Ang Pulong Sa Dios

Mateo 24

Ang Pagkaguba sa Templo

1Migawas si Jesus sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug gitudlo nila kaniya ang templo. Miingon si Jesus kanila, “Tan-awa ninyo kining tanan. Sa pagkatinuod, maguba kini ug wala gayoy bisan usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa laing bato.”

Mga Kasamok ug mga Paglutos

Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bukid sa mga Olibo, miduol kaniya ang iyang mga sumusunod nga sila-sila lang. Miingon sila, “Sultihi kami kon kanus-a mahitabo ang imong giingon? Ug unsa ba ang mga timailhan nga ikaw hapit na mobalik dinhi ug nga kataposan na sa kalibotan?”

Mitubag si Jesus kanila, “Pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang moabot ug moingon nga sila mao ako, kay moingon sila nga sila mao ang Cristo, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Makadungog kamo nga may mga gira nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gira usab. Apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang kataposan. Makiggira ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. Moabot ang mga linog ug kagutom sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot.

“Nianang panahona dumtan kamo sa mga tawo tungod kay kamo akong mga sumusunod. Dakpon nila kamo ug itugyan sa mga tawo aron silotan ug ang uban kaninyo patyon. 10 Ug kon moabot na ang mga paglutos, daghan ang motalikod sa ilang pagtuo. Dumtan nila ug luiban ang ilang isigka-tumutuo. 11 Motungha ang mga mini nga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag. 12 Ug tungod sa pagdaghan sa kadaotan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. 13 Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 14 Ug sa dili pa moabot ang kataposan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibotan ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawhan.”

Ang Makalilisang nga Talan-awon

15 “Ang propeta nga si Daniel nagtagna bahin sa makalilisang nga talan-awon. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini.) Ug kon makita ninyo kini nga anaa na sa balaan nga dapit, 16 kamo nga anaa sa Judea kinahanglan mokalagiw ngadto sa kabukiran. 17 Ang tawo nga maabtan diha sa gawas sa iyang balay kinahanglan nga dili na mosulod pa aron sa pagkuha sa iyang mga kabtangan. 18 Ang atua didto sa uma kinahanglan nga dili na mopauli pa aron sa pagkuha sa iyang bisti. 19 Alaot ang mga buntis ug ang mga inahan nga nagapasuso nianang mga adlawa tungod kay maglisod sila sa pagkagiw. 20 Pag-ampo kamo nga ang inyong pagkagiw dili mahitabo sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay. 21 Kay nianang panahona moabot ang labing pait nga pag-antos nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan, ug dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanus-a. 22 Kon kadtong mga adlawa wala kunhori sa Dios, wala gayoy mahibilin nga tawo. Apan tungod sa iyang kalooy sa iyang mga pinili, kunhoran sa Dios kadtong mga adlawa.

23 “Busa kon dunay moingon kaninyo, ‘Ania na ang Cristo!’ o kaha ‘Atua siya!’ ayaw kamo pagtuo. 24 Kay motungha ang dili tinuod nga mga Cristo ug ang mini nga mga propeta. Mohimo silag mga milagro ug kahibulongan nga mga buhat sa katuyoan nga mapahisalaag, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili sa Dios. 25 Timan-i nga gipasidan-an ko na kamong daan mahitungod niining mga panghitaboa.

26 “Busa kon dunay mga tawo nga moingon kaninyo, ‘Si Cristo atua sa kamingawan,’ ayaw kamo pag-adto. Ug kon dunay moingon, ‘Anaa siya sa sulod,’[a] ayaw gayod kamo pagtuo. 27 Kay kon ako nga Anak sa Tawo mobalik na, makakita ang tanan tungod kay mahisama kini sa kilat nga kon mokilab makita gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan.

28 May panultihon nga nagaingon, ‘Kon asa ang patay nga lawas, atua magtigom ang mga uwak.’

Ang Pagbalik ni Jesus sa Kalibotan

29 “Pagkahuman sa mga kasakitan nianang panahona, mawad-an ug kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog. Ang mga butang[b] sa kalangitan pahisalaagon gikan sa ilang naandan nga agianan. 30 Unya ako nga Anak sa Tawo makita nga nagabalik sa kalibotan gikan sa langit. Ug ang tanang tawo dinhi sa kalibotan manghilak kon makita nila ako diha sa mga panganod nga moanhi uban sa gahom ug dakong himaya. 31 Sa makusog nga tingog sa trumpeta sugoon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibotan.”

