Ang Pulong Sa Dios

Mateo 1

Ang Kagikan ni Jesu-Cristo

1Mao kini ang kagikan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David. Si David kaliwat ni Abraham.

Si Abraham amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, ug si Jacob amahan ni Juda ug sa mga igsoon niini nga lalaki. Si Juda nakapangasawa kang Tamar ug may duha sila ka anak nga si Perez ug si Zara. Si Perez amahan ni Hezron, ug si Hezron amahan ni Aram. Si Aram amahan ni Aminadab, si Aminadab amahan ni Naason, ug si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon nakapangasawa kang Rahab ug ang ilang anak mao si Boaz. Si Boaz amahan ni Obed ug ang inahan niini mao si Ruth. Si Obed amahan ni Jesse, ug si Jesse amahan ni Haring David.

Si Haring David amahan ni Solomon ug ang iyang inahan asawa kaniadto ni Uria. Si Solomon amahan ni Rehoboam, si Rehoboam amahan ni Abija, ug si Abija amahan ni Asa. Si Asa amahan ni Jehoshafat, si Jehoshafat amahan ni Joram, ug si Joram amahan ni Uzia. Si Uzia amahan ni Jotam, si Jotam amahan ni Ahaz, ug si Ahaz amahan ni Hezekia. 10 Si Hezekia amahan ni Manases, si Manases amahan ni Amos, si Amos amahan ni Josias, 11 ug si Josias amahan ni Jeconia ug sa mga igsoon niini nga lalaki. Niadtong panahona gibihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia.

12 Mao kini ang kagikan ni Jesus human mabihag ang mga taga-Israel ngadto sa Babilonia: si Jeconia amahan ni Shealtiel, si Shealtiel amahan ni Zerubabel, 13 si Zerubabel amahan ni Abiud, si Abiud amahan ni Eliakim, ug si Eliakim amahan ni Azor. 14 Si Azor amahan ni Zadok, si Zadok amahan ni Akim, ug si Akim amahan ni Eliud. 15 Si Eliud amahan ni Eleazar, si Eleazar amahan ni Matan, si Matan amahan ni Jacob, 16 si Jacob amahan ni Jose nga bana ni Maria. Si Maria mao ang inahan ni Jesus nga gitawag nga Cristo. 17 Busa may 14 ka mga henerasyon gikan kang Abraham hangtod kang David. Ug may 14 usab ka mga henerasyon gikan kang David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga taga-Israel ngadto sa Babilonia. Gikan sa pagkabihag nila may 14 pa gayod ka mga henerasyon hangtod kang Cristo.

Ang Pagkatawo ni Cristo

18 Mao kini ang sugilanon sa pagkatawo ni Jesu-Cristo: Si Maria nga iyang inahan kaslonon na kang Jose. Apan sa wala pa sila mahiusa namatikdan ni Maria nga buntis na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19 Si Jose nga iyang pamanhonon usa ka matarong nga tawo ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa nakahukom siya nga bulagan niya sa hilom si Maria. 20 Ug sa nakapamalandong na si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay nagbuntis siya pinaagi sa Espiritu Santo. 21 Manganak siyag lalaki ug nganlan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.” 22 Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, 23 “Magbuntis ang usa ka dalagang putli, ug manganak siyag lalaki. Ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel”[a] (nga kon sabton, “Ang Dios kauban nato”). 24 Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo, ug gipangasawa niya si Maria. 25 Apan wala siya makighilawas kang Maria samtang wala pa kini manganak. Sa dihang nanganak na si Maria, ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus.

Notas al pie

  1. Mateo 1:23 Tan-awa usab ang Isa. 7:14.

Nya Levande Bibeln

Matteus 1

Jesu familjeträd

1Detta är Jesu Kristi förfäder, från kung David och Abraham:

Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder),

Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron,

Ram, Amminadav, Nahshon,

Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai

Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru),

Rehabeam, Avia, Asa,

Josafat, Joram, Ussia,

Jotam, Ahas, Hiskia,

10 Manasse, Amon, Josia,

11 Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon)

12 Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel,

13 Avihud, Eljakim, Asor,

14 Sadok, Akim, Elihud,

15 Elasar, Mattan, Jakob,

16 Jakob var far till Josef. (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

17 Detta är de fjorton generationerna från Abraham till kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus.

En ängel visar sig för Josef

18 När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige Ande.

19 Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud, men inte heller skämma ut Maria offentligt.

20 Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet visade sig en ängel för honom i en dröm.Ängeln sa: Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria! Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige Ande.

21 Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom Jesus (det betyder Frälsare), för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

22 På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas:

23 'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och han ska kallas Immanuel (det betyder Gud är med oss).'

24 När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria,

25 men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef kallade honom Jesus.