Ang Pulong Sa Dios

Mateo 2

Gisimba si Jesus sa mga Tawo nga gikan sa Sidlakan

1Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem nga sakop sa probinsya sa Judea sa panahon nga si Herodes mao ang hari. May miabot nga mga tawong maalamon[a] sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Nangutana sila, “Asa ba natawo ang hari sa mga Judio? Nakita namo ang iyang bitoon sa sidlakan, busa mianhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya.”

Pagka-dungog niini ni Haring Herodes, wala siya mahimutang, ingon man ang tanang mga tawo sa Jerusalem. Busa gipatawag niya ang tanan nga kadagkoan sa mga pari ug mga magtutudlo sa Kasugoan, ug nangutana siya kanila kon asa matawo ang Cristo. Mitubag sila, “Didto sa lungsod sa Betlehem nga sakop sa probinsya sa Judea, kay mao kini ang gisulat sa usa ka propeta,

‘Ikaw, Betlehem, sa dapit sa Juda,[b]
dili ikaw ang pinakaulahi sa nagauna nga mga lungsod sa Juda;
kay diha kanimo maggikan ang pangulo
nga moatiman sa akong mga katawhan nga Israelinhon.’ ”[c]

Sa dihang nadungog kini ni Herodes, gipatawag niya sa hilom ang mga maalamon nga gikan sa sidlakan ug gipangutana niya sila kon kanus-a migawas ang bitoon nga ilang nakita. Human niini gipaadto niya sila sa Betlehem. Miingon siya, “Lakaw kamo ug pangitaa ninyo ang bata. Ug kon makita na ninyo siya, pahibaloa ninyo ako, aron makaadto usab ako ug makasimba kaniya.” 9-10 Human nila madungog ang giingon sa hari, nanglakaw sila. Samtang naglakaw sila nakita nila pag-usab kadtong bitoon nga nakita nila sa sidlakan ug nalipay gayod sila. Nagauna kanila ang bitoon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. 11 Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata ug ang inahan niini nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Giablihan nila ang ilang bililhon nga mga gasa nga bulawan, insenso, ug mira ug gihalad ngadto sa bata.

12 Sa pagpauli nila nangagi sila sa laing dalan kay gipahimangnoan man sila sa Dios pinaagi sa damgo nga dili na sila mobalik kang Herodes.

Ang Pagkagiw ngadto sa Ehipto

13 Sa dihang nanglakaw na ang mga tawo nga gikan sa sidlakan, nagpakita ang anghel sa Ginoo kang Jose pinaagi sa damgo ug miingon, “Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug kagiw kamo sa Ehipto. Didto lang una kamo hangtod nga moingon ako nga makabalik na kamo, kay pangitaon ni Herodes ang bata aron patyon.”

14 Busa niadto gayong gabhiona, mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini ngadto sa Ehipto. 15 Mipuyo sila didto hangtod nga namatay si Herodes.

Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, “Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto.”[d]

Ang Pagpamatay ug mga Bata

16 Sa dihang nahibaloan ni Herodes nga gilimbongan siya sa mga tawo nga gikan sa sidlakan, napungot siya pag-ayo. Busa mimando siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Betlehem ug sa palibot niini, nga nagaedad ug duha ka tuig paubos. Kay sumala sa iyang nahibaloan gikan sa mga tawo nga naggikan sa sidlakan, mga duha na ka tuig ang nakalabay sukad sa ilang pagkakita sa bitoon.

17 Sa maong hitabo natuman ang panagna ni Propeta Jeremias nga nagaingon,

18 “Madungog ang paghilak ug pagminatay sa lungsod sa Rama.
Nagahilak si Raquel tungod sa iyang mga anak,
ug wala gayoy makahupay sa iyang kasubo
kay nangamatay ang iyang kabataan.”[e]

Ang Pagbalik gikan sa Ehipto

19 Unya, sa dihang patay na si Herodes, nagpakita ang anghel sa Ginoo kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. 20 Miingon siya, “Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik kamo sa Israel, tungod kay namatay na ang mga nagtinguha sa pagpatay sa bata.” 21 Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan niini balik ngadto sa Israel.

