Ang Pulong Sa Dios

Marcos 8:1-38

Gipakaon ni Jesus ang upat ka libo ka mga Tawo

(Mat. 15:32-39)

1Human sa pipila ka adlaw, nagtigom na usab ang daghang mga tawo didto kang Jesus. Sa dihang wala na silay pagkaon gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, 2“Nalooy gayod ako niining mga tawhana. Tulo na ka adlaw nga nagauban-uban sila kanako ug wala na silay makaon. 3Kon papaulion ko sila nga gutom basin ug makuyapan sila sa dalan kay layo pa man kaayo ang gigikanan sa uban kanila.” 4Mitubag ang iyang mga tinun-an, “Asa kita makakuha ug pagkaon dinhi sa mamingaw nga dapit nga ipakaon niining mga tawhana?” 5Nangutana si Jesus kanila, “Pila ba ka buok ang inyong pan diha?” Mitubag sila, “Pito ka buok.”

6Unya gipalingkod ni Jesus ang mga tawo. Gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod sa mga tawo. 7May pipila usab sila ka gagmay nga mga isda. Gipasalamatan usab niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod sa mga tawo. 8Nangaon sila ug nangabusog. Pagkahuman nilag pangaon, gitigom nila ang pan nga sobra, ug napuno ang pito ka bukag. 9Ang mga lalaki lang nga nangaon mga upat ka libo. Human niadto gipapauli ni Jesus ang mga tawo 10ug misakay siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa Dalmanuta.

Nangayo ang mga Pariseo ug Milagro

(Mat. 16:1-4)

11Pag-abot nila didto, may mga Pariseo nga miadto kang Jesus ug nakiglalis kaniya. Nangayo silag milagro gikan sa Dios sa pagpamatuod nga gipadala siya sa Dios. Gihimo nila kini aron sa pagsulay kaniya. 12Apan nanghupaw si Jesus ug miingon, “Ngano bang nangayo man ug milagro ang mga tawo niining panahona? Ang tinuod, wala gayoy milagro nga ipakita kanila!” 13Ug gibiyaan niya kadtong mga Pariseo. Mibalik siya sa sakayan ug mitabok pag-usab sa linaw.

Ang Patubo sa Pan sa mga Pariseo ug ni Herodes

(Mat. 16:5-12)

14Nakalimot ang iyang mga tinun-an sa pagdala ug pan; usa ra ka buok ang diha sa sakayan. 15Gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili mosunod sa daotan nga batasan sa uban. Gisulti niya kini pinaagi sa sambingay, “Pagbantay gayod kamo sa patubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Haring Herodes.” Apan wala sila makahibalo nga kadto sambingay lamang. 16Busa naglalis sila nga naga-ingon, “Gisulti niya kadto kay wala kita makadalag pan.” 17Nasayran ni Jesus kon unsa ang ilang gilalisan. Busa miingon siya kanila, “Nganong naglalis man kamo nga wala kamoy pan? Dili pa ba gayod kamo makasabot? Gahi ba kamo ug salabotan? 18-19May mga mata kamo, apan dili kamo makakita. May mga dalunggan kamo, apan dili kamo makadungog. Wala ba gayod ninyo mahinumdomi ang pagpikas-pikas ko sa lima ka pan alang sa lima ka libo ka mga tawo? Pila ba ka bukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra?” Mitubag sila, “dose!” 20Nangutana pag-usab si Jesus, “Ug ang pagpikas-pikas ko sa pito ka pan alang sa upat ka libo ka mga tawo, pila ba ka bukag ang napuno sa inyong gitapok nga sobra?” Mitubag sila, “Pito!” 21Ug miingon si Jesus, “Wala pa ba gihapon ninyo masabti nga dili pan ang akong buot ipasabot?”

