Ang Pulong Sa Dios

Mateo 18

Kinsa gayod ang Labaw sa Tanan?

1Niadtong higayona miduol kang Jesus ang iyang mga sumusunod ug nangutana, “Kinsa man gayod ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Dios?” Gitawag ni Jesus ang usa ka bata ug gipaatubang niya kanila. Unya miingon siya, “Sa pagkatinuod, kon dili kamo magbag-o ug mahisama sa mga gagmayng bata, dili gayod kamo masakop sa paghari sa Dios. Kay ang tawo nga nagapaubos sama niini nga bata, mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios.

“Ug si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako modawat sa bata nga sama niini, nagadawat usab kanako. Apan si bisan kinsa nga mahimong hinungdan sa pagbiya niining gagmayng kabataan sa ilang pagtuo kanako, maayo pa nga higtan ang iyang liog ug galingan nga bato ug ihulog siya ngadto sa lawod.”

Ang mga Pagtintal

“Alaot ang mga tawo dinhi sa kalibotan kay ang pagtintal kanunayng moabot kanila. Hinuon kini mahitabo gayod. Apan alaot gayod ang tawo nga maoy manintal sa iyang isigka-tawo.

“Kon ang imong kamot o tiil mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla kana ug ilabay! Mas maayo pa nga usa ra ang imong kamot o tiil apan may kinabuhi ka nga walay kataposan kaysa kompleto ang imong kamot ug tiil apan itambog ka man lang ngadto sa kalayo nga nagadilaab sa walay kataposan. Ug kon ang imong mata mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita kana ug ilabay! Mas maayo pa nga usa ra ang imong mata apan may kinabuhi ka nga walay kataposan kaysa kompleto ang imong mata apan itambog ka man lang ngadto sa kalayo sa impiyerno.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Karnero nga Nawala

10 “Pagbantay nga dili gayod ninyo tamayon bisan ang usa niining mga bata. Kay ang tinuod, ang mga anghel sa Dios nga nagabantay kanila anaa kanunay sa atubangan sa akong Amahan sa langit. 11 [Kay ako nga Anak sa Tawo mianhi dinhi sa kalibotan sa pagluwas sa mga tawo nga nangawala tungod sa ilang mga sala.]

12 “Kon ang usa ka tawo may 100 ka mga karnero ug mawala ang usa niini, unsa man ang iyang buhaton? Sigurado gayod nga biyaan niya ang 99 nga nanabsab didto sa bungtod ug pangitaon niya ang karnero nga nawala. 13 Ug kon iya kining makita malipay gayod siya. Ang tinuod, mas dako ang iyang kalipay sa usa nga nawala nga iya rang nakit-an kaysa 99 nga wala mawala. 14 Mao usab kana ang bation sa inyong Amahan nga langitnon. Dili gayod niya buot nga mawala ang bisan usa lang ka gamay nga bata.

Kon Nakasala Kanimo ang Imong Isigka-tumutuo

15 “Kon ang imong isigka-tumutuo nakasala kanimo, adtoi siya ug sultihi sa iyang gibuhat nga sala. Apan kini buhaton mo nga kamo-kamo lang. Kon maminaw siya kanimo, magkasinabtanay kamo pag-usab, ug mapabalik mo siya sa Dios. 16 Apan kon dili siya maminaw kanimo, pagdala ug usa o duha ka tumutuo aron matuman mo ang nahisulat sa Kasulatan nga ‘ang inyong panagsulti mapamatud-an sa duha o tulo ka saksi.’[a] 17 Apan kon dili pa gayod siya maminaw kanila, isulti kini sa iglesia. Ug kon dili pa gayod siya maminaw kanila, ayaw na ninyo siya pagtagda. Isipa na lang ninyo nga sama siya sa mga tawo nga wala motuo sa Dios o sama sa mga maniningil ug buhis.”[b]

Ang Gidili ug ang Gitugot

18 “Sa pagkatinuod, ang bisan unsa nga dili ninyo itugot dinhi sa kalibotan mao man ang wala itugot sa Dios, ug ang bisan unsa nga itugot ninyo mao man ang gitugot sa Dios.

