Ang Pulong Sa Dios

Mateo 19

Ang Pagtulon-an Mahitungod sa Panagbulag sa Magtiayon

1Human sa pagpanudlo ni Jesus niadto nga mga pagtulon-an, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa mga dapit nga sakop sa Judea tabok sa Suba sa Jordan. Daghan ang mga tawo nga misunod kaniya, ug gipang-ayo niya sila sa ilang mga sakit.

Unya, may mga Pariseo nga miadto usab kaniya. Nangita sila ug pamaagi aron ikasumbong nila siya. Gipangutana nila si Jesus, “Gitugot ba sa Kasugoan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa sa bisan unsa nga hinungdan?” Mitubag si Jesus, “Wala ba kamo makabasa sa Kasulatan nga sa paghimo sa Dios sa tawo ‘gibuhat niya sila nga lalaki ug babaye’?[a] Unya miingon ang Dios, ‘Mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa.’[b] Dili na sila duha kondili usa na lang. Busa dili angayng bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.” Nangutana pag-usab ang mga Pariseo kaniya, “Nganong miingon si Moises nga mahimong bulagan sa lalaki ang iyang asawa, human niya kini hatagi ug kasulatan nga magpamatuod nga sila nagbulag na?”[c] Mitubag si Jesus kanila, “Gitugotan kamo ni Moises nga bulagan ninyo ang inyong asawa tungod kay gahi kamog ulo. Apan dili kana mao ang plano sa Dios sukad pa sa sinugdan. Mao kana ang hinungdan nga moingon ako kaninyo nga kon ang lalaki makigbulag sa iyang asawa nga wala manapaw, ug unya magminyo siya ug laing babaye, nakapanapaw siya. [Ug ang makigminyo sa babaye nga gibulagan nanapaw usab.”]

10 Unya miingon ang mga sumusunod ni Jesus, “Kon mao kana ang kaminyoon, maayo pa diay nga dili na lang magminyo.” 11 Mitubag si Jesus, “Kini nga pagtulon-an dili madawat sa tanan gawas sa mga tawo nga gihatagan niini sa Dios. 12 Daghan ang hinungdan kon nganong may mga lalaki nga dili maminyo: ang uban natawo gayod nga dili maminyo; ang uban dili maminyo tungod kay gikapon sila; ug ang uban dili magminyo tungod kay ilang gipalabi ang pagpanglimbasog alang sa gingharian sa Dios. Busa, ang makadawat nga siya dili magminyo, dili na lang gayod magminyo.”

Gipanalanginan ni Jesus ang Gagmay nga Mga Bata

13 Unya, may mga tawo nga nagdala ug gagmay nga mga bata ngadto kang Jesus aron ipandong niya ang iyang kamot kanila ug iampo. Apan gibadlong sila sa mga sumusunod ni Jesus. 14 Miingon si Jesus kanila, “Pasagdi lang ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ayaw ninyo sila pugngi, kay ang mga sama kanila nasakop sa paghari sa Dios.” 15 Unya gipandongan ni Jesus sa iyang kamot ang mga bata ug gipanalanginan. Pagkahuman niadto milakaw siya.

Ang Tawo nga Adunahan

16 May usa ka tawo nga miduol kang Jesus ug nangutana, “Magtutudlo, unsa ba ang maayo kong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay kataposan?” 17 Mitubag si Jesus kaniya, “Nganong nangutana ka kanako kon unsa ang maayo? Usa lang ang maayo, ug walay lain kondili ang Dios. Kon gusto mo nga maangkon ang kinabuhi nga walay kataposan tumana ang mga sugo.” 18 Nangutana siya pag-usab, “Unsa nga mga sugo?” Mitubag si Jesus kaniya, “Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, 19 tahora ang imong amahan ug inahan,[d] ug higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.[e] 20 Mitubag ang batan-on, “Kining tanan natuman ko na. Unsa pa ba ang angay kong buhaton?” 21 Mitubag si Jesus, “Kon gusto mo nga mahingpit sa atubangan sa Dios, lakaw ug ibaligya ang imong mga kabtangan, ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Sa maong pamaagi mahimo kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman, balik ug sunod kanako.” 22 Sa dihang nadungog kini sa batan-on mibiya siya nga masulob-on kay daghan man ang iyang kabtangan.

23 Busa miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Sa pagkatinuod, lisod alang sa usa ka adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. 24 Sayon pa ang paglusot sa usa ka mananap nga kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios.” 25 Pagkadungog niadto sa iyang mga sumusunod, natingala kaayo sila. Busa nangutana sila, “Kon mao kana, kinsa na man lang ang maluwas?” 26 Gitan-aw sila ni Jesus ug giingnan, “Dili gayod kini mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios ang tanan.”