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Kahoy nga Higera

32 “Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang mahitungod sa kahoy nga higera. Kon ang iyang mga sanga manalingsing na, timailhan kini ninyo nga hapit na ang ting-init. 33 Sa ingon usab nga pamaagi, kon makita ninyo nga nahitabo na ang tanan niining akong gisulti kaninyo, mahibaloan ninyo nga hapit na ako moabot. 34 Sa pagkatinuod, matuman kining tanan sa dili pa mamatay ang mga tawo niining panahona. 35 Mawala ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili mawala kondili matuman gayod.”

Walay Nahibalo kon Kanus-a gayod Mobalik si Jesus

36 “Wala gayoy nasayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga Anak sa Dios, gawas lang sa Amahan. 37 Ang buhaton sa mga tawo sa panahon nga ako nga Anak sa Tawo mobalik, mahisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. 38 Kay sa wala pa molunop wala silay laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. 39 Wala gayod sila masayod kon unsa ang mahitabo hangtod nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon usab niini ang mahitabo kon ako nga Anak sa Tawo moabot na. 40 Nianang mga adlawa posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 41 Ug posible usab nga may duha ka babaye nga maggaling; ang usa kuhaon ug ang usa mabilin. 42 Busa pagbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kon kanus-a moabot ang inyong Ginoo. 43 Timan-i ninyo kini: kon nahibalo ang tagbalay kon unsang orasa sa gabii moabot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. 44 Busa mangandam gayod kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga Anak sa Tawo.”

Ang Sulugoon nga Kasaligan

45 “Ang kasaligan ug maalamon nga sulugoon mao ang gipiyalan sa agalon nga magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa husto nga oras. 46 Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga nagahimo sa iyang buluhaton. 47 Sigurado gayod nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon. 48 Apan alaot ang dili maayo nga sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, 49 busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon ug mouban ug kaon ug inom sa mga palahubog. 50 Moabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod niya damha, 51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat.[c] Iipon siya sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto mohilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.”

Notas al pie

 1. Mateo 24:26 Anaa siya sa sulod: tingali ang buot ipasabot, anaa siya uban sa iyang tinago nga grupo.
 2. Mateo 24:29 butang: Sa literal gahom.
 3. Mateo 24:51 ug labihan kabug-at ang silot nga iyang madawat: Sa literal, ug tadtaron siya.

Amplified Bible

Matthew 24

Signs of Christ’s Return

1Jesus left the temple area and was going on His way when His disciples came up to Him to call His attention to the [magnificent and massive] [a]buildings of the temple. And He said to them, “Do you see all these things? I assure you and most solemnly say to you, not one stone here will be left on another, which will not be torn down.”

While Jesus was seated on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, and said, “Tell us, when will this [destruction of the temple] take place, and what will be the sign of Your coming, and of the end (completion, consummation) of the age?”

Jesus answered, “Be careful that no one misleads you [deceiving you and leading you into error]. For many will come in My name [misusing it, and appropriating the strength of the name which belongs to Me], saying, ‘I am the Christ (the Messiah, the Anointed),’ and they will mislead many. You will continually hear of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end [of the age]. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. But all these things are merely the beginning of birth pangs [of the intolerable anguish and the time of unprecedented trouble].

“Then they will hand you over to [endure] tribulation, and will put you to death, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will be offended and repelled [by their association with Me] and will fall away [from the One whom they should trust] and will betray one another [handing over believers to their persecutors] and will hate one another. 11 Many false prophets will appear and mislead many. 12 Because lawlessness is increased, the love of most people will grow cold. 13 But the one who endures and bears up [under suffering] to the end will be saved. 14 This good news of the kingdom [the gospel] will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then the end [of the age] will come.

Perilous Times

15 “So when you see the [b]abomination of desolation [the appalling sacrilege that astonishes and makes desolate], spoken of by the prophet Daniel, standing in the Holy Place (let the [c]reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains [for refuge]. 17 Whoever is on the housetop must not go down to get the things that are in his house [because there will not be enough time]. 18 Whoever is in the field must not turn back to get his coat. 19 And woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 20 Pray that your flight [from persecution and suffering] will not be in winter, or on a Sabbath [when Jewish laws prohibit travel]. 21 For [d]at that time there will be a great tribulation (pressure, distress, oppression), such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will [again]. 22 And if those days [of tribulation] had not been cut short, no human life would be saved; but for the sake of the elect (God’s chosen ones) those days will be shortened. 23 Then if anyone says to you [during the great tribulation], ‘Look! Here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will appear and they will provide great signs and wonders, so as to deceive, if possible, even the elect (God’s chosen ones). 25 Listen carefully, I have told you in advance. 26 So if they say to you, ‘Look! He is in the wilderness,’ do not go out there, or, ‘Look! He is in the inner rooms [of a house],’ do not believe it. 27 For just as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming [in glory] of the Son of Man [everyone will see Him clearly]. 28 Wherever the corpse is, there the [e]vultures will flock together.

