Ang Pulong Sa Dios

Mateo 24

Ang Pagkaguba sa Templo

1Migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, “Tan-awa ninyo kining tanan. Sa pagkatinuod, maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Mga Kasamok ug mga Paglutos

Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila-sila lang. Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga kataposan na sa kalibotan?”

Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Cristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. Makiggira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot.

“Nianang panahona dumtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron silotan ug ang uban kaninyo patyon. 10 Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isigka-tumutuo. 11 Motungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. 12 Ug tungod sa pagdaghan sa kadaotan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. 13 Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 14 Ug sa dili pa moabot ang kataposan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibotan ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

15 “Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini.) Ug kon makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, 16 kamo nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 17 Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. 18 Ang atua didto sa uma kinahanglan nga dili na mopauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. 19 Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 20 Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili mahitabo sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay. 21 Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 22 Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, kunhoran sa Dios kadtong mga adlawa.

23 “Busa kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 24 Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 25 Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitaboa.

26 “Busa kon dunay mga tawo nga moingon kaninyo, ‘Si Cristo atua sa kamingawan,’ ayaw kamo pag-adto. Ug kon dunay moingon, ‘Anaa siya sa sulod,’[a] ayaw gayod kamo pagtuo. 27 Kay kon ako nga Anak sa Tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mokilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan.

28 May panultihon nga nagaingon, ‘Kon asa ang patay nga lawas, atua magtigom ang mga uwak.’

Ang Pagbalik ni Jesus sa Kalibotan

29 “Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog. Ang mga butang[b] sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 30 Unya ako nga Anak sa Tawo makita nga nagabalik sa kalibotan gikan sa langit. Ug ang tanang tawo dinhi sa kalibotan manghilak kon makita nila ako diha sa mga panganod nga moanhi uban sa gahom ug dakong himaya. 31 Sa makusog nga tingog sa trumpeta sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

32 “Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 33 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na ang tanan niining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako moabot. 34 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 35 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo kon Kanus-a gayod Mobalik si Jesus

36 “Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 37 Ang buhaton sa mga tawo sa panahon nga ako nga Anak sa Tawo mobalik, mahisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. 38 Kay sa wala pa molunop wala silay laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. 39 Wala gayod sila masayod kon unsa ang mahitabo hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kon ako nga Anak sa Tawo moabot na. 40 Nianang mga adlawa posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 41 Ug posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 42 Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a moabot ang inyong Ginoo. 43 Timan-i ninyo kini: kon nahibalo ang tagbalay kon unsang orasa sa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. 44 Busa mangandam gayod kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga Anak sa Tawo.”

Ang Sulugoon nga Kasaligan

45 “Ang kasaligan ug maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. 46 Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. 47 Sigurado gayod nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon. 48 Apan alaot ang dili maayo nga sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, 49 busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon ug mouban ug kaon ug inom sa mga palahubog. 50 Moabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod niya damha, 51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat.[c] Iipon siya sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto mohilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.”

Notas al pie

 1. Mateo 24:26 Anaa siya sa sulod: tingali ang buot ipasabot, anaa siya uban sa iyang tinago nga grupo.
 2. Mateo 24:29 butang: Sa literal gahom.
 3. Mateo 24:51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat: Sa literal, ug tadtaron siya.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 24

Иса Масих говорит о будущем

1Когда Иса, выйдя из храма, уже уходил, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здания храма.

– Видите всё это? – сказал им Иса. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

Когда Иса сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему без посторонних и спросили:

– Скажи нам, когда это произойдёт, и какое знамение укажет на Твоё возвращение и на конец нынешнего мира?

Иса ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Масих», и многих обманут. Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Всё это должно произойти, но это ещё не конец. Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. Но всё это лишь начало родовых схваток.[a]

Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10 Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11 Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12 И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13 но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 14 Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15 Итак, когда вы увидите на святом месте «осквернение, что ведёт к опустошению», о котором говорил пророк Даниял[b] (пусть читающий поймёт), 16 тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17 Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18 и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19 Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20 Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу[c], 21 потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет.[d] 22 И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иса Масих говорит о Своём возвращении

23 – Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Масих здесь!» или «Он там!» – не верьте, 24 потому что явятся лжемасихи и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25 Смотрите, Я предсказал вам наперёд, 26 поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или: «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27 потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Ниспосланного как Человек. 28 Где будет труп, туда соберутся и стервятники.[e]

29 Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,
    и луна не даст света,
звёзды упадут с неба,
    и небесные тела поколеблются».[f]

30 Тогда на небе появится знамение Ниспосланного как Человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой.[g] 31 Он пошлёт Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырёх сторон света, от края и до края небес.

32 Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33 Так и здесь, когда вы увидите, что всё это сбывается, знайте, что Он уже близко, у самых дверей. 34 Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт.[h] 35 Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

36 – Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37 Но как было во времена Нуха[i], так будет и при возвращении Ниспосланного как Человек. 38 Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошёл в ковчег. 39 Они не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придёт Ниспосланный как Человек. 40 Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен.[j] 41 Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42 Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придёт ваш Повелитель. 43 Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придёт вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. 44 Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Ниспосланный как Человек придёт в час, когда вы Его не ждёте.

45 Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46 Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернётся, найдёт поступающим так. 47 Говорю вам истину: он доверит ему всё своё имение. 48 Но если это дурной раб, который решит: «Мой хозяин вернётся не скоро» – 49 и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50 то придёт его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51 Он рассечёт его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.

Notas al pie

 1. 24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Масиха, которые они сравнивали с родовыми муками.
 2. 24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Данияла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Иса Масих. Само же пророчество Исы частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2).
 3. 24:20 Суббота была иудейским религиозным днём отдыха (см. пояснительный словарь), и в связи с этим возникли бы определённые трудности.
 4. 24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.
 5. 24:28 Существует множество толкований этого стиха. Вот два наиболее вероятных: 1) где моральное разложение достигнет своего апогея, там неизбежно будут и суды Аллаха; 2) как по кружащим в небе стервятникам можно безошибочно определить, что там лежит труп, так и пришествие Масиха будет явным для всех.
 6. 24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13.
 7. 24:30 См. Зак. 12:10-14; Дан. 7:13.
 8. 24:34 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исы Масиха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исы Масиха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.
 9. 24:37 Нух   – также известен как Ной.
 10. 24:40 Взят… оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Повелитель Иса заберёт Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, видно, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.