27 Unya miingon si Pedro kaniya, “Amo bayang gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unya, unsa man ang among mapaabot nga balos?” 28 Miingon si Jesus kanila, “Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, moabot ang adlaw nga bag-ohon sa Dios kining kalibotan, ug ako nga Anak sa Tawo magalingkod sa akong trono aron maghari. Niana nga adlaw, kamo nga nagsunod kanako maglingkod sa 12 ka trono aron hukman ninyo ang 12 ka tribo sa Israel. 29 Ug si bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak, o yuta tungod ug alang kanako makadawat sa daghan gayod nga balos, ug makapanunod sa kinabuhi nga walay kataposan. 30 Daghan ang dungganon karon nga sa kaulahian mahimong labing ubos, ug daghan ang labing ubos karon nga sa kaulahian mahimong dungganon.”

Notas al pie

  1. Mateo 19:4 Tan-awa usab ang Gen. 1:27; 5:2.
  2. Mateo 19:5 Tan-awa usab ang Gen. 2:24.
  3. Mateo 19:7 Tan-awa usab ang Gen. 24:1.
  4. Mateo 19:19 Tan-awa usab ang Exo. 20:12-16; Deu. 5:16-20.
  5. Mateo 19:19 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.

The Message

Matthew 19

Divorce

11-2 When Jesus had completed these teachings, he left Galilee and crossed the region of Judea on the other side of the Jordan. Great crowds followed him there, and he healed them.

One day the Pharisees were badgering him: “Is it legal for a man to divorce his wife for any reason?”

4-6 He answered, “Haven’t you read in your Bible that the Creator originally made man and woman for each other, male and female? And because of this, a man leaves father and mother and is firmly bonded to his wife, becoming one flesh—no longer two bodies but one. Because God created this organic union of the two sexes, no one should desecrate his art by cutting them apart.”

They shot back in rebuttal, “If that’s so, why did Moses give instructions for divorce papers and divorce procedures?”

8-9 Jesus said, “Moses provided for divorce as a concession to your hard heartedness, but it is not part of God’s original plan. I’m holding you to the original plan, and holding you liable for adultery if you divorce your faithful wife and then marry someone else. I make an exception in cases where the spouse has committed adultery.”

10 Jesus’ disciples objected, “If those are the terms of marriage, we’re stuck. Why get married?”

11-12 But Jesus said, “Not everyone is mature enough to live a married life. It requires a certain aptitude and grace. Marriage isn’t for everyone. Some, from birth seemingly, never give marriage a thought. Others never get asked—or accepted. And some decide not to get married for kingdom reasons. But if you’re capable of growing into the largeness of marriage, do it.”

To Enter God’s Kingdom

13-15 One day children were brought to Jesus in the hope that he would lay hands on them and pray over them. The disciples shooed them off. But Jesus intervened: “Let the children alone, don’t prevent them from coming to me. God’s kingdom is made up of people like these.” After laying hands on them, he left.

16 Another day, a man stopped Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?”

17 Jesus said, “Why do you question me about what’s good? God is the One who is good. If you want to enter the life of God, just do what he tells you.”

18-19 The man asked, “What in particular?”

Jesus said, “Don’t murder, don’t commit adultery, don’t steal, don’t lie, honor your father and mother, and love your neighbor as you do yourself.”

20 The young man said, “I’ve done all that. What’s left?”

21 “If you want to give it all you’ve got,” Jesus replied, “go sell your possessions; give everything to the poor. All your wealth will then be in heaven. Then come follow me.”

22 That was the last thing the young man expected to hear. And so, crestfallen, he walked away. He was holding on tight to a lot of things, and he couldn’t bear to let go.

23-24 As he watched him go, Jesus told his disciples, “Do you have any idea how difficult it is for the rich to enter God’s kingdom? Let me tell you, it’s easier to gallop a camel through a needle’s eye than for the rich to enter God’s kingdom.”

25 The disciples were staggered. “Then who has any chance at all?”

26 Jesus looked hard at them and said, “No chance at all if you think you can pull it off yourself. Every chance in the world if you trust God to do it.”

27 Then Peter chimed in, “We left everything and followed you. What do we get out of it?”

28-30 Jesus replied, “Yes, you have followed me. In the re-creation of the world, when the Son of Man will rule gloriously, you who have followed me will also rule, starting with the twelve tribes of Israel. And not only you, but anyone who sacrifices home, family, fields—whatever—because of me will get it all back a hundred times over, not to mention the considerable bonus of eternal life. This is the Great Reversal: many of the first ending up last, and the last first.”