The Glorious Return

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not provide its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. 30 And at that time the sign of the Son of Man [coming in His glory] will appear in the sky, and then all the tribes of the earth [and especially Israel] will mourn [regretting their rebellion and rejection of the Messiah], and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory [in brilliance and splendor]. 31 And He will send His angels with a loud trumpet and they will gather together His elect (God’s chosen ones) from the four winds, from one end of the heavens to the other.

Parable of the Fig Tree

32 “Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its young shoots become tender and it puts out its leaves, you know that summer is near; 33 so you, too, when you see all [f]these things [taking place], know for certain that He is near, right [g]at the door. 34 I assure you and most solemnly say to you, this generation [the people living when these signs and events begin] will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth [as now known] will pass away, but My words will not pass away.

36 “But of that [exact] day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son [in His humanity], but the Father alone. 37 For the coming of the Son of Man (the Messiah) will be just like the days of Noah. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the [very] day when Noah entered the ark, 39 and they did not know or understand until the flood came and swept them all away; so will the coming of the Son of Man be [unexpected judgment]. 40 At that time two men will be in the field; one will be [h]taken [for judgment] and one will be left. 41 Two women will be grinding at the mill; one will be taken [for judgment] and one will be left.

Be Ready for His Coming

42 “So be alert [give strict attention, be cautious and active in faith], for you do not know which day [whether near or far] your Lord is coming. 43 But understand this: If the head of the house had known what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. 44 Therefore, you [who follow Me] must also be ready; because the Son of Man is coming at an hour when you do not expect Him.

45 “Who then is the faithful and wise servant whom his master has put in charge of his household to give the others [in the house] their food and supplies at the proper time? 46 Blessed is that [faithful] servant when his master returns and finds him doing so. 47 I assure you and most solemnly say to you that he will put him in charge of all his possessions. 48 But if that servant is evil and says in his heart, ‘My master is taking his time [he will not return for a long while],’ 49 and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards; 50 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour of which he is not aware, 51 and will cut him in two and put him with the hypocrites; in that place there will be weeping [over sorrow and pain] and grinding of teeth [over distress and anger].

Notas al pie

 1. Matthew 24:1 The massive size and polished surfaces of the fitted stones that formed the temple structure created a magnificent sight (cf Luke 21:5). The refurbishing of the temple was begun by Herod the Great in 20 b.c. and was completed in a.d. 64 by Herod Agrippa II. The rabbis had a saying: “Whoever has not seen the temple of Herod has never seen a beautiful building” (as quoted from the Talmud). They also said that Herod built it of yellow, white, and perhaps blue marble; and that he intended to cover it with gold, but the rabbis advised him not to because it was beautiful just as it was, looking like the waves of the sea.
 2. Matthew 24:15 I.e. the Antichrist (2 Thess 2:4), “the prince who is to come” who will make a covenant with Israel, then break it in the middle of the tribulation (the seven-year period of Dan 9:27).
 3. Matthew 24:15 I.e. the reader of the book of Daniel (cf 24:15). Jesus is indicating that the final fulfillment of this prophecy is yet to come.
 4. Matthew 24:21 The most obvious sign during the tribulation, prior to the second coming of Jesus, is when the abomination that causes desolation (the Antichrist) sets his image in the temple.
 5. Matthew 24:28 The Greek for “vultures” can also be translated “eagles,” but the reference is most likely to the vulture, which the Greek word includes with eagles as a class. The meaning of this much discussed verse is either that the corpse represents the returning Christ, whose appearance will attract the attention of the entire world, that is, the vultures; or that the corrupt world is the corpse, about to be judged by the returning Christ (Rev 19:18).
 6. Matthew 24:33 I.e. false christs, wars, famines, earthquakes.
 7. Matthew 24:33 I.e. the return of the Christ is imminent.
 8. Matthew 24:40 This is not the removal of the church described in 1 Thess 4:13-18 and Rev 3:10. The one taken is taken for judgment just as the wicked were taken by the flood in Noah’s day. The one left is left to enter the kingdom that Christ will establish.