Ang Pulong Sa Dios

Mateo 15

Ang Tulumanon sa mga Katigulangan

1Human niadto, may mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Kasugoan gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus ug nangutana. “Ngano man nga ang imong mga sumusunod wala nagatuman sa mga tulumanon sa atong katigulangan? Wala sila manghugas sa ilang mga kamot una sila mangaon.” Gitubag sila ni Jesus, “Kamo usab, nganong ginalapas ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod nianang inyong mga tulumanon? Kay nagaingon ang Dios, ‘Tahora ang imong amahan ug inahan,’[a] ug ‘Ang mosultig daotan batok sa iyang amahan o inahan angayng patyon.’[b] Apan kamo nagatudlo nga kon ang tawo may ikatabang unta sa iyang mga ginikanan, ug moingon kanila, ‘kini alang sa Dios,’ dili na siya angayng motabang kanila. Gihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Dios tungod sa inyong mga tulumanon. Mga tigpakaaron-ingnon! Tinuod gayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang Isaias,

‘Kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lang,
apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.
Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako,
kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulon-an mga hinimo lang sa mga tawo.’”[c]

Ang Makapahugaw sa Tawo

10 Gitawag ni Jesus ang mga tawo ug giingnan niya sila, “Pamati kamo ug sabta ninyo ang akong isulti. 11 Ang mga pagkaon nga isulod sa baba sa tawo dili maoy makapahugaw kaniya, kondili ang mga pulong nga mogawas sa iyang baba.”

12 Unya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug miingon, “Nahibaloan mo ba nga nahiubos ang mga Pariseo niadtong imong gisulti?” 13 Mitubag si Jesus, “Ang matag tanom nga wala itanom sa akong Amahan nga langitnon pagaibton. 14 Pasagdi lang ninyo sila. Mga giya sila nga buta. Ug kon ang buta mogiya sa laing buta, mangahulog silang duha sa bangag.” 15 Unya miingon si Pedro kang Jesus, “Sultihi kami sa kahulogan niadto nga panultihon.” 16 Miingon si Jesus kanila, “Wala pa ba usab kamo makasabot? 17 Wala ba kamo mahibalo nga ang bisan unsa nga mosulod sa baba molahos sa tiyan ug unya mogawas ra gikan sa lawas? 18 Apan ang mogawas sa baba gikan sa kasingkasing, ug mao kana ang makapahugaw sa tawo. 19 Kay gikan sa kasingkasing sa tawo ang daota nga mga panghunahuna, nga mao ang motukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi ug bakak, ug pagsulti ug daotan batok sa iyang isigka-tawo. 20 Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Apan ang magkaon nga walay panghugas sa kamot dili makapahugaw sa tawo.”

Ang Pagtuo sa Usa ka Babaye nga Taga-Canaan

21 Mibiya si Jesus niadto nga dapit ug miadto sa mga dapit nga duol sa mga siyudad sa Tyre ug Sidon. 22 May usa ka babaye nga taga-Canaan nga nagpuyo niadtong dapita. Miduol siya kang Jesus nga nagpakilooy. Miingon siya, “Ginoo, kaliwat ni David,[d] kaloy-i intawon ako! Ang akong anak nga babaye gigamhan sa daotang espiritu ug nag-antos gayod siya.” 23 Apan wala motubag si Jesus. Ang iyang mga sumusunod miduol kaniya ug mihangyo nga nagaingon, “Papahawaa kanang babayhana, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo.” 24 Unya miingon si Jesus, “Gipadala ako dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinhon nga sama sa mga karnero nga nangawala.” 25 Apan mipaduol pa gayod ang babaye kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan nga nagaingon, “Ginoo, tabangi intawon ako!” 26 Miingon si Jesus kaniya pinaagi sa panultihon, “Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro.”[e] 27 Ug miingon ang babaye, “Husto kana Ginoo, apan bisan pa ang mga iro mokaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon.” 28 Unya miingon si Jesus kaniya, “Kadako sa imong pagtuo! Busa madawat mo ang imong gipangayo kanako.” Ug niadto gayong orasa naayo ang iyang anak.

Daghan ang Gipang-ayo ni Jesus

29 Mibiya si Jesus didto ug miadto sa daplin sa Linaw sa Galilea. Ug unya mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. 30 Daghang mga tawo ang miduol kaniya. Gidala nila ang mga bakol, ang mga singkaw, ang mga buta, ang mga amang ug daghan pa nga mga masakiton. Gipahimutang sila sa tiilan ni Jesus ug giayo niya silang tanan. 31 Nahibulong gayod ang mga tawo kay nakita nila nga ang mga amang makasulti na, maayo na ang kamot sa mga singkaw, ang mga bakol makalakaw na ug ang mga buta makakita na. Ug gidayeg nila ang Dios sa Israel.

Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga Tawo

32 Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod ug miingon siya kanila, “Nalooy gayod ako niining mga tawhana. Tulo na ka adlaw silang nag-uban-uban kanako ug wala na silay pagkaon. Dili ko gusto nga mopauli sila nga dili makakaon kay basin ug makuyapan sila sa dalan.” 33 Miingon ang iyang mga sumusunod kaniya, “Asa ba kita makakuha ug pagkaon dinhi sa kamingawan alang niining daghan nga mga tawo?” 34 Nangutana si Jesus kanila, “Pila ka buok ang inyong pan diha?” Mitubag sila, “Pito ka pan ug pipila lang ka gagmayng isda.” 35 Unya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. 36 Gikuha niya ang pito ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat sa Dios. Ug unya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod. Ug sila mao ang nang-apod-apod niini ngadto sa mga tawo. 37 Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Ug unya, gitigom nila ang pan nga nasobra, ug napuno pa ang pito ka bukag. 38 Mga 4,000 ka mga lalaki ang nangaon wala pay labot niana ang mga babaye ug mga bata.

