Ang Pulong Sa Dios

Mateo 15

Ang Tulumanon sa mga Katigulangan

1Human niadto, may mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Kasugoan gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus ug nangutana. “Ngano man nga ang imong mga sumusunod wala nagatuman sa mga tulumanon sa atong katigulangan? Wala sila manghugas sa ilang mga kamot una sila mangaon.” Gitubag sila ni Jesus, “Kamo usab, nganong ginalapas ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod nianang inyong mga tulumanon? Kay nagaingon ang Dios, ‘Tahora ang imong amahan ug inahan,’[a] ug ‘Ang mosultig daotan batok sa iyang amahan o inahan angayng patyon.’[b] Apan kamo nagatudlo nga kon ang tawo may ikatabang unta sa iyang mga ginikanan, ug moingon kanila, ‘kini alang sa Dios,’ dili na siya angayng motabang kanila. Gihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Dios tungod sa inyong mga tulumanon. Mga tigpakaaron-ingnon! Tinuod gayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang Isaias,

‘Kining mga tawhana nagatahod kanako sa baba lang,
apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.
Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako,
kay ang ilang gitudlo nga mga pagtulon-an mga hinimo lang sa mga tawo.’”[c]

Ang Makapahugaw sa Tawo

10 Gitawag ni Jesus ang mga tawo ug giingnan niya sila, “Pamati kamo ug sabta ninyo ang akong isulti. 11 Ang mga pagkaon nga isulod sa baba sa tawo dili maoy makapahugaw kaniya, kondili ang mga pulong nga mogawas sa iyang baba.”

12 Unya miduol kaniya ang iyang mga sumusunod ug miingon, “Nahibaloan mo ba nga nahiubos ang mga Pariseo niadtong imong gisulti?” 13 Mitubag si Jesus, “Ang matag tanom nga wala itanom sa akong Amahan nga langitnon pagaibton. 14 Pasagdi lang ninyo sila. Mga giya sila nga buta. Ug kon ang buta mogiya sa laing buta, mangahulog silang duha sa bangag.” 15 Unya miingon si Pedro kang Jesus, “Sultihi kami sa kahulogan niadto nga panultihon.” 16 Miingon si Jesus kanila, “Wala pa ba usab kamo makasabot? 17 Wala ba kamo mahibalo nga ang bisan unsa nga mosulod sa baba molahos sa tiyan ug unya mogawas ra gikan sa lawas? 18 Apan ang mogawas sa baba gikan sa kasingkasing, ug mao kana ang makapahugaw sa tawo. 19 Kay gikan sa kasingkasing sa tawo ang daota nga mga panghunahuna, nga mao ang motukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi ug bakak, ug pagsulti ug daotan batok sa iyang isigka-tawo. 20 Mao kini ang makapahugaw sa tawo. Apan ang magkaon nga walay panghugas sa kamot dili makapahugaw sa tawo.”

Ang Pagtuo sa Usa ka Babaye nga Taga-Canaan

21 Mibiya si Jesus niadto nga dapit ug miadto sa mga dapit nga duol sa mga siyudad sa Tyre ug Sidon. 22 May usa ka babaye nga taga-Canaan nga nagpuyo niadtong dapita. Miduol siya kang Jesus nga nagpakilooy. Miingon siya, “Ginoo, kaliwat ni David,[d] kaloy-i intawon ako! Ang akong anak nga babaye gigamhan sa daotang espiritu ug nag-antos gayod siya.” 23 Apan wala motubag si Jesus. Ang iyang mga sumusunod miduol kaniya ug mihangyo nga nagaingon, “Papahawaa kanang babayhana, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo.” 24 Unya miingon si Jesus, “Gipadala ako dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinhon nga sama sa mga karnero nga nangawala.” 25 Apan mipaduol pa gayod ang babaye kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan nga nagaingon, “Ginoo, tabangi intawon ako!” 26 Miingon si Jesus kaniya pinaagi sa panultihon, “Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro.”[e] 27 Ug miingon ang babaye, “Husto kana Ginoo, apan bisan pa ang mga iro mokaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon.” 28 Unya miingon si Jesus kaniya, “Kadako sa imong pagtuo! Busa madawat mo ang imong gipangayo kanako.” Ug niadto gayong orasa naayo ang iyang anak.