Giayo ni Jesus ang Usa ka Buta sa Betsaida

22Pag-abot nila sa Betsaida may mga tawo didto nga nagdala ug usa ka lalaki nga buta ngadto kang Jesus. Nagpakilooy sila nga hikapon niya ang buta aron makakita. 23Busa gikuptan niya ang kamot sa buta ug giagak padulong sa gawas sa Betsaida. Pag-abot nila sa gawas giluwaan niya ang mga mata niining buta. Ug gibutang niya ang iyang mga kamot sa buta ug nangutana, “May nakita ka na ba?” 24Mihangad ang lalaki ug miingon, “Nakakita na ako ug mga tawo, apan daw mga kahoy nga nagalakaw.” 25Busa gibutang pag-usab ni Jesus ang iyang mga kamot sa mga mata sa buta. Mitutok pag-ayo ang buta ug naayo ang iyang mga mata. Klaro na ang tanan sa iyang panan-aw. 26Gipapauli siya ni Jesus ug giingnan, “Ayaw na pagbalik sa Betsaida.”8:26 Ayaw na pagbalik sa Betsaida: Tingali dili gusto ni Jesus nga manugilon ang buta sa mga tawo sa Betsaida nga giayo niya siya.

Ang Gipahayag ni Pedro bahin kang Jesus

(Mat. 16:13-20; Luc. 9:18-21)

27Human niadto, miadto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa mga baryo nga sakop sa Cesarea Filipos. Samtang naglakaw sila nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Sumala sa mga tawo, kinsa ba ako?” 28Mitubag sila, “May mga naga-ingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban naga-ingon nga ikaw si Elias, ug ang uban usab naga-ingon nga ikaw usa sa mga propeta sa Dios.” 29Ug nangutana siya kanila, “Apan alang kaninyo kinsa ba ako?” Mitubag si Pedro, “Ikaw mao ang Cristo!” 30Ug gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili gayod manugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya.

Naghisgot si Jesus bahin sa Iyang Kamatayon ug Pagkabanhaw

(Mat. 16:21-28; Luc. 9:22-27)

31Unya miingon si Jesus kanila, “Ako nga Anak sa Tawo kinahanglan gayod nga mag-antos sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Judio, sa mga kadagkoan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa Kasugoan. Isalikway nila ako ug patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako.” 32Wala niya kini itago kanila. Pagkadungog niini ni Pedro, gidala niya si Jesus sa unahan ug iyang gibadlong nga dili magsulti ug ingon niadto. 33Apan miliso si Jesus, mitan-aw sa iyang mga tinun-an, ug giingnan si Pedro, “Palayo kanako Satanas! Kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios kondili iya sa tawo.”

34Unya gitawag niya ang mga tawo ug ang iyang mga tinun-an nga moduol kaniya. Miingon siya, “Kon may tawo nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon, kondili mosunod siya kanako bisan pa kon kamatayon ang iyang dangatan. 35Kay si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga mohalad sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa Maayong Balita makaangkon sa kinabuhi nga walay kataposan. 36Unsa man ang makuha sa tawo kon maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibotan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod! 37Kay wala gayod siyay ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. 38Kon ikaulaw ako ug ang akong mga pagtulon-an ni bisan kinsa niining panahona, diin ang mga tawo daotan ug dili matinud-anon sa Dios, ikaulaw ko usab siya kon Ako nga Anak sa Tawo mobalik na nga nagadan-ag sa gahom sa akong Amahan, ug kauban ko ang balaang mga anghel.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Марк 8:1-38

Насыщение четырёх тысяч человек

(Мат. 15:32-39)

1В те же дни, когда опять собралась большая толпа и у людей не было еды, Иса подозвал учеников и сказал:

2– Мне жаль этих людей, они со Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды. 3Если Я отпущу их по домам голодными, то они в дороге ослабеют, ведь некоторые пришли издалека.

4– Как же здесь, в этой пустыне, найти достаточно хлеба, чтобы их накормить? – удивились ученики.

5– Сколько у вас лепёшек? – спросил Иса.

– Семь, – ответили ученики.

6Иса велел людям возлечь на землю. Затем Он взял семь лепёшек и, поблагодарив за них Аллаха, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те раздавали хлеб народу. 7Было у них и несколько рыбок; Иса благословил их и тоже велел раздать. 8Люди ели и насытились, а когда собрали оставшиеся куски, то их набралось семь корзин. 9А было там около четырёх тысяч человек. Иса отпустил народ 10и сразу же, сев вместе с учениками в лодку, отправился в Далмануфские земли.

