Ang Pulong Sa Dios

Mateo 11:1-30

Si Jesus ug si Juan nga Tigbautismo

(Luc. 7:18-35)

1Human matudloi ni Jesus ang iyang 12 ka mga tinun-an, miadto siya sa kasikbit nga mga lungsod aron magtudlo ug magwali didto.

2Sa didto pa si Juan nga tigbautismo sa sulod sa prisohan, nabalitaan niya ang mahitungod sa mga gipangbuhat ni Cristo. Busa gipaadto niya kang Cristo ang iyang mga tinun-an 3aron mangutana, “Sultihi kami, ikaw na ba ang among gipaabot o maghulat pa kami ug lain?” 4Gitubag sila ni Jesus, “Balik kamo kang Juan ug sultihi ninyo siya sa inyong nakita ug nadungog. 5Sultihi ninyo siya nga ang mga buta nakakita na, ang mga bakol nakalakaw na, ang sanglahon11:5 ang sanglahon: Tan-awa usab ang 8:2. nangaayo ug nahimo na nga hinlo, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay nangabanhaw, ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos. 6Bulahan ang mga tawo nga wala magduhaduha kanako.”

7Sa nakabiya na ang mga sinugo ni Juan, nangutana si Jesus sa mga tawo, “Sa pag-adto ninyo didto kang Juan sa kamingawan, unsa man ang inyong gidahom nga makita? Miadto ba kamo didto aron makita ninyo ang tawo nga nagpauyon-uyon lang sama sa kugon nga monunot sa huyop sa hangin? 8O miadto kamo didto aron makita ang usa ka tawo nga nagasul-ob ug mahalon nga bisti? Ang mga tawong nagasul-ob ug mahalon nga bisti atua lang sa mga palasyo. 9Apan unsa man gayoy inyong giadto didto? Dili ba aron makita ninyo ang propeta sa Dios? Oo, di ba? Ug sultihan ko kamo nga labaw pa gayod siya sa usa ka propeta. 10Tungod kay siya mao ang gihisgotan sa Dios diha sa Kasulatan, ‘Ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo sa pag-andam sa imong agianan.’11:10 Tan-awa usab ang Mal. 3:1.11Midugang pa si Jesus sa pag-ingon, “Sa pagkatinuod, wala pa gayoy natawo sa kalibotan nga labaw pa kang Juan. Apan ang labing ubos sa mga nagapasakop sa paghari sa Dios mas labaw pa kang Juan. 12Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, namugos ang mga tawo nga mahisakop sa paghari sa Dios. 13Kay sa wala pa moabot si Juan, ang tanang mga propeta ug ang Kasugoan nagtudlo na mahitungod sa paghari sa Dios. 14Ug kon tuohan ninyo ang ilang mga mensahe, si Juan mao si Elias nga gipanagna nga moabot. 15Angay gayod ninyong sabton kining inyong nadunggan.

16“Karon, unsay ikatandi ko sa mga tawo niining panahona? Sama sila sa mga bata nga nanglingkod sa plasa. Ang usa ka grupo miingon sa usa, 17‘Gitugtogan namo kamog sonata alang sa kasal, apan wala kamo mosayaw. Gikantahan namo kamog awit alang sa patay, apan wala usab kamo mohilak.’ 18Sama usab niana ang mga tawo niining panahona, kay sa pag-abot ni Juan, nakita nila nga nagapuasa siya ug wala moinom ug bino, busa nagaingon sila nga may daotan siya nga espiritu. 19Ug ako nga Anak sa Tawo, pag-abot nako, nakita nila nga nagakaon ug nagainom ako, busa nagaingon sila nga palakaon11:19 palakaon: o, bulaos. ako ug palahubog. Nagaingon usab sila nga higala ako sa mga maniningil ug buhis ug sa uban pang makasasala. Apan wala kanay bali, kay ang mga tawo nga nagasunod sa kabubut-on sa Dios nagapamatuod nga husto ang gihimo sa Dios.”11:19 ang mga tawo… gihimo sa Dios: sa literal, ang kaalam napamatud-an sa iyang mga binuhatan.