Daghan ang Gipang-ayo ni Jesus

29 Mibiya si Jesus didto ug miadto sa daplin sa Linaw sa Galilea. Ug unya mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. 30 Daghang mga tawo ang miduol kaniya. Gidala nila ang mga bakol, ang mga singkaw, ang mga buta, ang mga amang ug daghan pa nga mga masakiton. Gipahimutang sila sa tiilan ni Jesus ug giayo niya silang tanan. 31 Nahibulong gayod ang mga tawo kay nakita nila nga ang mga amang makasulti na, maayo na ang kamot sa mga singkaw, ang mga bakol makalakaw na ug ang mga buta makakita na. Ug gidayeg nila ang Dios sa Israel.

Gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga Tawo

32 Gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod ug miingon siya kanila, “Nalooy gayod ako niining mga tawhana. Tulo na ka adlaw silang nag-uban-uban kanako ug wala na silay pagkaon. Dili ko gusto nga mopauli sila nga dili makakaon kay basin ug makuyapan sila sa dalan.” 33 Miingon ang iyang mga sumusunod kaniya, “Asa ba kita makakuha ug pagkaon dinhi sa kamingawan alang niining daghan nga mga tawo?” 34 Nangutana si Jesus kanila, “Pila ka buok ang inyong pan diha?” Mitubag sila, “Pito ka pan ug pipila lang ka gagmayng isda.” 35 Unya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. 36 Gikuha niya ang pito ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat sa Dios. Ug unya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga sumusunod. Ug sila mao ang nang-apod-apod niini ngadto sa mga tawo. 37 Nakakaon silang tanan ug nangabusog. Ug unya, gitigom nila ang pan nga nasobra, ug napuno pa ang pito ka bukag. 38 Mga 4,000 ka mga lalaki ang nangaon wala pay labot niana ang mga babaye ug mga bata.

39 Human niadto gipapauli ni Jesus ang mga tawo. Unya misakay siya sa sakayan ug mitabok sa dapit sa Magadan.

Notas al pie

 1. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 20:12; Deu. 5:16.
 2. Mateo 15:4 Tan-awa usab ang Exo. 21:17; Lev. 20:9.
 3. Mateo 15:9 Tan-awa usab ang Isa. 29:13.
 4. Mateo 15:22 kaliwat ni David: ang buot ipasabot, ginaila niya nga manununod si Jesus sa gingharian ni David.
 5. Mateo 15:26 Ang buot ipasabot ni Jesus, nga tabangan niya una ang mga Judio ug dili lang una ang mga dili Judio.

Amplified Bible

Matthew 15

Tradition and Commandment

1Then some Pharisees and scribes from Jerusalem came to Jesus and said, “Why do Your disciples violate the [a]tradition (religious laws) handed down by the [Jewish] elders? For Your disciples do not [ceremonially] wash their hands before they eat.” He replied to them, “Why also do you violate the commandment of God for the sake of your tradition [handed down by the elders]? For God said [through Moses], Honor your father and mother,’ and, ‘He who speaks evil of or insults or treats improperly father or mother is to be put to death.’ But you say, ‘If anyone says to his father or mother, “Whatever [money or resource that] I have that would help you is [already dedicated and] given to God,” he is not to honor his father or his mother [by helping them with their need].’ So by this you have invalidated the word of God [depriving it of force and authority and making it of no effect] for the sake of your tradition [handed down by the elders]. You hypocrites (play-actors, pretenders), rightly did Isaiah prophesy of you when he said,


This people honors Me with their lips,
But their heart is far away from Me.

But in vain do they worship Me,
For they teach as doctrines the precepts of men.’”

10 After Jesus called the crowd to Him, He said, “Listen and understand this: 11 It is not what goes into the mouth of a man that defiles and dishonors him, but what comes out of the mouth, this defiles and dishonors him.”