Религиозные вожди требуют знамения с неба

(Мат. 16:1-4)

11К Исе подошли блюстители Закона и стали с Ним спорить. Они хотели испытать Его и требовали от Него знамения с неба. 12Иса глубоко вздохнул и спросил:

– Почему это поколение ищет знамения? Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения.

13И, оставив их, Он снова сел в лодку и отправился на другую сторону озера.

Предостережение от ложных учений

(Мат. 16:5-12)

14Ученики забыли взять с собой хлеба, и в лодке у них была всего одна лепёшка. 15А Иса предостерегал их:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и закваски Ирода8:15 Это Ирод Антипа (см. сноску на 6:14)..

16Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что у нас нет хлеба.

17Зная, о чём они говорят, Иса сказал:

– Почему вы рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы всё ещё не сознаёте и не понимаете? Неужели сердца ваши совсем закрыты? 18У вас есть глаза, и вы не видите? Есть уши, и вы не слышите?8:18 См. Иер. 5:21; Езек. 12:2. Неужели вы не помните? 19Когда Я разделил пять лепёшек на пять тысяч человек, сколько полных корзин остатков вы набрали?

– Двенадцать, – ответили ученики.

20– А когда семь лепёшек на четыре тысячи, сколько полных корзин остатков вы набрали?

– Семь, – ответили те.

21– Так неужели вы всё ещё не понимаете? – сказал Иса.

Иса аль-Масих возвращает зрение слепому

22Когда они пришли в Вифсаиду, к Исе привели слепого и попросили прикоснуться к нему. 23Иса взял слепого за руку, вывел из селения, плюнул ему на глаза и, возложив на него руки, спросил:

– Видишь что-нибудь?

24Тот посмотрел вокруг и сказал:

– Вижу людей: словно двигаются деревья.

25Иса ещё раз приложил руки к его глазам, и он исцелился, зрение вернулось к нему, и он стал видеть всё чётко и ясно. 26Иса отправил его домой, сказав:

– Смотри, в селение не заходи.

Петир признаёт Ису аль-Масихом

(Мат. 16:13-16, 20; Лк. 9:18-21)

27Иса с учениками пошёл в селения, прилегающие к Кесарии Филипповой. По дороге Иса спросил их:

– За кого принимают Меня люди?

28Ученики ответили:

– За пророка Яхию, другие же говорят, что Ты пророк Ильяс, а третьи – один из других пророков.

29– А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

Петир ответил:

– Ты – обещанный Масих8:29 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков..

30Но Иса велел им никому не говорить о Нём.

Иса аль-Масих впервые говорит о Своей смерти и воскресении

(Мат. 16:21-23; Лк. 9:22)

31И Он начал учить их, что Ниспосланному как Человек предстоит много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, главными священнослужителями и учителями Таурата, что Он будет убит, но через три дня воскреснет. 32Он прямо говорил об этом. Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать. 33Иса же, обернувшись и посмотрев на учеников, строго сказал Петиру:

– Прочь от Меня, Шайтан! Ты рассуждаешь по-человечески, не понимая того, что хочет Аллах.

Цена следования за Исой аль-Масихом

(Мат. 16:24-28; Лк. 9:23-27)

34Подозвав народ и Своих учеников, Иса сказал им:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, возьмёт свой крест8:34 Во времена Исы человека, приговорённого к распятию, заставляли нести к месту его казни крест, к которому он будет прибит. Поэтому Иса говорит здесь о том, что условием следования за Ним должна стать готовность человека принять на этом пути страдания и даже смерть. и последует за Мной. 35Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня и Радостной Вести, тот спасёт её. 36Ведь что пользы человеку приобрести весь мир, если при этом он повредит своей душе? 37И что человек может дать в обмен за свою душу? 38Кто постыдится Меня и Моих слов перед этим грешным и неверным Аллаху поколением, того постыдится и Ниспосланный как Человек, когда придёт в славе Своего Отца со святыми ангелами.