Ang mga Lungsod nga Wala Maghinulsol

(Luc. 10:13-15)

20Human niadto, misulti si Jesus batok sa mga lungsod diin didto siya naghimo ug daghang mga milagro, tungod kay ang mga tawo niadto nga mga lungsod wala maghinulsol sa ilang mga sala. 21Miingon siya, “Alaot kamong mga taga-Corazin ug kamong mga taga-Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko sa Tyre ug sa Sidon, dugay na unta silang nagbistig sako ug nagbutang ug abo sa ilang mga ulo sa pagpaila nga naghinulsol sila sa ilang mga sala. 22Busa timan-i ninyo nga sa adlaw sa paghukom, mas labaw pa sa silot sa mga taga-Tyre ug taga-Sidon ang inyong madawat. 23Ug kamong mga taga-Capernaum naghunahuna nga dayegon kamo sa tanan. Apan sa impiyerno hinuon kamo itambog! Kay kon ang mga milagro nga akong gihimo diha kaninyo gihimo ko pa sa Sodoma, nagpabilin pa unta ang Sodoma hangtod karon! 24Busa timan-i ninyo nga sa adlaw unya nga ang Dios maghukom, ang silot nga inyong dawaton labaw pa sa silot sa taga-Sodoma.”

May Kapahulayan Diha kang Jesus

(Luc. 10:21-22)

25Unya nagaampo si Jesus, “Amahan, nga tag-iya sa langit ug sa yuta, gidayeg ko ikaw tungod kay ang kamatuoran nga gililong mo sa mga tawo nga giilang maalam ug may taas nga kahibalo, gipasabot mo sa mga tawo nga gamay lang ug kaalam sama sa mga bata. 26Amahan, salamat gayod nga mao kana ang imong kabubut-on.”

27Unya, miingon si Jesus sa mga tawo, “Gitugyan na kanako sa akong Amahan ang tanang mga butang. Ang Amahan lang ang nakaila kanako nga iyang Anak. Ug ang nakaila sa Amahan ako lang gayod nga iyang Anak ug ang mga tawo nga buot ko nga makaila kaniya.

28“Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapoyan ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. 29Sunod kamo ug magpatudlo kanako kay malumo ako ug mapainubsanon. Makapahulay kamo, 30kay ang akong pagtulon-an sayon sundon, ug ang akong sugo sayon buhaton.”

New Russian Translation

Матфея 11:1-30

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах11:1 Букв.: «их». Галилеи.

Вопрос Иоанна Крестителя и ответ Иисуса

(Лк. 7:18-30)

2Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников 3спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?

4Иисус им ответил:

– Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите: 5слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и бедным возвещается Радостная Весть. 6Блажен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Иисуса об Иоанне

(Лк. 7:24-35; Лк. 16:16)

7Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром? 8Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10Он тот, о ком написано:

«Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника,

который приготовит перед Тобой Твой путь»11:10 См. Мал. 3:1..

11Говорю вам истину: среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель, но наименьший в Царстве Небесном – больше его. 12Со дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Божье стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилие имеют доступ в него11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Божье подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Божье нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Божье стремительно продвигается вперед, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Божье вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).. 13Ведь весь Закон и пророки пророчествовали до Иоанна, 14и если вы готовы это принять, то он – Илия, который должен прийти11:14 См. Мал. 4:5.. 15У кого есть уши, пусть слышит!

16Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17«Мы играли вам на свирели,

а вы не плясали;

мы пели вам похоронные песни,

а вы не печалились».

18Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят: «В нем демон». 19Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят: «Обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость оправдана ее делами.

Горе нераскаявшимся городам

(Лк. 10:13-15)

20Затем Иисус начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21– Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22Но говорю вам: в День Суда Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад11:23 См. Ис. 14:13-15., потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. 24Но говорю вам, что в День Суда Содому будет легче, чем тебе.

Отец и Сын

(Лк. 10:21-22)

25И Иисус продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. 26Да, Отец, это было угодно Тебе!

27Отец вверил Мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам11:29 См. Иер. 6:16.. 30Ведь Мое ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.