12 Then the disciples came and said to Jesus, “Do You know that the Pharisees were offended when they heard you say this?” 13 He answered, “Every plant which My heavenly Father did not plant will be torn up by the roots. 14 Leave them alone; they are blind guides [b][leading blind followers]. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”

The Heart of Man

15 Peter asked Him, “Explain this parable [about what defiles a person] to us.” 16 And He said, “Are you still so dull [and unable to put things together]? 17 Do you not understand that whatever goes into the mouth passes into the stomach, and is eliminated? 18 But whatever [word] comes out of the mouth comes from the heart, and this is what defiles and dishonors the man. 19 For out of the heart come evil thoughts and plans, murders, adulteries, sexual immoralities, thefts, false testimonies, slanders (verbal abuse, irreverent speech, blaspheming). 20 These are the things which defile and dishonor the man; but eating with [ceremonially] unwashed hands does not defile the man.”

The Syrophoenician Woman

21 After leaving there, Jesus withdrew to the district of [c]Tyre and Sidon. 22 And a [d]Canaanite woman from that district came out and began to cry out [urgently], saying, “Have mercy on me, O Lord, Son of David (Messiah); my daughter is cruelly possessed by a demon.” 23 But He did not say a word in answer to her. And His disciples came and asked Him [repeatedly], “Send her away, because she keeps shouting out after us.” 24 He answered, “I was commissioned by God and sent only to the lost sheep of the house of Israel.” 25 But she came and began to kneel down before Him, saying, “Lord, help me!” 26 And He replied, “It is not good (appropriate, fair) to take the [e]children’s bread and throw it to the [f]pet dogs.” 27 She said, “Yes, Lord; but even the pet dogs eat the crumbs that fall from their [young] masters’ table.” 28 Then Jesus answered her, “Woman, your faith [your personal trust and confidence in My power] is great; it will be done for you as you wish.” And her daughter was healed from that moment.

Healing Crowds

29 Jesus went on from there and passed along by [the eastern shore of] the Sea of Galilee. Then He went up on the hillside and was sitting there. 30 And great crowds came to Him, bringing with them the lame, crippled, blind, mute, and many others, and they put them down at His feet; and He healed them. 31 So the crowd was amazed when they saw the mute speaking, the crippled restored, the lame walking, and the blind seeing; and they praised and glorified the God of Israel.

Four Thousand Fed

32 Then Jesus called His disciples to Him, and said, “I feel compassion for the crowd, because they have been with Me now three days and have nothing [left] to eat; and I do not want to send them away hungry, because they might faint [from exhaustion] on the way [home].” 33 The disciples said to Him, “Where are we to get enough bread in this isolated place to feed so large a crowd?” 34 And Jesus asked them, “How many loaves [of bread] do you have?” They replied, “Seven, and a few small fish.” 35 He directed the crowd to sit down on the ground, 36 and He took the seven loaves and the fish; and when He had given thanks, He broke them and started giving them to the disciples, and the disciples [gave them] to the people. 37 And they all ate and were satisfied, and they gathered up seven full baskets of the broken pieces that were left over. 38 [Among] those who ate were 4,000 men, not counting women and children.

39 Then Jesus sent the crowds away, got into the boat and went to the district of [g]Magadan.

Notas al pie

 1. Matthew 15:2 I.e. the oral commentary on the Law, later codified as the Mishnah.
 2. Matthew 15:14 Later mss add of the blind.
 3. Matthew 15:21 Tyre and Sidon were located along the Gentile coastal region of Phoenicia. Tyre was 35 miles and Sidon 60 miles north of Galilee.
 4. Matthew 15:22 The Canaanites were ancient, pagan enemies of Israel.
 5. Matthew 15:26 A reference to the Jewish people.
 6. Matthew 15:26 Jews used kuon (dog) as a derogatory term referring to Gentiles. This dog (kuon) was a despised, filthy, homeless street scavenger. When speaking with this woman, Jesus uses a word for “dog” (kunarion) that refers to a household pet. The use of the word kunariois by both Jesus and the woman reflects the tenderness and spiritual depth of this exchange. More importantly, it foreshadows the fact that Gentile believers would not be spiritually homeless, but would also be welcomed into God’s household as His children. The gracious response of the woman recorded in v 27 confirms that on some level she understands this.
 7. Matthew 15:39 A small town on the western shore of the Sea of Galilee, between Tiberias and Capernaum.