19 “Ug buot ko nga mahibaloan ninyo nga kon ang duha kaninyo dinhi sa kalibotan magkauyon bahin sa bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, buhaton kana alang kaninyo sa akong Amahan sa langit. 20 Kay kon may duha o tulo nga nagatigom tungod kanako, ako uban kanila.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Sulugoon nga Dili Mopasaylo

21 Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, “Ginoo, kon ang akong igsoon[c] kanunay lang makasala kanako, kapila ko ba gayod siya pasayloon? Makapito ba?”

22 Mitubag si Jesus kaniya, “Dili lang kapito, kondili ka-77.[d] 23 Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. 24 Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidala kaniya ang sulugoon nga nakautang kaniya ug minilyon. 25 Tungod kay dili siya makabayad nagsugo ang hari nga ibaligya siya isip ulipon lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug ibaligya usab ang tanan niyang kabtangan aron mabayaran niya ang iyang utang. 26 Ang sulugoon miluhod atubangan sa hari ug nagpakilooy nga miingon, ‘Pasensyahi lang una ako kay bayaran ko ra ikaw sa tanan!’ 27 Nalooy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayara sa iyang utang, ug gipapauli siya.”

28 “Sa pag-uli niadtong sulugoon natagboan niya ang iyang isigka-sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayo. Gilabni niya kini, gituok ug giingnan, ‘Bayari ako sa imong utang!’ 29 Miluhod ang iyang kauban nga sulugoon ug nagpakilooy kaniya, ‘Pasensyahi lang una ako kay bayaran ko ra ikaw!’ 30 Apan wala gayod siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kadto nga sulugoon hangtod nga kini makabayad. 31 Pagkakita niadto sa uban nga mga sulugoon nasubo kaayo sila, busa miadto sila sa ilang hari ug gisulti ang nahitabo. 32 Gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, ‘Labihan ka kadaotan nga sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakilooy ka. 33 Ngano bang wala mo kaloy-i ang imong isigka-sulugoon ingon nga ako nalooy kanimo?’ 34 Nasuko gayod ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron nga masilotan hangtod mabayaran ang tanan niyang utang.” 35 Unya miingon si Jesus kanila, “Mao usab kini ang buhaton kaninyo sa akong Amahan nga langitnon kon dili kamo makapasaylo sa inyong isigka-tawo sa kinasingkasing gayod.”

Notas al pie

 1. Mateo 18:16 Tan-awa usab ang Deu. 19:15.
 2. Mateo 18:17 maniningil ug buhis: ginaila sa mga Judio nga mga daotan gayod nga mga tawo.
 3. Mateo 18:21 igsoon: tingali ang buot ipasabot, isigka-tumutuo.
 4. Mateo 18:22 ka-77: o, 70 x 7.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 18

Tko je najveći u kraljevstvu

1U taj čas dođu k Isusu učenici te ga zapitaju: 'Tko je najveći u nebeskom kraljevstvu?'

Isus pozove malo dijete pa ga postavi među njih

i reče: 'Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete poput male djece, nećete ući u nebesko kraljevstvo.

U nebeskome je kraljevstvu, dakle, najveći onaj tko se ponizi kao ovo malo dijete.

Tko zaradi mene[a] primi ovakvo dijete, mene prima.

Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.

Teško svijetu jer navodi ljude na grijeh! Napast na zlo je neizbježna, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Navodi li te na grijeh vlastita ruka ili noga, odsijeci ju i baci. Bolje da u nebo[b] uđeš kljast ili hrom nego da s objema rukama i s objema nogama budeš bačen u vječni oganj.

Navodi li te na grijeh vlastito oko, iskopaj ga i baci. Bolje da jednook uđeš u nebo nego da s oba oka budeš bačen u ognjeni pakao.

10 Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

11 A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[c]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

12 'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

13 Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

14 Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

15 'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

16 Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[d]

17 Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[e]

18 Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

19 Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

20 Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[f] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

21 Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

22 'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![g]

23 Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

24 Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[h].

25 Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

26 Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

27 Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

28 Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[i] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

29 Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

30 Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

31 Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

32 Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

34 I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

35 Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 18:5 U grčkome: u moje ime.
 2. Evanđelje po Mateju 18:8 i 9 U grčkome: u život.
 3. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
 4. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
 5. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
 6. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
 7. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
 8. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
 9. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.