the ark. They knew nothing—until the flood hit and swept everything away.

39-44 “The Son of Man’s Arrival will be like that: Two men will be working in the field—one will be taken, one left behind; two women will be grinding at the mill—one will be taken, one left behind. So stay awake, alert. You have no idea what day your Master will show up. But you do know this: You know that if the homeowner had known what time of night the burglar would arrive, he would have been there with his dogs to prevent the break-in. Be vigilant just like that. You have no idea when the Son of Man is going to show up.

45-47 “Who here qualifies for the job of overseeing the kitchen? A person the Master can depend on to feed the workers on time each day. Someone the Master can drop in on unannounced and always find him doing his job. A God-blessed man or woman, I tell you. It won’t be long before the Master will put this person in charge of the whole operation.

48-51 “But if that person only looks out for himself, and the minute the Master is away does what he pleases—abusing the help and throwing drunken parties for his friends—the Master is going to show up when he least expects it and make hash of him. He’ll end up in the dump with the hypocrites, out in the cold shivering, teeth chattering.”