39 Human niadto gipapauli ni Jesus ang mga tawo. Unya misakay siya sa sakayan ug mitabok sa dapit sa Magadan.

Notas al pie

  1. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.
  2. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 21:17; Lev. 20:9.
  3. Mateo 15:9 Tan-awa usab ang Isa. 29:13.
  4. Mateo 15:22 kaliwat ni David: ang buot ipasabot, ginaila niya nga manununod si Jesus sa gingharian ni David.
  5. Mateo 15:26 Ang buot ipasabot ni Jesus, nga tabangan niya una ang mga Judio ug dili lang una ang mga dili Judio.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 15

Isus poučava o unutrašnjoj čistoći

1Isusu pristupe neki farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema te ga upitaju:

'Zašto tvoji učenici krše stare židovske predaje? Ne drže se tradicije obrednoga pranja ruku prije jela.'[a]

On im odgovori: 'A zašto vi zbog svoje predaje kršite Božje zapovijedi?

Bog je rekao: "Poštuj oca i majku!' i "Tko prokune oca ili majku, neka se kazni smrću!'

Ali vi velite: "Kaže li tko ocu ili majci: pomoć koju biste od mene dobili darovat ću Bogu

nije im dužan iskazati poštovanje brinući se o njihovim potrebama. Tako kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje.

Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
    "Ovaj me narod štuje samo usnama,
    ali srce im je daleko od mene.
    Uzalud me štuju
    jer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.''[b]

10 Dozove tada mnoštvo pa im reče: 'Slušajte i pokušajte razumjeti!

11 Ne onečišćuje čovjeka ono što na usta ulazi, nego ono što izlazi iz njih!'

12 Tada mu priđu učenici. 'Znaš li da su se farizeji sablaznili na to što si rekao?' upitaju.

13 'Svaka biljka koju nije posadio moj nebeski Otac iščupat će se skupa s korijenom.

14 Pustite ih! To su slijepi vođe slijepaca! A kad slijepac vodi slijepca, obojica završe u jarku.'

15 Petar ga zamoli: 'Protumači nam tu prispodobu!'

16 'Zar još ne razumijete?' reče Isus.

17 'Ne shvaćate li: sve što uđe na usta ode u trbuh i izbacuje se u zahod.

18 Ali zle riječi[c] izlaze iz srca i onečišćuju čovjeka.

19 Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, preljubi, blud, krađe, klevete, laži i kletve.

20 To onečišćuje čovjeka! Neće čovjek biti nečist pred Bogom ako jede a da prije toga nije obavio obredno pranje ruku.'[d]

Vjera poganke

21 Isus zatim ode iz Galileje na sjever, u tirski i sidonski kraj.

22 Neka žena, Kanaanka, koja je ondje živjela, dođe k njemu i poviče: 'Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kćerka mi je teško opsjednuta!'

23 Ali Isus joj ne odgovori ni riječi. Nato dođu učenici i zamole ga: 'Reci joj da ode jer viče za nama!'

24 On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima.'[e]

25 Ali ona priđe, ničice mu se pokloni i reče: 'Gospodine, pomozi mi!'

26 'Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psima

27 'Nije, Gospodine

28 Velika je tvoja vjera, ženo!' reče joj Isus. 'Neka ti bude što želiš!' I njezina kćerka odmah ozdravi.

Isus iscjeljuje mnoge bolesnike

29 Isus ode odande do Galilejskog jezera, popne se na goru i sjedne.

30 K njemu nagrne silno mnoštvo vodeći sa sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i druge bolesnike te mu ih polože do nogu. On ih sve iscijeli.

31 Zadivljeno time što nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju a slijepi vide, mnoštvo je slavilo Izraelova Boga.

Isus hrani četiri tisuće ljudi

32 Isus pozove učenike i reče im: 'žao mi je ljudi. Već su tri dana sa mnom, a nemaju što jesti. Neću ih otpustiti gladne jer će putem klonuti.'

33 Učenici odgovore: 'Odakle da u pustinji nabavimo dovoljno hrane za toliko mnoštvo?'

34 'Koliko hrane imate?' upita Isus.'Sedam kruhova i nekoliko ribica

35 Isus zapovjedi mnoštvu da posjeda na zemlju

36 te uzme sedam kruhova i ribe, zahvali Bogu, razlomi ih i dade učenicima. Oni ih razdijele mnoštvu.

37 Svi su se do sita najeli i još su ostacima napunili sedam košara!

38 A blagovalo je četiri tisuće muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima.

39 Isus otpusti narod, uđe u lađu i ode u magdanski kraj.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 15:2 U grčkome: Ne peru ruke prije jela.
  2. Evanđelje po Mateju 15:9 Izaija 29:13.
  3. Evanđelje po Mateju 15:18 U grčkome: Ono što izlazi na usta.
  4. Evanđelje po Mateju 15:20 U grčkome: Jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.
  5. Evanđelje po Mateju 15:24 U grčkome: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.