22 Apan sa dihang nadungog ni Jose nga si Arkelaus mao ang mipuli sa iyang amahan nga si Herodes isip hari sa Judea, nahadlok siya nga mopauli didto. Unya gipahimangnoan na usab siya sa Dios pinaagi sa damgo. Busa midiretso siya sa probinsya sa Galilea, 23 ug didto na sila nanimuyo sa lungsod sa Nazaret. Busa natuman ang giingon sa mga propeta kaniadto nga tawgon siya nga Nazaretnon.

Notas al pie

  1. 2:1 tawong maalamon: sa Griego magoi. Dili klaro kon unsay buot ipasabot sa pulong nga magoi. Apan posible mga maalamon sa pagtuon sa mga bitoon.
  2. 2:6 Juda: ang Juda ug ang Judea sa bersikulo 5 usa ra.
  3. 2:6 Tan-awa usab ang Micas 5:2.
  4. 2:15 Tan-awa usab ang Hosea 11:1.
  5. 2:18 Tan-awa usab ang Jer. 31:15.

The Message

Matthew 2

Scholars from the East

11-2 After Jesus was born in Bethlehem village, Judah territory— this was during Herod’s kingship—a band of scholars arrived in Jerusalem from the East. They asked around, “Where can we find and pay homage to the newborn King of the Jews? We observed a star in the eastern sky that signaled his birth. We’re on pilgrimage to worship him.”

3-4 When word of their inquiry got to Herod, he was terrified—and not Herod alone, but most of Jerusalem as well. Herod lost no time. He gathered all the high priests and religion scholars in the city together and asked, “Where is the Messiah supposed to be born?”

5-6 They told him, “Bethlehem, Judah territory. The prophet Micah wrote it plainly:

It’s you, Bethlehem, in Judah’s land,
    no longer bringing up the rear.
From you will come the leader
    who will shepherd-rule my people, my Israel.”

7-8 Herod then arranged a secret meeting with the scholars from the East. Pretending to be as devout as they were, he got them to tell him exactly when the birth-announcement star appeared. Then he told them the prophecy about Bethlehem, and said, “Go find this child. Leave no stone unturned. As soon as you find him, send word and I’ll join you at once in your worship.”

9-10 Instructed by the king, they set off. Then the star appeared again, the same star they had seen in the eastern skies. It led them on until it hovered over the place of the child. They could hardly contain themselves: They were in the right place! They had arrived at the right time!

11 They entered the house and saw the child in the arms of Mary, his mother. Overcome, they kneeled and worshiped him. Then they opened their luggage and presented gifts: gold, frankincense, myrrh.

12 In a dream, they were warned not to report back to Herod. So they worked out another route, left the territory without being seen, and returned to their own country.

13 After the scholars were gone, God’s angel showed up again in Joseph’s dream and commanded, “Get up. Take the child and his mother and flee to Egypt. Stay until further notice. Herod is on the hunt for this child, and wants to kill him.”

14-15 Joseph obeyed. He got up, took the child and his mother under cover of darkness. They were out of town and well on their way by daylight. They lived in Egypt until Herod’s death. This Egyptian exile fulfilled what Hosea had preached: “I called my son out of Egypt.”

16-18 Herod, when he realized that the scholars had tricked him, flew into a rage. He commanded the murder of every little boy two years old and under who lived in Bethlehem and its surrounding hills. (He determined that age from information he’d gotten from the scholars.) That’s when Jeremiah’s sermon was fulfilled:

A sound was heard in Ramah,
    weeping and much lament.
Rachel weeping for her children,
    Rachel refusing all solace,
Her children gone,
    dead and buried.

19-20 Later, when Herod died, God’s angel appeared in a dream to Joseph in Egypt: “Up, take the child and his mother and return to Israel. All those out to murder the child are dead.”

21-23 Joseph obeyed. He got up, took the child and his mother, and reentered Israel. When he heard, though, that Archelaus had succeeded his father, Herod, as king in Judea, he was afraid to go there. But then Joseph was directed in a dream to go to the hills of Galilee. On arrival, he settled in the village of Nazareth. This move was a fulfillment of the prophetic words, “He shall be called a Nazarene.”